Quiz 2 - Pediatrik

Question 1 of 60

Medal-premium 1

Vilken är den första förändringen som sker hos en pojke som tecken på begynnande pubertet?

Select one of the following:

 • Tillväxt av testiklar

 • Tillväxt av penis

 • Utveckling av pubertetsbehåring

 • Utveckling av acne

 • Målbrott

Question 2 of 60

Medal-premium 1

Det fetala alkoholsyndromet karaktäriseras bl. a. av

Select one of the following:

 • Underburenhet

 • Ökad frekvens av neonatala infektioner

 • Ökad frekvens av kromosomavvikelser

 • Pre- och postnatal tillväxthämning

 • Hög frekvens av neonatala kramper

Question 3 of 60

Medal-premium 1

Vilken diagnos misstänker du i första hand hos ett 2-år gammalt barn med en palpabel resistens i vänster flank och hematuri?

Select one of the following:

 • Wilms tumör

 • Neuroblastom

 • Akut myeloisk leukemi

 • Hydronefros

 • Pyelonefrit

Question 4 of 60

Medal-premium 1

Cystisk fibros har beräknats ha en incidens av 1/3600 nyfödda i Sverige.

Under förutsättning att denna siffra är rätt, hur stor risk löper en kvinna med cystisk fibros att föda ett barn med cystisk fibros om hennes partner inte har någon känd CF i släkten?

Select one of the following:

 • 1/30

 • 1/50

 • 1/60

 • 1/100

 • 1/1800

Question 5 of 60

Medal-premium 1

Ett nyfött barn är 1 min efter framfödandet blekt, slappt utan spontanmotorik, reagerar svagt efter sugning i svalget, har oregelbundna, svaga andetag, hjärtfrekvens 80/min.

Apgar score är:

Select one of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Question 6 of 60

Medal-premium 1

En 7-månaders gammal pojke kommer till akuten tidigt på eftermiddagen. Han har varit hängig och gnällig/skrikig på förmiddagen, sedan började han ”krampa” i vagnen i cirka 4-5 minuter. Detta har aldrig hänt tidigare.
 När du undersöker pojken är han helt återställd och du finner inget avvikande i neurologstatus. Storasystern har nyligen haft influensa. Han har nu feber (39.2 grader) och rodnad trumhinna på hö sida.

Diagnos?

Select one of the following:

 • Feberkramper

 • Temporallobsepilepsi

 • Encefalit

 • Affektkramper

 • Rolandic epilepsi (Benign barnepilepsi)

Question 7 of 60

Medal-premium 1

3 år gammal flicka som de senaste veckorna blivit tilltagande trött och blek. Hade möjligen en infektion för några veckor sedan. Hb 59 g/L, Vita 4,5x109/L, Trombocyter 203x09/L, Retikulocyter 0.

Vilken är troligaste diagnosen?

Select one of the following:

 • Leukemi

 • Järnbristanemi

 • TEC (transitorisk erytroblastopeni)

 • Blödningsanemi

 • Hemolytisk anemi

Question 8 of 60

Medal-premium 1

Vilket av följande medfödda hjärtfel är inte ductusberoende?

Select one of the following:

 • Coarctatio aortae

 • Pulmonalisstenos

 • Fallots anomali

 • Ventrikelseptumdefekt

 • Transposition av de stora artärerna

Question 9 of 60

Medal-premium 1

En 3 år gammal flicka har haft upprepade svåra näsblödningar och har därför utretts med en screening m.t.p. ökad blödningsbenägenhet. Trombocyter normalstora och normalt antal, APTT tid normal, PK(INR) normal.

Vad gör Du nu?

