< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Polisen i samhället

Question 1 of 64

Medal-premium 1

Vad är motsatsen till det öppna samhället?

Select one of the following:

 • Det demokratiska samhället.

 • Det liberala samhället.

 • Det totalitära samhället.

Question 2 of 64

Medal-premium 1

Vilket av följande scenarion är ett "etiskt dilemma"?

Select one of the following:

 • Du kommer till en trafikolycka och måste avliva älgen som blivit påkörd.

 • Du blir tvungen att välja mellan att rädda flera personers liv genom att offra en oskyldig persons liv.

 • Du blir av din chef tvungen att åka och köpa snus åt honom trots att du vet att det inte är tillåtet under arbetstid.

Question 3 of 64

Medal-premium 1

Vad krävs för att ett öppet samhälle skall fungera?

Select one of the following:

 • Fria och omdömesgilla medborgare.

 • En självständig stat starkt styrt av makten.

 • En dålig struktur i förvaltningen men en stark tro på staten.

Question 4 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär egenetik?

Select one of the following:

 • Att man som person har rätt att välja att göra som man vill, oavsett konsekvenser.

 • Att man som person i en grupp kan bestämma åt gruppen.

 • Att man som människa handlar rätt.

Question 5 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar ett öppet samhälle? Tre exempel krävs.

Select one of the following:

 • Statligt självstyre, god förvaltning, skydd för mänskliga rättigheter.

 • Mångfald, demokrati, skydd för mänskliga rättigheter.

 • Monarki, omdömesgilla medborgare, dynamiskt civilsamhälle.

Question 6 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär professionsetik?

Select one of the following:

 • Rätt handlande som tjänsteman, exempelvis polis.

 • Rätt handlande som medmänniska, exempelvis vid trafikolycka.

 • Rätt handlande som byråkrat.

Question 7 of 64

Medal-premium 1

Vad säger man att polisen skall vara för samhället?

Select one of the following:

 • Polisen skall vara den som får någon straffad för brott.

 • Polisen skall provocera fram brott.

 • Polisen skall vara samhällets tjänare och väktare.

Question 8 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär förvaltningsetik?

Select one of the following:

 • Rätt handlande som byråkrat.

 • Rätt handlande sjuksköterska.

 • Rätt handlande som busschaufför.

Question 9 of 64

Medal-premium 1

Vad är polisen för något?

Select one of the following:

 • En organisation som skall lagföra människor.

 • En organisation som enbart skall gripa människor.

 • En organisation som upprätthåller lag och ordning, beivrar brott och griper människor.

Question 10 of 64

Medal-premium 1

Vad innefattar värdegrunden som förvaltningens verksamheter skall styras av?

Select one of the following:

 • Förvaltningsprincipen, polisprincipen och byråkratprincipen. En skyldighet att ge service oavsett vad människor tycker och tänker.

 • Legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen och offentlighetsprincipen. En skyldighet att ge service, visa respekt för människors lika värde samt rättssäkerhetsgarantier.

 • Statsprincipen, europarådsprincipen och objektivitetsprincipen. En skyldighet att ge service enbart utefter europarådets lagar.

Question 11 of 64

Medal-premium 1

Vad har polisen för anmärkningsvärda symboler på sitt emblem?

Select one of the following:

 • Fascistsymboler.

 • Emblem från vikingatiden.

 • Emblem på en blodig yxa.

Question 12 of 64

Medal-premium 1

Vad har regionalt självstyre i Sverige?

Select one of the following:

 • Polismyndigheten och skatteverket.

 • Kronofogden och landsting.

 • Landsting och regionkommuner.

Question 13 of 64

Medal-premium 1

Vad var den förmoderna polisen?

Select one of the following:

 • Polisen hade som uppgift att enbart gripa folk som begått brott.

 • Polisen hade som uppgift att agera som natt- och brandvakter.

 • Polisen hade som uppgift att enbart driva in skatt åt kungen.

