< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Finance - izpitna vprašanja

Question 1 of 180

Medal-premium 1

1. Kateri davek je neposredni davek?

Select one of the following:

 • DDV

 • Trošarina

 • Carina

 • Davek od dobička pravnih oseb

Question 2 of 180

Medal-premium 1

2. Vlada mora predložiti državnemu zboru predlog državnega proračuna za prihodnje leto:

Select one of the following:

 • v aprilu tekočega leta

 • v oktobru tekočega leta

 • v decembru tekočega leta

Question 3 of 180

Medal-premium 1

3. Prihodki državnega proračuna predstavljajo v Sloveniji v zadnjih letih približno:

Select one of the following:

 • 45% BDP

 • 25% BDP

 • 60% BDP

Question 4 of 180

Medal-premium 1

4. Pri dohodnini se plačilo premije posameznika v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje drugega stebra obravnava kot:

Select one of the following:

 • olajšava za posebne izdatke v okviru 2% od davčne osnove

 • dodatna olajšava, ki je v absolutnih zneskih največja za ljudi z visokimi plačami

 • dodatna olajšava, ki je v absolutnih zneskih največja za ljudi z nizkimi plačami

Question 5 of 180

Medal-premium 1

5. Za pravice iz socialnega varstva je značilno:

Select one of the following:

 • financirane so s prispevki in temeljijo na načelu potreb

 • financirane so z davki in temeljijo na načelu recipročnosti

 • financirane so z davki in temeljijo na načelu potreb

Question 6 of 180

Medal-premium 1

6. Možnost vzpostavitve trga za nadstandardne storitve, ki niso vključene v sistem javnega financiranja, ima za posledico:

Select one of the following:

 • povečano učinkovitost

 • zmanjšano učinkovitost

 • zmanjšano enakost pri zadovoljevanju potreb

 • oboje pod a) in c)
  (povečano učinkovitost in zmanjšano enakost pri zadovoljevanju potreb)

Question 7 of 180

Medal-premium 1

7. Sodobni sistemi dohodnine so zasnovani na načelu denarnega toka zaradi:

Select one of the following:

 • vsebinskih razlogov

 • operativnih razlogov

Question 8 of 180

Medal-premium 1

8. Olajšave pri dohodnini v Sloveniji so dane v obliki:

Select one of the following:

 • zmanjšanja davčne osnove

 • zmanjšanja davčne obveznosti

 • oboje pod a) in b)

 • nič od naštetega

Question 9 of 180

Medal-premium 1

9. Več stopenj pri DDV se uporablja zaradi:

Select one of the following:

 • poenostavitve pobiranja davkov

 • večje ekonomske učinkovitosti

 • omejevanja negativnih učinkov na socialni položaj revnejših slojev

Question 10 of 180

Medal-premium 1

10. Uvedba linearne 20 % dohodnine brez sprememb v sistemu olajšav bi povzročila v Sloveniji:

Select one of the following:

 • večjo neenakost v razdelitvi dohodkov po obdavčitvi

 • večjo davčno obremenitev v nižjih dohodkovnih razredih

 • manjšo davčno obremenitev v višjih dohodkovnih razredih

 • vse našteto

Question 11 of 180

Medal-premium 1

11. Zadeli ste glavno nagrado na loteriji, ki je izplačljiva na dva načina:

Select one of the following:

 • izplačilo 1 mio SIT takoj in izplačilo 1,050 mio SIT čez 1 leto

 • takojšnje izplačilo 2 mio SIT

Question 12 of 180

Medal-premium 1

12. Zadeli ste glavno nagrado na loteriji, ki je izplačljiva na dva načina:

Select one of the following:

 • takojšnje izplačilo 2 mio SIT

 • izplačilo 1 mio SIT in izplačilo 1,125 mio SIT čez 1 leto, ob predpostavki 7,5% diskontne stopnje

Question 13 of 180

Medal-premium 1

13. Dnevi vezave terjatev do kupcev v podjetju A so 60 dni in v podjetju B 30 dni. Kateri vodja prodaje je uspešnejši?

Select one of the following:

 • V podjetju A

 • V podjetju B

Question 14 of 180

Medal-premium 1

14. Dnevi vezave terjatev do kupcev v podjetju A so 60 dni in v podjetju B 90 dni.

Select one of the following:

 • Koeficient obračanja terjatev v A je višji

 • Podjetje A ima relativno manj prihodkov vezanih v terjatvah

 • Podjetje A ima v absolutnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah

 • Oboje pod a) in b)
  (koeficient obračanja terjatev v A je višji in podjetje A ima v relativnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah)

 • Oboje pod a) in c)
  (koeficient obračanja terjatev v A je višji in podjetje A ima v absolutnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah)

Question 15 of 180

Medal-premium 1

15. Katero tekstilno podjetje je uspešnejše v svoji osnovni dejavnosti?

Dobiček iz poslovanja: (A) +1000 (B) -500
Neto prihodki iz financiranja: (A) -500 (B) -500
Neto izredni prihodki: (A) 0 (B) +1500
Celotni dobiček: (A) 500 (B) 500

Select one of the following:

 • Podjetje A

 • Podjetje B

 • Oba enako

 • Ni dovolj podatkov

Question 16 of 180

Medal-premium 1

16. Investirati je potrebno v tiste projekte, ki:

Select one of the following:

 • imajo neto sedanjo vrednost večjo od 0

 • zagotavljajo vračilo izposojenih sredstev v najkrajšem roku

 • imajo notranjo stopnjo donosa večjo od 0

Question 17 of 180

Medal-premium 1

17. Ko podjetje, ki ne posluje z dobičkom, povečuje delež dolga v strukturi kapitala, se:

Select one of the following:

 • povečuje zahteva donosnosti pri lastniškem in dolžniškem kapitalu, zaradi povečanih tveganj

 • povečuje delež cenejših virov kapitala

 • zmanjša davčna obveznost, saj so obresti obravnavane kot priznani odhodek pri davku na dobiček (učinek davčnega ščita)

 • oboje pod a) in b)
  (povečuje zahteva donosnosti pri lastniškem in dolžniškem kapitalu, zaradi povečanih tveganj in povečuje delež cenejših virov kapitala)

Question 18 of 180

Medal-premium 1

18. Pri managerskih odkupih privatiziranih podjetij v Sloveniji je z vidika poslovnih financ sporno predvsem:

Select one of the following:

 • če managerji kupujejo delnice podjetja z izposojenim denarjem

 • če managerji vračajo kredite za prevzem podjetja iz denarnega toka podjetja

 • če managerji kupujejo delnice podjetij brez prave konkurence s strani drugih potencialnih kupcev

 • vse našteto

Question 19 of 180

Medal-premium 1

19. Katera od naštetih značilnosti načeloma ni primerna za podjetja, ki jih želimo prodati zaposlenim in managementu?

Select one of the following:

 • obstaja dobra managerska ekipa, ki je pripravljena vložiti lastna sredstva

 • identifikcija zaposlenih s podjetjem je pomembna za uspešnost poslovanja

 • potrebna so obsežna prestrukturiranja z odpusti delavcev

 • srednje veliko ali majhno podjetje

Question 20 of 180

Medal-premium 1

20. Katera obvezna javna ponudba za odkup delnic je bolj omejevalna za prevzem družb?

Select one of the following:

 • Če obveznost nastopi pri 10%

 • Če obveznost nastopi pri 33%

Question 21 of 180

Medal-premium 1

21. Podjetje izda dvoje vrst obveznic, ki sta povsem enaki, le da vsebuje obveznica A pravico odkupa s strani izdajatelja, obveznica B pa te lastnosti nima. Zahtevana donosnost obveznice A je:

Select one of the following:

 • Višja

 • Nižja

 • Enaka kot pri obveznici B

Question 22 of 180

Medal-premium 1

22. Država se odloči, da bodo storitve na sliki na razpolago vsem državljanom brezplačno. Izgube zaradi neučinkovitosti alokacije bodo večje v primeru (glej graf pri 22. vprašanju na str. 21 izpitnih vprašanj):

Select one of the following:

 • povpraševanja A

 • povpraševanja B

 • enaka v obeh primerih

Question 23 of 180

Medal-premium 1

23. Kaj je značilno za skandinavski model socialne varnosti?

Select one of the following:

 • financiranje z davki in ozke pravice

 • financiranje z davki in široke pravice

 • financiranje s prispevki in široke pravice

Question 24 of 180

Medal-premium 1

24. Za trošarine na alkohol in tobak velja:

Select one of the following:

 • da obdavčenje bistveno ne vpliva na obseg potrošnje

 • da obdavčenje bistveno zmanjšuje obseg potrošnje in s tem negativne zunanje učinke

 • da revni plačujejo sorazmerno več davka

 • oboje pod a) in c)
  (da obdavčenje bistveno ne vpliva na obseh potrošnje in da revni plačujejo sorazmerno več davka)

Question 25 of 180

Medal-premium 1

25. Za podjetje je prednost dobičkovnih obveznic pred prednostno delnico predvsem v tem:

Select one of the following:

 • da obresti niso obdavčene, dividende pa so

 • da so pogodbene obresti izplačane samo, če dobiček to omogoča

 • oboje

Question 26 of 180

Medal-premium 1

26. Izberi najugodnejšo med alternativnimi naložbami, ki imajo vse enako pričakovano donosnost 6 %.

Select one of the following:

 • Delnico podjetja A

 • Prednostno delnico podjetja A

 • Nezavarovano obveznico podjetja A

 • Zavarovani srednjeročni kredit podjetju A

Question 27 of 180

Medal-premium 1

27. Izberi najugodnejšo med alternativnimi naložbami, ki imajo vse enako pričakovano donosnost 10%.

Select one of the following:

 • Nezavarovana obveznica podjetja A

 • Prednostna delnica podjetja A

 • Zavarovani srednjeročni kredit podjetja A

 • Denica podjetja A

Question 28 of 180

Medal-premium 1

28. Večje število prevzemov in stečajev podjetij je značilno za:

Select one of the following:

 • kontinentalni finančni sistem, kjer prevladujejo banke

 • anglo-ameriški finančni sistem s poudarjeno vlogo trga kapitala

Question 29 of 180

Medal-premium 1

29. Kazalnik čisti dobiček/čisti prihodki od prodaje spada med kazalnike:

Select one of the following:

 • obračanja

 • donosnosti

 • plačilne sposobnosti

 • nobenega od treh

Question 30 of 180

Medal-premium 1

30. Kazalnik kratkoročna sredstva/kratkoročna obveznost spada med kazalnike:

Select one of the following:

 • financiranja

 • investiranja

 • plačilne sposobnosti

 • nobenega od treh

Question 31 of 180

Medal-premium 1

31. Kazalnik nakupna cena delnice/čisti dobiček na delnice (P/E ratio) spada med kazalnike:

Select one of the following:

 • obračanja

 • financiranja

 • donosnosti

 • nobenega od treh

Question 32 of 180

Medal-premium 1

32. Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi dolgovi uvrščamo v skupino kazalnikov:

Select one of the following:

 • investiranja

 • financiranja

 • obračanja

 • nič od naštetega

Question 33 of 180

Medal-premium 1

33. Ko podjetje povečuje zadolženost v strukturi kapitala ima to za posledico povečanje zahtevane donosnosti pri:

Select one of the following:

 • lastniškem financiranju

 • dolžniškem financiranju

 • pri obema pod a) in b)
  (lastniškem in dolžniškem financiranju)

 • pri nobenem

Question 34 of 180

Medal-premium 1

34. Pri prodaji podjetja prodajalec zahteva s strani kupca številne garancije glede bodočih investicij in ohranjanja delovnih mest v podjetju. Pričakovani vpliv takih zahtev na transakcijsko ceno je:

Select one of the following:

 • pozitiven

 • negativen

 • nevtralen

Question 35 of 180

Medal-premium 1

35. Finančne značilnosti, zaradi katerih podjetja na borzi postanejo dodatno zanimiva za prevzem s strani finančnih prevzemnikov so:

Select one of the following:

 • koncentrirano lastništvo

 • neizkoriščena kreditna sposobnost

 • velik obseg sredstev, ki se jih lahko hitro proda

 • velik delež lastništva menegerjev

 • oboje pod b) in c)
  (neizkoriščena kreditna sposobnost in velik obseg sredstev, ki se jih lahko hitro proda)

Question 36 of 180

Medal-premium 1

36. Katere vrste javnih ponudb so dovoljene po ZPRE?

Select one of the following:

 • Kombinirana ponudba

 • Delna ponudba

 • Dvotirna ponudba

 • Oboje pod a) in c)
  (kombinirana ponudba in dvotirna ponudba)

Question 37 of 180

Medal-premium 1

37. Izdajatelj je obveznici dodal pravico imetnika, da zamenja obveznico za delnico istega podjetja. Zahtevana donosnost je zaradi te dodatne lastnosti:

Select one of the following:

 • višja

 • enaka

 • nižja

Question 38 of 180

Medal-premium 1

Splošna olajšava za vse zavezance pri dohodnini v letu 2014 znaša:

Select one of the following:

 • približno 2800 €

 • približno 5000 €

 • približno 8300 €

 • nič od naštetega

Question 39 of 180

Medal-premium 1

39.Razredi stopničaste progresije pri dohodnini se vsako leto določijo glede na:

Select one of the following:

 • rast plač v RS

 • rast življenjskih stroškov v RS

Question 40 of 180

Medal-premium 1

40. Olajšave, ki zmanjšujejo davčno osnovo, imajo pri progresivni dohodnini za posledico:

Select one of the following:

 • v absolutnih zneskih pridobijo največ v višjih davčnih razredih

 • posamezniki brez dohodkov ne pridobijo ničesar

 • oboje pod a) in b)
  (v absolutnih zneskih pridobijo največ v višjih davčnih razredih, posamezniki brez dohodkov ne pridobijo ničesar)

 • nič od naštetega

Question 41 of 180

Medal-premium 1

41. Najpomembnejši vir financiranja občin je:

Select one of the following:

 • davek na dodano vrednost

 • premoženjski davki

 • dohodnina

Question 42 of 180

Medal-premium 1

42. Pri prodaji finančnega premoženja države lahko opravimo pogajanja s potencialnimi kupci v primeru postopka:

Select one of the following:

 • javne dražbe

 • javne ponudbe

 • javnega zbiranja ponudb

 • pogajanja države pri prodaji po ZJF niso dovoljena

Question 43 of 180

Medal-premium 1

43. Če želimo pri prodaji finančnega premoženja države poleg maksimiranja cene zasledovati tudi druge cilje, moramo kot metodo prodaje izbrati:

Select one of the following:

 • javno ponudbo

 • javno dražbo

 • javno zbiranje ponudb

Question 44 of 180

Medal-premium 1

44. Na strani prejemkov v računih javnega financiranja se nahaja postavka:

Select one of the following:

 • povečanje kapitalskih deležev

 • prodaja kapitalskih deležev

 • dana posojila

Question 45 of 180

Medal-premium 1

45. Na strani prejemkov v računih javnega financiranja se nahaja postavka:

Select one of the following:

 • odplačilo dolga

 • zadolževanje

 • dana posojila

 • oboje pod a) in c)
  (odplačilo dolga in dana posojila)

Question 46 of 180

Medal-premium 1

46. Kakšen davek na dohodek prikazuje slika (glej sliko pri vpr. 46 na str. 24 izpitnih vprašanj - T(D) horizontalna premica):

Select one of the following:

 • progresivni

 • regresivni

 • proporcionalni

Question 47 of 180

Medal-premium 1

47. Kakšen davek na dohodek je enotna davčna stopnja (EDS) na sliki (glej sliko pri vpr. 47 na str. 24 izpitnih vprašanj - T(D) rastoča premica):

Select one of the following:

 • progresivni

 • regresivni

 • proporcionalni

Question 48 of 180

Medal-premium 1

48. Ko se posamezna zdravstvena storitev vključi v financiranje s strani javnega zdravstvenega zavarovanja je mogoče pričakovati:

Select one of the following:

 • enako porabo in večjo pravičnost

 • večjo porabo in zmanjšanje alokacijske učinkovitosti

 • večjo porabo in povečanje alokacijske učinkovitosti

Question 49 of 180

Medal-premium 1

49. Prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji se financira tako, da posamezniki z visokimi dohodki glede na tiste z nizkimi dohodki plačujejo:

Select one of the following:

 • relativno več

 • absolutno več

 • relativno manj

Question 50 of 180

Medal-premium 1

50. Za zaprte pokojninske sklade velja:

Select one of the following:

 • upravljajo jih delodajalci-ustanovitelji

 • članstvo v skladu je pogojeno z delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu-ustanovitelju

 • ob upokojitvi zavarovanec sklene s skladom pogodbo o doživljenjski mesečni pokojninski renti

 • oboje pod a) in b)
  (upravljajo jih delodajalci-ustanovitelji, članstvo v skladu je pogojeno z delovnem razmerjem pri določenem delodajalcu-ustanovitelju)

Question 51 of 180

Medal-premium 1

51. Sistem malusov za izračun pokojnine pri predčasnem upokojevanju velja:

Select one of the following:

 • dokler upokojenec ne izpolni starostnega pogoja za polno pokojnino

 • za vse prihodnje izplačane pokojnine

Question 52 of 180

Medal-premium 1

52. Prehod iz popolnega javnega financiranja na delno sofinanciranje izdatkov za zdravstvene storitve s strani bolnikov bo imel za posledico:

Select one of the following:

 • povečanje družbene blaginje oz. učinkovitosti

 • zmanjšanje družbene blaginje oz. učinkovitosti

 • nič od naštetega

Question 53 of 180

Medal-premium 1

53. Katera dejavnost je v ugodnejšem davčnem položaju:

Select one of the following:

 • tista, ki je izvzeta iz sistema DDV

 • tista, ki je v sistemu DDV obdavčena s stopnjo 0%

Question 54 of 180

Medal-premium 1

54. V Sloveniji spada v skupino davkov od premoženja:

Select one of the following:

 • davek od dobička

 • dohodnina na prejete dividende

 • davki na dediščino

 • oboje pod a) in c)
  (davek od dobička in davki na dediščino)

Question 55 of 180

Medal-premium 1

55. Najpomembnejši vir za financiranje investicij v podjetjih, ki so že v zreli fazi razvoja, je:

Select one of the following:

 • zadolževanje pri bankah

 • izdaja obveznic

 • amortizacija in zadržani dobički

 • izdaja novih delnic

Question 56 of 180

Medal-premium 1

56.Mlad odvetniški pripravnik želi začeti pokojninsko varčevati. Kaj mu priporočate z vidika donosnosti ob zmernem dolgoročnem tveganju?

Select one of the following:

 • Nakup državnih obveznic

 • Dolgoročno varčevanje v banki

 • Varčevanje v dopolnilnem pokojninskem zavarovanju z zajamčeno donosnostjo, ki znaša 60% donosnosti državnih obveznic

 • Kombinacijo naložb v obvezniške in delniške vzajemne sklade

Question 57 of 180

Medal-premium 1

57.Majhnemu varčevalcu, ki želi svoje prihranke naložiti v vrednostne papirje in razpršiti tveganje bi svetovali:

Select one of the following:

 • nakup obveznic države

 • nakup obveznic poslovne banke

 • nakup delnic investicijskega sklada

 • nič od naštetega

Question 58 of 180

Medal-premium 1

58. Vrednostna papirja A in B ponujata enake pričakovane donose in sta enako tvegana. V kakšnem primeru razdelitev prihrankov na obe naložbi najbolj učinkovito zmanjšuje tveganje?