Select one of the following:

 • Kompletterar med prov för von Willebrands sjukdom (vWFAg och vWFCoF)

 • Tar om proverna efter 1 månad

 • Provar att ge Octostim i nässpray

 • Gör trombocytfunktionstester (trombocytadehesivitet, aggregation)

 • Avvaktar fortsatt utredning och följer förloppet

Question 10 of 60

Medal-premium 1

Vilket påstående är rätt:

Select one of the following:

 • Misstanken att fetma hos barn är orsakat av endokrina problem ökar om barnet samtidigt växer bättre än kurvparallellt på längden

 • Underskott av sköldkörtelhormon och överskott av cortisol kan båda leda till fetma

 • Vid fetma hos barn är det viktigt att utesluta överproduktion av både cortisol och tillväxthormon

 • Barn med hyperthyreos har oftast en sämre längdtillväxt än förväntat (”skär kurvorna nedåt”)

 • Barn och ungdomar har i stort sätt en jämn årlig tillväxttakt på längden efter 3 års ålder fram tills att de är färdigvuxna

Question 11 of 60

Medal-premium 1

Olle 5 år gammal, med typ 1 diabetes sedan 1 år, har varit påtagligt trött den senaste tiden och är svår att få upp på morgonen. Hans blodsocker har varit utmärkt, man har till och med kunnat sänka insulindoserna. Pojken ser trött ut men är ganska solbränd trots att familjen inte varit utomlands. Tillväxtmässigt följer han sina kurvor även om aptiten varit något sämre senaste tiden. Dock - får han bara hälla på salt kan mor alltid locka honom att ta en portion mat till.

Vad tror du i första hand kan ligga bakom hans trötthet?

Select one of the following:

 • Dåligt reglerad diabetes, kontrollera blodsockermätarens funktion!

 • Hypothyreos, orsakad av autoimmun thyreoidit

 • Celiaki

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

 • Mb Addison (binjurebarkssvikt)

Question 12 of 60

Medal-premium 1

ASD hos barn:

Select one of the following:

 • Medför shunt från vänster till höger förmak

 • Medför shunt från höger till vänster förmak

 • Medför stor risk för pulmonell hypertension tidigt efter födelse

 • Behöver alltid kirurgisk behandling

 • Kan diagnostiseras med röntgen teknik

Question 13 of 60

Medal-premium 1

Fallots tetrad:

Select one of the following:

 • Inkluderar VSD, ASD, pulmonalis stenos och lungvenstenos

 • Är ofta associerad med cyanos och kräver alltid kirurgisk behandling

 • Förekommer oftare hos barn vars föräldrar har diabetes

 • Medför vänster till höger shunt genom VSD i systola

 • Är ofta associerade med kromosom rubbningar

Question 14 of 60

Medal-premium 1

Lina, 2 1/2 år, har varit lite hängig sista veckan och hon har kissat på sig både dag och natt trots att hon just blivit torr. Hon har också vaknat och velat dricka på nätterna. Lina verkar må rätt bra, men är lite trött. Du frågar om Lina gått ner i vikt, mamman vet inte, men på 18 månaderskontrollen vägde hon 12 kg. Vikt idag är 12,5 kg.
Lab: CRP<5, Hb 115. Urinsticka visar 2+ för leukocyter, spår av protein, 3+ för glukos. Blodsocker 19 mmol/l.

Vad gör du?

Select one of the following:

 • Du bokar in en tid för en oral glukostoleranstest om 1-2 veckor

 • Du skriver en remiss till barnkliniken för uppföljning med snabbutskrift och skickar remissen med internposten samma dag

 • Du berättar för mamma att Lina troligen har utvecklat diabetes, skriver en remiss och skickar in familjen till barnklinikens akutmottagning

 • Du säger att Lina har ett lite högt socker, men eftersom det inte är taget fastande måste hon komma tillbaka för ett fastesocker på vårdcentralen. Du bokar tid med familjen om 2 dagar för en sådan kontroll

 • Du skickar urinen för odling och bokar in en telefontid om 4 dagar för att ge svar på denna

Question 15 of 60

Medal-premium 1

Du får in ett 3 dagar gammalt barn på akuten med anamnes på matningssvårigheter, kräkningar och tilltagande slöhet. Ammoniumjon är 500 umol/l (förhöjd). Vilken sjukdom kan patienten lida av?

