< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Turiin onol 101-200

Question 1 of 100

Medal-premium 1

101 . Марксист онол төрийн үүслийг тайлбарлахдаа ямар зарчимд тулгуурладаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ангийн зарчим

 • b. Монист зарчим

 • c. Плюралист зарчим

 • d. Төвлөрсөн удирдлагын зарчим

Question 2 of 100

Medal-premium 1

102. Шашны тэргүүн нар эзэн хаадтай тэмцэхэд Шашны онолын аль үзэл баримтлал хамгийн их нөлөөлсөн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Фома: хүний бие махбодид сүнс шингэсэн шиг л бурханы оюун ухаан, хүсэл зориг захирагч хүнд мөн оршиж байдаг

 • b. Ионн Златоуст: захирагчийн оршихуй нь бурханы үйл хэрэг.

 • c. Библи судар: Мойсей хуулиудыг бидэнд өгсөн.

 • d. Августин: Төр нүгэл хилэнцээс үүдэлтэй ч бурханы авран энэрэх нигүүлсэнгүй үзэлд үйлчилвэл мөнхөд орших болно. Бурханы хаанчлалд өөрийгөө зориулсан төр л зөвтгөгдөнө.

Question 3 of 100

Medal-premium 1

103. Марксист онол төрийн үүслийг тайлбарласан ямар онолд тулгуурлан үүссэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хүчирхийллийн онол

 • b. Өв залгамжлалын онол

 • c. Шашны онол

 • d. Нийгэм, эдийн засгийн онол

 • e. Нийгмийн гэрээний онол

Question 4 of 100

Medal-premium 1

104. Марксист онолын сул тал юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хөдөлмөийн хуваарь

 • b. Хувийн өмч

 • c. Нийгмийн ялгарал, зөрчил

 • d. Монист зарчим

Question 5 of 100

Medal-premium 1

105. Төрийн үүслийн шалтгааныг өмчтэй холбон талбарладаггүй онол

Select one or more of the following:

 • a. Нийгэм, эдийн засгийн онол

 • b. Марксист онол

 • c. Өв залгамжлалын онол

 • d. Эцгийн эрхт ёсны онол

Question 6 of 100

Medal-premium 1

106. Дараах онолуудын аль алиныхаа эх сурвалж болсон бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хүчирхийллийн онолын эх сурвалж бол өв залгамжлалын онол

 • b. Өв залгамжлалын онолын эх сурвалж бол хүчирхийллийн онол

 • c. Марксист онолын эх урвалж нийгэм, эдийн засгийн онол

 • d. Нийгэм, эдийн засгийн онол нийгмийн гэрээний онолын эх сурвалж

Question 7 of 100

Medal-premium 1

107. Нийгмийн гэрээний онолын түүхэн эх үндсийг хэн тавьсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Т.Гоббс

 • b. Ж.Локк

 • c. Ж.Ж.Руссо

 • d. Грекийн софистууд

 • e. VII Григория

Question 8 of 100

Medal-premium 1

108. Нийгмийн гэрээний онолд аливаа эрх мэдлийн эх сурвалжийг юу гэж үздэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Бүрэн эрхт хувь хүн

 • b. Эзэн хаан

 • c. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжил

 • d. Бурхны хүсэл зориг

Question 9 of 100

Medal-premium 1

109. Нийгмийн гэрээний онолын төлөөлөгчид төрийг хэзээ үүссэн гэж үздэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Байгалийн захиргааны үед

 • b. Нийгмийн гэрээ байгуулагдсанаар

 • c. Хэрэглэгч эдийн засгаас үйлдвэрлэгч эдийн засагт шилжсэнээр

 • d. Хүн үүссэн үеээс

Question 10 of 100

Medal-premium 1

110. Т.Гоббс нийгмийн гэрээг ямар субъектууд хоорондоо байгуулдаг гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Захирагч ба захирагдагчид

 • b. Хаан ба ард түмэн

 • c. Хувь хүмүүс

 • d. Захирагчид

Question 11 of 100

Medal-premium 1

111. Ж.Ж.Руссо нийгмийн гэрээг

Select one or more of the following:

 • a. Нэгдмэл хүсэл зориг

 • b. Иргэдийн эрх чөлөө

 • c. Нэгдмэл хүсэл зориг ба иргэдийн эрх чөлөө

 • d. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангана.

