< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Vetenskap

Question 1 of 70

Medal-premium 1

Vilken forskning är bra att göra, men ofta inte används i praktiken?

Select one of the following:

 • Grundforskning

 • Tillämpad forskning

 • Kritiskforskning

Question 2 of 70

Medal-premium 1

Vad är Tillämpad forskning?

Select one of the following:

 • Forskning som vill driva förändring.

 • Forskning som inte kommer användas, men är nödvändig.

 • Behöver inte ha en teoretisk förankring.

Question 3 of 70

Medal-premium 1

Vilken eller vilka av följande 3 används i syfte till att skapa ny kunskap?

Select one or more of the following:

 • Forskning

 • Utredning

 • Utvecklingsarbete

Question 4 of 70

Medal-premium 1

Vad är kritiskt granskande?

Select one of the following:

 • Att jag har rätt ordning i min referenslista

 • "Kan jag lita på denna text? Är det författaren skriver rimligt?"

 • En form av utredning.

Question 5 of 70

Medal-premium 1

Vad är öppet redovisande?

Select one of the following:

 • Ens forskning ska kunna förstås av alla.

 • Alla får vara med på redovisningen.

 • Alla får läsa

Question 6 of 70

Medal-premium 1

Hur ska man skriva i argumenterande text?

Select one of the following:

 • "Som data visar finns det en... "

 • "Jag tycker denna är bättre..."

Question 7 of 70

Medal-premium 1

När ska man använda en referens?

Select one or more of the following:

 • När man vill stärka sitt argument.

 • När man ska granska en text.

 • Så fort du använder en extern källa.

Question 8 of 70

Medal-premium 1

Vilka typer av validitet finns det?

Select one or more of the following:

 • Intern validitet

 • Extern validitet

 • Hård validitet

 • Mjuk validitet

 • Kritisk validitet

Question 9 of 70

Medal-premium 1

Vad ingår i hög abstraktionsnivå?

Select one or more of the following:

 • Ontologi

 • Epistemologi

 • Posivitism

 • Hermeneutik

Question 10 of 70

Medal-premium 1

Det man tror sig mäta.

Select one of the following:

 • Intern valititet

 • Extern validitet

Question 11 of 70

Medal-premium 1

Vad ingår i vetenskapsfilosofi?

Select one or more of the following:

 • Naturvetenskaplig syn

 • Posivitism

 • Humanistisk syn

 • Hermeneutik

 • Reliabilitet

 • Validitet

Question 12 of 70

Medal-premium 1

En forskare brukar röra sig mellan Naturvetenskaplig/positivism och Humanistisk/Hermeneutik

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 70

Medal-premium 1

Markera vad som stämmer med Naturvetenskaplig syn/positivism

Select one or more of the following:

 • Realistisk / materialistisk

 • Objektiv kunskap

 • Hypoteser

 • Ifrågasättande

 • Söker förståelse, tolkning, mening

 • Forskare påverkar.

Question 14 of 70

Medal-premium 1

Markera vad som stämmer med Humanistisk syn/Hermeneutik

Select one or more of the following:

 • Osrsakssamband

 • Kvantitativ

 • Realistisk

 • Idealistisk (filosofi)

 • Kvalitativ

 • Söker förståelse, tolkning och mening

Question 15 of 70

Medal-premium 1

Naturvetenskaplig syn/positivism börjar i generella och slutar vid det specifika (Deduktion “Bevisandets väg”)

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 70

Medal-premium 1

Vad är det första som behövs för att skriva en vetenskaplig rapport?

Select one of the following:

 • Ett problem

 • Litteratur

 • Bild

 • Titelblad

Question 17 of 70

Medal-premium 1

Eventuella förfrågningar om tillstånd presenteras i en undersökningsplan.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 70

Medal-premium 1

Undersökningsplan innehåller följande...

Select one or more of the following:

 • Bakgrund

 • Relation till tidigare forskning

 • Problem

 • Utkast till hur undersökningen ska genomföras.

 • Tidsplan

 • Resultat

 • Slutsats

 • Bilagor

Question 19 of 70

Medal-premium 1

Plagiering är tillåtet

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 70

Medal-premium 1

För att forskningen ska få genomföras ska berörda godkänna dessa 4 krav.