Select one of the following:

 • V primeru močne pozitivne povezanosti donosov

 • V primeru nizke pozitivne povezanosti donosov

 • V primeru nepovezanosti donosov

 • Nikoli

Question 59 of 180

Medal-premium 1

59. Podjetje je kupilo strojno opremo s pomočjo dolgoročnega bančnega kredita. Kako ta poslovni dogodek vpliva na finančno poslovanje?

Select one of the following:

 • Stroški obresti in vračilo glavnice se prikažejo vsako leto kot odhodek

 • Amortizacija strojne opreme znižuje denarni tok podjetja

 • Amortizacija strojne opreme pomeni dodatne stalne stroške podjetja

 • Če podjetje posluje z dobičkom, se stopnja zadolženosti ne spremeni

 • Nič od naštetega

Question 60 of 180

Medal-premium 1

60. Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev v podjetju A znaša 5, v podjetju B pa 10. Z vidika stroškov financiranja zalog je uspešnejše:

Select one of the following:

 • Podjetje A

 • Podjetje B

Question 61 of 180

Medal-premium 1

61. Za podjetji A in B iz prejšnje naloge izračunaj stopnje poslovnega vzvoda (SPV):

Select one of the following:

 • SPV podjetja A je 2

 • SPV podjetja B je 1

 • SPV podjetja A je večja od SPV podjetja B

 • Nič od naštetega

Question 62 of 180

Medal-premium 1

62. Za podjetji iz prejšnje naloge A in B izračunaj stopnjo finančnega vzvoda (SFV):

Select one of the following:

 • SFV v podjetju A je enaka 2,5

 • SFV v podjetju B je enaka 3

 • SFV v podjetju A je nižja kot v podjetju B

 • oboje pod b) in c)
  (SFV v podjetju B je enaka 3 in SFV v podjetju A je nižja kot v podjetju B)

Question 63 of 180

Medal-premium 1

63. Podjetje financira prevzem drugega podjetja z 80 % povečanjem kapitala preko izdaje novih delnic. Tveganja za nezavarovane bančne upnike tega podjetja se bodo s tem:

Select one of the following:

 • povečala

 • zmanjšala

 • ostala enaka

Question 64 of 180

Medal-premium 1

64. Razlika med nakupno opcijo in nakupnim bonom je predvsem v tem:

Select one of the following:

 • da nakupni bon ni izvedena finančna naložba

 • da je pravica nakupnega bona bolj dolgoročna

 • da nakupni bon izda izdajatelj osnovne naložbe

 • oboje pod b) in c)
  (da je pravica nakupnega bona bolj dolgoročna in da nakupni bon izda izdajatelj osnovne naložbe)

Question 65 of 180

Medal-premium 1

65. Pri izračunu povprečnega stroška kapitala mora podjetje upoštevati:

Select one of the following:

 • nominalno obrestno mero na obveznice, ki jih je izdalo v preteklosti

 • trenutno donosnost obveznic, ki jih je izdalo v preteklosti in kotirajo na borzi

 • obrestne mere, ki jih plačuje na kredite najete v preteklosti

 • oboje pod a) in c)
  (nominalno obrestno mero na obveznice, ki jih je izdalo v preteklosti in obrestne mere, ki jih plačuje na kredite najete v preteklosti)

Question 66 of 180

Medal-premium 1

66. Pod časovnim pritiskom kupujete podjetje organizirano kot d. o. o., kjer največji del vrednosti podjetja predstavljajo številne poslovne pogodbe, patenti in licence. Kakšno strukturo transakcije predlagate?

Select one of the following:

 • nakup sredstev podjetja

 • nakup kontrolnega deleža v podjetju

Question 67 of 180

Medal-premium 1

67. Katera ponudba je dopustna po zakonu o prevzemih:

Select one of the following:

 • ki nudi višjo ceno za prvih 50% delničarjev

 • ki nudi del plačila v denarju in del v nadomestnih vrednostnih papirjih

 • ki daje možnost izbora načina plačila delničarjem ciljne družbe

 • nobena

 • oboje pod b) in c)
  (ki nudi del plačila v denarju in del v nadomestnih vrednostnih papirjih in ki daje možnost izbora načina plačila delničarjem ciljne družbe)

Question 68 of 180

Medal-premium 1

68. Katera ponudba je dopustna po Zakonu o prevzemih?

Select one of the following:

 • ki se nanaša samo na 75% delnic

 • ki določa prag vstopnosti pri 75% delnic

 • ki vsebuje dve različni ceni za dve različni skupini delničarjev

 • ki vsebuje dva različna načina plačila za različne skupine delničarjev

Question 69 of 180

Medal-premium 1

69. Katera ponudba je dopustna po Zakonu o prevzemih:

Select one of the following:

 • ki se nanaša samo na 75% delnic

 • ki določa prag upešnosti pri 75% delnic

 • ki vsebuje dve različni ceni za različne skupine delničarjev

 • ki vsebuje dva različna načina plačila za različne skupine delničarjev

Question 70 of 180

Medal-premium 1

70. Katero pravilo je bolj omejevalno za prevzem družb:

Select one of the following:

 • obveznost poročanja o kvalificiranem deležu pri 25%

 • obveznost javne ponudbe za odkup delnic pri 25%

Question 71 of 180

Medal-premium 1

71. Holding prodaja svojo hčerinsko podjetje zaposlenim v tem podjetju z odloženim plačilom, vendar želi glasovanje takoj v celoti prenesti na nove lastnike. Z vidika tveganja stečaja je primernejša zamenjava neodkupljivih delnic:

Select one of the following:

 • za odkupljive prednostne delnice hčerinskega podjetja

 • za obveznice hčerinskega podjetja

 • za dolgoročni kredit hčerinskemu podjetju

Question 72 of 180

Medal-premium 1

72. Prevozno podjetje je v likvidnostnih težavah in ne more poravnati vseh obveznosti do upnikov. S finančnim prestrukturiranjem želi rešiti ta problem in pri tem ohraniti svojo dejavnost. Kaj predlagate:

Select one of the following:

 • prodajo vozil

 • prenos prevozniške dejavnosti in vseh vozil na hčerinsko podjetje

 • oddajo vozil v finančni zakup

 • prodajo in povratni finančni zakup vozil

Question 73 of 180

Medal-premium 1

73. Za prodajo podjetja z javno dražbo velja:

Select one of the following:

 • v postopku ni pogajanj s potencialnimi kupci

 • metoda je primernejša za podjetja, ki jih je potrebno prestrukturirati

 • postopek je zamuden in relativno drag

 • nič od naštetega

Question 74 of 180

Medal-premium 1

74. Kakšno podjetje je primerno za prodajo z javno prodajo delnic?

Select one of the following:

 • tisto, ki potrebuje strateške partnerje

 • tisto, kjer je identifikacija zaposlenih pomembna za uspešnost podjetja

 • tisto, ki je relativno veliko in finančno stabilno

Question 75 of 180

Medal-premium 1

75. Pri kreditnem odkupu delnic (LBO) je značilno:

Select one of the following:

 • da se najeti krediti vrnejo iz denarnega toka podjetja, ki je predmet nakupa

 • da se tveganost ciljnega podjetja za zaposlene in upnika praviloma poveča

 • da po izvedbi odkupa pride običajno do združitve ciljnega in prevzemnega podjetja

 • vse našteto

 • nič od naštetega

Question 76 of 180

Medal-premium 1

76. Pri poslovanju s povezanimi osebami morajo biti pri ugotavljanju prihodkov v davčnem izkazu transferne cene:

Select one of the following:

 • enake ali višje od povprečnih cen

 • enake ali nižje od povprečnih cen

Question 77 of 180

Medal-premium 1

77. Poslovni partner vam je ponudil dve možnosti za brezobrestno vrnitev vašega denarja v 5-ih letih. Izberite tisto možnost, ki je ugodnejša za vas!

Select one of the following:

 • plačilo v 10 enakih polletnih obrokih ob koncu obdobja

 • plačilo v 60 enakih mesečnih obrokih ob koncu obdobja

Question 78 of 180

Medal-premium 1

78. Ustanovitev hčerinskega podjetja s sredstvi podjetja ima vpliv na:

Select one of the following:

 • aktivo bilance stanja

 • pasivo bilance stanja

 • obe strani bilance stanja

Question 79 of 180

Medal-premium 1

79. Podjetje prevzemnik, ki ima v strukturi kapitala prevelik delež lastniškega kapitala, lahko izboljša to strukturo:

Select one of the following:

 • z izdajo obveznic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja

 • z najemom kredita in plačilom za delnice ciljnega podjetja v denarju

 • z izdajo dodatnih delnic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja

 • oboje pod a) in b)
  (z izdajo obveznic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja in z najemom kredita in plačilom za delnice ciljnega podjetja v denarju)

Question 80 of 180

Medal-premium 1

80. Mestni parki imajo značilnosti:

Select one of the following:

 • čiste javne dobrine

 • dobrine posebnega družbenega pomena

 • javne dobrine

Question 81 of 180

Medal-premium 1

81. Kateri davek je subjektivni davek?

Select one of the following:

 • DDV

 • Davek na nepremičnine

 • Dohodnina

 • Oboje pod b) in c)
  (davek na nepremičnine in dohodnina)

Question 82 of 180

Medal-premium 1

82. Javno finančni izdatki v Sloveniji predstavljajo v zadnjih letih približno:

Select one of the following:

 • 30% BDP

 • 45% BDP

 • 60% BDP

Question 83 of 180

Medal-premium 1

83. DDV se ne plačuje od:

Select one of the following:

 • uvoza blaga in storitev

 • izvoza blaga in storitev

 • maloprodaje blaga in storitev

Question 84 of 180

Medal-premium 1

84. Slovenijo uvrščamo v skupino držav z Bismarkovim modelom socialne varnosti, za katerega je značilno:

Select one of the following:

 • financiranje z davki in ozke pravice

 • financiranje z davki in široke pravice

 • financiranje s prispevki in široke pravice

Question 85 of 180

Medal-premium 1

85. Koliko se je v zadnjih dveh letih povečala zadolženost Slovenije v odstotkih BDP?

Select one of the following:

 • od 50 - 100%

 • od 0 - 50%

 • od 20 - 40%

 • nad 100%

Question 86 of 180

Medal-premium 1

86. Sedanja cena določene delnice je 100 SIT. Pričakovana cena te delnice čez eno leto je 120 SIT. Kakšna je cena nakupne opcije, ki daje možnost nakupa te delnice čez eno leto po 110 SIT?

Select one of the following:

 • enaka 110 SIT

 • manjša od 110 SIT

 • enaka 10 SIT

Question 87 of 180

Medal-premium 1

87. Katere računovodske postavke se nahajajo med sredstvi bilance stanja?

Select one of the following:

 • Prihodki iz financiranja

 • Nerazdeljen dobiček poslovnega leta

 • Terjatve iz poslovanja

 • Oboje pod b) in c)

Question 88 of 180

Medal-premium 1

88. Katere računovodske postavke se nahajajo med viri bilance stanja?

Select one of the following:

 • Terjatve iz poslovanja

 • Zadržani dobički

 • Dividende

 • Nič od tega

Question 89 of 180

Medal-premium 1

89. Amortizacija je strošek oz. odhodek in zato:

Select one of the following:

 • povečuje odhodke v izkazu uspeha

 • zmanjša denarna sredstva v izkazu denarnih tokov

 • znižuje vrednost sredstev v bilanci stanja

 • oboje pod a) in c)
  (povečuje odhodke v izkazu uspeha in znižuje vrednost sredstev v bilanci stanja)

Question 90 of 180

Medal-premium 1

90. Najetje dolgoročnega kredita bo imelo takojšen in neposreden vpliv na kateri računovodski izkaz?

Select one of the following:

 • Izkaz uspeha

 • Bilanco stanja

 • Izkaz denarnih tokov

Question 91 of 180

Medal-premium 1

91. Nakup novega stroja bo imel takojšen in neposreden vpliv na kateri računovodski izkaz:

Select one of the following:

 • Izkaz uspeha

 • Izkaz denarnih tokov

 • Na nobenega od obeh

 • Na oba

Question 92 of 180

Medal-premium 1

92. Kateri od naslednjih izkazov se uporablja za prikazovanje plačilne sposobnosti in za načrtovanje le-te v prihodnosti?