Question 12 of 100

Medal-premium 1

112. Нийгмийн гэрээний онолоор зөвшилцийн зарчмыг хэн хэрэгжүүлэх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Насанд хүрэгсэд

 • b. Эрүүл ухаант бүх хүн

 • c. Насанд хүрсэн, эрүүл ухаант бүх хүн

 • d. Бүхий л хувь хүн

Question 13 of 100

Medal-premium 1

113. Нийгмийн гэрээний онолоор төрийн ивээл хамгаалалтад орж, түүнээс ямар нэг ашиг тустай зүйл хүртэн дуугүйхэн сууж байгаа хүн бүрийг төрийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзэх үү.

Select one or more of the following:

 • a. Тийм

 • b. Үгүй

 • c. Тодорхойгүй

 • d. Мэдэхгүй

Question 14 of 100

Medal-premium 1

114. Нийгмийн гэрээг тухайн нийгмийн бүх гишүүд бодитой байгуулдаг уу?

Select one or more of the following:

 • a. Тийм

 • b. Үгүй

 • c. Тодорхойгүй

 • d. Мэдэхгүй

Question 15 of 100

Medal-premium 1

115. Аристотель хүний мөн чанарыг юу гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хүний мөн чанар угаасаа сайн

 • b. Хүний мөн чанар угаасаа муу

 • c. Хүний мөн чанарын талаар тэрээр авч үзээгүй

 • d. Захирах захирагдах харилцаанд гарцаагүй орох тавилантай амьтан

Question 16 of 100

Medal-premium 1

116. Аристотель захирах захирагдах харилцааны төгс хэлбэрийг юу гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Гэр бүл

 • b. Гацаа суурин

 • c. Улс буюу нийгэм

 • d. Хот

Question 17 of 100

Medal-premium 1

117. “Төр хэмээх энэ том айлын эцэг нь төрийн тэргүүн бөгөөд эцэг хүн хүүхдээ хэрхэн захирч, хүмүүжүүлж, халамжилдгийн нэг адил албат нараа захирна” гэж үзэж хэн хэлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Аристотель

 • b. Кунз

 • c. Роберт Фильмер

 • d. Михайловский

Question 18 of 100

Medal-premium 1

118. Усыг амьдралд ойртуулах шаардлага захирагчийг төрүүлсэн гэж ямар онол үздэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Усжуулалтын онол

 • b. Тархацын онол

 • c. Эцгийн эрхт ёсны онол

 • d. Органик онол

Question 19 of 100

Medal-premium 1

119. Азын үйлдвэрлэлийн аргатай аль онол шууд холбогддог вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Усжуулалтын онол

 • b. Тархацын онол

 • c. Эцгийн эрхт ёсны онол

 • d. Органик онол

Question 20 of 100

Medal-premium 1

120. Тархацын онолоор төр ёс хаана эхэлж үүссэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Газар дундын тэнгис

 • b. Нил болон Тигр

 • c. Янцзы болон Евфрат

 • d. Европ

 • e. Монгол

Question 21 of 100

Medal-premium 1

121. Тархацын онол ямар үед мухардалд ордог гэж судлаачид үздэг?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн анхдагч түүхэн эхлэлийн шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарлахад

 • b. Иргэншлийн үед шинэ төр үүсэх тухайд

 • c. Хэн, хэзээ, хаанаас ямар туршлагыг дэлгэрүүлэн авсан тухайд

 • d. Туршлага гэж юу вэ гэдэгт

Question 22 of 100

Medal-premium 1

122. Габриель Тардын үзэж байгаагаар хүний ямар шинж төрийн үүсэлд гол нөлөө үзүүлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нийгмийн болон хувийн аливаа зөрчил мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх арга замыг олох чадвар, мэдлэг