Question 14 of 64

Medal-premium 1

Vad är statligt styrt i Sverige?

Select one of the following:

 • Landsting

 • Kommuner

 • Länsstyrelsen

Question 15 of 64

Medal-premium 1

När bildades den moderna polisen och vad stod den för?

Select one of the following:

 • I mitten av 1700 talet, cirka 1750. Den stod för stadens natt- och brandvakter.

 • I mitten av 1800 talet, cirka 1850. Den stod för offentlighet, specialiserad och professionell.

 • I slutet av 1800 talet, cirka 1890. Den stod för offentlighet, lagens tjänsteman och rättsskipare.

Question 16 of 64

Medal-premium 1

Vad gör Europarådet?

Select one of the following:

 • Samordnar rättssystem och försöker anpassa lagar.

 • Bestämmer över EU men har inget med lagar att göra.

 • Samordnar rättssystem men länderna har själva sina lagar att förhålla sig till.

Question 17 of 64

Medal-premium 1

Vem var inspiratören till första moderna poliskåren?

Select one of the following:

 • John Locke.

 • Bo Rotstein.

 • Jeremy Bentham.

Question 18 of 64

Medal-premium 1

Vad gör Europeiska Unionen (EU)?

Select one of the following:

 • EU samordnar landsmakter.

 • EU bestämmer över Europarådet.

 • EU stiftar medlemsländernas lagar.

Question 19 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär den kontinentala polistraditionen?

Select one of the following:

 • Befolkningen fick säga sitt, polisen är där för att tjäna samhället.

 • Polisen är där för att kontrollera befolkningen.

 • Polisen agerade som natt- och brandvakter och tjänade samhällets invånare.

Question 20 of 64

Medal-premium 1

Hur kan samhällets medborgare behålla kontroll över beslut som fattas?

Select one of the following:

 • Genom att lita på att regeringen gör det som skall göras.

 • Genom att gå och rösta.

 • Genom offentlighetsprincipen.

Question 21 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär den anglosaxiska polistraditionen?

Select one of the following:

 • Polisen agerade som statens högra hand.

 • Polisen utförde sitt jobb men inte mer än så.

 • Polisen offrar sitt liv för att upprätthålla lag och ordning.

Question 22 of 64

Medal-premium 1

Vem kontrollerar så att riksdagen gör rätt?

Select one of the following:

 • Justitiekanslern (JK).

 • Kungen.

 • Justitieombudsmannen (JO).

Question 23 of 64

Medal-premium 1

Vem ”byggde” den svenska byråkratin?

Select one of the following:

 • Anders Nordström

 • Winston Churchill

 • Axel Oxenstierna

Question 24 of 64

Medal-premium 1

Vem kontrollerar så att regeringen gör rätt?

Select one of the following:

 • Justitiekanslern (JK)

 • Justitieombudsmannen (JO)

 • Polismyndigheten

Question 25 of 64

Medal-premium 1

När började svensk polis använda sig av fingeravtryck vid utredningar och lagföring?

Select one of the following:

 • I mitten av 1800 talet.

 • I mitten av 1900 talet.

 • I början av 1900 talet.

Question 26 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär skyldighets- och rättighetslagstiftningen?

Select one of the following:

 • Det är en intention åt vilket håll samhället skall gå.

 • Det är en lagstiftning som gör att polisen fråntas ansvar vid allvarliga situationer.

 • Det är när självständiga ledningar kan fatta beslut.

Question 27 of 64

Medal-premium 1

När kom polislagen och en utbildning för poliser?

Select one of the following:

 • År 1850

 • År 1750

 • År 1925

Question 28 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär samordning?

Select one of the following:

 • Att få självständiga ledningar att gå åt samma håll.

 • Att få polismyndigheten att samverka med andra myndigheter.

 • Att få polisen organiserad.

