< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

TCI

Question 1 of 106

Medal-premium 1

Permet l'estudi de les interaccions

Select one of the following:

 • Model sistèmic

 • Model transmissiu

 • Principi de totalitat

Question 2 of 106

Medal-premium 1

Veu la comunicació com un procés basicament transmissiu

Select one of the following:

 • Model transmissiu

 • Model sistèmic

 • Teoria dels sistemes generals

Question 3 of 106

Medal-premium 1

Un sistema és la suma de tots els seus elements

Select one of the following:

 • Principi de feedback

 • Principi d'interdependència

 • Principi de totalitat

Question 4 of 106

Medal-premium 1

A diu a B, B respon i A reacciona. No hi ha resposta sense pregunta i la resposta de B és la reacció de A

Select one of the following:

 • Principi de totalitat

 • Principi de feedback

 • Principi d'interdependencia

Question 5 of 106

Medal-premium 1

Podem estudiar fenomens complexos de manera analítica, és a dir, podem explicar un fenomen amb conceptes i principis que no són propis del fenomen

Select one of the following:

 • Teoria dels sistemes generals

 • Model sistèmic

 • Entropia

Question 6 of 106

Medal-premium 1

Tots els elements d'un sistema son dependents entre si i interdependents amb el seu entorn

Select one of the following:

 • Principi de totalitat

 • Principi d'interdependencia

 • Transferència

Question 7 of 106

Medal-premium 1

Tendència al desordre i a la desorganització del món. Afecta a les coses que no controlem però també té a veure amb les que nosaltres intervenim i decidim. Podem solucionar-ho gracies a un mecanisme de feedbacks: intercanvi d'informació que permet ajustar la nostre acció i el nostre pensament per evitar obstacles

Select one of the following:

 • Cibernetica

 • Entropia

 • Transferència

Question 8 of 106

Medal-premium 1

Ciencia de la comunicació i el control en animals i màquines

Select one of the following:

 • Entropia

 • Comunicació digital

 • Cibernetica

Question 9 of 106

Medal-premium 1

A presuposa que B actuarà com algú altre

Select one of the following:

 • Transferència

 • Projecció

 • Identificació

Question 10 of 106

Medal-premium 1

A pensa que B actuarà com ell

Select one of the following:

 • Identificació

 • Projecció

 • Transferència

Question 11 of 106

Medal-premium 1

A modela els seus actes a com pensa que és B

Select one of the following:

 • Projecció

 • Identificació

 • Transferència

Question 12 of 106

Medal-premium 1

Regles de conducta anteriors a la pròpia interacció

Select one of the following:

 • Interacció simètrica

 • comand (relació)

 • Pauta d'interacció

Question 13 of 106

Medal-premium 1

Aspecte relacional d'un missatge. Es refereix a quin tipus de missatge s'ha d'entendre que és i en última instancia, la relació entre els comunicants, Té a veure amb la comunicació no verbal i el seu aspecte analògic.

Select one of the following:

 • Comand (relació)

 • Report (contingut)

 • Pauta d'interacció

Question 14 of 106

Medal-premium 1

Aspecte referencial d'un missatge. És un missatge que transmet informació i que en la comunicació humana és sinònim del contingut del missatge. L'aspecte de contingut té a veure sobretot amb l'aspecte verbal i digital.

Select one of the following:

 • Comand (relació)

 • Comunicació analogica

 • Report (contingut)

Question 15 of 106

Medal-premium 1

Té a veure amb les neurones. Llenguatge amb unitats clarament diferenciades. Paraules parlades; el que es diu.

Select one of the following:

 • Comunicació analogica

 • Comunicació digital

 • Cismogenesi

Question 16 of 106

Medal-premium 1

Té a veure amb el nostre sistema hormonal. El llenguatge analògic és aquell que funciona sobre una escala continua de representació. Comunicació no verbal: com es diu.

Select one of the following:

 • Comunicació analogica

 • Comunicació digital

 • Feedback

Question 17 of 106

Medal-premium 1

Procés de canvi de la conducta, com a conseqüència de diferències entre les normes de la conducta individual, resultant de la interacció acumulativa entre individus. (la relació evoluciona o creix)

Select one of the following:

 • Semiotica

 • Logos

 • Cismogenesi

Question 18 of 106

Medal-premium 1

Quan els participants tendeixen a igualar la seva conducta reciproca. Aquesta relació es caracteritza per la igualtat i la diferència mínima.