 • b. Хүний амин хувиа хичээх шинж

 • c. Бусдын туршлагыг авч хэрэглэх хүсэл, эрмэлзлэл

 • d. Хүний ёс суртахууны шийдвэр гаргах чадвар

Question 23 of 100

Medal-premium 1

123. Органик онолоор засгийн газар ямар чиг үүрэг гүйцэтгэдэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нийгмийн организмын доторх хууль, зүй тогтлыг хамгаалж хэрэгжүүлэх

 • b. Нийгмийн организмын тогтолцоог тохируулан зохицуулах чиг үүрэг

 • c. Нийгийн организмын дотоод чиг үүрэг

 • d. Нийгмийн организмын гадаад чиг үүрэг

Question 24 of 100

Medal-premium 1

124. Дараах онолуудын аль нь байгалийн шинжлэх ухааны арга зүй, ойлголтыг ашигласан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Арьсны онол

 • b. Органик онол

 • c. Улс төрийн антропологийн онол

 • d. Өв залгамжлалын онол

 • e. Нийгмийн гэрээний онол

Question 25 of 100

Medal-premium 1

125. “Хүн биологийн амьтан болохынхоо хувьд байгалиас төрж, улмаар хувьслын явцад нийгмийн гишүүн, төрийн иргэн болдог. Нийгмийн амьдрал бол хүний хөгжлийн байгал, нийгмийн хуулиудын зайлшгүй хослол” гэж хэн үзсэн бэ?

Select one of the following:

 • a. Аристотель

 • b. Ж.Гобино

 • c. Г.Спенсер

 • d. Г.Тард

Question 26 of 100

Medal-premium 1

126. Хэн хүн амыг суут хүмүүс, хэрэгжүүлэгчид, олон түмэн гэж гурав хуваасан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. И.Кант

 • b. Ф.Ницще

 • c. Ж.Гобино

 • d. Г.Спенсер

Question 27 of 100

Medal-premium 1

127. “Эзэн боол байх нь хүний байгалиас заяасан хувь тавилан” гэсэн үзэл дээр аль онол суурилсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Арьсны онол

 • b. Эцгийн эрхт ёсны онол

 • c. Тархацын онол

 • d. Органик онол

 • e. Улс төрийн антропологийн онол

Question 28 of 100

Medal-premium 1

128. Арьсны онолоор доод арьсныханд ямар хүмүүсийг багтдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Байгалиас заяасан хүч чадал, оюун ухаантай

 • b. Соёл, иргэншил, төр, хууль, эрх мэдлийг тогтоох чадваргүй

 • c. Суут хүмүүсийн үзэл санааг биелүүлж, дэг журам тогтоож, хууль эрх зүй, аюулгүй байдлыг хангахад үйлчилдэг

 • d. Иргэншил, соёл, төр, хуулийг бүтээгч

Question 29 of 100

Medal-premium 1

129. Фашизм ямар онол дээр суурилж гарч ирсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Тархацын онол

 • b. Органик онол

 • c. Арьсны онол

 • d. Эцгийн эрхт ёсны онол

 • e. Улс төрийн антропологийн онол

Question 30 of 100

Medal-premium 1

130. Аль онол байгалийн захиргаанаас нийтийн захиргаанд шилжих завсрын шатыг удирдагчийн захиргаа гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Тархацын онол

 • b. Органик онол

 • c. Нийгмийн гэрээний онол

 • d. Эцгийн эрхт ёсны онол

 • e. Улс төрийн антропологийн онол

Question 31 of 100

Medal-premium 1

131. Удирдагчийн захиргаанаас нийтийн захиргаа буюу үндэсний төрд шилжих нийгмийн интеграцийн хувьсал ямар дарааллаар явагдсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. орон нутгийн бүлэг - цусан төрлийн нийтлэг - удирдагчийн захиргаа - түрүү төр - үндэсний төр

 • b. цусан төрлийн нийтлэг - орон нутгийн бүлэг - удирдагчийн захиргаа - түрүү төр - үндэсний төр

