< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Бизнес непрекъснатост

Question 1 of 53

Medal-premium 1

Структуроопределящи компоненти на енергетиката са:

Select one of the following:

 • Активи (материални, нематериални, финансови); Човешки ресурси (Персонал); Дейности (водещи до удовлетворяване на потребности и печалба); Мениджмънт; Репутация.

 • Материални, нематериални и финансови активи.

 • Активи (материални, нематериални, финансови);

 • Нито едно от посочените

Question 2 of 53

Medal-premium 1

Кое от определенията за активи в енергийния сектор е правилно ?

Select one of the following:

 • Активът е ресурс, контролиран от предприятиятията в енергийния сектор в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода.

 • Активът е очакван ресурс от предприятиятията в енергийния сектор в резултат на бъдещи събития.

 • Активът е ресурс, контролиран от предприятиятията в енергийния сектор, от който се очакват добри социални перспективи.

 • Нито едно от посочените.

Question 3 of 53

Medal-premium 1

Активите могат да бъдат:

Select one of the following:

 • Материални, нематериални и финансови; дълготрайни и краткотрайни.

 • Материални, нематериални и финансови;

 • Дълготрайни и краткотрайни.

 • Всички посочени.

Question 4 of 53

Medal-premium 1

Основни видове дейности в енергетиката - „Верига за създаване на стойност“ според М. Портър са:

Select one of the following:

 • Логистика на входа; производство; логистика на изхода; маркетинг и продажби; обслужване след продажбата.

 • Логистика; производство; маркетинг; продажби.

 • Производство; маркетинг; продажби.

 • Логистика на входа; производство; логистика на изхода.

Question 5 of 53

Medal-premium 1

Спомагателни видове дейности в енергетиката - „Верига за създаване на стойност“ според М. Портър са:

Select one of the following:

 • Изграждане на инфраструктура; управление на човешките ресурси; развитие на технологиите; снабдяване.

 • Управление на човешките ресурси; развитие на технологиите.

 • Изграждане на инфраструктура; снабдяване.

 • Изграждане на инфраструктура; развитие на технологиите; снабдяване.

Question 6 of 53

Medal-premium 1

Определението за мениджмънт в енергетиката е:

Select one of the following:

 • наука и професионална дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.

 • Наука за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.

 • Професионална дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката чрез рационано използване на ресурсите.

 • Дейност за формиране и постигане на целите на енергетиката.

Question 7 of 53

Medal-premium 1

Целта на мениджмънта в енергетиката е:

Select one of the following:

 • Осигуряване на хармония и развитие на енергийната система, т.е. съгласуваност и ефективност на компонентите на системата и външната среда.

 • Осигуряване на хармония и развитие на енергийната система.

 • Съгласуваност и ефективност на компонентите на системата и външната среда.

 • Всички посочени по-горе определения са коректни.

Question 8 of 53

Medal-premium 1

Репутацията на енергетиката е:

Select one of the following:

 • Мнението на обществото за енергийната система, нейния външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни, въз основа на опита от взаимодействието с нея и оценката на нейната икономическа, социална и екологична дейност.

 • Нейния външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни.

 • Мнението на обществото за енергийната система, нейния външен образ.

 • Външен образ, който се формира с течение на времето в съзнанието на заинтересуваните страни, въз основа на опита от взаимодействието с нея.

Question 9 of 53

Medal-premium 1

Търговската марка (бренд) включва:

Select one of the following:

 • качество;сервиз;

 • цена;

 • дистрибуция; маркетингови комуникации.

 • Всички изброени по-горе характеристики, които правят стоката конкурентоспособна.

Question 10 of 53

Medal-premium 1

Заинтересувани страни в енергетиката са:

Select one of the following:

 • Акционери, кредитори, персонал, доставчици, дистрибутори, клиенти.

 • Държавни органи и регулатори, политически партии, неправителствени организации, медии.

 • Конкуренти, терористични организации, криминални структури.

 • Всички изброени по-горе.

Question 11 of 53

Medal-premium 1

Същност на политиката за енергийна сигурност е:

Select one of the following:

 • Рамката, която определя границите, в които се работи за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.

 • Правилата, които определят как се работи за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.

 • Процесите, които осигуряват устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.

 • Разбирането за устойчивото функциониране и развитие на енергетиката.

Question 12 of 53

Medal-premium 1

Съдържанието на политиката за енергийна сигурност е:

Select one of the following:

 • наличност на политически субекти – изпълнители; наличие на обекти към които е насочена.

 • съзнателна специфична дейност насочена от политическите субекти към политическите обекти (компетенции).

