< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Polisen i Samhället

Question 1 of 88

Medal-premium 1

Vad anger Furuhagen som som orsaker till försöken till decentraliseringen av polisorganisationen efter 1975? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • allmänna krav på starkare lokalt självstyre

 • ökade behov av ny teknik

 • önskemål om förbättrade kontakter med allmänheten

 • krav på större enhetlighet

 • polisarbetets internationalisering

Question 2 of 88

Medal-premium 1

Vad menar furuhagen med en professionell poliskår? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • En poliskår med en särskild utbildning

 • En serviceinriktad poliskår

 • en poliskår av heltidsanställda

 • en lokalt anknuten poliskår

 • en tekniskt avancerad poliskår

Question 3 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är enligt Furuhagen exempel på särdrag i den kontinentala polistraditionen? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • när koppling till krigsmakten

 • inriktning på service åt medborgarna

 • inriktad på brottsförebyggande

 • inriktad på hemlig spaning och övervakning

 • betoning på individens fri- och rättigheter

Question 4 of 88

Medal-premium 1

Vilken var Sveriges första moderna polisorganisation enligt Furuhagen? (ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Stockholmspolisen

 • Statspolisen

 • Närpolisen

 • Enmyndighetspolisen

 • Rikspolisen

Question 5 of 88

Medal-premium 1

Vad är betydelsen av de grekiska orden som ordet polis har sitt ursprung i? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Stad

 • Våld

 • Förvaltning

 • Väktare

 • Fogde

Question 6 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande anger Furuhagen kom som en följd av förstatligandet av polisen 1965? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • ökad bilpatrullering

 • kvinnliga poliser

 • gemensamt kommunikationssystem för hela riket

 • enhetliga uniformer i hela riket

 • införandet av en militärpolis

Question 7 of 88

Medal-premium 1

Vad var en fjärdingsman? (ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • en särskild slav som skötte polisarbete

 • deltidspoliser i Sveriges socknar förr i tiden

 • åklagare och polischef i Sveriges län förr i tiden

 • chef för polisstyrkorna i Sveriges köpingar förr

 • brandvakt i Sveriges städer förr i tiden

Question 8 of 88

Medal-premium 1

Vilka två modeller ställer Roth upp som alternativa samhällsmodeller till idén om kulturpluralism? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Assimilationsmodellen

 • Mosaikmodellen

 • Salladsskålsmodellen

 • Smältdegelsmodellen

 • Skärgårdsmodellen

Question 9 of 88

Medal-premium 1

Vilka av följande språk räknas som svenska minoritetsspråk? (ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Samiska

 • Arabiska

 • Finska

 • Romani

 • Kurdiska

Question 10 of 88

Medal-premium 1

Vilken formulering stämmer bäst överens med begreppet kulturell självständighet (autonomi)? (ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Människors kulturella identitet skall skyddas men människor skall kunna ifrågasätta och förändra kulturen

 • Människor skall fritt kunna välja mellan en mångfald av identiteter

 • Bevarandet av kulturella identiteter är ett mål i sig

 • Kulturer utvecklas och förbättras genom konkurrens

 • Människor bör befrias från kulturella identiteter

Question 11 of 88

Medal-premium 1

Civilsamhället beskrivs som ett sätt att lösa "allmänningens tragedi"
Vilka är de två andra sätten?

Select one or more of the following:

 • Genom militären

 • Genom marknaden

 • Genom kyrkan

 • Genom staten

 • Genom internationella organisationer

Question 12 of 88

Medal-premium 1

Vilka två andra samhällsmodeller ställer Trägårdh upp som kontrasterande alternativ till "den svenska statsindividualismen"? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Den anglosaxiska traditionen

 • Medborgarrättsrörelsen i Östeuropa

 • Den kontinentaleuropeiska traditionen

 • Den nordiska välfärdsstaten

 • Det traditionella brukssamhället

Question 13 of 88

Medal-premium 1

Vad menas med begreppet "tillit" enligt Rothstein? (ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Ett förlitande till förvaltningens hederlighet