Select one of the following:

 • Galaktosemi

 • Neonatal diabetes

 • Glykogenos

 • Gauchers sjukdom

 • Ureacykeldefekt

Question 16 of 60

Medal-premium 1

Du får in ett 3-årigt barn på morgonen på akuten. Barnet har ätit dåligt kvällen och har varit svårväckt på morgonen. P-glu är 2,3. Vilket är det enskilda viktiga provet att ta som differentierar mellan allvarlig genes/mindre allvarlig genes till hypoglykemi?

Select one of the following:

 • Ketoner i urin/blod

 • Ammoniumjon

 • Aminosyror i urin

 • Fria fettsyror

 • Leverprover

Question 17 of 60

Medal-premium 1

Smittspridning av pneumokocker bland småbarn är vanligare på förskolor och på orter med hög antibiotikaförbrukning

Select one of the following:

 • Nej, det sprids lättast i skolåldern

 • Nej, det har ingen betydelse om antibiotikaförbrukningen är hög eller inte

 • Ja, individer som nyligen ätit antibiotika smittas lättare av penicillinresistenta pneumokocker

 • Nej, alla barn födda efter 2009 är vaccinerade och blir då inte infekterade

 • Inget av ovanstående svar är rätt

Question 18 of 60

Medal-premium 1

Vilka barn skall vaccineras mot hepatit B i Sverige?

Select one of the following:

 • Barn till hepatit B-positiva mödrar samt barn vars föräldrar kommer från länder med ökad förekomst av hepatit B

 • Barn till hepatit B-positiva mor- och farföräldrar

 • Barn till missbrukande pappor

 • Enbart barn vars föräldrar kommer från länder med ökad förekomst av hepatit B

 • Enbart barn till hepatit B-positiva mödrar

Question 19 of 60

Medal-premium 1

Vid separat polio-vaccination skall vaccinationen ställas in vid:

Select one of the following:

 • Pågående antibiotikabehandling

 • Om annan vaccination givits den senaste veckan

 • Om annan vaccination givits den senaste månaden

 • Tecken till infektion: förkylning

 • Feber eller pågående infektion med allmänpåverkan

Question 20 of 60

Medal-premium 1

På allmänpediatrisk mottagning träffar du Martin, som är 12 år och det senaste året haft diffusa buksmärtor efter måltid, någon gång i veckan. Han har också verkat trött och kan ibland bli irriterad på sina föräldrar. Längdkurva u.a. Har nu planat i vikt från +1 SD till -1SD. Tendens till förstoppning. Inget blod eller slem i avföringen.
Du tar lab prov som visar: tTG (transglutaminas) 32, ingen IgA-brist, Hb 110 och CRP 0,6

Hur handlägger du detta vidare?

Select one of the following:

 • Ordinerar Laktulos mot förstoppningen och tar om proverna 2 veckor senare

 • Utreder vidare för järnbrist-anemi och ger kost-råd angående förstoppningen

 • Konstaterar att Martin har celiaki och insätter på glutenfri kost samt inremitterar till barn-gastro-enhet. Låter honom prata med dietist idag

 • Berättar för Martin och hans föräldrar att det kan vara celiaki som är orsaken till Martins symptom. Remitterar till barn-gastro enhet

 • Skickar in Martin till barnakuten, med en remiss i handen och ber att en barn-gastro-läkare träffa honom snarast

Question 21 of 60

Medal-premium 1

Vid vilken ålder bör nyföddhetsreflexerna vara borta?

Select one of the following:

 • Vid 1 månads ålder

 • Vid 3 månaders ålder

 • Vid 5 månaders ålder

 • Vid 8 månaders ålder

 • Vid 1 års ålder

Question 22 of 60

Medal-premium 1

Vilka faktorer har visats förebygga utvecklingen av fetma eller i vissa fall även kunna behandla fetma?

Select one of the following:

 • Minskat intag av söt dryck

 • Ökad andel mejeriprodukter i en kalorirestriktiv kost

 • Ökat intag av vatten

 • Ökat intag av aspartamsötad dryck

 • Alla ovanstående

Question 23 of 60

Medal-premium 1

Om olika tidiga avvikelser. Vilket är rätt?