Select one or more of the following:

 • Informationskravet

 • Samtyckeskravet

 • Konfidentialitetskravet

 • Nyttjandekravet

 • PuLkravet

 • Målgruppskravet

Question 21 of 70

Medal-premium 1

PuL (Personuppgiftslagen) finns för att skydda känsliga personuppgifter.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 70

Medal-premium 1

Problem inom forskning betyder "behov av kunskap"

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 70

Medal-premium 1

Forskning inom företag för praktisk nytta kallas...

Select one of the following:

 • Utomvetenskaplig relevans

 • Inomvetenskaplig relevans

Question 24 of 70

Medal-premium 1

Forskning som används för att utveckla tidigare forskning kallas...

Select one of the following:

 • Utomvetenskaplig relevans

 • Inomvetenskaplig relevans

Question 25 of 70

Medal-premium 1

En god problemformulering innehåller/är...

Select one or more of the following:

 • Bra formulering och omfattning

 • Är intresseväckande

 • Möjlig att genomföra

 • Icke-trivialt (trivial = uppenbar)

 • Spännande

 • Lång

 • Kort

Question 26 of 70

Medal-premium 1

Punktlista är ett bra sätt att presentera sitt syfte.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 70

Medal-premium 1

Det är viktigt att använda tidigare kunskap i en undersökning/utredning.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 70

Medal-premium 1

Använda tidigare kunskap i en utredning/undersökning är att plagiera.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 70

Medal-premium 1

Tidigare kunskap ska skrivas om i vilket avsnitt?

Select one of the following:

 • Teoretisk bakgrund

 • Syfte och metod

 • Inledning

 • Slutsats

Question 30 of 70

Medal-premium 1

litteraturgenomgång identifierar ofta eventuella kunskaps luckor.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 70

Medal-premium 1

Markera dem som alltid är en vetenskaplig rapport.

Select one or more of the following:

 • Uppslagsverk

 • Handböcker

 • Böcker

 • Avhandlingar och uppsatser

 • Forskningsrapporter

 • Konferenspublikationer

 • Tidskriftsartiklar

Question 32 of 70

Medal-premium 1

Nämn 2 användbara databaser

Select one or more of the following:

 • Libris.kb.se

 • diva-portal.org

 • google.com

 • bing.com

Question 33 of 70

Medal-premium 1

Markera olika bra vägar att hitta relevant litteratur

Select one or more of the following:

 • Databaser

 • Referenslista

 • Google

Question 34 of 70

Medal-premium 1

Effektivt sätt att söka information är genom att endast läsa sammanfattning.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 70

Medal-premium 1

Nämn olika metoder.

Select one or more of the following:

 • Surveyundersökning

 • Fallstudie

 • Experiment

 • Aktionsforskning

 • Produktutveckling/designprocess

 • Intervju

 • Enkät

 • Observation

 • Dokument

Question 36 of 70

Medal-premium 1

Nämn olika Datainsamling/empirier

Select one or more of the following:

 • Intervju

 • Enkät

 • Observation

 • Dokument

 • Surveyundersökning

 • Fallstudie

 • Experiment

 • Aktionsforskning

 • Produktutveckling/designprocess

Question 37 of 70

Medal-premium 1

Metod har flera betydelser.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 70

Medal-premium 1

Metod och data/empiri är samma sak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 70

Medal-premium 1

Skillnad metod och data/empiri?
Metoder har samma abstraktionsgrad än data/empiri

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 70

Medal-premium 1

Skillnad metod och data/empiri?
Flera olika typer av datainsamling/empiri kan ibland passa till en metod.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 70

Medal-premium 1

Surveyundersökning används när vi inte kan undersöka alla individer eller alla situationer. Söker ofta en generalisering.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 70

Medal-premium 1

Fallstudie är följande...

Select one of the following:

 • När man vill ta reda på allt om endast en situation. t ex ett företag eller en grupp

 • Söker generalisering för vi inte kan mäta alla individer.

Question 43 of 70

Medal-premium 1

Experiment är följande...