 • En förhoppning om andras framtida pålitlighet

 • En tilltro till demokratins praktik

 • En kunskap om hur samhället fungerar

 • En förståelse för andras sedvänjor

Question 14 of 88

Medal-premium 1

Vilka två huvudsakliga förklaringar till varför det finns en hög nivå av social tillit i ett samhälle diskuterar Rothstein? (ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Stort medlemsskap i frivilligorganisationer

 • En välfungerande demokrati

 • En välfungerande offentlig förvaltning

 • En växande ekonomi

 • En liten andel landsbygdsbefolkning

Question 15 of 88

Medal-premium 1

Vad är politikens två viktigaste uppgifter i en demokrati enligt Bengtsson & Melke?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Att säkerställa statens auktoritet

 • Att vara en motkraft till samhällets särintressen

 • Att lösa samhällets problem

 • Att bevaka medborgarnas gemensamma intressen

 • Att leverera det människorna i samhället efterfrågar

Question 16 of 88

Medal-premium 1

Vilka två aktörögrupper är de huvudsakliga deltagarna i policyprocessen enligt Bengtsson & Melke?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Riksdag och regering

 • Politiker och förvaltning

 • Riksdagsmajoritet och opposition

 • Medborgare och politiker

 • Förvaltning och civilsamhälle

Question 17 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är enligt Bengtsson & Melke definitionen på parlamentarism?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Regeringen måste avgå om en majoritet av parlamentet kräver det

 • Makten är delad mellan parlament och president

 • Det finns endast en kammare i parlamentet

 • Regeringens medlemmar måste väljas från parlamentet

 • Parlamentet utser statschefen

Question 18 of 88

Medal-premium 1

När fick de nationella minoriteterna erkännande och särskilda rättigheter i Sverige?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 1809

 • 1921

 • 1957

 • 1975

 • 1999

Question 19 of 88

Medal-premium 1

Vilken tidsepok kopplar Roth samman med tillkomsten av idén om individuell kulturell självständighet (autonomi)?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Romantiken

 • Medeltiden

 • Upplysningstiden

 • Andra världskriget

 • Antikens Grekland

Question 20 of 88

Medal-premium 1

Vad menar Ivarsson Westerberg är syftet med det han kallar legitimerande administration?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Att kunna visa upp utåt vad organisationen gör

 • Att göra arbetsprocesser snabbare och enklare

 • Att skapa en nödvändig infrastruktur för arbetet

 • Att göra polisarbetet med komplext

 • Att göra polisarbetet rättssäkert

Question 21 of 88

Medal-premium 1

Vad är enligt Bengtsson & Melke kärnan i den inriktning inom den liberal-demokratiska traditionen som vill betona demokratins form (procedurerna)?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Att det politiska samtalet strävar efter förståelse för motståndarens argument

 • Att det finns utrymme för medborgarna at själva vara en del av politiken

 • Att det finns konkurrerande politiska alternativ for medborgarna att välja mellan

 • Att politiken skall förhålla sig neutral till människors livsval

 • Att demokratin skall vara kopplad till platsen man bor på

Question 22 of 88

Medal-premium 1

I vilken av grundlagarna finns de grundläggande målen och spelreglerna för den svenska demokratin formulerad?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Yttrandefrihetsgrundlagen

 • Regeringsformen

 • Successionsordningen

 • Riksdagsordningen

 • Tryckfrihetsförordningen

Question 23 of 88

Medal-premium 1

Hur många folkomröstningar har hållits i Sverige sedan 1980?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 1

 • 3

 • 10

 • 15

 • 29

Question 24 of 88

Medal-premium 1

Vem beslutar om lagar och budget i Sverige?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Riksdagen

 • Regeringen

 • Finansministern

 • Statsministern

 • Statschefen

Question 25 of 88

Medal-premium 1

Vilka är de två organ som beslutar om lagstiftning inom EU?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • EU-domstolen och Europaparlamentet

 • Europeiska rådet och Europeiska kommissionen

 • Ministerrådet och Europaparlamentet

 • Europarådet och Europaparlamentet

 • EU-domstolen och Europeiska kommissionen

Question 26 of 88

Medal-premium 1

Vad är det enligt Ivarsson Westerberg som lett till ökade möjligheter till administration inom polisen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Ny teknik, ny kunskap och ökade resurser