Select one of the following:

 • Bilanca uspeha

 • Izkaz denarnih tokov

 • Bilanca stanja

Question 93 of 180

Medal-premium 1

93. V primeru da prevzemnik doseže prevzemni prag in ne objavi prevzemne ponudbe, nastopi zakonska sankcija »mirovanja glasovalnih pravic«. Mirovanje glasovalnih pravic pomeni, da prevzemnik:

Select one of the following:

 • nima pravice do glasovanja na skupščini delničarjev samo v delu, ki presega prevzemni prag (delna izguba glasovalnih pravic)

 • kot član nadzornega sveta ne more glasovati o imenovanju ali razrešitvi uprave ciljne družbe

 • sploh ne more uresničevati glasovalnih pravic na skupščini delničarjev (absolutna izguba glasovalnih pravic)

Question 94 of 180

Medal-premium 1

94. Cesta, na kateri je veliko avtomobilov in nastajajo zastoji, hrup, ipd., a se zanjo ne plačuje cestnina, je z ekonomskega vidika:

Select one of the following:

 • javna dobrina

 • zasebna dobrina

Question 95 of 180

Medal-premium 1

95. Proračuni v RS so zasnovani na načelu:

Select one of the following:

 • nastanka dogodka

 • denarnega toka

Question 96 of 180

Medal-premium 1

96. Na strani izdatkov v računih javnega financiranja se nahajajo postavke:

Select one of the following:

 • odplačilo dolga

 • zadolževanje

 • dana posojila

 • oboje pod a) in c)
  (odplačilo dolga in dana posojila)

Question 97 of 180

Medal-premium 1

97. V Sloveniji ugotavljajo, da se večina upravičencev do nadomestila za brezposelnost zaposli tik pred prenehanjem te pravice. Gre za tipičen problem:

Select one of the following:

 • negativne selekcije

 • ex ante moralnega tveganja

 • ex post moralnega tveganja

Question 98 of 180

Medal-premium 1

98. Po poplavah, ljudje v popis škode vključijo tudi škodo, ki ni nujno nastala v teh poplavah. Gre za problem:

Select one of the following:

 • negativne selekcije

 • ex ante moralnega tveganja

 • ex post moralnega tveganja

Question 99 of 180

Medal-premium 1

99. Kaj se zgodi v modelu CAPM, če se zviša donosnost državnih obveznic?

Select one of the following:

 • Povečajo se beta za posamezne delnice

 • Zmanjšajo se beta za posamezne delnice

 • Poveča se zahtevana donosnost za posamezne delnice

 • Nič od naštetega

Question 100 of 180

Medal-premium 1

100. Kaj se zgodi v modelu CAPM, če se zviša donosnost državnih obveznic?

Select one of the following:

 • Povečajo se beta za posamezne delnice

 • Zmanjšajo se beta za posamezne delnice

 • Znižajo se cene vseh delnic

 • Nič od naštetega

Question 101 of 180

Medal-premium 1

101. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je značilno:

Select one of the following:

 • da vključuje le majhen delež prebivalstva

 • da pokriva predvsem nadstandardno zdravstveno oskrbo

 • da pokriva predvsem doplačila pri obveznem zdravstvenem zavarovanju

 • nič od naštetega

Question 102 of 180

Medal-premium 1

102. V sklopu ukrepov za premagovanje sedanje finančne krize je Republika Slovenija uvedla neomejeno državno jamstvo na bančne depozite:

Select one of the following:

 • vseh pravnih oseb

 • vseh fizičnih oseb

 • vseh oseb pri bankah v domači lasti

 • fizičnih oseb s slovenskim državljanstvom

Question 103 of 180

Medal-premium 1

103. Medgeneracijska solidarnost je vgrajena v slovenski sistem socialnega varstva preko:

Select one of the following:

 • dokladnega sistema obveznega pokojninskega zavarovanja

 • zajamčene donosnosti pri prostovoljnem dopolnilnem pokojninskem zavarovanju

 • izravnalnih shem pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

 • nič od naštetega

 • vse našteto

Question 104 of 180

Medal-premium 1

104. Davčna stopnja pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov je:

Select one of the following:

 • enaka 0% po 20 letih za prodajo delnic

 • enaka 0% po dvajsetih letih za prodajo nepremičnine

 • enaka 0% za prvo prodajo delnic iz lastninjenja podjetij preko certifikatov

 • vse našteto

Question 105 of 180

Medal-premium 1

105. Pri analizi vpliva davkov na finančne odločitve v podjetjih je potrebno analizirati:

Select one of the following:

 • obdavčitev na nivoju podjetja

 • obdavčitev na nivoju posameznika

 • oboje pod a) in b)
  (obdavčitev na nivoju podjetja in na nivoju posameznika)

Question 106 of 180

Medal-premium 1

106. Svetovna finančna kriza se je prenesla v slovenski finančni sistem predvsem preko:

Select one of the following:

 • velikih naložb domačih finančnih institucij v tuje finančne instrumente, ki so izgubili na vrednosti

 • panike domačih varčevalcev, ki so začeli množično dvigovati denar iz bank

 • oteženih pogojev za domače banke pri refinanciranju kreditov iz tujine

 • nič od naštetega

Question 107 of 180

Medal-premium 1

107. V stečajnem postopku se lahko izpodbijajo dejanja dolžnika, ki dajejo prednost posameznim upnikom pri poplačilu terjatev za razdobje:

Select one of the following:

 • 6 mesecev pred stečajem

 • 12 mesecev pred stečajem

 • 24 mesecev pred stečajem

Question 108 of 180

Medal-premium 1

108. V najboljšem položaju pri dolžniku v finančnih težavah so tiste banke, ki so ga financirale:

Select one of the following:

 • s krediti zavarovanimi z zastavo vrednostnih papirjev

 • s krediti brez dodatnih zavarovanj

 • z začasnim odkupom vrednostnih papirjev preko predkupne pogodbe

 • v primeru stečaja imajo vse banke enak položaj

Question 109 of 180

Medal-premium 1

109. Kupili ste državno obveznico ob izdaji po nominalni ceni 500 SIT. Na podlagi tega ste dobili izplačane obresti v višini 40 SIT. Vrednostni papir ste prodali takoj po prejetju obresti po ceni 510 SIT. Kaj se je med tem dogajalo z obrestnimi merami?