Select one of the following:

 • Undersöker endast en variabel och eliminerar alla andra.

 • Undersöker så många variabler som möjligt.

Question 44 of 70

Medal-premium 1

Det går att generalisera experiment.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 70

Medal-premium 1

Aktionsforskning är ett aktivt arbete för att åstadkomma en förändring.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 70

Medal-premium 1

Produktutveckling/designprocess innehåller flera stadier av prototyper och framsteg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 70

Medal-premium 1

Följande är typer av Dokument.

Select one or more of the following:

 • statistik och register

 • officiella handlingar

 • privata handlingar

 • litteratur

 • "kortlivade" dokument - t ex tidningar

 • ljud- och bild-dokument

 • Spelfilm

 • Manus

Question 48 of 70

Medal-premium 1

Frågor i en intervju eller enkät måste vara standardiserade

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 70

Medal-premium 1

För att få öppna svar vid en intervju använda ostrukturerade frågor

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 70

Medal-premium 1

intervjuer är alltid kvalitativa

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 70

Medal-premium 1

Observation är billig att genomföra.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 70

Medal-premium 1

observation ger stora mängder data.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 70

Medal-premium 1

Huvudmålet med resultat och analys är att få svar på frågeställningarna.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 70

Medal-premium 1

Illustrationer - så som piechart, tabeller etc är jätte bra att ha.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 70

Medal-premium 1

Det kan hända att föreläsaren vill att ni förklarar hur ni bearbetade svaren.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 70

Medal-premium 1

Nämn olika sätt att bearbeta kvantitativa resultat.

Select one or more of the following:

 • Kodning

 • Bearbetning i program - t ex Excel

 • Deskriptiv statistik – i siffror återge insamlat material

 • Hypotesprövande statistik – testa hypoteser om statistiska samband.

 • presentera rå data.

 • Tolkning

Question 57 of 70

Medal-premium 1

Det går att beskriva Frekvenstabell med "Hur ofta förekommer det att han/hon har 5 rätt"

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 70

Medal-premium 1

På vilka sätt kan Frekvenstabell redovisas?

Select one of the following:

 • Absolut frekvens

 • Relativ frekvens

 • Ingen av dessa

 • Absolut och Relativ frekvens

Question 59 of 70

Medal-premium 1

Diagram kan redovisas som stolpdiagram och Histrodiagram

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 60 of 70

Medal-premium 1

Centralmått = medelvärde

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 61 of 70

Medal-premium 1

Spridningsmått = median

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 62 of 70

Medal-premium 1

Population består av en större avgränsad grupp.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 63 of 70

Medal-premium 1

Vid obundet slumpmässigt urval används ofta...

Select one of the following:

 • Stickprov

 • Population

 • En egenskap hos en variabel

Question 64 of 70

Medal-premium 1

Representativ är samma sak som stickprov

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 65 of 70

Medal-premium 1

stratifierat urval

Select one of the following:

 • när man delar upp en population beroende på en variabel - t ex kön

 • stickprov

 • population

Question 66 of 70

Medal-premium 1

Systematiskt urval

Select one of the following:

 • är baserat på ett mönster. t ex 5de, 10de, 15de.

 • slumpmässigt stickprov

 • population

Question 67 of 70

Medal-premium 1

Intervallskala och kvotskalas enda skillnad är att kvotskala har en nollpunkt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 68 of 70

Medal-premium 1

hur skrivs en Ordinalskala?

Select one of the following:

 • 1cm,2cm,3cm,4cm,5cm

 • 1:a,2:a,3:a,4:a,5:a

Question 69 of 70

Medal-premium 1

Nominalskala

Select one of the following:

 • En skala utan mellanting t ex Man - Kvinna

 • skala 1-10

Question 70 of 70

Medal-premium 1

Reflektion betyder?

Select one of the following:

 • Egen åsikt över resultatet.

 • Veteskaplig fakta.

Icon_fullscreen
Pierre Norrbrink
Quiz by , created over 2 years ago

DG14Tenta

Eye 397
Pin 1
Balloon-left 0
Pierre Norrbrink
Created by Pierre Norrbrink over 2 years ago
Close