 • Цел или предмет на дейността към която е насочена политиката; средства чрез които се постига тази цел.

 • Всичко изброено по-горе.

Question 13 of 53

Medal-premium 1

Процеси първо ниво в енергетиката.

Select one of the following:

 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; топлоснабдяване; газоснабдяване; снабдяване с нефтопродукти.

 • Производство на електроенергия; топлоснабдяване; газоснабдяване.

 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; газоснабдяване; снабдяване с нефтопродукти.

 • Производство на електроенергия и електроснабдяване; топлоснабдяване; газоснабдяване.

Question 14 of 53

Medal-premium 1

Процеси от второ ниво на процес „Производство на електроенергия и електроснабдяване“

Select one of the following:

 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; потребление на електроенергия; сделки с електрическа енергия; оперативно управление.

 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; потребление на електроенергия.

 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия.

 • Производство на електроенергия; пренос на електроенергия; разпределение на електроенергия; оперативно управление.

Question 15 of 53

Medal-premium 1

Процеси от второ ниво на процес „Газоснабдяване“

Select one of the following:

 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; съхранение на природен газ; оперативно управление.

 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; съхранение на природен газ.

 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ; оперативно управление.

 • Пренос на природен газ; разпределение на природен газ.

Question 16 of 53

Medal-premium 1

Процеси от второ ниво на процес „Снабдяване с нефт и нефтопродукти“

Select one of the following:

 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции; съхранение на нефтопродукти.

 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции.

 • Преработка на нефт; разпределение на нефтопродукти по изградена мрежа от бензиностанции.

 • Преработка на нефт; транспортиране на нефтопродукти; съхранение на нефтопродукти.

Question 17 of 53

Medal-premium 1

Декомпозиция на процеса от второ ниво „Производство на електроенергия“ (по произодствените инсталации/преприятия на електроенергия) са:

Select one of the following:

 • Атомна електрическа централа (АЕЦ);

 • "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД; "Енел Марица-изток 3" АД; "ТЕЦ Марица 3" АД;

 • "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД; "ТЕЦ Варна" ЕАД; "ТЕЦ Русе"

 • Всички изброени по-горе.

Question 18 of 53

Medal-premium 1

Декомпозиция на процеса от второ ниво „Производство на електроенергия от топлофикационни дружества“

Select one of the following:

 • "Топлофикация - София" ЕАД; "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

 • "Топлофикация - Плевен" ЕАД; "Топлофикация - Перник" ЕАД; "Топлофикация - Русе" ЕАД; "Топлофикация - Сливен" ЕАД; "Далкия - Варна" ЕАД.

 • "Топлофикация - Бургас" ЕАД; "Топлофикация - Враца" ЕАД; "Топлофикация - Правец" ЕАД; "Топлофикация - Велико Търново" ЕАД; "Топлофикация - Шумен" ЕАД; "Топлофикация - Габрово" ЕАД; "Топлофикация - Казанлък" ЕАД

 • Всички изброени по-горе.

Question 19 of 53

Medal-premium 1

Същността на непрекъснатостта на бизнеса е:

Select one of the following:

 • Стратегическа и тактическа способности на организацията да планира работата си в случай на инциденти и нарушения на нейната дейност, насочени към осигуряване на непрекъснатост на бизнес операциите до установено приемливо ниво.

 • Способност на организацията да планира работата си в случай на инциденти и нарушения на нейната дейност.

 • Стратегическа и тактическа способности на организацията да осигурят на непрекъснатост на бизнес операциите до установено приемливо ниво.

 • Способност на организацията да работи в случай на инциденти и нарушения на основни дейности.

Question 20 of 53

Medal-premium 1

„Дейност“ е:

Select one of the following:

 • Процес или система от процеси, извършвани от организацията с цел производство на един или повече видове продукти, услуги или тяхната поддръжка.

 • Система от процеси, извършвани от организацията с цел производство на един или повече видове продукти. поддръжка.

 • Процес, извършван от организацията с цел извършване на една или повече услуги.

 • Нито един от изброените.

Question 21 of 53

Medal-premium 1

„Мениджмънт на непрекъснатостта на бизнеса“ е:

Select one of the following:

 • Пълен процес на управление, предвиждащ идентифициране на потенциални заплахи и тяхното въздействие върху дейността на организацията, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията към инциденти и насочен към реализиране на ефективни ответни мерки срещу тях, което защитава интересите на основните заинтересувани страни, репутацията на организацията, нейната марка и дейност, добавяща стойност.