Select one of the following:

 • Wolffska gångar förknippas med kvinnlig könsutveckling och Müllerska med manlig

 • Kongenital adrenal hyperplasi (CAH) innebär förhöjd kortisolproduktion från binjurarna

 • Karakteristika för hypospadi är kluven förhud, kort urinrör och tendens till kurvering av penis

 • Läpp-käk-gomspalt (LKG) är som regel förknippat med samtidig kognitiv dysfunktion

 • Ett hemangiom i huden är som regel helt uppenbart redan vid födseln

Question 24 of 60

Medal-premium 1

Sofia, 10 månader, har haft hög feber i 6 dagar. Hon har rodnad i svalg och munslemhinna, skorvig och röd på läpparna. Hon har ett finprickigt exantem och har lymfadenit runt halsen, mest på vänstersidan. Har blivit tilltagande trött och gnällig, sedan igår vill hon inte äta. På vårdcentralen igår konstaterade man att Strep A test var negativt, inget uppenbart infektionsfokus. Man tolkade besvären som virusorsakade. Febernedsättande behandling och exspektans rekommenderades.
Idag har Sofia blivit allmänt sämre och ordentligt rödögd. Familjen kommer till barnakutmottagningen där kontroll av labprov visar CRP på 80, Hb 108, leukocyter 19, trombocyter 750, urinprov ua.

Vilken diagnos är mest trolig?

Select one of the following:

 • Viros

 • Streptokocktonsillit

 • Kawasakis sjukdom

 • Mononukleos

 • Scharlakansfeber

Question 25 of 60

Medal-premium 1

Vilken undersökning är viktig att utföra för att utesluta en allvarlig komplikation i fallet ovan?

Select one of the following:

 • Ögonspecialistkonsult

 • Monospot-test och Ultraljud buk

 • EKG och lung-rtg

 • UKG med kranskärlundersökning

 • Inget av ovanstående

Question 26 of 60

Medal-premium 1

Vid vilket hjärtfel behövs öppetstående ductus arteriosus för att ett spädbarn skall överleva?

Select one of the following:

 • Trikuspidalisatresi

 • Coarctatio aortae

 • Transposition av stora kärl

 • Inget av ovanstående

 • Alla ovanstående

Question 27 of 60

Medal-premium 1

Vilken behandling är nödvändig i nyföddhetsperioden vid Coarctatio aortae?

Select one of the following:

 • Ibuprofen

 • Indometacin

 • Prostaglandin

 • CPAP

 • Inget av ovanstående

Question 28 of 60

Medal-premium 1

Vilket av följande symptom ingår inte bland de vanligaste vid nydebuterad diabetes mellitus typ 1?

Select one of the following:

 • Polyuri

 • Polydypsi

 • Huvudvärk

 • Trötthet

 • Viktnedgång

Question 29 of 60

Medal-premium 1

Vilket av följande påstående kring diabetes ketoacidos är falskt?

Select one of the following:

 • Det är ett livshotande tillstånd

 • Det kan orsaka andningspåverkan

 • Det kan orsaka gastritliknande symptom

 • Det inträffar oftast efter flera års sjukdom

 • Det kan utlösas av akuta infektioner

Question 30 of 60

Medal-premium 1

Du träffar en pojke på akutmottagningen (14 år, 50 kg) han har urtikaria. Han har tagit 1 antihistamin tablett (T. Loratadin 10 mg) men det har inte hjälpt.

Vilken behandling vill du ge honom?

Select one of the following:

 • T. Betapred 0,5 mg 2 styck

 • T Betapred 0,5 mg 10 styck

 • T Loratadin 10 mg 1 styck

 • Injektion Adrenalin 0,3 mg IM

 • Injektion Adrenalin 0,03 mg IV

Question 31 of 60

Medal-premium 1

Vid vilken ålder kan man tidigast göra pricktest och få ett bedömbart svar?

Select one of the following:

 • 0-6 mdr

 • 7-12 mdr

 • 13-18 mdr

 • 19-24 mdr

 • > 24 mdr

Question 32 of 60

Medal-premium 1

Skolan behöver hjälpa barnen med diabetes att ha kontroll under skoltid.

