< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

PSPKV 2 testas

Question 1 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš teiginių nėra teisingas, kalbant apie suskaidytų darbų lentelę (WBS)?

Select one of the following:

 • WBS gali būti naudojamas išteklių poreikiui įvertinti;

 • WBS yra į smulkius darbus suskaidytas projektas, kurie gali būti lengvai įvertinami;

 • WBS’e atsispindi projekto apimtis, nes jame nurodomi visi reikiami atlikti darbai;

 • WBS yra unikalius vardus turinčių projekto darbų sąrašas, kurie turi būti atlikti nurodyta eilės tvarka.

Question 2 of 60

Medal-premium 1

Kurio iš žemiau išvardintų dalykų nebūna projekto apimties apraše (project scope statement):

Select one of the following:

 • prioriteto tvarka sudėliotų projekto rizikos veiksnių sąrašo;

 • preliminaraus siekiamų rezultatų sąrašo;

 • kuriamo produkto trumpo aprašo;

 • projekto tikslų santraukos.

Question 3 of 60

Medal-premium 1

Kurioje projektų valdymo procesų grupėje rengiamas darbų grafikas:

Select one of the following:

 • inicijavimo;

 • planavimo;

 • vykdymo;

 • užbaigimo.

Question 4 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate naujos įrangos kūrimo projekto vadovas. Dalis įrangos komponentų bus kuriami savo organizacijos jėgomis, o kiti bus perkami iš tiekėjo. Jūs pateikiate tiekėjui komponentų sąrašą, kuriuos jis turės sukurti sudarius sandorį. Kaip šis dokumentas yra vadinamas?

Select one of the following:

 • kainos prašymas (a bid);

 • pasiūlymas (proposal);

 • projekto apimties aprašas (scope statement);

 • darbo užduotis (SOW – Statement Of Work).

Question 5 of 60

Medal-premium 1

Kas daroma darbų apibrėžimo procese?

Select one of the following:

 • įvardinamos priklausomybės tarp suskaidytų darbų lentelėje (WBS) nurodytų darbų;

 • apibūdinami WBS’e nurodyti darbai (ką, kaip reikėtų daryti);

 • rengiamas WBS’e nurodytų darbų vykdymo grafikas;

 • įvertinamas kiekvienam WBS’e nurodytam darbui atlikti reikalingas laiko kiekis.

Question 6 of 60

Medal-premium 1

Kodėl projekto apimties apibrėžimo metu svarbu peržiūrėti dokumentuotas prielaidas?

Select one of the following:

 • prielaidos įneša suvaržymus projekto grupei;

 • dokumentuotų prielaidų peržiūra padeda įvardinti galimus projekto rizikos veiksnius;

 • dokumentuotų prielaidų peržiūra naudinga rengiant projekto planą;

 • nedokumentuotos arba nepagrįstos prielaidos gali turėti įtakos projekto darbų apimčiai

Question 7 of 60

Medal-premium 1

Remdamiesi savo projekto suskaidytų darbų lentele (WBS), jūs parengėte detalizuotų darbų sąrašą. Koks turėtų būti kitas jūsų žingsnis?

Select one of the following:

 • vertinti kiekvieno darbo trukmę;

 • rengti projekto darbų grafiką, remiantis detalizuotų darbų sąrašu;

 • atnaujinti projekto nuostatus, įtraukiant į juos detalizuotų darbų sąrašą;

 • nustatyti priklausomybes tarp darbų ir surikiuoti juos atlikimo eilės tvarka.

Question 8 of 60

Medal-premium 1

Naujo inventoriaus diegimo projekte daliai darbų atlikti jūs sudarėte sandorį su tiekėju lentynoms prekių sandėlyje įrengti. Sutarėte tiekėjui mokėti 40 Eur už darbo valandą ir padengti jo išlaidas už lentynas ir kitas detales. Kokio tipo sandorį jūs sudarėte?

Select one of the following:

 • išlaidas padengiantįjį su fiksuoto dydžio priedu (CPFF - Cost Plus Fixed Fee);

 • grynai fiksuotos kainos (FFP - Firm Fixed Price);

 • išlaidas padengiantįjį su paskatinamuoju priedu (CPIF - Cost Plus Incentive Fee);

 • laiko ir medžiagų apmokėjimo (T&M - Time and Material).

