< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

BIMBSL01 hs1-5

Question 1 of 42

Medal-premium 1

Wie is als eerste verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de applicaties voor de informatievoorziening?

Select one of the following:

 • De leveranciers van applicaties.

 • De IT-serviceorganisatie.

 • De gebruikersorganisatie.

Question 2 of 42

Medal-premium 1

Waarop is de kennis van de functioneel beheerder primair gericht?

Select one of the following:

 • De kennis van alle mogelijkheden van de beschikbare applicaties.

 • De kennis van de informatiebehoefte en van de bedrijfsprocessen.

 • De kennis van de werking van de IT-systemen en hun architectuur.

Question 3 of 42

Medal-premium 1

Wat zou de belangrijkste persoonlijke competentie van de functioneel beheerder moeten zijn?

Select one of the following:

 • Goede communicatieve vaardigheden.

 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen

 • Kunnen maken van meerjarenplannen voor de informatievoorziening.

Question 4 of 42

Medal-premium 1

Wie sluiten een SLA af?

Select one of the following:

 • De functioneel beheerder met een service level manager.

 • De systeemeigenaar met een service level manager.

 • De functioneel beheerder met de technisch beheerder of de applicatiebeheerder.

Question 5 of 42

Medal-premium 1

Wat is het voornaamste aandachtsgebied van business informatiemanagement?

Select one of the following:

 • Optimale exploitatie van netwerken en servers.

 • Optimale gebruik van de informatievoorziening.

 • Optimale onderhoud van de applicaties.

Question 6 of 42

Medal-premium 1

Op welke van de volgende KPIs zal de functioneel beheerder NIET kunnen worden beoordeeld?

Select one of the following:

 • De kwaliteit van testplannen en invoeringsplannen.

 • De kwaliteit van de meerjaren ontwikkelingsplannen.

 • De kwaliteit van de opleidingsplannen en de gebruikersdocumentatie.

Question 7 of 42

Medal-premium 1

Welke van de volgende stellingen is waar?
1. De functioneel beheerder moet de bedrijfsprocessen binnen zijn organisatie goed kennen.
2. De functioneel beheerder zal klantgericht moeten zijn.

Select one of the following:

 • Beide stellingen zijn waar.

 • Alleen de eerste is waar.

 • Alleen de tweede is waar.

Question 8 of 42

Medal-premium 1

Het werkveld van de functioneel beheerder wordt sterk beïnvloed door:
1. Het beleid van de organisatie.
2. De wensen van de gebruikersorganisatie.
3. De mogelijkheden van de IT-serviceverleners.

Select one of the following:

 • Alleen 1 en 2 zijn waar.

 • Alleen 1 en 3 zijn waar.

 • Alleen 2 en 3 zijn waar.

 • Alle drie zijn waar

Question 9 of 42

Medal-premium 1

Wat is het grootste voordeel van een procesmatige aanpak?

Select one of the following:

 • Het dan is eenvoudiger de frameworks BiSL, ASL en ITIL te vergelijken.

 • In verschillende organisaties wordt dezelfde terminologie gebruikt.

 • Er is een beschrijving van processen, onafhankelijk van de invulling binnen de organisatie.

Question 10 of 42

Medal-premium 1

Wat behoort bij een goede procesbeschrijving?

Select one of the following:

 • Doel, activiteiten en resultaten.

 • Doel, resultaten en welke personen het proces uitvoeren.

 • Doel, activiteiten en welke personen het proces uitvoeren

Question 11 of 42

Medal-premium 1

Welke processen horen bij het sturende niveau van BiSL?

Select one of the following:

 • Planning en control, Opstellen informatiestrategie, Financieel management, Behoeftemanagement.

 • Contractmanagement, Planning en control, Financieel management, Kwaliteitsmanagement.

 • Planning en control, Financieel management, Behoeftemanagement, Contractmanagement.

Question 12 of 42

Medal-premium 1

Welk proces zal het meeste denkwerk vergen? De Transitie of de Transitievoorbereiding?

Select one of the following:

 • Transitie meer dan Transitievoorbereiding.

 • Transitievoorbereiding meer dan Transitie.

 • Transitie en Transitievoorbereiding zijn wat dat betreft vergelijkbaar.