 • Пълен процес на управление, предвиждащ идентифициране на потенциални заплахи и тяхното въздействие върху дейността на организацията, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията към инциденти.

 • Пълен процес на управление, създаващ основата за увеличаване на устойчивостта на организацията , чрез която се защитават интересите на основните заинтересувани страни.

 • Нито едно от посочените.

Question 22 of 53

Medal-premium 1

Съдържание на мениджмънта на непрекъснатостта на бизнеса

Select one of the following:

 • Идентифициране на целите и критичните дейности; определяне на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса за постигане на целите;

 • Идентифициране, анализиране, оценяване и обработване на рисковете; дефиниране на стратегия за непрекъснатост на дейностите и процесите;

 • Планиране на непрекъснатостта на дейността; одити, измерване на резултатите ;

 • Всички посочени по-горе.

Question 23 of 53

Medal-premium 1

Перспективи за групиране на стратегическите цели на организацията са:

Select one of the following:

 • финансова, отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси, познания и развитие.

 • финансова, отношения с клиентите.

 • финансова, вътрешни бизнес процеси.

 • отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси, познания и развитие.

Question 24 of 53

Medal-premium 1

Критични видове“ дейности са:

Select one of the following:

 • Видове дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция и услуги, позволяващи да се постигнат най-важните и първостепенни цели на организацията.

 • Дейности на организацията, позволяващи да се постигнат най-важните и първостепенни цели на организацията.

 • Видове дейност на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция и услуги.

 • Дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция

Question 25 of 53

Medal-premium 1

За постигане на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса организацията следва да определи:

Select one or more of the following:

 • заинтересуваните страни, които са важни за СМНБ;

 • изискванията на тези заинтересувани страни (т.е. техните потребности и очаквания, установени, подразбиращи се или задължителни)

 • Дейности на организацията, които следва да се осъществят за доставянето на ключова продукция;

 • Нито едно от изброените.

Question 26 of 53

Medal-premium 1

За постигане на очакванията от непрекъснатостта на бизнеса организацията следва да поддържа следните процедури:

Select one or more of the following:

 • оценяване на прилагането на законодателните и нормативните изисквания за непрекъснатост на дейността;

 • Оценяване на засегнатите интересите на заинтересуваните страни.

 • Стандартните процедури за планиране на дейността.

 • Нито една от посочените

Question 27 of 53

Medal-premium 1

Целта „достъпност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:

Select one or more of the following:

 • Изправност, правилно функциониране, избягване на прекъсванията поради грешка, устойчивост.

 • Правилно функциониране.

 • Изправност.

 • Устойчивост.

Question 28 of 53

Medal-premium 1

Целта „цялостност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:

Select one or more of the following:

 • Целта „конфиденциалност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:

 • Споделяне на чувствителна информация с държавни органи.

 • Споделяне на чувствителна информация с други партньори.

 • Нито едно от изброените по-горе.

Question 29 of 53

Medal-premium 1

Целта „приспособимост“ за непрекъснатостта на бизнеса е:

Select one or more of the following:

 • Способност за адаптация към промените и към средата и следователно осигуряване на устойчивост.

 • Способност за адаптация към промените на процесите на организацията.

 • Способност за адаптация към промените на средата.

 • Неспособност за адаптация към промените и към средата.

Question 30 of 53

Medal-premium 1

Целта „сигурност“ за непрекъснатостта на бизнеса е:

Select one or more of the following:

 • Способност да се ограничат ефектите от враждебни актове.

 • Способност да се ограничат ефектите от терористични действия.

 • Способност да се ограничат ефектите от криминални действия.

 • Способност да се ограничат ефектите от природни бедствия.

Question 31 of 53

Medal-premium 1

Анализът на въздействието върху бизнеса представлява:

Select one or more of the following:

 • Процес за изследване функционирането на бизнеса и на последствията от въздействието върху него от разрушителни фактори.

 • Процес за изследване на причините за възникване на разрушителни фактори за бизнеса.

 • Процес за изследване на ефективността на бизнеса при неблагоприятна среда.

 • Всички изброени по-горе.

Question 32 of 53

Medal-premium 1

Съдържание на анализа на въздействието върху процесите и дейностите включва.

Select one or more of the following:

 • Идентификация на процесите и видовете дейност, участващи в предоставянето на продукти и услуги; оценка на последствията от неизпълнението на тези процеси и дейности;

 • Определяне на сроковете за възобновяване на процесите и дейностите до установено минимално приемливо ниво;

 • Идентифициране на ресурсите и други заинтересувани страни за поддържане на тези процеси и дейности;

 • Всички изброени по-горе.