Question 9 of 60

Medal-premium 1

Kas yra šių dviejų procesų - darbų atlikimo eilės tvarkos nustatymo ir darbų trukmės vertinimo - bendras rezultatas?

Select one of the following:

 • projekto darbų grafikas;

 • trijų taškų įverčiai;

 • atnaujinti darbų atributai;

 • darbų trukmės įverčiai.

Question 10 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau nurodytų dalykų nėra darbų trukmės vertinimo proceso įeities duomenys?

Select one of the following:

 • atsargų fondo analizė;

 • darbų sąrašas

 • rizikos veiksnių sąrašas (registras);

 • išteklių sąrašas.

Question 11 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra įeities duomenys abiems procesams: darbų atlikimo eilės tvarkos nustatymo ir darbų trukmės vertinimo?

Select one of the following:

 • suskaidytų darbų lentelė (WBS);

 • darbų sąrašas;

 • projekto darbų grafikas;

 • projekto valdymo planas.

Question 12 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra įeities duomenys darbų grafiko rengimo procesui:

Select one of the following:

 • išteklių kalendoriai (kada užimti, kada laisvi);

 • darbų sąrašas;

 • projekto darbų sekos diagramos;

 • darbų grafikas (baseline)

Question 13 of 60

Medal-premium 1

Kada projekto vadovas turi didžiausią įtaką projekto kainai?

Select one of the following:

 • rengiant projekto nuostatus;

 • projekto planavimo stadijoje;

 • stebint projekto išlaidų nuokrypį;

 • projekto vykdymo stadijoje.

Question 14 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų būdų ar priemonių nėra naudojamas nustatant projekto darbų eilę:

Select one of the following:

 • PDM (Precedence Diagramming Method, stačiakampių) diagrama;

 • darbų priklausomybės nustatymas;

 • šablonai;

 • ekspertų nuomonė.

Question 15 of 60

Medal-premium 1

Jūs, dėliodami projekto darbus eilės tvarka, naudojate rodyklinės diagramos metodą (ADM – Arrow Diagramming Method). Kuris iš žemiau nurodytų teiginių nėra teisingas kalbant apie ADM?

Select one of the following:

 • ADM dar yra nurodomas kaip AOA (Activity-On-Arrow);

 • naudojant ADM, galimi darbai gali būti nurodomi punktyrine linija;

 • ADM metode darbai nurodomi stačiakampiuose, kurie jungiami rodyklėmis;

 • ADM naudojamas tik pabaigos-pradžios pobūdžio priklausomybės darbams.

Question 16 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate didelio statybų projekto vadovas. Jau esate numatę darbus ir rengiate darbų grafiką. Jums reikės iškasti pamatų duobę prieš betonuojant pastato pamatus. Kokia yra šių darbų priklausomybė:

Select one of the following:

 • švelnioji;

 • išorinė (external);

 • privalomoji (mandatory);

 • laisvai pasirenkama (discretionary).

Question 17 of 60

Medal-premium 1

Jūs jau esate įvardinę būtinus projekto tikslams pasiekti darbus ir sudarę darbų išdėstymo eilės tvarka PDM (Precedence Diagramming Method) diagramą. Toliau jums reikia įvertinti darbų trukmes. Kas turi didžiausią įtaką vertinant kiekvieno darbo trukmę:

Select one of the following:

 • organizacijos struktūra (tipas);

 • darbui skirti ištekliai;

 • ankstesnis darbas, nurodytas PDM diagramoje;

 • laikas, kada projekto eigoje darbas turi būti daromas.

Question 18 of 60

Medal-premium 1

Jūs vertinate savo projekto darbų trukmes ir paprašėte ekspertų grupės, kad jie pateiktų projekto kažkurio etapo trukmės blogiausią, geriausią ir labiausiai tikėtiną scenarijus. Kai grupė baigė darbą, jūs apskaičiavote gautų trijų įverčių vidurkį ir gavote naują trukmės įvertį. Kokio tipo vertinimą jūs naudojote?

Select one of the following:

 • nepriklausomų specialistų įvertį (should-cost);

 • analogiškąjį;

 • trijų taškų;

 • parametrinį.

Question 19 of 60

Medal-premium 1

Vieno iš jūsų projekto darbų (užduoties) anksčiausias pradžios laikas yra 9-ta savaitė, anksčiausias pabaigos laikas 15-ta savaitė, vėliausias pradžios laikas 12-ta savaitė ir vėliausias pabaigos laikas 18-ta savaitė. Koks yra šio darbo laiko svyravimo dydis?