Select one of the following:

 • Ostale so enake

 • Povišale so se

 • Znižale so se

Question 110 of 180

Medal-premium 1

110. Slika prikazuje premik premice trga vrednostnih papirjev iz položaja A v B. Kaj se je zgodilo? (glej sliko pri vpr. 110 na str. 31 izpitnih vprašanj)

Select one of the following:

 • Povečala se je netvegana stopnja donosa

 • Zmanjšala se je tržna premija

 • Zmanjšala se je netvegana stopnja donosa in povečala tržna premija

 • Nič od naštetega

Question 111 of 180

Medal-premium 1

111. Na sliki se delnica A začasno nahaja nad premico trga vrednostnih papirjev. Kaj pričakujemo na trgu?

Select one of the following:

 • Povečanje prodaje delnice A

 • Povečane nakupe delnice A

 • Povečanje netvegane stopnje donosa in vzporedni premik premice trga skozi A

 • Nič od naštetega

Question 112 of 180

Medal-premium 1

Za liberalni model socialne varnosti je značilen ozek obseg pravic in velik delež financiranja z davki.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 113 of 180

Medal-premium 1

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč predstavlja v Sloveniji nekakšen približek premoženjskemu davku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 114 of 180

Medal-premium 1

Investicijske družbe so tako imenovani zaprti skladi z vnaprej določenim številom delnic, ki kotirajo na trgu in jih njihovi lastniki praviloma ne morejo unovčiti pri izdajatelju.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 115 of 180

Medal-premium 1

Instrumenti denarnega trga so tisti finančni instrumenti, s katerimi opravljamo plačila.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 116 of 180

Medal-premium 1

Sprememba tržne premije za tveganje v CAPM modelu pomeni, da se premica trga vrednostnih papirjev vzporedno premakne.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 117 of 180

Medal-premium 1

V primeru negativnega čistega dobička (izgube) delniška družba ne more izplačati dividend delničarjem v tekočem letu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 118 of 180

Medal-premium 1

Davek je proporcionalen, če je mejna davčna stopnja konstantna.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 119 of 180

Medal-premium 1

Davek od dohodka ne zagotavlja ekonomske učinkovitosti, saj vpliva na izbor med delom in prostim časom.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 120 of 180

Medal-premium 1

Republika Slovenija odgovarja za obveznosti javnega sklada, ki ga je ustanovila za zagotavljanje javnega interesa.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 121 of 180

Medal-premium 1

Obvezno socialno zavarovanje rešuje problem negativne selekcije, ne rešuje pa problemov moralnega tveganja.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 122 of 180

Medal-premium 1

Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga uvaja novi ZPIZ je namenjeno tistim, ki niso vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 123 of 180

Medal-premium 1

V Sloveniji je enota obdavčenja z dohodnino namesto posameznika družina in to predstavlja pomemben element naše družinske politike.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 124 of 180

Medal-premium 1

Pri prvi prodaji motornega vozila se namesto davka na dodano vrednost (DDV) obračunava davek na motorna vozila (DMV).

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 125 of 180

Medal-premium 1

V svetu so finančno motivirani prevzemi praviloma izvedeni z denarjem, pri strateško motiviranih prevzemih pa so načini plačila bolj raznovrstni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 126 of 180

Medal-premium 1

Starši so pri dohodnini v letu 2005 uveljavljali otroka-študenta kot vzdrževanega člana. Ali se vzdrževanemu študentu, ki se je prostovoljno odločil za oddajo davčne napovedi prizna splošna davčna olajšava?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 127 of 180

Medal-premium 1

Pri dohodku iz vzajemnih skladov se kapitalski dobički in kapitalska izguba v letu 2005 medsebojno pobotajo pred obdavčitvijo.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 128 of 180

Medal-premium 1

Splošni davek na potrošnjo (DDV) za razliko od selektivnih davkov na potrošnjo (trošarin) ne povzroča nobenih distorzij.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 129 of 180

Medal-premium 1

Z vidika učinkovite alokacije so pomembne povprečne davčne stopnje, z vidika redistribucije pa mejne davčne stopnje.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 130 of 180

Medal-premium 1

Proračunski memorandum je zakon, ki ga sprejme državni zbor in s tem določi vladi temeljne naloge ekonomske, socialne in proračunske politike.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 131 of 180

Medal-premium 1

Občine se lahko zadolžujejo brez omejitev, če svoje dolgove zavarujejo s premoženjem v občinski lasti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 132 of 180

Medal-premium 1

Nepopolnost trga zdravstvene oskrbe zaradi asimetričnosti informacij med bolniki in zdravniki se uspešno rešuje z javnim financiranjem.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 133 of 180

Medal-premium 1

Podjetje posluje z dobičkom in se financira samo pri enem investitorju. Ali se bo donosnost naložb tega investitorja v podjetje povečala, ko bo 100 % lastniško financiranje deloma nadomestil z dolžniškim financiranjem?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 134 of 180

Medal-premium 1

V času javne ponudbe za odkup delnic s temi delnicami ni mogoče trgovati na Ljubljanski Borzi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 135 of 180

Medal-premium 1

Če so na ravni podjetja dobički obdavčeni, obresti pa ne, to povzroča diskriminacijo v korist dolžniškega financiranja.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 136 of 180

Medal-premium 1

Davčne stopnje v najvišjih razredih niso zanesljiv kazalec progresije v obdavčitvi z dohodnino, ker ne upoštevajo obsega olajšav in širine dohodninskih razredov.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 137 of 180

Medal-premium 1

Borzni posrednik vam svetuje nakup prednostne delnice s fiksno dividendo 500 SIT na leto po ceni 5300 SIT. Ali boste kupili ta vrednostni papir, če veste, da je zahtevana stopnja donosnosti za tovrstne papirje 10%?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 138 of 180

Medal-premium 1

Neuporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta je potrebno vrniti v proračun.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 139 of 180

Medal-premium 1

Usklajevanje pokojnin z rastjo plač je ugodnejše za upokojence od usklajevanja z rastjo cen, saj omogoča udeležbo na povečani produktivnosti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 140 of 180

Medal-premium 1

Dodatna pokojnina iz drugega stebra bo (je) obdavčena, tista iz tretjega stebra pa ne bo (ni) obdavčena.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 141 of 180

Medal-premium 1

Trošarina na avtomobile najvišjega razreda je z vidika teorije optimalen davek: deluje progresivno, substitucija je minimalna, administrativni stroški so nizki.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 142 of 180

Medal-premium 1

Iz sistema DDV so praviloma izvzeti sektorji, ki zagotavljajo dobrine posebnega družbenega pomena.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 143 of 180

Medal-premium 1

Pri ugotavljanju odhodkov pri poslovanju s povezanimi osebami za potrebe davčnega izkaza so predpisane minimalne obresti in posojila.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 144 of 180