Select one of the following:

 • Interacció simètrica

 • Interacció complementaria

 • Projecció

Question 19 of 106

Medal-premium 1

La conducta d'un dels participant complementa l'altra. Hi ha un encaix entre les conductes.

Select one of the following:

 • Interacció simètrica

 • Interacció metacomplementaria

 • Interacció complementaria

Question 20 of 106

Medal-premium 1

Relació complementaria que funciona com a relació simètrica (ex: jefe que actua igual que un empleat en una festa, mare i filla que es comporten com amigues)

Select one of the following:

 • interacció pseudosimetrica

 • interacció metacomplementaria

 • interacció complementaria

Question 21 of 106

Medal-premium 1

Relació simètrica que funciona com si fos complementaria (ex: dos amics que se'n van de viatge i un dels dos decideix el recorregut amb el consentiment de l'altre)

Select one of the following:

 • interacció pseudosimètrica

 • interacció metacomplementaria

 • interacció simetrica

Question 22 of 106

Medal-premium 1

informació sobre la pròpia informació

Select one of the following:

 • metainformació

 • logos

 • doxa

Question 23 of 106

Medal-premium 1

coses apreses o pensades de la cultura

Select one of the following:

 • doxa

 • metainformació

 • logos

Question 24 of 106

Medal-premium 1

idees que nosaltres tenim i incorporem culturalment sense disposar o pensar en arguments per a defensarh-ho

Select one of the following:

 • logos

 • doxa

 • prejudicis desfavorables

Question 25 of 106

Medal-premium 1

són els prejudicis més abundants i solen ser infravalorables o comentaris despectius cap a un grup social

Select one of the following:

 • prejudicis favorables

 • prejudicis desfavorables

 • outgrup

Question 26 of 106

Medal-premium 1

són prejudicis menys comuns, sorgeixen d'una supravaloració o d'una amistat

Select one of the following:

 • prejudicis favorables

 • prejudicis desfavorables

 • doxa

Question 27 of 106

Medal-premium 1

El grup propi, tal i com el grup es compren a si mateix. Nosaltres.

Select one of the following:

 • outgroup

 • orgull de casta

 • ingroup

Question 28 of 106

Medal-premium 1

El grup estrany. Ells.

Select one of the following:

 • Ingroup

 • outgroup

 • generalitzacions

Question 29 of 106

Medal-premium 1

Expectatives tant positives com negatives que una persona es crea sobre un grup de persones i que fa que es creïn determinades situacións on aquestes expectatives es compleixin.

Select one of the following:

 • Self fulfilling prophecy (autoprofecia)

 • auto-esteriotips

 • acceptació tendensiosa

Question 30 of 106

Medal-premium 1

és el sentit de pertinença en un grup determinat

Select one of the following:

 • acceptació tendenciosa

 • orgull de casta

 • self fulfillling prophecy (autoprofecia)

Question 31 of 106

Medal-premium 1

estereotips que ens creem a nosaltres mateixos

Select one of the following:

 • acceptació tendenciosa

 • auto-estereotips

 • prejudicis favorables

Question 32 of 106

Medal-premium 1

atribuir la mateixa qualitat a diferents persones que formen un grup

Select one of the following:

 • generalitzacions

 • orgull de casta

 • ingroup

Question 33 of 106

Medal-premium 1

acceptar determinats prejudicis amb una finalitat, o sense cap motiu.

Select one of the following:

 • acceptació tendenciosa

 • generalitzacions

 • outgroups

Question 34 of 106

Medal-premium 1

veure la conducta humana a partir dels processos estímul i resposta.

Select one of the following:

 • PSICOLOGIA CONDUCTISTA O BEHAVIORISME (HAROLD LASSWELL)

 • OBJECTIVISME

 • FUNCIONALISME

Question 35 of 106

Medal-premium 1

qualsevol perturbació que excedeix el canal i que per tant arriba a la destinació sense que hagi estat decidit per la font d’informació

Select one of the following:

 • soroll tècnic

 • soroll semàntic

 • font de soroll

Question 36 of 106

Medal-premium 1

té a veure amb els problemes tècnics. No ha de ser estrictament acústic, també pot ser visual. És quan és dóna un problema relacionat amb la qualitat en què arriba el missatge.