Select one of the following:

 • 3

 • 6

 • 9

 • 12

Question 20 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra reikalingas vertinant darbui atlikti reikalingus išteklius:

Select one of the following:

 • pareigybių (etatų) sąrašas;

 • įmonės organizaciniai dokumentai (enterprise organizational process assets);

 • išteklių buvimas;

 • darbų sąrašas ir jų charakteristikos.

Question 21 of 60

Medal-premium 1

Jūs rengiate savo projekto darbų grafiką ir pastebite, kad vieno iš darbų vėliausias pradžios laikas yra ankstesnis už jo anksčiausią pradžios laiką. Sakoma, kad toks darbas turi:

Select one of the following:

 • delsimo laiką;

 • svyravimo dydį (float) laike lygų nuliui;

 • laisvąjį svyravimo dydį laike;

 • neigiamą svyravimo dydį laike.

Question 22 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra projekto biudžeto rengimo proceso rezultatas:

Select one of the following:

 • projekto etapams paskirstytos lėšos (cost baseline);

 • darbų kainų įverčiai;

 • lėšų apjungimas (cost aggregation);

 • atliktų darbų dydis.

Question 23 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate projekto vadovas leidybos kompanijoje. Sudarydami projekto darbų grafiką pastebėjote, kad jame yra daug kritinių kelių. Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai tinka tokiam projektui:

Select one of the following:

 • jūsų atlikti kritinio kelio skaičiavimai yra neteisingi, nes projektas gali turėti tik vieną kritinį kelią;

 • projektui valdyti reikia mažiau pastangų, nei esant tik vienam kritiniam keliui;

 • projekto rizika yra didesnė, nes esant daug kritinių kelių jo valdymas yra sudėtingesnis;

 • kritiniai keliai sueina į tą patį projekto tašką.

Question 24 of 60

Medal-premium 1

Projekto vykdymo metu jums prireikė papildomo vadybininko specifiniams darbams koordinuoti. Projekto pradžioje tokios pareigos nebuvo numatytos. Reikalingas tarpinis vadybinis lygmuo tarp jūsų, kaip projekto vadovo, ir specifinius darbus atliekančios grupelės. Kuris iš žemiau nurodytų veiksmų būtų labiausiai tinkamas?

Select one of the following:

 • visos projekto grupės pertvarkymas;

 • komunikacijų valdymo plano modifikavimas;

 • potvarkio, kad tos grupelės narių visi el. laiškai būtų siunčiami jums per naująjį vadybininką, paskelbimas;

 • visos projekto grupės narių susirinkimo sušaukimas ir naujo grupės nario pristatymas.

Question 25 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra komunikacijų planavimo proceso įeities duomenys?

Select one of the following:

 • apribojimai;

 • komunikavimo įgūdžiai;

 • informacijos paieškos sistemos;

 • komunikacijų valdymo planas.

Question 26 of 60

Medal-premium 1

Kam skirsite pagrindinį dėmesį vadovaudami projektui, kuriame su tiekėju yra sudarytas laiko ir medžiagų apmokėjimo (T&M) tipo sandoris:

Select one of the following:

 • projekto apimčiai (scope);

 • projekto darbų grafikui (schedule);

 • tiekėjo patikimumui;

 • tiekėjo medžiagų kainai.

Question 27 of 60

Medal-premium 1

Jūsų kompanija pasirašė fiksuotos kainos sandorį su užsakovu. Pagal sandorio užduotį jūs turite sukurti naują programinės įrangos modulį. Atsižvelgiant į sandorio tipą, kuris iš žemiau išvardintų dalykų reikalauja didžiausio dėmesio?

Select one of the following:

 • projekto apimtis (scope);

 • kokybė;

 • baigimo terminas;

 • išteklių buvimas.

Question 28 of 60

Medal-premium 1

Kuriame procese yra naudojami visi šie būdai ar priemonės kaip analogiškasis vertinimas, vertinimas iš viršaus į apačią, projektų valdymo programinė įranga, tiekėjų prašomos kainos (a bid) analizė, kokybės kaina?

Select one of the following:

 • projekto kainos vertinimo;

 • išlaidų planavimo;

 • išlaidų kontroliavimo;

 • darbams reikiamų išteklių dydžio vertinimo.