 • Fler brott i samhället

 • Högre krav från omgivningen

 • Minskade resurser

 • Nya problemorienterare arbetssätt

Question 27 of 88

Medal-premium 1

Vilket av följande länder menar Roth varit ledande i debatten kring det mångkulturella samhällets problem och möjligheter?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Sverige

 • Kanada

 • Tyskland

 • Indien

 • Schweiz

Question 28 of 88

Medal-premium 1

Hur många medlemsstater finns det i Europeiska Unionen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 12

 • 28

 • 47

 • 56

 • 193

Question 29 of 88

Medal-premium 1

Vem kan vända sig till Europadomstolen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Endast medlemsstater i Europarådet

 • Var och en som befinner sig i någon av Europarådets medlemsstater

 • Endast Eu-medborgare

 • Var och en vars mänskliga rättigheter kränks oavsett var i världen

 • Den som vill pröva EU-rättens tillämpning

Question 30 of 88

Medal-premium 1

Hur många kommuner finns i Sverige?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 90

 • 179

 • 290

 • 750

 • 2900

Question 31 of 88

Medal-premium 1

Vilka är de till antalet anställda största statliga förvaltningsmyndigheterna?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Skolan och omsorgen

 • Försäkringskassan och arbetsförmedlingen

 • Polisväsendet och försvarsmakten

 • Skatteverket och kriminalvårdsverket

 • Migrationsverket och socialstyrelsen

Question 32 of 88

Medal-premium 1

Vilka två händelser förknippar Trägårdh med lanseringen och genomslaget för civilsamhället under 1990-talet?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Den östeuropeiska medborgarrättsrörelsen kritik av kommunismen

 • Diskussionen om EU:s demokratiska underskott

 • Populismens framväxt i Europa

 • Välfärdsstatens kris i samband med globalisering och individualisering

 • Ökade värderingskonflikter i det mångkulturella samhället

Question 33 of 88

Medal-premium 1

Vad menar Bengtsson & Melke med att ministerstyre inte är tillåtet i Sverige?

Select one or more of the following:

 • Regeringen fattar i regel beslut gemensamt

 • Alla statsrådens beslut måste godkännas av riksdagen

 • Statsråden får inte påverka myndigheternas beslut i enskilda ärenden

 • Statsråden har inte tillgång till sin egen utredningsverksamhet

 • Statsråden är bundna av målstyrning

Question 34 of 88

Medal-premium 1

Vad är regeringens viktigaste uppgifter enligt Bengtsson & Melke?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Lägga fram förslag i riksdagen

 • Stifta lagar

 • Styra förvaltningen

 • Tillämpa rättsregler i enskilda fall

 • Vara öppen för insyn från allmänheten

Question 35 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är exempel på former av målstyrning av förvaltningen som diskuteras enligt Bengtsson & Melke?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Regleringsbrev

 • Ramlagar

 • Resultatstyrning

 • Förvaltningslagen

 • Anlagsstyrning

Question 36 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är exempel på riksdagens kontroll av regeringen som Bengtsson & Melke tar upp?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Konstitutionsutskottets granskning

 • Förvaltningsbesvär

 • Frågor och interpellationer

 • Justitiekanslerns kontroll

 • Misstroendeförklaring

Question 37 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande tar Bengtsson & Melke upp som exempel på överstatliga institutioner?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Europeiska Unionen

 • Nordiska rådet

 • Europakonventionen för mänskliga rättigheter

 • FN:s Generalförsamling

 • OECD

Question 38 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande anger Bengtsson & Melke som det ingår i det kommunerna måste göra?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Medfinansiera EU-projekt

 • Drivna egna projekt inom kultur och fritid

 • Ansvara för vård, skola och omsorg

 • Tillhandahålla bostäder och fjärrvärme

 • Behandla kommunens medlemmar lika

Question 39 of 88

Medal-premium 1

Vad tar Bengtsson & Melke upp som exempel på offentlighetsprincipen?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Att medborgare har rätt att ta del av de förhandlingar som sker i de folkvalda beslutande församlingarna