Question 29 of 64

Medal-premium 1

Vad ledde till att svensk polis skapade ”statspoliser” som kunde ingripa över länsgränser?

Select one of the following:

 • Det var i samband med att polisutbildningen startade.

 • Det var på grund av en flygkrasch i norra Sverige.

 • Det var på grund av en demonstrationen.

Question 30 of 64

Medal-premium 1

År 1957 anställdes de första kvinnliga poliserna. Vad har kvinnorna som utfört polisiärt arbete tidigare kallats?

Select one of the following:

 • Prästfruar

 • Brandvakter

 • Polissystrar

Question 31 of 64

Medal-premium 1

År 1965 förstatligades den kommunala polisen. Vad var anledningen till detta?

Select one of the following:

 • På grund av demonstrationen i Ådalen.

 • Brott hade blivit mer nationella.

 • Polisen gjorde detta på grund av ekonomiska skäl.

Question 32 of 64

Medal-premium 1

Närpolisreformen skapades 1990. Vad var anledningen till detta?

Select one of the following:

 • Polisen skulle förankras mer i samhället.

 • Polisen skulle kunna ingripa över länsgränser.

 • Polisen skulle arbeta nära med förvaltningarna.

Question 33 of 64

Medal-premium 1

En polismyndighet för hela landet skapades år 2015. Ange en anledning till detta.

Select one of the following:

 • Detta var på grund av EU direktiv.

 • Samhället har blivit med mångkulturalistiskt och detta var ett sätt att spegla samhället.

 • Lättare att utreda brott som både är nationella och internationella.

Question 34 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär ordet ”kultur”?

Select one of the following:

 • Regler, svar och länder som upprätthålls av en grupp människor.

 • Regler, värden och symboler som upprätthålls av en grupp människor.

 • Värden och värderingar som bestäms av majoriteten i landet.

Question 35 of 64

Medal-premium 1

Vad handlar mångkulturalism om väldigt förenklat?

Select one of the following:

 • Flertalet länder som sammanfogas.

 • Flertalet kulturer som inte skall placeras i "fack". De skall kunna välja mellan kulturer fritt.

 • Flertalet kulturer som formar majoritetskulturen i landet.

Question 36 of 64

Medal-premium 1

Sveriges ursprungsbefolkningar samt nationella minoriteter är skyddade av särskild lagstiftning. Uppge en ursprungsbefolkning samt två nationella minoritetsbefolkningar.

Select one of the following:

 • Ursprungsbefolkning: Judar
  Nationella minoritetsbefolkningar: Vikingar och indianer

 • Ursprungsbefolkning: Samer
  Nationella minoritetsbefolkningar: Judar och finnar.

 • Ursprungsbefolkning: Samer
  Nationella minoritetsbefolkningar: Judar och romer.

Question 37 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär assimilationsmodellen?

Select one of the following:

 • Majoritetskulturen välkomnar andra kulturer och allt bildar en gemensam kultur.

 • Majoritetskulturen består men nya medlemmar och nya kulturer ansluter till samhället.

 • Minoritetskulturer bildar tillsammans en ny kultur. Majoritetskulturen löses upp.

Question 38 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär smältdegelsmodellen?

Select one of the following:

 • Kulturer blandas och en ny "hybrid" kultur skapas.

 • Majoritetskulturen består och flertalet minoritetskulturer bildas.

 • Minoritetskulturer skapar en egen kultur jämsides med majoritetskulturen.

Question 39 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär mångfaldsmodellen?

Select one of the following:

 • En mångfald av kulturer lever sida vid sida.

 • Flertalet kulturer som smälter samman.

 • En majoritetskultur som agerar själv.

Question 40 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär ordet ”civilsamhälle”?

Select one of the following:

 • Ett samhälle där människor kan vara som mest fria. Man går frivilligt in och kan frivilligt lämna. Människor hjälper varandra utan inblandning av staten.

 • Ett samhälle där människor enbart civila personer finns. Förvaltningssamhället fungerar inte.