Select one of the following:

 • soroll semàntic

 • soroll tècnic

 • font de sorll

Question 37 of 106

Medal-premium 1

es produeix en el moment en que t’estan transmetent un missatge i tu penses en alguna altra cosa, tot i que atens al que t’estan dient. No té a veure en com arriba el senyal sinó en com arriba el sentit, ja que el senyal arriba però el sentit no, perquè hi interferim psicologicament.

Select one of the following:

 • soroll semàntic o psicològic

 • soroll tècnic

 • font de soroll

Question 38 of 106

Medal-premium 1

en relació amb el context. Informa sobre una realitat exterior, alguna cosa existeix.

Select one of the following:

 • funció fatica

 • funció emotiva

 • funció referencial

Question 39 of 106

Medal-premium 1

en relació a l’emissor. Ens informa sobre sentiments, emocions, opinions... De l’emissor

Select one of the following:

 • funció emotiva o expressiva

 • funció poetica

 • funció conativa

Question 40 of 106

Medal-premium 1

el missatge se centra en el propi missatge. És més important la forma en com es diu, que no pas el que es diu.

Select one of the following:

 • funció referencial

 • funció conativa

 • funció poetica

Question 41 of 106

Medal-premium 1

l’objectiu és produir una resposta del receptor, persuadir-lo, fer-lo canviar d’opinió, donar-li una explicació...

Select one of the following:

 • funció conativa

 • funció referencial

 • funció metalingüístiva

Question 42 of 106

Medal-premium 1

el missatge se centra en el codi. El llenguatge parla sobre el propi llenguatge.

Select one of the following:

 • funció poètica

 • funció emotiva o expressiva

 • funció metlingüística

Question 43 of 106

Medal-premium 1

tot el que té a veure amb establir, prolongar i interrompre el contacte comunicatiu. És la més important de la comunicació humana. Frases de cortesía, preguntes...

Select one of the following:

 • funció conativa

 • funció fàtica

 • funció referencial

Question 44 of 106

Medal-premium 1

tipus d'informació que serveix com a mesura de predictibilitat del senyal, es mesura amb el BIT

Select one of the following:

 • informació a nivell tècnic

 • informació a nivell general

 • metode sistèmic

Question 45 of 106

Medal-premium 1

tipus d'informació que és una quantitat sumada, és a dir, alguna cosa que s’afegeix a una altre que ja sabem. Hi ha comunicació verbal i no verbal.

Select one of the following:

 • informació a nivell tècnic

 • proxèmia

 • informació a nivell general

Question 46 of 106

Medal-premium 1

element no verbal que es basa en l’espai i que és la distància interpersonal que influeix en la interacció.

Select one of the following:

 • cismogenesi

 • semiotica

 • proxemia

Question 47 of 106

Medal-premium 1

cultures en que les coses pasen una darrera de l’altra. Veuen el temps com una línea, una seqüència.

Select one of the following:

 • cultures monocròniques

 • cultures policròniques

Question 48 of 106

Medal-premium 1

cultures que veuen el temps com un espai obert. La puntualitat no és important i valoren més la improvització.

Select one of the following:

 • cultures monocròniques

 • cultures policròniques

Question 49 of 106

Medal-premium 1

ciència que estudia els signes

Select one of the following:

 • cismogenesi

 • semiotica

 • subjectivisme

Question 50 of 106

Medal-premium 1

d’estudi de la semiotica. Estudia la relació dels signes entre ells.

Select one of the following:

 • sintaxi

 • semantica

 • pragmatica

Question 51 of 106

Medal-premium 1

camp d’estudi de la semiotica. Estudia la relació que mantenen els signes amb els objectes que designen.

Select one of the following:

 • sintaxi

 • semàntica

 • pragmatica

Question 52 of 106

Medal-premium 1

camp d’estudi de la semiotica. Estudia la part pràctica de l’ús del signe.

Select one of the following:

 • sintaxi

 • pragmatica

 • semantica

Question 53 of 106

Medal-premium 1

el procés pel qual alguna cosa funciona com un signe per a algú.

Select one of the following:

 • semiosi

 • pragmatica

 • sintaxi

Question 54 of 106

Medal-premium 1

el sentit prové del text. Per tant, llegir és estrictament extreure el sentit que el text té

Select one of the following:

 • SUBJECTIVISME:

 • OBJECTIVISME/FORMALISME:

 • CONSTRUCTIVISME:

Question 55 of 106

Medal-premium 1

defensa que el sentit prové exclusivament del lector, de la interpretació d’aquest.