Question 13 of 42

Medal-premium 1

Wie bepaalt de prioriteit voor de uitvoering van de processen op richtinggevend niveau van BiSL voor de applicaties van een bedrijfsproces?

Select one of the following:

 • De systeemeigenaar van de bedrijfsapplicaties.

 • De informatiemanager in overleg met de functioneel beheerder van de bedrijfsapplicaties.

 • De functioneel beheerder van de bedrijfsapplicaties.

Question 14 of 42

Medal-premium 1

Waarom behoort het proces Ketenpartnersmanagement tot de cluster Opstellen IV - organisatiemanagement?

Select one of the following:

 • De IT-serviceverleners maken als het ware deel uit van de eigen organisatie.

 • Het is een keuze van BiSL, maar Ketenpartnersmanagement had ook bij de cluster op
  sturend niveau kunnen horen.

 • De afstemming van de eigen business informatieorganisatie met die van de bedrijfsketens is van belang voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

Question 15 of 42

Medal-premium 1

In welke volgorde worden de processen van het sturende niveau uitgevoerd?

Select one of the following:

 • Planning en control, Financieel management, Behoeftemanagement, Contractmanagement.

 • Behoeftemanagement, Contractmanagement, Financieel management, Planning en
  control.

 • Er is geen vaste volgorde aan te wijzen.

Question 16 of 42

Medal-premium 1

De functioneel beheerder ontdekte onlangs dat voor de bedrijfsapplicaties opnieuw verkeerde updates werden toegezonden. Wat zal er gebeuren?

Select one of the following:

 • De functioneel beheerder neemt contact op met degenen die verantwoordelijk zijn voor ASL-Configuratiebeheer.

 • De functioneel beheerder meldt dit aan ASL-Gebruiksondersteuning. Die laat onderzoeken of er wat mis is met ASL-Configuratiebeheer.

 • De functioneel beheerder laat de systeemeigenaar een klacht indienen bij de service level manager.

Question 17 of 42

Medal-premium 1

Wat is een activiteit van het proces Gebruikersondersteuning?

Select one of the following:

 • Het beheren van adresgegevens van klanten.

 • Het informeren van de gebruikers bij opgetreden verstoringen in de nachtverwerking.

 • Het geven van opdracht om een beeldscherm te vervangen.

Question 18 of 42

Medal-premium 1

De afdeling Marketing wil eenmalig een overzicht van de omzet van product X per regio.
Welk BiSL-proces komt als eerst in actie?

Select one of the following:

 • Beheer bedrijfsinformatie.

 • Gebruikersondersteuning.

 • Operationele IT-aansturing.

Question 19 of 42

Medal-premium 1

Wat is het belangrijkste criterium voor beslissingen over een wijzigingsvoorstel?

Select one of the following:

 • Het past binnen het jaarplan informatievoorziening.

 • De impact voor de gebruikersorganisatie is beperkt.

 • Er is een business case met een positieve uitkomst.

Question 20 of 42

Medal-premium 1

De functioneel beheerder voorziet dat op niet al te lange termijn het aantal transacties boven verwachting sterk zal toenemen. Wat zal hij doen?

Select one of the following:

 • Hij geeft via IT-aansturing opdracht aan een IT-dienstverlener om te zorgen voor meer resources.

 • Hij vraagt de systeemeigenaar de IT-dienstverlener de SLA aan te passen.

 • Hij dient een wijzigingsverzoek in om meer resources te verkrijgen.

Question 21 of 42

Medal-premium 1

Het maken van het implementatieplan behoort tot het BiSL-proces:

Select one of the following:

 • Vormgeven niet-geautomatiseerde IV.

 • Voorbereiden transitie.

 • Transitie.

Question 22 of 42

Medal-premium 1

Een gebruiker van de marketingafdeling heeft behoefte aan een klantenoverzicht. Welke processen worden dan gebruikt?

Select one of the following:

 • Gebruikersondersteuning, Beheer bedrijfsinformatie.

 • Gebruikersondersteuning, Wijzigingenbeheer.

 • Behoeftemanagement, Wijzigingenbeheer.

Question 23 of 42

Medal-premium 1

Wat is geen taak voor configuratiemanagement?

Select one of the following:

 • Voorkomen dat geautoriseerde wijzigingen in een product verloren gaan.

 • Eisen stellen aan de indeling van een document.