 • Att medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda

 • Att myndigheterna har rätt att efterforska vem som lämnar uppgifterna till medierna

 • Att massmedierna har möjlighet att bevaka myndigheternas arbete

 • Att myndigheter är skyldiga att utreda ärenden sakligt och opartiskt

Question 40 of 88

Medal-premium 1

Vad menas enligt Bengtsson & Melke med ett offentligt etos?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Frågor av psykologisk art

 • Frågor om vilka värden som bör vara styrande i all offentlig verksamhet

 • Frågor om vilken lag som skall tillämpas i ett enskilt fall

 • Frågor om vad som skall vara privat och offentligt

 • Frågor om individerna föreställningar och rätt och orätt

Question 41 of 88

Medal-premium 1

Vilket departement lyder polismyndigheten unter?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Justitiedepartementet

 • Inrikesdepartementet

 • Socialdepartementet

 • Förvaltningsdepartementet

 • Finansdepartementet

Question 42 of 88

Medal-premium 1

Vem förslår statsminister vid en regeringsbildning?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Regeringskansliet

 • Statschefen

 • Riksdagen

 • Talmannen

 • Partigrupperna

Question 43 of 88

Medal-premium 1

Vad var det som var radikalt med naturrätten på 1700-talet enligt Weber, Fishwick & Marmo?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Att naturen ställdes över gud

 • Att den gudomliga rätten att styra flyttades från kungen till folket

 • Att dödsstraffet avskaffades

 • Att individers rättigheter ställdes över staternas lagar

 • Att stater gavs rätten att lägga sig i andra staters inre angelägenheter

Question 44 of 88

Medal-premium 1

På vilka två sätt skapas folkrätten enligt Fisher?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Genom mellanstatliga överenskommelser

 • Genom utslag i EU-domstolen

 • Genom folkomröstningar

 • Genom världens staters handlande i praktiken

 • Genom lagstiftning i den globala folkförsamlingen

Question 45 of 88

Medal-premium 1

När blir en stat bunden av en internationell konvention enligt Fisher?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Alla stater är bundna av de internationella konventionerna

 • När staten undertecknat konventionen

 • När staten undertecknat och ratificerat konventionen

 • När staten berörs av konventionen

 • När staten omvandlar konventionens text till sin egen lag

Question 46 of 88

Medal-premium 1

Fisher pratar om första generationens mänskliga rättigheter. Vad av följande är exempel på sådana rättigheter?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Rätten att inte utan vidare frihetsberövas

 • Rättan att inte hindras från att demonstrera

 • Rätten till arbete

 • Rätten att äga och nyttja egendom

 • Rätten till utbildning

Question 47 of 88

Medal-premium 1

Vilken domstol töklar Europakonventionen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Europeiska Brottsmålsdomstolen

 • Europadomstolen

 • EU-domstolen

 • ECOSOC

 • Europarådet

Question 48 of 88

Medal-premium 1

På vem faller ansvaret för ett begånget folkmord enligt Fisher?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Endast på politiska ledare

 • Såväl på politiska ledare, privatpersoner och stater

 • Endast på stater

 • Endast på de stater som skrivit på FN:s folkmordskonvention

 • Ansvaret faller på hela jordens befolkning

Question 49 of 88

Medal-premium 1

Varför bör de ingår i länder utrikespolitik att påpeka brister i andra länders skydd för mänskliga rättigheter enligt Hammarberg?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter

 • Det är viktigt att regeringar rankas i "bra" och "dåliga" i ett efterleva sina skyldigheter

 • Det ligger i statens intresse

 • Människor som utsätts för förtryck i sitt hemland ska kunna räkna med solidaritet från andra länder

 • Det framgår av regeringsformen

Question 50 of 88

Medal-premium 1

Var tillämpas dödsstraffet fortfarande i Europa?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Ryssland, Turkiet och Vitryssland

 • Vitryssland

 • Rumänien, Ryssland och Moldavien

 • Ryssland

 • Turkiet

Question 51 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande anger Furuhagen som exempel på centraliseringen av polismakten?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Förstatligandet av polismakten 1965