Medal-premium 1

Prihodki od financiranja vsebujejo prejete obresti in dividende od finančnih naložb in vračilo glavnice finančne naložbe.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 145 of 180

Medal-premium 1

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je primarni finančni trg, saj se na njej prodajajo nove izdaje vrednostnih papirjev.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 146 of 180

Medal-premium 1

Borza je primarni trg, ker se na njem prodajajo na novo izdane delnice.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 147 of 180

Medal-premium 1

Pri analizi povezave med zahtevano donosnostjo in tveganjem ne smemo izhajati iz posamezne naložbe, ampak iz premoženja, ki je sestavljeno iz več naložb, saj sicer pride do precenjevanja tveganja in podcenjevanja vrednosti naložbe.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 148 of 180

Medal-premium 1

Z izborom metode vrednotenja zalog materiala vplivamo na izkaz uspeha in bilanco stanja, ne vplivamo pa na denarne tokove.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 149 of 180

Medal-premium 1

Z izborom metode vrednotenja zalog materiala vplivamo na izkaz uspeha in bilanco stanja, ne vplivamo pa na denarne tokove.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 150 of 180

Medal-premium 1

Postavka odkupljene lastne delnice se nahaja med viri sredstev v bilanci stanja.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 151 of 180

Medal-premium 1

Sredstva denarnega toka so tista, s katerimi opravljamo plačila.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 152 of 180

Medal-premium 1

Za delovanje trga posojil je zelo pomembno, da je dobro razvito sekundarno trgovanje.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 153 of 180

Medal-premium 1

Pokojninski skladi in zavarovalnice so tipične finančne institucije, ki sprejemajo vloge.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 154 of 180

Medal-premium 1

Vzajemni skladi so tipične zaprte finančne institucije, kjer lahko delnico kupiš samo enkrat.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 155 of 180

Medal-premium 1

Slovenske računovodske standarde, ki podrobneje urejajo računovodsko spremljanje poslovanja različnih pravnih oseb, sprejema državni zbor v obliki zakona.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 156 of 180

Medal-premium 1

Pri obračunu poslovne amortizacije podjetja niso samostojna, ampak morajo upoštevati davčno amortizacijo, ki jo določajo davčni predpisi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 157 of 180

Medal-premium 1

Plačilo že izstavljenih računov poveča prihodke in s tem pozitivno vpliva na poslovni izid.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 158 of 180

Medal-premium 1

Ali so odplačila dolgov prikazana pri odhodkih v izkazu uspeha?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 159 of 180

Medal-premium 1

Ali je izguba prikazana v izkazu uspeha znak plačilne nesposobnosti podjetja?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 160 of 180

Medal-premium 1

Po stališču ATVP (Agencija za trg vrednostnih papirjev) Zakon o prevzemih določa, da se mora javna ponudba na odkup delnic nanašati na vse delnice, torej tudi na tiste iz privatizacije, ki še niso prenosljive?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 161 of 180

Medal-premium 1

Ko prevzemnik doseže 25% delnic je zavezan dati javno ponudbo za odkup delnic. V primeru, da se ta prag dvigne na 33% iz predloga Evropske direktive, bodo prevzemi v Sloveniji še težje izvedljivi?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 162 of 180

Medal-premium 1

Pri prodaji Rogaških vrelcev se je prodajalec v skladu z dobrimi poslovnimi običaji zavezal, da bo podjetje prodal najboljšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisa?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 163 of 180

Medal-premium 1

V primeru večjih stečajev zakonodaja v Sloveniji določa, da morajo kupci poleg pogojev stečajnega sodišča izpolniti tudi dodatne pogoje, ki jih postavlja vlada RS za zaščito narodnogospodarskih interesov?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 164 of 180

Medal-premium 1

Pri projektnem financiranju iz tujine je običajno, da se kreditojemalcem predpiše tudi doseganje določenih finančnih kazalcev poslovanja in postavijo omejitve glede izplačila dividend, najemanja drugih kreditov in ustanavljanja novih podjetij?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 165 of 180

Medal-premium 1

Davki favorizirajo obresti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 166 of 180

Medal-premium 1

Ali je amortizacija odhodek iz poslovanja?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 167 of 180

Medal-premium 1

Amortizacija je odhodek, ki zmanjšuje poslovni izid podjetja, vendar ne predstavlja odliva denarja iz podjetja.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 168 of 180

Medal-premium 1

Investicije v podjetjih se večinoma financirajo preko zadolževanja in izdajo dodatnih delnic?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 169 of 180

Medal-premium 1

Če so denarni prejemki v obdobju večji od izdatkov bo podjetje izkazovalo dobiček za to obdobje.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 170 of 180

Medal-premium 1

Ker kupci večkrat ne plačajo prevzetega blaga, se v Sloveniji upošteva med prihodke prodaja blaga šele tedaj, ko je plačana.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 171 of 180

Medal-premium 1

Račun finančnih terjatev in naložb proračuna RS prikazuje spremembe v zadolževanju države.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 172 of 180

Medal-premium 1

Sistem dohodnine je zasnovan na načelu denarnega toka.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 173 of 180

Medal-premium 1

Državno pokojnino prejemajo (so prejemali) le tisti, ki so starejši od 65 let in so plačevali prispevke za zavarovanje?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 174 of 180

Medal-premium 1

Pri avtorskih honorarjih se dohodek, ki se ga upošteva za dohodnino, zmanjša za normirane stroške, ki znašajo 10%.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 175 of 180

Medal-premium 1

Pri davku od dobička so za potrebe davčnega izkaza predpisane minimalne amortizacijske stopnje.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 176 of 180

Medal-premium 1

DDV je progresiven davek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 177 of 180

Medal-premium 1

DDV je regresiven davek in slabši za tiste z nižjimi dohodki.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 178 of 180

Medal-premium 1

Z vidika administrativnih problemov ugotavljanja premoženja in njegovega vrednotenja je letni davek od premoženja primernejši od davka na dediščino.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 179 of 180

Medal-premium 1

V Sloveniji s premoženjskimi davki obdavčujemo pravne in fizične osebe.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 180 of 180

Medal-premium 1

Če tržna cena delnice zraste nad ceno, določeno v prodajni opcijski pogodbi, bo imetnik opcije uveljavil pravico do prodaje.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Finance - izpitna vprašanja

Black Swan
Quiz by , created about 2 years ago

Izpitna vprašanja za finance na PFLJ

Eye 51
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Black Swan
Created by Black Swan about 2 years ago
Close