 • c. удирдагчийн захиргаа - орон нутгийн бүлэг - цусан төрлийн нийтлэг - түрүү төр - үндэсний төр

 • d. цусан төрлийн нийтлэг - орон нутгийн бүлэг - удирдагчийн захиргаа - түрүү төр - үндэсний төр

Question 32 of 100

Medal-premium 1

132. Дараахын аль нь удирдагчийн захиргааны үндсэн шинжид үл багтах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. угсаатны соёлын нэгэн нийтлэг шинжийг бүрдүүлсэн, үзэл суртлын нийтлэг тогтолцоо бүхий

 • b. удирдагчийн захиргааны дээд эрх мэдлийг зан үйлийн ёсчилсон горимоор хамгаалж, тахин шүтдэг зэрэг

 • c. хуульчилсан хүч албадлагын хэрэгсэл бүхий шийдвэр гаргах, хянах институттай шатлан захирах тогтолцоотой

 • d. бүгд бүхний эсрэг дайтсан хувь хүмүүсийн аминч үзэл үнэмлэхүй ноёрхож, ёс суртахууны шаардлагад тулгуурласан жам ёсны эрх хэрэгжих ямар ч баталгаа байгаагүй

 • e. нэмүү бүтээгдэхүүнийг дээрээс дахин хуваарилах арга эдийн засгийн амьдралд гол үүрэг гүйцэтгэдэг

Question 33 of 100

Medal-premium 1

133. Орчин үеийн төр судлалд төрийн үүслийг тайлбарлах ямар хандлага ноёрхож байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нийгмийн гэрээний онол

 • b. Нийгэм, эдийн засгийн онол

 • c. Төрийн үүсэл нөлөөлсөн түгээмэл хүчин зүйлийг тодруулах хандлга

 • d. Улс төрийн антропологийн онол

 • e. Сэтгэл зүйн онол

Question 34 of 100

Medal-premium 1

134. Дараахын аль нь төрийн үүсэлд нөлөөлсөн түгээмэл хүчин зүйлд үл багтах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. экологийн хүчин зүйл

 • b. хүчирхийлэл

 • c. хүн ам зүйн хүчин зүйл

 • d. бусдын туршлага, загвар

 • e. нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйл

 • f. нийгмийн гэрээ

Question 35 of 100

Medal-premium 1

135. АНУ-ын Колумбын их сургуулийн профессор Jean L.Cohen, Andrew Aroto нар иргэний нийгмийн тухай ойлголт хэний бүтээлд анх илэрсэн гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ж.Ж.Руссогийн

 • b. Гегелийн

 • c. Аристотелийн

 • d. Т.Гоббсын

Question 36 of 100

Medal-premium 1

136. “Иргэний нийгэм” гэсэн нэр томъёог өрнөдөд хэдийд түгээмэл хэрэглэж эхэлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Эртны Грек, Ромын үеээс

 • b. 17-р зуунаас

 • c. 18-р зуунаас

 • d. 19-р зуунаас

 • e. 20-р зуунаас

Question 37 of 100

Medal-premium 1

137. “Иргэний нийгэм засгийн газрыг нөхцөлдүүлдэг бөгөөд иргэний нийгмийн үндэс бол өмч, хүмүүс өмчөө хамгаалах эрхийн дагуу төр улсыг байгуулдаг” гэж хэн үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Т.Гоббс

 • b. Дж.Локк

 • c. Ш.Монтескье

 • d. Ж.Руссо

Question 38 of 100

Medal-premium 1

138. Монтескьегийн үзэж байгаагаар ............................. эрх баригчдын удирдах харилцааг зохицуулдаг бол ............................. нийгмийн гишүүдийн хоорондын харилцааг зохицуулна.