Vad är viktigast att skolan har full kunskap om, förutom att ta blodsocker och att ge och dosera insulin?

Select one of the following:

 • Hur barnet ter sig vid ketoacidos och hur man åtgärdar det

 • Hur barnet ter sig vid hypoglykemi och hur man åtgärdar det

 • Var man hittar proteiner i kosten

 • Vilka långtidskomplikationer man kan få vid diabetes

 • Att de har kontroll över hur ofta barnet med diabetes kissar

Question 33 of 60

Medal-premium 1

Elin, 5 år, kommer till din mottagning då hon allt sedan hon var liten haft problem med motoriken, ffa i benen men även haft lite svårt med ena handen.

Hon föddes i v 30 och vårdades på neonatalavdelningen, fick en blödning i CNS, IVH grad 1, ljusbehandlades men i övrigt okomplicerat förlopp. Familjen flyttade sedan utomlands och har inte träffat någon läkare. Elin gick vid 3 års ålder men svårigheter med balansen och har alltid lätta att ramla när hon springer. Fötterna är lite inåtvridna och föräldrarna berättar att hon springer på tå. Hon började prata 2 ord meningar vid 2 års ålder och kan nu skriva sitt namn.

Vilken diagnos är mest trolig?

Select one of the following:

 • Duchennes muskeldystrofi

 • Habituell tågång

 • Utvecklingsstörning

 • Cerebral pares, diplegi

 • Cerebral pares, hemiplegi

Question 34 of 60

Medal-premium 1

Vad förväntar du dig finna i status för att konfirmera din diagnos ovan?

Select one of the following:

 • Stramhet i hälsenorna, stora vader samt svaga reflexer i benen

 • Tonusökning i båda benen, fotklonus bilateralt, stegrade reflexer patellar samt akillessenorna bilateralt, och positiv babinski bilateralt

 • Stramhet i hälsenorna som är lite korta, fotleden kommer precis över 100 grader

 • 9 Cafe au laitfläckar över kroppen samt inguinala fräknar

 • Stegrade reflexer hö akilles och patellarsena, positiv babinksi hö samt stramhet i hö armbågsled

Question 35 of 60

Medal-premium 1

Hur vanligt är det med utvecklingsstörning hos alla barn?

Select one of the following:

 • 5 %

 • Ca 1-2 %

 • Ca 0,01 %

 • 20%

 • Inget av ovanstående

Question 36 of 60

Medal-premium 1

På akuten träffar du Stina 6 månader som sedan 1 vecka tillbaka haft svårare att sitta självständigt och plötsligt kan hon bara falla ihop i sittande. Ofta far då båda armarna ut symmetriskt. Detta händer nu tätare, 2- 5 gånger per dag.

Vad tänker du omedelbart på och vad vill du då göra?

Select one of the following:

 • Gastoeusofagal reflux, prova med Nexium

 • Oklart, lägga in för bedömning

 • Infantil Spasm, akut EEG

 • Hjärntumör, MR skalle

 • Ökat intrakraniellt tryck, ögonbedömning samt inläggning för observation

Question 37 of 60

Medal-premium 1

Du ser en 3 åring på vårdcentralen pga feberinfektion och konstaterar en otit. Samtidigt hör du ett kardiellt systoliskt blåsljud, ej alltför starkt PM I4 sin –hörs ej över ryggen. Inget blåsljud känt tidigare. Barnet växer normalt, orkar bra.

Handläggning?

Select one of the following:

 • Remiss till barnakuten

 • Icke akut – remiss till barnkliniken

 • Kontrollauskultation i friskt intervall om några veckor

 • EKG kontroll, om normalt ingen ytterligare åtgård

 • Beställer Ultraljud hjärta via remiss till klinfyslab

Question 38 of 60

Medal-premium 1

Du ser Calle 11 månader på BVC. Han ser pigg och nöjd ut. Bedöms vara normalutvecklad. Tillväxtkurvan bedömer du som normal. Mamma berättar att hon ammar pojken fullt och att hon inte får i honom något annat, inte ens vitamintillskott.

Finns det risk för att pojken fått någon näringsbrist?