 • Närpolisreformen

 • Polislagen 1925

 • Förnyelsepropositionen

 • Statspolisen 1932

Question 52 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är enligt Furuhagen exempel på särdrag i den anglosaxiska polistraditionen?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Nära koppling till krigsmakten

 • Inriktning på service åt medborgarna

 • Inriktad på brottsförebyggande

 • Inriktad på hemlig spaning och övervakning

 • Enhetlig och rikstäckande verksamhet

Question 53 of 88

Medal-premium 1

När kom enligt Furuhagen Sveriges första moderna polisorganisation?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 1630

 • 1850

 • 1925

 • 1932

 • 1965

Question 54 of 88

Medal-premium 1

Vad anger Furuhagen som den stora underliggande målkonflikten i organiseringen av polisen i Sverige?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Spänning mellan stat och kommun

 • Strävan efter effektivitet och demokrati

 • Striden mellan manligt och kvinnligt

 • Medborgarnas behov av service och statens behov av kontroll

 • Den anglosaxiska och den kontinentala modellen

Question 55 of 88

Medal-premium 1

Vad kännetecknade polisväsendet under medeltiden i Europa enligt Furuhagens beskrivning?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Särskilda slavar skötte polisarbetet

 • Polisväsendet kännetecknades av mångfald

 • Kungamakten hade monopol på polismakt

 • Människor organiserade sin egen polis

 • Kyrkan hade en polisliknande roll

Question 56 of 88

Medal-premium 1

Vad menar Roth med begreppet kulturpluralism?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Ett samhälle som har fler kulturer

 • En samling idéer om hur ett samhälle bör förhålla sig till en existerande kulturell mångfald

 • Den process genom vilket kulturell mångfald skapas

 • Den process genom vilken nya kulturella gemenskaper skapas

 • Föreställningen att kulturer kan rangordnas

Question 57 of 88

Medal-premium 1

Vilka av följande grupper räknas som Sveriges nationella minoriteter?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Samer

 • Araber

 • Judar

 • Romer

 • Kurder

Question 58 of 88

Medal-premium 1

Vilka påståenden hör ihop med begreppet kulturell självständighet?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Individer skall inte tvingas undertrycka sin kulturella identitet

 • Kulturer har entydiga normer och värderingar

 • Varje kultur bör ha sin egen stat

 • Kulturers moraliska värderingar kan inte överbyggas

 • Kulturer måste kunna utvecklas

Question 59 of 88

Medal-premium 1

Vad stämmer med kultlitteraturens beskrivning av civilsamhället?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Det är de icke-militära samhället

 • Det är varken marknad eller stat

 • Det är opolitiskt

 • Det bygger på frivillighet

 • Det organiserar särintressen

Question 60 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är kärnan i det som Trägårdh kallas den svenska statsindividualismen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Att en stark offentlig sektor befriat individen från att vara berodde av familj och civilsamhälle

 • Att religiösa samfund och social välgörenhet genomsyrat samhället

 • Att en omfattande katalog av juridisk bindande fri- och rättigheter skyddat privatlivet från staten

 • Att staten samverkat med arbetsgivare och frivilligorganisationer

 • Att det alltid funnits en stor förståelse för kulturell mångfald i samhället

Question 61 of 88

Medal-premium 1

Vilka två komponenter bygger upp det sociala kapitalet enligt Putnam?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Tolerans för andra människor

 • Förståelse för andra människor

 • Kontakter med andra människor

 • Kunskap om andra människor

 • Förtroende för andra människor

Question 62 of 88

Medal-premium 1

Vilka två huvudsakliga förklaringar till en hög nivå av social tillit i ett samhälle diskuterar Rothstein?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Stort medlemsskap i frivilligorganisationer

 • En välfungerande demokrati

 • En växande ekonomi

 • En liten andel landsbygdsbefolkning

 • En välfungerande offentlig förvaltning

Question 63 of 88

Medal-premium 1

Vilka begrepp länkar Bengtsson & Melke ihop med begreppet "allmänintresset"?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Medborgare

 • Kund

 • Medlem

 • Politik

 • Äganderätt

Question 64 of 88

Medal-premium 1

Vad menas med policyprocessen enligt Bengtsson & Melke?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Vägen från ett förslag till ett fattat beslut i riksdagen