 • Registreren van statuswijzigingen.

Question 24 of 42

Medal-premium 1

Het beveiligen van de informatiesystemen is een taak van:

Select one of the following:

 • Business informatiemanagement en IT-servicemanagement.

 • Business informatiemanagement en applicatiemanagement.

 • Applicatiemanagement en IT-servicemanagement.

 • Applicatiemanagement, IT-servicemanagement en business informatiemanagement.

Question 25 of 42

Medal-premium 1

Bij het proces Operationele IT-aansturing speelt een drietal activiteiten.
Welke van de volgende stellingen is juist?

Select one of the following:

 • De bewaking van de benodigde capaciteit van de IT-servers hoort niet bij dit proces en ligt uitsluitend bij de IT-serviceverlener.

 • Er kan via dit proces aan de IT-serviceverlener een opdracht worden verstrekt om de beschikbaarheid van de applicatie te veranderen.

 • Het autoriseren van een nieuwe gebruiker hoort tot het proces Wijzigingenbeheer.

Question 26 of 42

Medal-premium 1

Een gebruiker heeft een wijzigingsvoorstel en legt dat voor aan de functioneel beheerder.Wat zal deze als eerste doen?

Select one of the following:

 • Hij beoordeelt het voorstel en wijst het af, als hij het niet zinvol vindt.

 • Hij legt het voorstel vast in het bestand met alle wijzigingsvoorstellen, ook als hij het niet zinvol vindt.

 • Hij bespreekt het voorstel met de systeemeigenaar en laat hem over het voorstel beslissen.

Question 27 of 42

Medal-premium 1

Wat is de volgorde waarin de processen van de cluster Functionaliteitenbeheer worden uitgevoerd?

Select one of the following:

 • Specificeren, Vormgeven niet-geautomatiseerde IV, Toetsen en testen, Voorbereiden transitie.

 • Specificeren, Toetsen en testen, Vormgeven niet-geautomatiseerde IV, Voorbereiden transitie.

 • Er is geen vaste volgorde.

Question 28 of 42

Medal-premium 1

Welke stellingen zijn waar?
1. Als de behoeften zijn vastgelegd en er duidelijkheid is over de oplossingsrichting, kan de validatie van de oplossing tot een andere oplossingsrichting of zelfs aangepaste behoeften in het verlengde daarvan tot een andere oplossing leiden, waarna opnieuw gevalideerd wordt.
2. De activiteiten ‘behoefte bepalen’, ‘oplossingsrichting zoeken’ en ‘oplossing valideren’ worden in deze volgorde afgehandeld.

Select one of the following:

 • 1 en 2 zijn beide waar.

 • 1 is waar en 2 is niet waar.

 • 2 is waar en 1 is niet waar.

Question 29 of 42

Medal-premium 1

Er komt een ingrijpende wijziging voor een applicatie, waardoor ook de werkwijze zal veranderen. In welk BiSL-proces worden de gebruikers opgeleid voor de nieuwe functionaliteit?

Select one of the following:

 • Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening.

 • Voorbereiden transitie.

 • Transitie.

Question 30 of 42

Medal-premium 1

Tijdens het proces Specificeren blijkt dat de realisatie van een wijzigingsvoorstel erg complex wordt, want het is moeilijk om de requirements goed te formuleren en er is dus grote onduidelijkheid over de kosten en de doorlooptijd. Maar op dit moment is een gedeelte wel realistisch en haalbaar en biedt grote voordelen. Wat zal er gebeuren?

Select one of the following:

 • Het wijzigingsvoorstel wordt afgewezen en uit het gegevensbestand verwijderd.

 • Het wijzigingsvoorstel wordt gesplitst in een haalbaar deel en een deel dat bewaard wordt voor later.

 • Het wijzigingsvoorstel wordt bewaard tot het wel als geheel kan worden gerealiseerd.

Question 31 of 42

Medal-premium 1

Bestaat er een relatie tussen alle vier de sturende processen met Specificeren?

Select one of the following:

 • Ja, alle vier de processen beïnvloeden het bepalen van de behoeften, het zoeken naar de oplossingsrichting en het valideren van de oplossing.

 • Alleen Contractmanagement speelt GEEN rol.

 • Alleen Behoeftemanagement en Financieel management spelen een rol.