Select one of the following:

 • Nej, kan ammas

 • Ja – k vitaminbrist

 • Ja - d vitaminbrist

 • Ja – järnbrist

 • Ja - d vitamin och järnbrist

Question 39 of 60

Medal-premium 1

Vad kan inte transporteras genom cellmembranen vid Cystisk fibros?

Select one of the following:

 • K+

 • Ca2+

 • ATP

 • Cl-

 • Slem

Question 40 of 60

Medal-premium 1

Ett fullgånget barn på BB utvecklar en ikterus med S-bilirubin okonjugerat på 160 vid 8 timmars ålder. Mamman är blodgrupp 0+.

Vad misstänker vi att vi har att göra med?

Select one of the following:

 • En Rh-immunisering

 • En bröstmjölksikterus

 • En AB0-immunisering

 • En gallvägsatresi

 • En hypotyreos

Question 41 of 60

Medal-premium 1

Ett nyfött barn (12 timmar gammal) är skakigt på BB och du ordinerar ett blodsocker. Blodsockret visar sig vara 2,3.

Vad gör du?

Select one of the following:

 • Ingenting, det är normalt att nyfödda har låga socker

 • Tar snabbt över till neonatal och sätter nål och ger bolusdos av 10% Glucos följt av dropp

 • Ordinerar tät tillmatning och ny kontroll av socker inför nästa mål för att se att det stiger

 • Misstänker att barnet har en diabetes

 • Ser till att barnet direkt får suga från sin mammas bröst

Question 42 of 60

Medal-premium 1

Nero 7 månader gammal, kommer med sin föräldrar till dig på vårdcentralen för att han har kräkts och ätit dåligt. Andningsfrekvens på 60/min, temp 41 grader, ytlig puls 160, kapillär återfyllnad på 4,5 sekunder.

Vilket bör vara din första tre åtgärder som ensam jourhavande med erfarna närmsta kollega 10-15 minuter bort men med två rutinerade sköterskor till din hjälp i denna svåra stund?

Select one of the following:

 • Iv nål, prover, vätskebolus iv

 • Febernedsättande, vätskeersättning, im antibiotika

 • Iv nål , odlingar, antibiotika

 • Iv nål ,lumbalpunktion, antibiotika

 • Intraossös nål, cortison och antibiotika

Question 43 of 60

Medal-premium 1

En 3-årig pojke söker för återkommande buksmärtor och feber. Har senaste 2 månaderna varit mer gnällig, klagat på buksmärtor, haft sämre aptit och ett flertal feberepisoder utan klar fokus. Av och till klagat på ont i benen. Ingen anamnes för diarré/kräkningar.

Inte bättre trots flera antibiotika kurer. Något blek. Munandas. Vätska bakom trumhinna billateralt, stora tonsiller lätt rodnade. Lymfkörtlar c:a 1,5-2 cm på halsen. Mindre körtlar i axiller och ljumskarna. Gossen gnällig, buken svår att palpera men du får hjälp av kirurgerfaren kollega och kirurgisk åkomma utesluten.

Blodprovtagning visar: CRP 85, Hb 80, Trc 75, Lpk 3,5 och neutrofila 1,0

Select one of the following:

 • Misstänker adenoid hypertrofi med otosalpingit och skickar patienten till ÖNH

 • Misstänker blodmalignitet och kompletterande prover tas

 • Bedömer kliniska och laboratoriska fynd som relaterad till tidigare genomgångna infektioner, skickar patienten hem med poliklinisk uppföljning

 • Oklar buksmärta, avplanat vikt- Celiaki?

 • Misstänker körtelbuk och patienten skickas till ultraljud

Question 44 of 60

Medal-premium 1

Alice, en femårig flicka har senaste månaden har haft lite avvikande gång och klagar ofta på ont/ trötthet i benen.

För c:a en månad sedan hade hon en långdragen förkylning och är ännu inte helt återställd, äter sämre mer gnällig och missnöjd. Senaste tiden trög i magen, buksmärta av och till, även åter börjat kissa i sängen och ibland urin i underkläderna.