 • Vägen från en fråga till ett fullt genomföret ärende i ett politikområde

 • Vägen när ett politiskt parti blir till

 • Vägen som medborgare får insyn i politikens genomförandeprocess

 • Vägen hur statsvetare studerar politik

Question 65 of 88

Medal-premium 1

När menar Roth att den svenska invandrar- och minoritetspolitiken skiftade fokus från assimilation till mångfald?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 1924

 • 1957

 • 1975

 • 1994

 • 2000

Question 66 of 88

Medal-premium 1

Vilka filosofer kopplar Roth samman med begreppet kulturell självständighet (autonomi)?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • John Stuart Mill

 • Alexis de Tocqueville

 • Immanuel Kant

 • Jeremy Bentham

 • Aristoteles

Question 67 of 88

Medal-premium 1

Vilka tre typer av administration inom polisen skiljer Ivarsson Westerberg på i sin analys?
(Ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Moderniserande, demokratiserande, styrande

 • Konstituerande, effektiviserande, legitimerande

 • Centraliserande, decentraliserande, professionaliserande

 • Traditionell, förnyande, standardiserande

 • Rutiniserande, datoriserande, rationaliserande

Question 68 of 88

Medal-premium 1

Vilken beteckning används när flera partier tillsammans bildar en regering?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Alliansregering

 • Samverkansregering

 • Koalitionsregering

 • Minoritetsregering

 • Majoritetsregering

Question 69 of 88

Medal-premium 1

Hur förkortas Sveriges grundlagar?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • RF, JO, RiR, TF

 • SOU

 • RF, RO, YGL

 • SFS

 • RF, SO, TF, YGL

Question 70 of 88

Medal-premium 1

Hur många valkretsar är Sverige indelat i?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 1

 • 349

 • 29

 • 2900

 • 290

Question 71 of 88

Medal-premium 1

Vad kallas de lagar som EU stiftar?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Förordningar och direktiv

 • Konventioner och rekommendationer

 • Råd och anvisningar

 • Motioner och propositioner

 • Regler och standarder

Question 72 of 88

Medal-premium 1

Vilka drivkrafter är det enligt Ivarsson Westerberg som lett till administrativ tillväxt i polisen?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Riksdagens, regeringens och polisförbundets önskemål

 • Behovet, önskan och förmågan att administrera

 • Möjligheten, viljan och tvånget att administrera

 • Minskade resurser och ökade behov

 • Nya problemorienterare arbetssätt

Question 73 of 88

Medal-premium 1

Vilken händelse använder Roth för att ge ett exempel på den värderingskonflikt i ett mångkulturellt samhälle?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Lavaldomen

 • Romregistret

 • Dublinkonventionen

 • Rushdieaffären

 • Kriget mot terrorn

Question 74 of 88

Medal-premium 1

Hur många medlemsstater finns det i Europarådet?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • 12

 • 28

 • 47

 • 56

 • 193

Question 75 of 88

Medal-premium 1

Vilka var de viktigaste uppgifterna för kommunerna när de inrättades på 1860-talet enligt Bengtsson & Melke?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Lokalt planeringsansvar

 • Fattigvård och skola

 • Polis och brandvakt

 • Demokratisk förankring

 • Hälso- och sjukvård

Question 76 of 88

Medal-premium 1

Vilka tänkare anges av Trägårdh som betydelsefulla företrädare för olika idéer om vad civilsamhället är?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Alexis de Tocqueville

 • Montesquieu

 • Jeremy Bentham

 • Friedrich Hegel

 • Jurgen Habermas

Question 77 of 88

Medal-premium 1

Vilka tänkare anges av Bengtsson & Melke som viktiga företrädare för varsin idé om vad demokrati är?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Friedrich Hegel

 • Jeremy Bentham

 • Joseph Schumpeter

 • Aristoteles

 • Jurgen Habermas

Question 78 of 88

Medal-premium 1

Vad menar Bengtsson & Melke med at förvaltningen skall vara lagstyrd?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Att majoritetens vilja skall kunna genomfröts av de förtroendevalda via tjänstemännen