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх зүй ... иргэний эрх зүй

 • b. иргэний эрх зүй... төрийн эрх зүй

 • c. хувийн эрх зүй... нийтийн эрх зүй

 • d. улсын эрх зүй... хувийн эрх зүй

Question 39 of 100

Medal-premium 1

139. “Өөрөө өөрийнхөө жинхэнэ эзэн байх ёс зүйн эрх чөлөөг олж авдаг, өөрийн боломжийг нээн илрүүлж, авъяас билгээ хөгжүүлдэг тэр орчин” бол иргэний нийгэм гэж хэн хэлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Т.Гоббс

 • b. Дж.Локк

 • c. Ш.Монтескье

 • d. Ж.Руссо

Question 40 of 100

Medal-premium 1

140. Хүн хувийн ашиг сонирхлоо хамгийн чөлөөтэй хэрэгжүүлэх орчинг Гегель алийг гэсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. иргэний нийгэм

 • b. улс төрийн нийгэм

 • c. төр

 • d. гэр бүл

Question 41 of 100

Medal-premium 1

141. Гегель ...............................-ыг иргэн, иргэний нийгэм, харин ..................................-ыг төр, улс төрийн нийгэм төлөөлнө гэж үзсэн.

Select one or more of the following:

 • a. хувийн ашиг сонирхол... нийтлэг ашиг сонирхол

 • b. нийтлэг ашиг сонирхол... хувийн ашиг сонирхол

 • c. ашиг сонирхол... ашиг сонирхол

 • d. нийтлэг ашиг сонирхол... нийтлэг ашиг сонирхол

Question 42 of 100

Medal-premium 1

142. Гегель ямар хэв маягийн нийгэмлэгүүд оршдог гэсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. иргэний, эдийн засгийн, улс төрийн

 • b. гэр бүлийн, иргэний, эдийн засгийн, улс төрийн

 • c. иргэний, улс төрийн

 • d. гэр бүлийн, иргэний, хувийн, улс төрийн

 • e. гэр бүлийн, иргэний, эдийн засгийн, нийтийн

Question 43 of 100

Medal-premium 1

143. Аль нийгэмлэгт хүмүүсийн хооронд амьд холбоо, нэгдэл нягтрал урсгал байдлаар, жам ёсоор бий болж байдаг гэж Гегель үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. гэр бүлийн нийгэмлэг

 • b. иргэний нийгэмлэг

 • c. эдийн засгийн нийгэмлэг

 • d. улс төрийн нийгэмлэг

Question 44 of 100

Medal-premium 1

144. Гегелийнхээр иргэний нийгмийн анхдагч субъект

Select one or more of the following:

 • a. Гэр бүл

 • b. Эдийн засаг

 • c. Улс төр

 • d. Төр

 • e. Иргэд

Question 45 of 100

Medal-premium 1

145. Гегелийн үзэл санааны үүднээс дараахын аль нь зөв бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Улс төрийн нийгэм бол иргэний нийгэм тусгаар хувь хүмүүсийн хооронд оршиж байгаа завсар

 • b. Тусгаар хувь хүмүүс бол нийгмийн амьдралын зохион байгуулалтын дээд хэлбэр төр иргэний нийгэмийн хооронд оршиж байгаа завсар

 • c. Иргэний нийгэм улс төрийн нийгмээс хараат бус оршино

 • d. Иргэний нийгэм бол нийгмийн амьдралын зохион байгуулалтын дээд хэлбэр төр тусгаар хувь хүмүүсийн хооронд оршиж байгаа завсар

Question 46 of 100

Medal-premium 1

146. И.Кант “иргэний байгуулал бүхий төрийн тогтолцоо ямар байх ёстой” гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. бүгд найрамдах засагтай

 • b. хаант засагтай

 • c. бүгд найрамдах эсвэл хаант засагтай

 • d. ардчилсан дэглэмтэй

Question 47 of 100

Medal-premium 1

147. И.Кант иргэний байгууллын ямар ямар үндсэн зарчимд тулгуурласан байх ёстой гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. хүн нийгмийн гишүүний хувьдаа эрх чөлөөтэй