Question 32 of 42

Medal-premium 1

Wat speelt GEEN rol tijdens het proces Specificeren?

Select one of the following:

 • Ontwerp.

 • Gebruikersimpact.

 • Oplossingsruimte.

Question 33 of 42

Medal-premium 1

In het functioneel ontwerp staat: ‘De functie “Registreren en verwerken schademelding” moet snel op de invoer reageren’.
Welke stellingen zijn op het voorgaande van toepassing?
1. Het is geen functionele requirement.
2. De requirement is niet SMART.

Select one of the following:

 • Zowel 1 als 2 is waar.

 • Alleen 1 is waar.

 • Alleen 2 is waar.

Question 34 of 42

Medal-premium 1

Welke activiteit is GEEN onderdeel van het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening?

Select one of the following:

 • Bestaande werkinstructies (indien nodig) aanpassen.

 • Verwerken van de wijzigingen in de gebruikershandleiding.

 • Innemen van verouderde formulieren.

Question 35 of 42

Medal-premium 1

Wat maakt deel uit van het proces Toetsen en testen?
1. Beoordelen van technische applicatiedocumentatie.
2. Beoordelen van het transitieplan.
3. Beoordelen van de (gewijzigde) applicatie.
4. Beoordelen van het wijzigingsverzoek.

Select one of the following:

 • Activiteit 1 en 2.

 • Activiteit 2 en 3.

 • Activiteit 3 en 4.

Question 36 of 42

Medal-premium 1

Welke uitspraken over de terminologie van BiSL zijn juist?
1. Toetsen is het vergelijken van de werkelijke met de verwachte uitkomst van een gebruikerstransactie.
2. Toetsen is het beoordelen van de kwaliteit van documenten.
3. Testen is de bewaking van de integriteit van de opgeslagen gegevens in de gegevensverzamelingen.
4. Testen is het beoordelen van de kwaliteit van een applicatie.

Select one of the following:

 • Uitspraak 1 en 3.

 • Uitspraak 2 en 3.

 • Uitspraak 2 en 4.

Question 37 of 42

Medal-premium 1

Welke techniek wordt gebruikt gedurende alle fases van een project?

Select one of the following:

 • Business process Modeling

 • Use Cases

 • IDEF0

 • Gegevens modelleren met entiteiten en relaties

Question 38 of 42

Medal-premium 1

Welke methode is een manier van denken?

Select one of the following:

 • Modelleren van Klassen

 • BPM

 • Activiteiten modelleren

Question 39 of 42

Medal-premium 1

1. De notatie de hoort bij de techniek "Activiteiten modelleren" is gebaseerd op UML.
2. De activiteitendiagram techniek vertoont GEEN gelijkenis met het stroomschema.

Select one of the following:

 • Beide zijn niet waar

 • Alleen 1 is waar en 2 onwaar

 • Alleen 2 is waar en 1 onwaar

 • Beide zijn waar

Question 40 of 42

Medal-premium 1

Welke test is een niet-functionele test?

Select one of the following:

 • Bruikbaarheidstest

 • Koppelbaarheidstest

 • Volumetest

 • EVT

Question 41 of 42

Medal-premium 1

Welke doel heeft de techniek IDEF0?

Select one of the following:

 • Deze techniek heeft als doel het vastleggen van de afbakening van systemen

 • Deze techniek heeft als doel het vastleggen van gedrag

 • Deze techniek heeft als doel het beschrijven van het proces van het systeem qua in en uitvoer

 • Deze techniek heeft als doel het identificeren van het proces

Question 42 of 42

Medal-premium 1

1. Error guessing wordt in de in de praktijk gebruikt door ervaren testers waarbij ze rekening houden met fouten die ze in het verleden zijn tegen gekomen.
2. Error guessing, Cheklist, Grenswaardeanalyse, Beslistabel, Grafentechniek en EVT zijn alle testspecifieke technieken.

Select one of the following:

 • Beiden zijn waar

 • Beiden zijn niet waar

 • 1 is waar en 2 is onwaar

 • 2 is waar en 1 is onwaar

Icon_fullscreen
Enes G
Quiz by , created almost 2 years ago

De functioneel beheerder en BiSL hs 1-5

Eye 158
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Enes G
Created by Enes G almost 2 years ago
Enes G
Copied by Enes G almost 2 years ago
Close