I status: lite avvikande gång verkar lite stel i ländryggen men ingen smärta vid palpation lite smärta vid inåtrotation av höfter. Fö skelett inspekteras ua och du noterar uttalade plattfötter. Muskelkraften i nedre extremiteterna verkar lite nedsatt.

Vad misstänker du?

Select one of the following:

 • Coxitis simplex efter ÖLI

 • Avvikande gång pga av plattfot

 • Obstipation med obehag i nedre delen av buken och urininkontinens söm följd av det

 • Spinal/paraspinal tumör

 • Muskelsjukdom

Question 45 of 60

Medal-premium 1

4 årig arabisk gosse inkommer med Hb på 50, och akut påkommen blekhet, ikterus och röd urin.

Mest sannolika diagnosen:

Select one of the following:

 • Thalassemia major

 • Järnbrist

 • Infektion

 • G-6-PD

 • Autoimmunhemolytisk anemi

Question 46 of 60

Medal-premium 1

Du är skolläkare och skolsköterskan har bokat in 10-åriga Alma till dig eftersom det vid hälsoundersökningen i årskurs 4 visade sig att Alma inte vuxit så mycket de sista 2 åren. Däremot hade vikten ökat så att hon blivit överviktig.

Alma hade själv tänkt på att de andra kamraterna vuxit om henne, men annars kände hon sig ganska frisk, litet tröttare sista tiden. Föräldrarna och lärarna hade inte reagerat på att det skulle vara något avvikande med henne utom att hon var kortare än klasskamraterna. Hon åt bra och hade inga magproblem.

Vad är orsaken till avvikelsen?

Select one of the following:

 • Konstitutionell kortvuxenhet

 • Hypotyreos

 • För högt kaloriintag ledande till övervikt och fetma

 • Astma behandlad med inhalationssteroider

 • Pubertas tarda

Question 47 of 60

Medal-premium 1

Femårig flicka som slagit i armbågen och är ordentlig smärtpåverkad. Du misstänker att det kan finnas en fraktur, vad gör du?

Select one of the following:

 • Inget, det är farligt att röntga små barn

 • Beställer en MR (magnetkameraundersökning)

 • Beställer en DT (datortomografiundersökning)

 • Beställer en vanlig röntgen av armbågen. Strålningsrisken bedöms som obetydligt i förhållande till nyttan.

 • Beställer ett ultraljud

Question 48 of 60

Medal-premium 1

Treårig flicka som kommer in med buksmärtor i intervaller, mamma uppger att det har kommit lite blod i avföringen. Trots allt mår flickan dock relativt väl mellan attackerna. Du misstänker invagination av tunntarm i tjocktarm.

Vad gör du?

Select one of the following:

 • Akut operation utan någon bilddiagnostik innan

 • Försöker ordna med en akut MR av buken för att slippa stråla patienten

 • Skickar en remiss till röntgen för en buköversikt, ev ultraljud samt en coloningjutning

 • Beställer en CT buk

 • Beställer ett ultraljud

Question 49 of 60

Medal-premium 1

Vid handläggning av patient med misstänkt testistorsion gäller ett av följande:

Select one of the following:

 • Kontrollpalpation inom 12 timmar

 • Blodprover akut CRP och leukocyter

 • Ultraljud akut av scrotum

 • CT (datortomografi) akut av nedre buk och scrotum

 • Akut exploration av scrotum

Question 50 of 60

Medal-premium 1

5-årig pojke som kanske svalde leksakskula i metall, diameter knappt 1 cm, harklade och ulkade par gånger vid händelsen, mår nu på Akutmottagningen 45 min senare bra.

Vilken åtgärd?

Select one of the following:

 • Exspektans – kulan passerar GI-kanalen

 • Röntgen buköversikt – om kulan i GI- kanalen akut explorativ laparotomi

 • Röntgen buköversikt och thorax

 • Ultraljud buk och röntgen thorax

 • Ultraljud buk – om kulan i GI-kanalen akut explorativ laparotomi

Question 51 of 60

Medal-premium 1

Vilket av följande alternativ utgör en kontraindikation för lumbalpunktion på barn?