 • Ett samhälle där staten i första hand arbetar med de civila i samhället. Förvaltningen bestämmer.

Question 41 of 64

Medal-premium 1

Vad är kärnproblematiken för ett mångkulturellt samhälle?

Select one of the following:

 • Flertalet kulturer kan bestämma över staten.

 • Staten står redan för en viss kultur från början.

 • I ett mångkulturellt samhälle kan inte urinvånarna vara sig själva.

Question 42 of 64

Medal-premium 1

Var kommer tilliten i Sverige från?

Select one of the following:

 • Polisen har alltid varit en central makt.

 • Kungen har haft ett bra förtroende sedan väldigt långt tillbaka i tiden.

 • Sverige har länge haft en hög ekonomisk tillväxt samt ett bra socialt kapital.

Question 43 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar det svenska samhället?

Select one of the following:

 • Statsindividualismen, stort socialt kapital och hög tillit.

 • Statsindividualism, en majoritetskultur, lågt socialt kapital.

 • Mångkulturellt, låg tillit, statsindividualism.

Question 44 of 64

Medal-premium 1

Vad är skillnaden på riksdag och regering?

Select one of the following:

 • Regeringen är ett möte där politiker samlas. Riksdagen styr Sverige med några ministrar.

 • Riksdagen är ett möte där politiker samlas för att ta ställning till frågor gällande Sverige. Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra lagar.

 • I Riksdagen sitter statsministern och 23 ministrar. De styr över regeringen.

Question 45 of 64

Medal-premium 1

När växte staten fram och vad är statens främsta uppgift?

Select one of the following:

 • Staten växte fram under mitten av 1900 talet för att först och främst främja välfärd.

 • Staten växte fram under 1500-1600 talet för att först och främst fungera som en krigsorganisation.

 • Staten växte fram mitten av 1800 talet för att vakta och tjäna samhället.

Question 46 of 64

Medal-premium 1

Vad är förvaltningens främsta uppgift?

Select one of the following:

 • Sköta om och se till att polismyndigheten fungerar.

 • Sköta om och se till att kommuner fungerar.

 • Sköta om och bibehålla ett bra samhälle.

Question 47 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär ordet ”värdegrund” och var är den angiven?

Select one of the following:

 • Värdegrund är hur man ser på hur samhället skall se ut. Värdegrunden är angiven i grundlagarna.

 • Värdegrund är en lag som bestämmer hur samhällets invånare skall förhålla sig till varandra. Angiven i Regeringsformen.

 • Värdegrund är det som bestämmer hur förvaltningen skall agera. Det är angivet i Riksdagsordningen.

Question 48 of 64

Medal-premium 1

Vilka är Sveriges grundlagar?

Select one of the following:

 • Regeringslagen, successionsförordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen.

 • Riksdagsordningen, successionsförordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen.

 • Regeringsformen, successionsförordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen.

Question 49 of 64

Medal-premium 1

Vad är det svenska samhället uppbyggt på?

Select one of the following:

 • Monarki.

 • Diktatur.

 • Liberal demokrati.

Question 50 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar liberaldemokratin?

Select one of the following:

 • Fri opinionsbildning, fria och rättvisa val av representanter, allmän och lika rösträtt.

 • Strikt opinionsbildning, fria och rättvisa val av representanter, rösträtt för alla politiker.

 • Fri opinionsbildning, fria och rättvisa val av representanter vart sjätte år, allmän och lika rösträtt.

Question 51 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar valdemokrati?

Select one of the following:

 • Folkligt valda får rösta.

 • Valen följer en procedur och utkräver ansvar från politiker.

 • Valen hålls vart sjätte år. Följer en viss procedur.

Question 52 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar deltagardemokratin?

Select one of the following:

 • Kräver ett visst antal väljare som är aktiva.

 • Kan avsäga sig allt ansvar, behöver inte vara aktiv.