Select one of the following:

 • SUBJECTIVISME

 • CONSTRUCTIVISME

 • DENOTACIÓ

Question 56 of 106

Medal-premium 1

la idea bàsica és que el sentit prové de la interacció entre text i lector.

Select one of the following:

 • SUBJECTIVISME

 • CONSTRUCTIVISME

 • DENOTACIÓ

Question 57 of 106

Medal-premium 1

allò estable en el signe, te a veure amb aquell sentit que tindria el signe en una definició de diccionari.

Select one of the following:

 • connotació

 • símbol

 • denotació

Question 58 of 106

Medal-premium 1

té a veure amb dues font de sentit: la relació entre significant i significat i amb la capacitat d’un signe per designar un objecte. També hi ha el concepte d’intersubjectivitat que diu que hi ha sentits que avortem subjectivament però que hi ha valors que tenen el mateix significat cultural.

Select one of the following:

 • connotacio

 • denotació

 • símbol

Question 59 of 106

Medal-premium 1

histories que expliquen conceptes. Barthes parla dels mites contemporanis que són més complexos i més dificil d’entendre.

Select one of the following:

 • mites

 • símbols

Question 60 of 106

Medal-premium 1

són mites d’oposició a aquests mites implantats. A més són minoritaris.

Select one of the following:

 • mites

 • contramites

 • símbols

Question 61 of 106

Medal-premium 1

objectes que convencionalment i a través de l’ús social hhan adquirit un sentit que el capacita per representar un determinat concepte

Select one of the following:

 • mites

 • contramites

 • símbols

Question 62 of 106

Medal-premium 1

hi ha un diàleg entre el text i el lector. Aquests dos elements interactuen per trobar el sentit. És la semiotica constructivista.

Select one of the following:

 • negociació del sentit

 • cismogenesi

 • constructivisme

Question 63 of 106

Medal-premium 1

entenem les coses perquè hem pensat sobre això. Creem ideas i creences a partir de pensar-hi en un moment donat.

Select one of the following:

 • pragmaticisme

 • constructivisme

 • objectivisme

Question 64 of 106

Medal-premium 1

quan algú sobrepassa els límits de la interpretació.

Select one of the following:

 • sobreinterpretació paranoica

 • funció fatica

 • cismogenesi

Question 65 of 106

Medal-premium 1

es fixa en la realitat com a diàleg. Creu que el llenguatge és basicament diàleg.

Select one of the following:

 • semiotica

 • sintaxi

 • hermaneutica

Question 66 of 106

Medal-premium 1

un grau de posició d'interpretació de la comunicació que diu que només hi ha una idea bona i si és bona, s’ha d’implantar a tothom.

Select one of the following:

 • relativisme

 • pluralisme

 • totalitarisme

Question 67 of 106

Medal-premium 1

un grau de posició d'interpretació de la comunicació que diu que no hi ha cap sistema moral millor que els altres. Tots són iguals de dolents o de bons.

Select one of the following:

 • relativisme

 • totalitarisme

 • pluralisme

Question 68 of 106

Medal-premium 1

un grau de posició d'interpretació de la comunicació que diu que existeix la diversitat i al mateix temps existeix un comú denominador; una condició o naturalesa humana. També és l'eina de l'hermenèutica.

Select one of the following:

 • pluralisme

 • totalitarisme

 • relativisme

Question 69 of 106

Medal-premium 1

tipus de misstage que expressa gana, por, submissió...

Select one of the following:

 • missatges afectius

 • missatges abstractes

Question 70 of 106

Medal-premium 1

tipus de missatges que tenen a veure amb aquells signes que són capaços de representar coses que no són presents en el moment de la situació comunicativa. I ha de dos tipus, els descriptius que es refereixen a objectes identificables i els conceptuals, que fan referencia a conceptes, el que hi ha darrere del signe i l’objecte que designen.

Select one of the following:

 • missatges abstractes

 • missatges afectius

Question 71 of 106

Medal-premium 1

sistema que te a veure amb allò que és comú en tota la l’espècie i és fix i invariable.