Question 29 of 60

Medal-premium 1

Kuris sakinys geriausiai apibūdina išlaidų plano (cost baseline) sąvoką projekte?

Select one of the following:

 • išlaidų planas reiškia visas projekto eigoje padarytas išlaidas;

 • išlaidų planas yra projektui patvirtintų lėšų paskirstymas laike ir naudojamas projekto išlaidoms kontroliuoti;

 • išlaidų planas yra nekintamas dydis, kuris reiškia projekto kainos įvertį projekto pradžioje;

 • išlaidų planas naudojamas planavimo procese vertinant projekto darbų kainas

Question 30 of 60

Medal-premium 1

Kokiais argumentais reikėtų remtis tikrinant visas daromas prielaidas?

Select one of the following:

 • poveikio projektui lygiu;

 • prielaidos prioritetu;

 • prielaidos pagrįstumu ir poveikio projektui lygiu;

 • prielaidos pagrįstumu ir tikimybe.

Question 31 of 60

Medal-premium 1

Jūs svarstote klausimą, ką projekte galėtumėte pasidaryti patys ir ką reikėtų pirkti. Į kokį veiksnį jūs mažiausiai kreipsite dėmesį?

Select one of the following:

 • ar yra reikalingi išoriniai tiekėjai;

 • neplatintinos (jautrios) projekto detalės;

 • darbų kaina, jei juos darysite patys;

 • jūsų organizacijos vidiniai ištekliai.

Question 32 of 60

Medal-premium 1

Jūs laimėjote konkursą projektui vykdyti. Projekto trukmė yra treji metai, ir jūs pasižadėjote užsakovui įdiegti naują įrangą ir procesus. Reikiamiems darbams atlikti pasirašėte 1,2 mln. Eur sandorį. Taip pat sandoryje suderėjote, kad atlikus darbus greičiau nei planuota, jūs gausite papildomai 200 000 Eur. Kokio tipo sandorį jūs sudarėte?

Select one of the following:

 • grynai fiksuotos kainos (FFP - Firm Fixed Price);

 • išlaidas padengiantįjį su paskatinamuoju priedu (CPIF - Cost Plus Incentive
  Fee);

 • fiksuotos kainos su paskatinamuoju priedu (FPIF - Fixed Price Incentive Fee);

 • išlaidas padengiantįjį su fiksuoto dydžio priedu (CPFF - Cost Plus Fixed Fee).

Question 33 of 60

Medal-premium 1

Kuris kainos vertinimo būdas naudoja projekto charakteristikas ir matematinį modelį įverčiams gauti?

Select one of the following:

 • parametrinio modeliavimo;

 • tiekėjų pasiūlymų analizės;

 • vertinimo iš apačios į viršų;

 • analogiškąjį.

Question 34 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra pirkimų planavimo proceso įeities duomenys:

Select one of the following:

 • tiekėjų pasiūlymai;

 • suskaidytų darbų lentelė (WBS);

 • projekto apimties aprašas (scope statement);

 • įmonės organizaciniai dokumentai (enterprise organizational process assets).

Question 35 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso rezultatas yra vertinimo kriterijai:

Select one of the following:

 • prašymo tiekėjams teikti pasiūlymus;

 • tiekėjų atrankos;

 • pirkimų planavimo;

 • sandorių planavimo.

Question 36 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra naudojamas Pirkimų planavimo procese?

Select one of the following:

 • standartiniai blankai (formos);

 • atrankos (screening) sistema;

 • ekspertų nuomonė;

 • tiekėjų konferencija.

Question 37 of 60

Medal-premium 1

Kuriems asmenims yra skirti pirkimų planavimo procese parengti pirkimo dokumentai?

Select one of the following:

 • akcininkams;

 • užsakovui (pirkėjui);

 • galimiems tiekėjams;

 • projekto vadovui.

Question 38 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra pirkimų planavimo proceso įeities duomenys?

Select one of the following:

 • projekto apimties aprašas;

 • suskaidytų darbų lentelė (WBS);

 • rinkos sąlygos;

 • tinkamų tiekėjų sąrašas.

Question 39 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate įmonės resursų planavimo (ERP) sistemos diegimo projekto vadovas. Keletas projekto grupės narių atkreipė jūsų dėmesį, kad jiems nesuteikiama reikiama informacija apie projekto stovį. Kokius projekto dokumentus reikia peržiūrėti?