 • Att förvaltningspersonal och medborgare skall ha inflytande över förvaltningen

 • Att förvaltningen skall följa gällande lagar oavsett vad politikerna anser

 • Att förvaltningen skall utgöras av tjänstemän som inte är tillsatta på politiska meriter

 • Att förvaltningen skall koncentrera sig på övergripande frågor och implementera lagar självständigt

Question 79 of 88

Medal-premium 1

Vad innebär målstyrning av förvaltningen enligt Bengtsson & Melke?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Att förvaltningens handlingsutrymme är begränsat

 • Att styrningen är oprecis och bara anger målsättningar

 • Att politiker delegerat beslutskompetens till förvaltningen

 • Att enskilda medborgares behov skall styra insatserna

 • Att beslut måste genomföras utan fördröjning

Question 80 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande är exempel på regeringens kontroll av förvaltningen som Bengtsson & Melke tar upp?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Statskontorets utvärderingar

 • Justitieombudsmannens tillsyn

 • Justitiekanslerns granskning

 • Riksrevisionens granskning

 • Kammarrättens prövning

Question 81 of 88

Medal-premium 1

Vad av följande anger Bengtsson & Melke som det som ingår i det kommunala självstyret?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Rätten att stifta lagar

 • Rätten att beskatta kommuninvånarna

 • Rätten att driva vinstdrivna företag

 • Rätten att sköta offentliga angelägenheter på eget ansvar

 • Rätten att drivna egna projekt ingom tex kultur och fritid

Question 82 of 88

Medal-premium 1

Vem utser statsråden vid en regeringsbildning?
(ange ett rätt svar)

Select one or more of the following:

 • Regeringskansliet

 • Statschefen

 • Riksdagen

 • Talmannen

 • Statsministern

Question 83 of 88

Medal-premium 1

Vad menas med naturrätten enligt Fisher?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Att man skall värna om naturen

 • Att mänskliga rättigheter har sin grund i människans natur

 • Att människor inte har några rättigheter

 • Att mänskliga rättigheter står över staternas lagar

 • Att livet i naturtillståndet är ensamt, fattigt och kort

Question 84 of 88

Medal-premium 1

På vilka två sätt skapas folkrätten enligt Fisher?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Genom mellanstatliga överenskommelser

 • Genom utslag i EU-domstolen

 • Genom folkomröstningar

 • Genom världens staters handlande i praktiken

 • Genom lagstiftning i den globala folkförsamlingen

Question 85 of 88

Medal-premium 1

Fisher pratar om tre "rättighetsgenerationer". Vilka är de?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Politiska rättigheter

 • Grupprättigheter

 • Humanitära rättigheter

 • Genusrättigheter

 • Ekonomiska rättigheter

Question 86 of 88

Medal-premium 1

Vad krävs enligt Fisher för att ett brott skall betecknas som folkmord?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Ett stort antal människor skall ha mördats

 • Krigstillstånd skall råda

 • Det har funnits en avsikt att döda medlemmarna av en viss folkgrupp

 • En viss andel av medlemmarna av en folkgrupp inom ett givet territorium skall ha dödats

 • Det har funnits en avsikt att hindra en viss folkgrupp att fortleva

Question 87 of 88

Medal-premium 1

Vem är ansvarig för att vara övervakare och de mänskliga rättigheternas "vakthundar" i Europa enligt Hammarberg?
(ange tre rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Europas ombudsmän

 • Europadomstolen

 • Polismyndigheterna i Europ

 • Massmedia

 • Frivilligorganisationer

Question 88 of 88

Medal-premium 1

Vilka tänkare anges av Weber, Fishwick & Marmo som grundläggare av idén om mänskliga rättigheter?
(ange två rätta svar)

Select one or more of the following:

 • Jeremy Bentham

 • Immanuel Kant

 • John Locke

 • Alexis de Tocqueville

 • Aristoteles

Icon_fullscreen

Polisen i Samhället

Isabelle Näsmark
Quiz by , created over 1 year ago

Tentalpugg

Eye 824
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Isabelle Näsmark
Created by Isabelle Näsmark over 1 year ago
Close