Question 33 of 53

Medal-premium 1

Същността на анализ на ефективността на разходите е:

Select one or more of the following:

 • Финансово-икономически метод, позволяващ да се оценят разходите за управление на непрекъснатостта и тяхното сравняване с получената от него изгода.

 • Финансово-икономически метод, позволяващ да се оценят разходите за управление на непрекъснатостта на процесите и дейностите.

 • Метод, позволяващ да се оцени ефекта от постигане на непрекъснатост на дейностите.

 • Нито едно от посочените по-горе.

Question 34 of 53

Medal-premium 1

Изисквания на стратегията „лидерство по отношение на цялостните разходи“ са:

Select one or more of the following:

 • изграждане на съоръжения с агресивен мащаб; съкращаване на разходите чрез натрупване на опит;

 • строг контрол върху разходите; избягване на странични сметки на клиентите;

 • минимизиране на разходите за проучване и развитие; реклама и др.

 • Всички посочени по-горе.

Question 35 of 53

Medal-premium 1

Стратегията „ясна насоченост“ се фокусира върху:

Select one or more of the following:

 • Определена група купувачи.

 • Сегмент от производствената линия.

 • Географски пазар.

 • Всичко посочено по-горе.

Question 36 of 53

Medal-premium 1

Стратегията „диференциация“ включва:

Select one or more of the following:

 • Имидж на марката; технология.

 • Характеристики.

 • Потребителско обслужване.

 • Всичко посочено по-горе.

Question 37 of 53

Medal-premium 1

Необходими елементи за формулиране на стратегия за непрекъснатостта на дейностите и процесите

Select one or more of the following:

 • Цели на непрекъснатостта

 • Способи за достигане на целите за непрекъснатостта

 • Средства чрез които се постигат целите на непрекъснатостта

 • Всички посочени по-горе.

Question 38 of 53

Medal-premium 1

Средства за постигане на непрекъснатост на процесите

Select one or more of the following:

 • Персонал; информация и данни; сгради, работна зона и свързаните с тях комуникации.

 • Оборудване и консумативи; системи на информационно-комуникационни технологии; транспорт; финанси.

 • Партньори и доставчици.

 • Всички посочени по-горе.

Question 39 of 53

Medal-premium 1

Стратегиите за поддържане или придобиване на квалификация, знания и компетентности могат да включват:

Select one or more of the following:

 • Поддържане и придобиване на разностранни квалификация, знания и навици от персонала и подизпълнителите.

 • Разпределяне на необходимата квалификация и компетентности между персонала ;Привличане на трета страна; Планиране на приемственост.

 • Съхраняване на знанията и тяхното управление.

 • Всичко посочено по-горе.

Question 40 of 53

Medal-premium 1

Стратегията за работните зони може да включва:

Select one or more of the following:

 • Използване на алтернативни работни зони в рамките на самата организация, включително и преместване. използване на алтернативни работни зони от партньорски организации (това може да бъде взаимно или едностранно на договорна основа).

 • използване на алтернативни работни зони със специалисти от трета страна; работа в домашни условия или на отдалечени работни зони.

 • Използване на други подходящи работни зони; използване на алтернативна работна сила на съществуващите работни места или работни зони.

 • Едно или повече от положенията посочени по-горе.

Question 41 of 53

Medal-premium 1

Технологичните стратегии обикновено включват стратегии свързани с:

Select one or more of the following:

 • доставки вътре в организацията.

 • услуги и доставки за организацията.

 • услуги предоставяни на трета страна извън рамките на организацията.

 • Всички посочени по-горе.

Question 42 of 53

Medal-premium 1

Технологичната стратегия може да предвижда:

Select one or more of the following:

 • географско разпределение на технологиите.

 • съхраняване на резервно оборудване.

 • намаляване на риска от загуба или излизане от строя за уникално оборудване или оборудване с голяма продължителност на производствения цикъл.

 • Всички посочени по-горе.

Question 43 of 53

Medal-premium 1

Информационни стратегии следва да осигуряват:

Select one or more of the following:

 • Защита и възстановяване на жизнено важна информация за дейността на организацията в срокове, установени на етапа анализ на въздействието за бизнеса.

 • Възстановяване на жизнено важна информация за дейността на организацията.

 • Защита на дейността на организацията.

 • Защита на жизнено важна информация за дейността на организацията.

Question 44 of 53

Medal-premium 1

Цялата информация за осигуряване на критичните видове дейност на организацията следва да има следните качества:

Select one or more of the following:

 • конфиденциалност; цялостност;

 • достъпност;

 • актуалност.