Select one of the following:

 • sistema innat o genetic

 • sistema apres o cultural

Question 72 of 106

Medal-premium 1

tipus de sistemes que tenen a veure amb allò que aprenem en contacte amb els altres individus de l’especie.

Select one of the following:

 • sistemes innats o genetics

 • sistems apresos o culturals

Question 73 of 106

Medal-premium 1

tipus de missatges tenen una funció fàtica i l’objecte central és l’oci.

Select one of the following:

 • missatges informatius

 • missatges persuasius

 • missatges d'entreteniment

Question 74 of 106

Medal-premium 1

dins de la visió positiva de l’entreteniment es considera que els mitjans permeten a l’espectador desfogarse i eliminar bloquejos.

Select one of the following:

 • nivell d'excitació

 • gratificicació indirecta

Question 75 of 106

Medal-premium 1

una forma bàsica d’entreteniment que les persones identifiquem amb benestar

Select one of the following:

 • gratificació indirecta

 • nivell d'excitació

Question 76 of 106

Medal-premium 1

una forma bàsica d’entreteniment, compensació d’estats emocionals o estats d’ànim, per mitjà d’estrategies emocionals

Select one of the following:

 • drama

 • alleujament afectiu

 • nivell d'excitació

Question 77 of 106

Medal-premium 1

una forma bàsica d’entreteniment, conflicte dramàtic en que s’enfronten dues parts.

Select one of the following:

 • alleujament afectiu

 • drama

 • nivell d'excitació

Question 78 of 106

Medal-premium 1

tenen una funció conativa i tenen la intenció de convencer.

Select one of the following:

 • missatges informatius

 • missatges persuasius

Question 79 of 106

Medal-premium 1

la relació entre els mitjans de comunicació i els votants no és directa, snó que arriba filtrada pels líders d’opinió, que és el que realment importa als votants.

Select one of the following:

 • comunicació electoral

 • publicitat

 • comunicació comercial

Question 80 of 106

Medal-premium 1

gestiona uns missatges que tenen una caracteristica rellevant, i és que en un principi, no són demanats. Per tant, el seu objectiu és captar l’atenció.

Select one of the following:

 • publicitat

 • tecniques publicitaries

 • missatges d'opinió

Question 81 of 106

Medal-premium 1

comunicació que fan les empreses per vendre els seus serveis. Una empresa té una estrategia comercial que és el que anomenem marqueting.

Select one of the following:

 • missatges persuasius

 • comunicació electoral

 • comunicació comercial

Question 82 of 106

Medal-premium 1

tenen una funció expressiva i solen ser d’aprovació o desaprovació. Darrere de la opinió, hi ha una interpretació

Select one of the following:

 • missatges d'opinió

 • missatges informatius

 • missatges persuasius

Question 83 of 106

Medal-premium 1

tenen una funció referencial i explica fets per arribar a entendre la realitat. Hi ha els missatges periodistics

Select one of the following:

 • missatges d'opinió

 • missatges informatius

 • missatges persuasius

Question 84 of 106

Medal-premium 1

forma part del paradigma de com s’ha d’exercir el periodisme liberal, i diu que un mitjà de comunicació no ha d’estar lligat a cap partit polític.

Select one of the following:

 • independència periodistica

 • pluralisme

 • imparcialitat

Question 85 of 106

Medal-premium 1

forma part del paradigma de com exercir el periodisme liberal i diu que un fet es pot veure des de diversos punts de vista. Aquest mitjà explica tots els punts de vista

Select one of the following:

 • independència periodistica

 • pluralisme

 • imparcialitat

Question 86 of 106

Medal-premium 1

forma part del paradigma de com s’ha d’exercir el periodisme liberal, té molt a veure amb l’objectivitat informativa, és a dir, que s’han verificat tot el possible i les fonts d’informació

Select one of the following:

 • pluralisme

 • independencia periodistica

 • imparcialitat

Question 87 of 106

Medal-premium 1

procés pel qual es construeixen les noticies. És a dir, la manera en que els mitjans de comunicació transformen la realitat en noticia

Select one of the following:

 • newsmaking

 • gatekeeping

 • agenda setting

Question 88 of 106

Medal-premium 1

és la lògica a través de la que es fa el newsmaking. Selecciona la informació i els esdeveniments

Select one of the following:

 • agenda sentting

 • gatekeeping

 • pseudoesdeveniments

Question 89 of 106

Medal-premium 1

procés pel qual els mitjans posen temes sobre l’agenda, fan que es parli de certes coses.