 • Strävar efter att vara så delaktig som möjligt. En form av livsstil.

Question 53 of 64

Medal-premium 1

Vad kännetecknar deliberativ demokrati?

Select one of the following:

 • Ser demokratin som ett motstånd.

 • Ser demokratin som ett samtal.

 • Ser demokratin som något enkelt och främjande.

Question 54 of 64

Medal-premium 1

Uppge kortfattat hur Sveriges stat är uppbyggt:

Select one of the following:

 • Sverige är en enhetsstat där det finns flera lagstiftare. Lagstiftaren är regeringen.

 • Sverige är en enhetsstat där det finns en lagstiftare. Lagstiftaren är domstolsverket.

 • Sverige är en enhetsstat där det finns en lagstiftare. Lagstiftaren är Riksdagen.

Question 55 of 64

Medal-premium 1

Hur väljs regeringen ut?

Select one of the following:

 • Riksdagen ger i uppdrag till samhället att välja regering.

 • Riksdagen ger i uppdrag till statsministern att välja regering.

 • Riksdagen väljer själv ut regering.

Question 56 of 64

Medal-premium 1

Vad är parlamentarismens principer?

Select one of the following:

 • Regeringen agerar själva. Regeringen leds av en talman.

 • Riksdagen leds av en talman. Regeringen stiftar lagar.

 • Regeringen skall ha stöd av Riksdagen. Riksdagen är makten i landet.

Question 57 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär målstyrning?

Select one of the following:

 • Agerar efter eget intresse. Resultat är det som räknas.

 • Ger uppdrag. Mål med resultatmätning.

 • Ger uppdrag. Mål som inte resultatmäts.

Question 58 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär regelstyrning?

Select one of the following:

 • Inga fasta bestämmer.

 • Fasta bestämmelser men svårt att veta vad som är rätt eller fel.

 • Vet vad som gäller. Strikt rätt eller fel.

Question 59 of 64

Medal-premium 1

Vad står uttrycket ”offentlig etos” för?

Select one of the following:

 • Vara sann mot värderingar som styret står för. "God förvaltningskultur" eller "god anda".

 • Vara sann mot värderingar. Förvaltningen har myntat uttrycket.

 • Självständiga ledningar inom den offentliga verksamheten har detta som kultur.

Question 60 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär kortfattat offentlighetsprincipen?

Select one of the following:

 • Offentligheten har ingen rätt till insyn i förvaltningen.

 • Offentligheten har rätt till insyn men inte läsa handlingar och liknande.

 • Offentligheten har rätt till insyn där handlingar och liknande i första hand skall vara offentliga.

Question 61 of 64

Medal-premium 1

Hur styrs den offentliga förvaltningen?

Select one of the following:

 • Styrs enbart av folket.

 • Styrs av riksdagen.

 • Styrs av folket, lagar och effektiviteten.

Question 62 of 64

Medal-premium 1

Vad innebär uttrycket ”good governance”?

Select one of the following:

 • God styrning med en förvaltning som styrs av riksdagen.

 • God styrning med en förvaltning som skapar problem.

 • God styrning med en förvaltning som inte skapar problem.

Question 63 of 64

Medal-premium 1

Uppge de tre övriga statsmakterna som inte lyder under riksdag eller regering.

Select one of the following:

 • Socialtjänsten, kungen och riksbanken.

 • Kungen, domstolarna och riksbanken.

 • Statschefen, Skatteverket och domstolarna.

Question 64 of 64

Medal-premium 1

Vem är Sveriges statschef?

Select one of the following:

 • Stefan Löfven.

 • Kungen, Carl XVI Gustaf

 • Jimmy Åkesson.

Icon_fullscreen

Polisen i samhället

Robin Sjögren
Quiz by , created almost 2 years ago

Tentamen

Eye 281
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Robin Sjögren
Created by Robin Sjögren almost 2 years ago
Close