 • b. иргэд албат учраас төрөөс хараат

 • c. хүмүүс улсын иргэн тул бүгдээр тэгш

 • d. нийгмийн гишүүд иргэн болох хувьдаа бие даасан байдалтай

Question 48 of 100

Medal-premium 1

148. Иргэний нийгмийн хөгжлийн үе шатны талаар Кантын дэвшүүүлсэн үзлийн зөв дарааллыг тэмдэглэнэ үү.
1. Түүхийн өмнөх үе буюу зэрлэгийн үеийн иргэний нийгэмд бүгдээр бүхний эсрэг дайтна. а. I давхар
2. Хүн, иргэн бүрийн эрх чөлөөтэй байх боломжийг хангахын тулд хүн бүрийн эрх чөлөөг тэгш хязгаарласан эрх зүйт, нийтлэг хууль бүхий бүх дэлхийн иргэний төлөв байдал бүрэлдсэн үе. Хувь хүн дэлхийн иргэний статустай болно. б. II давхар
3. Засаглагчийн хүсэл эрмэлзэл, дур зорго ноёрхоно. Хувь хүний ёс суртахуун, хууль эзний өршөөл, ивээлээс хамаардаг деспот нийгэм болой. в. III давхар
4. Дэлхий дахинд ёс суртахуун, хүний нэр төр, нандин чанар үнэмлэхүй ноёрхох үе бөгөөд нийтлэг эрх ашиг сайн дурын үндсэн дээр хүн бүрийн үүрэг мэтээр хэрэгжинэ. г. IV давхар
5. Хувь хүний зан чанар нийтийн хуульд, тэгэхдээ дэлхийн төвшинд бус, өөрийн улсын хэмжээнд захирагдана. д. V давхар

Select one or more of the following:

 • a. 1, а; 2, б; 3, в; 4, г; 5, д

 • b. 2, а; 3, б; 1, в; 4, г; 5, д

 • c. 1, а; 3, б; 5, в; 2, г; 4, д

 • d. 1, а; 3, б; 4, в; 2, г; 5, д

 • e. 1, а; 2, б; 5, в; 3, г; 4, д

Question 49 of 100

Medal-premium 1

149. Иргэний нийгмийг эрх зүйт, ардчилсан ёсны орчин гэж үзвэл ямар ямар элементийг агуулдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Эрх зүйт хуулийг дээдлэнэ

 • b. Хууль дээдэлнэ

 • c. Зах зээлийн харилцаа тогтсон байна

 • d. Эвлэлдэн нэгдэх, сонгох, сонгогдох эрхийг хэрэгжүүлнэ

 • e. Хариуцлагатай улс төрийн харилцаа, соёл, эрх зүйн дэг журам бүрэлдэнэ

Question 50 of 100

Medal-premium 1

150. Эдгээрээс аль нь иргэний нийгмийг олон ургальч зарчим бүхий орчин гэдгийг харуулж байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. дотооддоо мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг бүрдүүлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, оршин суух газраа сонгох, гадаадад явах, эх орондоо буцаж ирэх бололцоо бүхий байх

 • b. Сэтгэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хууль зүйн бололцоотой, сөрөг хүчний дуу хоолойг сонсдог, эрх ашгийг нь хуулиар хамгаалсан байх
  c. Нийгэм янз бүрийн социал бүтэцтэй байх

 • d. Хамгийн бага зохицуулалт бүхий төртэй, хууль ёсны аливаа санал, санаачилга, бие даасан байдал хэрэгжих эрх зүйн орчинтой байх

 • e. Хувь хүнээс эхлэн аливаа байгууллага эрх зүйт хуулийн хүрээнд бие даан үйл ажиллагаа явуулах бололцоотой байх

Question 51 of 100

Medal-premium 1

151. Иргэний нийгэм хэзээ үүсэн бүрэлдэж, хөгжсөн талаар ямар үзэл баримтлал байдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хүмүүсийн нийтлэг үүссэнээр

 • b. Үндсэн хууль батлаж иргэний нийгмийн ашиг сонирхлыг хамгаалах болсноор

 • c. төр нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах болсноор

 • d. хөрөнгөтний нийгмийн харилцаа тогтсоноор

 • e. хувийн өмч бий болсноор

Question 52 of 100

Medal-premium 1

152. Дараахын аль нь зөв бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төр, иргэний нийгэм хоёр нэгдэлтэй оршино

 • b. Иргэний нийгэм төрийг хянана

 • c. Төр, иргэний нийгмийг хянана

 • d. Төр, иргэний нийгэм харилцан бие биенээ хянана

 • e. Төр, иргэний нийгэм хоёр тус тус даа оршино

Question 53 of 100

Medal-premium 1

153. Иргэний нийгмийн хүч хэт давамгайлбал нийгэм ......................., төр хэт хүчирхэгжвэл ................ хүрнэ.