Select one of the following:

 • Nytillkommen talrubbing, ensidig svaghet, olikstora pupiller

 • Genomgången streptokocktonsillit senaste 7 dagarna

 • Pat som haft neuroborrelios

 • Tidigare postpunktionell huvudvärk

 • Pat som är stickrädd

Question 52 of 60

Medal-premium 1

Vilket av nedanstående påståenden är fel omhändertagande om du hittar ett tillsynes livlöst barn?

Select one of the following:

 • Säkra platsen

 • Avvakta 1-2 minuter, se om barnet vaknar

 • Medvetandekontroll

 • Bedöma om patienten andas

 • 5 inblåsningar

Question 53 of 60

Medal-premium 1

14 årig flicka har 9 månaders anamnes på diarré, central buksmärta ffa. efter måltid, feber periodvis och viktnedgång. Hennes menstruationer som tidigare varit regelbundna är nu oregelbundna. Hon har haft flera episoder med blod i avföringen.

Vilken av följande är den mest sannolika diagnosen?

Select one of the following:

 • Kronisk pancreatit

 • Glutenintolerans

 • Crohns sjukdom

 • Bulemi

 • Gallsten

Question 54 of 60

Medal-premium 1

Vilken är den vanligaste underliggande sjukdomen till förstoppning?

Select one of the following:

 • Hypothyreos

 • Mb Hirschsprung

 • Celiaki

 • Mjölkproteinallergi

 • Analprolaps

Question 55 of 60

Medal-premium 1

Celiaki är en T-cells medierad reaktion mot gluten. Vilket av följande alternativ innehåller alla livsmedel gluten?

Select one of the following:

 • Vete, majs, råg

 • Havre, vete, råg

 • Vete, soja, bovete

 • Korn, vete, råg

 • Havre, mjölk, vete

Question 56 of 60

Medal-premium 1

Var finner man ffa. enteropati vid celiaki?

Select one of the following:

 • Colon transversum

 • Magsäck

 • Esofagus

 • Tunntarm

 • Cekum

Question 57 of 60

Medal-premium 1

Vilken patogen orsakar globalt sett oftast gastroenterit hos barn?

Select one of the following:

 • Adenovirus

 • Calicivirus

 • Enteropatogena E-coli

 • Salmonella

 • Rotavirus

Question 58 of 60

Medal-premium 1

Risken att hitta en bakomliggande missbildning eller anomali inom urinvägarna efter en pyelonefrit minskar med barnets ålder. Man gör rutinmässigt en mindre utredning hos barn under en viss ålder.

Vilken?

Select one of the following:

 • <1 år

 • <2 år

 • <3 år

 • <4 år

 • <5 år

Question 59 of 60

Medal-premium 1

En 5 månaders flicka får i.v. antibiotikabehandling pga. en pyelonefrit. Blåspunktat visar 3+ för blod och protein samt positiv nitrittest. Kreatinin är normalt och CRP 137.

Vilket läkemedel skulle du välja att starta den intravenösa behandlingen med, och vilken total behandlingstid (i.v. + p.o.) rekommenderas?

Select one of the following:

 • Bactrim (trimetoprim-sulfa), 7 dagar

 • Nebcina (tobramycin ), 5 dagar

 • Claforan (cefotaxim), 10 dagar

 • Vancocin (vancomycin), 7 dagar

 • Abboticin (erytromycin), 7 dagar

Question 60 of 60

Medal-premium 1

7 årige Kalle är ute och fiskar vid en skogssjö. Han får napp och tror det är en ål. Men då biter djuret honom i armen. Visar sig vara en huggorm.

Vad ska man inte göra?

Select one of the following:

 • Vila och immobilisering

 • Incidera snarast

 • Vätska, elektrolyter, ev adrenalin

 • Tetanus skydd, ev antibiotika vid infektionstecken

 • Ta ställning till antiserum mot huggormsbett

Icon_fullscreen
Johan Agardh
Quiz by , created almost 3 years ago

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, SUS.

Eye 52
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Johan Agardh
Created by Johan Agardh almost 3 years ago
Close