 • Всички посочени по-горе.

Question 45 of 53

Medal-premium 1

Информационните стратегии следва да обхващат:

Select one of the following:

 • физическите формати на информацията (документалните копия);

 • виртуалните формати на информацията (електронните копия) .

 • Нито едно от посочените по-горе.

 • Първите две посочени по-горе.

Question 46 of 53

Medal-premium 1

Стратегиите за осигуряване на запаси могат да включват:

Select one of the following:

 • Съхранение на допълнителни запаси в алтернативни места за съхраняване; сключване на договори с трети лица за срочни извънпланови доставки при критични ситуации.

 • Изменение на пункта предназначен за доставките „точно в срок“; съхраняване на материали на стоковите складове или товарно-разтоварни участъци.

 • Прехвърляне на монтажни операции на алтернативни работни зони, в които има възможност за непрекъснато снабдяване; идентификация на алтернативните доставки.

 • Всичко посочено по-горе.

Question 47 of 53

Medal-premium 1

При оценката на риска от прилагането на разглежданата стратегия, стратегията следва да се преразгледа като:

Select one of the following:

 • се намали обхвата на междинните цели; се промени способа за постигане на целите.

 • се увеличат ресурсите; се променят използваните средства.

 • се направи някаква комбинация между тях.

 • Всичко посочено по-горе.

Question 48 of 53

Medal-premium 1

Планът за непрекъснатост на дейностите и процесите представлява:

Select one of the following:

 • Комплект от документирани процедури и информация, които са разработени, обобщени и актуализирани с цел използването им от организацията в случай на възникване на инцидент и са насочени към осигуряване на възможност за изпълнение на критично важни видове дейности за нея до установено приемливо ниво.

 • Комплект от документирани процедури, които са разработени, с цел използването им от организацията в случай на възникване на нещастен случай.

 • Документирани процедури насочени към осигуряване на изпълнението на критично важни видове дейности в интерес на потребителите н услуги и продукти.

 • Информация, използвана от организацията в случай на възникване на инцидент, осигуряваща възможност за постигане на производствените цели.

Question 49 of 53

Medal-premium 1

Периодът на стратегическо планиране обхваща:

Select one of the following:

 • период от 5 и повече години.

 • период от 1 година.

 • период от 2 години.

 • период от 30 години.

Question 50 of 53

Medal-premium 1

Оперативното планиране е в рамките на:

Select one of the following:

 • текущата година с тримесечни и месечни планове.

 • тримесечие, с месечни планове.

 • месец, със седмични планове.

 • текущата година с тримесечни и месечни планове (възможно е да се разработват и седмични планове).

Question 51 of 53

Medal-premium 1

Реализация на стратегическия план се отчита:

Select one of the following:

 • Всеки месец, чрез изпълнението на декомпозираните 5 годишни индикатори, в годишни и месечни индикатори.

 • Всяка година.

 • След 5 години.

 • Не се отчита.

Question 52 of 53

Medal-premium 1

Процедурите за мониторинг на функционирането на системата за непрекъснатост на процесите следва да предвиждат:

Select one of the following:

 • Определяне на показатели, мониторинг на изпълнението на политиката, целите и задачите на организацията; мониторинг на изпълнението на процесите, процедурите и функциите, които защитават приоритетните видове дейност.

 • Мониторинг на съответствието на изискванията на този стандарт и целите в областта на непрекъснатостта на бизнеса; мониторинг на хронологията на свидетелствата за несъвършенства на функционирането на СМНБ;

 • Запис на данните и резултатите от мониторинга и измерванията за разработване на следващи коригиращи действия.

 • Всички посочени по-горе.

Question 53 of 53

Medal-premium 1

Ученията за непрекъснатост на бизнеса са:

Select one of the following:

 • Мероприятия, чрез които частично или напълно се отработват действия, предвидени в плана (плановете) за непрекъснатост на бизнеса.

 • Процес чрез който се проверява способността на организацията да подпомага дейността на правоохранителните органи.

 • Процес чрез който напълно се отработват действия за повишаване на ефективността на производствената дейност.

 • Мероприятия, чрез които се изследва общественото мнение за качеството на предлаганите услуги.

Icon_fullscreen

Бизнес непрекъснатост

Ivan Aleksiev
Quiz by , created about 2 years ago

Тест по бизнес непрекъснатост NDA 060715

Eye 130
Pin 0
Balloon-left 0
Ivan Aleksiev
Created by Ivan Aleksiev about 2 years ago
Close