Select one of the following:

 • newsmaking

 • gatekeeping

 • agenda setting

Question 90 of 106

Medal-premium 1

esdeveniments que existeixen per sortir als mitjans, per ser noticia.

Select one of the following:

 • pseudoesdeveniments

 • pseudoambient

 • hiperbole de la realitat

Question 91 of 106

Medal-premium 1

un estat d’opinió que s’ha generat des dels mitjans de comunicació.

Select one of the following:

 • pseudoesdeveniments

 • pseudoambients

 • hipèrbole de la realitat

Question 92 of 106

Medal-premium 1

quan els mitjans exaltan uns fets i amaguen d’altres.

Select one of the following:

 • pseudoesdeveniments

 • pseudoambients

 • hiperbole de la realitat

Question 93 of 106

Medal-premium 1

L'autor dels 5 aixiomes és:

Select one of the following:

 • Ludwig

 • Watzlawick

 • Wiener

Question 94 of 106

Medal-premium 1

Wolfang Metzeger parla de:

Select one of the following:

 • el logos, la doxa i els prejudicis

 • de la piscologia conductista

 • de l'hermeneutica

Question 95 of 106

Medal-premium 1

David Bohm afirma que el problema de la comunicació està en:

Select one of the following:

 • com pensem la comunicació, que la basem en donar directrius i no escoltem ni estem disposats a canviar els nostres pensaments.

 • que som de cultures diferents i els idiomes que parlem ens dificulten entendrens

 • que les noves tecnologies han despersonalitzat les relacions

Question 96 of 106

Medal-premium 1

Les 5 preguntes de Harold Lasswell per poder descriure la comunicació són:

Select one of the following:

 • qui? que diu? en quin mitjà? a qui? amb quin efecte?

 • que? a qui? perque? quan? a on?

 • qui? quin efecte? quina intenció? perque? quan? quantes vegades?

Question 97 of 106

Medal-premium 1

tipus de problema que tenen a veure amb els efectes que provoquen els nostres senyals, que a vegades no són els desitjats

Select one of the following:

 • efectivitat

 • tecnic

 • semàntic

Question 98 of 106

Medal-premium 1

Saussure diu que la forma física d'un signe, la seva forma material, és el:

Select one of the following:

 • significant

 • significat

Question 99 of 106

Medal-premium 1

Saussure diu que el concepte mental que nosaltres assignem al signe és el:

Select one of the following:

 • significant

 • significat

Question 100 of 106

Medal-premium 1

barthes diu que els textos en que l'autor reconeix o no el sentit del text són els textos:

Select one of the following:

 • escrivibles

 • llegibles

Question 101 of 106

Medal-premium 1

Pensament que creu que la veritat es coneix a partir d'una revelació o una persona determinada en un lloc determinat (bruixots, mediums...)

Select one of the following:

 • pensament fantasiós

 • pensament gnòstic o irracional

Question 102 of 106

Medal-premium 1

Dins dels pensaments abstractes hi han un tipus que es refereixen a objectes identificables: (taula, cadira, flor...)

Select one of the following:

 • descriptius

 • conceptuals

Question 103 of 106

Medal-premium 1

dins dels missatges abstractes hi han un tipus que fan referència a conceptes, és a dir, el que hi ha darrere del signe i l'objecte que designen.

Select one of the following:

 • descriptius

 • conceptuals

Question 104 of 106

Medal-premium 1

Umberto Eco diu que quan parlem de la realitat un primer principi de racionalitat és que A és A. Aquest principi és:

Select one of the following:

 • identitat

 • No-contradicció

 • El tercer exclós

Question 105 of 106

Medal-premium 1

Umberto Eco diu que A no pot ser A i no ser-ho alhora. Aquest principi és:

Select one of the following:

 • identificació

 • No-contradicció

 • El tercer exclós

Question 106 of 106

Medal-premium 1

Umberto Eco afirma que A és veritat o és fals i no hi ha tercera opció. Aquest és principi de:

Select one of the following:

 • identitat

 • no-contradicció

 • del tercer exclós

Icon_fullscreen
Judit Rosa Abellaned
Quiz by , created about 2 years ago

preguntes examen tci

Eye 17
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Judit Rosa Abellaned
Created by Judit Rosa Abellaned about 2 years ago
Close