Select one of the following:

 • projekto valdymo planą;

 • reakcijos į rizikos veiksnius planą;

 • projekto apimties valdymo planą;

 • komunikacijų valdymo planą.

Question 40 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra kliūtis efektyviam komunikavimui:

Select one of the following:

 • pašalinė su projektu nesusijusi informacija;

 • prasti rašymo įgūdžiai;

 • žargono naudojimas, kuris klausytojui nėra žinomas;

 • atidus klausymasis.

Question 41 of 60

Medal-premium 1

Kuri iš žemiau pateiktų motyvacijos teorijų turi ryšį su gerovės veiksniais (hygiene factors) ir motyvais dirbti (motivating agents):

Select one of the following:

 • X teorija

 • Y teorija

 • Herzberg’o teorija

 • Maslow’o poreikių hierarchija

Question 42 of 60

Medal-premium 1

Kurį iš žemiau nurodytų dalykų reikėtų įtraukti į rizikos valdymo planą:

Select one of the following:

 • reakcijos į rizikos veiksnius planą

 • pagrindinių rizikos veiksnių sąrašą

 • rizikos veiksnių tikimybės ir poveikio dydžio lentelę

 • prioriteto tvarka išdėstytų rizikos veiksnių sąrašą

Question 43 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau pateiktų sakinių yra teisingas, kai kalbama apie organizacijos kokybės taisykles (quality policy):

Select one of the following:

 • kokybės taisykles paprastai paskelbia projekto vadovas

 • organizacijos kokybės taisyklės yra svarbesnės už kitus kokybės standartus

 • kokybės taisyklės įvardina išorinius kokybės reglamentus, kurie gali turėti įtakos projektui

 • kokybės taisyklės - tai organizacijos bendrosios nuostatos ir gairės kokybės klausimais

Question 44 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra įeities duomenys reakcijos į rizikos veiksnius planavimui:

Select one of the following:

 • už rizikos veiksnius atsakingi asmenys

 • rizikos veiksnių slenksčiai (svoriai)

 • rizikos veiksnių priežastys

 • susitarimai dėl rizikos sandoriuose

Question 45 of 60

Medal-premium 1

Kuriame procese kaip įeities duomenys yra reikalingi įmonės aplinkos duomenys (enterprise environmental factors), įmonės organizaciniai dokumentai (organizational process assets) ir projekto valdymo plane nurodyti darbams atlikti reikiami ištekliai:

Select one of the following:

 • projekto grupės plėtros

 • projekto grupės sudarymo

 • žmoniškųjų išteklių planavimo

 • informacijos platinimo

Question 46 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate naujo produkto kūrimo projekto vadovas. Rizikos veiksnių įvardinimo metu jūs pastebėjote veiksnį, galintį sukelti rimtą pavojų projektui. Todėl nusprendėte sumažinti reikalavimus naujam produktui, kad išvengtumėte pastebėto rimto rizikos veiksnio. Koks tai reakcijos į riziką būdas:

Select one of the following:

 • rizikos vengimas

 • rizikos prisiėmimas

 • rizikos mažinimas

 • rizikos nukreipimas kitiems

Question 47 of 60

Medal-premium 1

Rizikos veiksniai, atsirandantys įgyvendinant reakcijos į rizikos veiksnius planą, yra vadinami:

Select one of the following:

 • liekamaisiais

 • išoriniais

 • antriniais

 • atsitiktiniais

Question 48 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų individo poreikių yra minimas Maslow’o sukurtoje žmogaus poreikių hierarchijos teorijoje:

Select one of the following:

 • alga

 • saugumas

 • atsakomybė

 • darbo sąlygos

Question 49 of 60

Medal-premium 1

Kuri priemonė yra naudingiausia atliekant rizikos veiksnių poveikio projektui analizę?

Select one of the following:

 • Pareto diagramos

 • tinklinės diagramos

 • besišakojančios (fishbone) diagramos

 • sprendimų medžio diagramos

Question 50 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemos diegimo projekto vadovas ir siekiate įvardinti galimus šio projekto rizikos veiksnius. Kokios priemonės ar veiksmo tam nereikėtų naudoti?

Select one of the following:

 • apklausos

 • sistemos darbo bandymo (benchmarking)

 • kolektyvinio svarstymo

 • Delfi metodo

Question 51 of 60

Medal-premium 1

Kuri iš žemiau išvardintų priemonių nėra naudojama atliekant kokybinę rizikos analizę?

Select one of the following:

 • rizikos duomenų kokybės įvertinimas

 • projekto prielaidų tikrinimas

 • pareigų paskirstymo lentelė

 • pagal tikimybę ir poveikio projektui lygį surikiuotų rizikos veiksnių lentelė

Question 52 of 60

Medal-premium 1

Kas yra kokybės planavimo proceso rezultatas?

Select one of the following:

 • kokybės taisyklės (policy)

 • kokybės kaina

 • kokybės valdymo planas

 • kokybės tikrinimo matavimai

Question 53 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau nurodytų dalykų nėra įeities duomenys rizikos valdymo planavimo procesui?

Select one of the following:

 • įmonės organizaciniai dokumentai (enterprise organizational process assets);

 • rizikos veiksnių sąrašas

 • įmonės aplinkos duomenys (enterprise environmental factors)

 • projekto valdymo planas.

Question 54 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate įrangos kūrimo projekto vadovas ir manote, jei įranga bus sukurta mažesnėmis sąnaudomis, užsakovai bus labai dėkingi. Tokiai idėjai parengti skiriate kažkiek laiko ir norite nustatyti idealų įrangos dydį. Koks tinkamiausias būdas idėjai patikrinti?

Select one of the following:

 • poveikio analizė

 • kainos-naudos analizė

 • atlikti eksperimentus

 • rizikos duomenų kokybės vertinimas

Question 55 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau pateiktų sakinių geriausiai apibrėžia rizikos veiksnių sąrašą (registrą)?

Select one of the following:

 • tai rizikos veiksnių, turinčių didžiausią tikimybę ir poveikio projektui lygį, sąrašas

 • tai centrinis dokumentas, kuriame projekto grupės nariai gali įvardinti (nurodyti) rizikos veiksnius

 • tai komercinė duomenų bazė, kurioje yra pramoniniai rizikos veiksnių analizės standartai

 • tai išsamiai apibūdintų projekto rizikos veiksnių masyvas

Question 56 of 60

Medal-premium 1

Kuriems rizikos veiksniams ypač svarbu parengti reakcijos į juos planus projekte?

Select one of the following:

 • visiems aukštą poveikio projektui lygį turintiems rizikos veiksniams

 • aukštą tikimybę ir aukštą poveikio projektui lygį turintiems rizikos veiksniams

 • aukštą tikimybę ir vidutinį poveikio projektui lygį turintiems rizikos veiksniams

 • visiems įvardintiems rizikos veiksniams

Question 57 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra naudojamas kokybės planavimo procese?

Select one of the following:

 • veikimo bandymai (benchmarking);

 • sekų diagramos (flowcharting);

 • statistinė atranka;

 • kainos-naudos analizė.

Question 58 of 60

Medal-premium 1

Ką visų pirma reikia atlikti rizikos veiksnių įvardinimo procese?

Select one of the following:

 • kiekybiškai įvertinti rizikos veiksnius

 • įvardinti rizikos veiksnių priežastis

 • įvardinti ir dokumentuoti galimus rizikos veiksnius

 • parengti reakcijos į kiekvieną įvardintą rizikos veiksnį strategiją

Question 59 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate elektroninių įrenginių įmonės projektų vadovas ir vadovaujate naujos įrangos, kurią numatote pasiūlyti savo pirkėjams, kūrimo projektui. Projekto galimiems rizikos veiksniams įvardinti jūs galite naudoti visus žemiau nurodytus būdus ar priemones, išskyrus:

Select one of the following:

 • apklausas

 • Išikavos (Ishikawa) diagramas

 • prielaidų analizę

 • rizikos duomenų kokybės vertinimą

Question 60 of 60

Medal-premium 1

Pagal Herzberg’o teoriją visi žemiau išvardinti dalykai priklauso gerovės veiksniams (hygiene factors), išskyrus:

Select one of the following:

 • algą

 • pareigas

 • darbo sąlygas

 • savirealizaciją (self-actualization)

Icon_fullscreen
Rytis Stankus
Quiz by , created over 2 years ago

Programų sistemų projektų ir kokybės valdymas 2 testas

Eye 23
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Rytis Stankus
Created by Rytis Stankus over 2 years ago
Close