Select one or more of the following:

 • a. тусгаар тогтнол алдагдахад... тоталитаризмд

 • b. анархизмд... тоталитаризмд

 • c. тусгаар тогтнол алдагдахад... боолчлогдоход

 • d. тоталитаризмд... анархизмд

Question 54 of 100

Medal-premium 1

154. Ямар нийгэмд төр, иргэний нийгэм хоёр бие биенээ хуулийн хүрээнд тэнцвэртэй хянах нөхцөл илүү бүрдэх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ардчилсан бус нийгэм

 • b. Тоталитар нийгэм

 • c. Ардчилсан нийгэм

 • d. Авторитар нийгэм

 • e. Социалист нийгэм

Question 55 of 100

Medal-premium 1

155. Төрийн тухай хэн юу гэж хэлсэн бэ?

1. Т.Гоббс а. хүчирхийлэгч
2. Ф.Бастиа б. татвараар сорон мөлжигч
3. Милль в. левиафантай зүйрлэсэн
4. Ж.Локк г. зайлшгүй байх ёстой муу зүйл
5. Р.Нозик д. хүний эрхийн гол дайсан

Select one or more of the following:

 • a. 1, а; 2, б; 3, в; 4, г; 5, д

 • b. 1, б; 2, а; 3, г; 4, в; 5, д

 • c. 1, в; 2, б; 3, г; 4, а; 5, д

 • d. 1, д; 2, б; 3, а; 4, г; 5, в

 • e. 1, г; 2, в; 3, д; 4, а; 5, б

Question 56 of 100

Medal-premium 1

156. Дорно дахинд төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах ямар үзэл санаа байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Тэнгэр гэсэн аугаа их дээд оюун санааны дор ариун гэгээн ёс суртахууны тухай үзэл санаа

 • b. Жам ёсны эрхэд тулгуурласан хуулийн тухай үзэл санаа

 • c. Үндсэн хууль, түүнийг дээдлэх тухай үзэл санаа

Question 57 of 100

Medal-premium 1

157. Үндсэн хууль, түүнийг дээдлэх тухай үзэл санаа хаанахын үнэт зүйл вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Өрнийн

 • b. Дорнын

 • c. Өрнө, дорнын

 • d. Европын үнэт зүйл

Question 58 of 100

Medal-premium 1

158. 1789 оны Францын Хүний болон иргэний эрхийн тунхагийн 16-р зүйлийг үндэс болговол Монгол улсад 1992 оноос өмнө Үндсэн хууль оршиж байсан уу?

Select one or more of the following:

 • a. Үндсэн хууль жинхэнэ утгаар оршиж байгаагүй

 • b. 1924, 1940, 1960 оны Үндсэн хуулиуд байсан

 • c. Их засаг хууль Үндсэн хууль байсан

 • d. Үндсэн хууль оршиж байсан эсэх нь тодорхойгүй

Question 59 of 100

Medal-premium 1

159. Хүмүүсийн тэр дундаа төрийн албан хаагчдын итгэл үнэмшил, албаны соёл, үйл ажиллагаанд төрий эрх мэдлийг хуваарилахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Агуулгын хуваарилалт

 • b. Хэлбэрийн хуваарилалт

 • c. Агуулгын болон хэлбэрийн хуваарилалт

 • d. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

Question 60 of 100

Medal-premium 1

160. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 6-д заасан “эрүүл мэндээ хамгаалуулах” эрхийг хязгаарласан нэмэлт, өөрчлөлт Үндсэн хуульд оруулж болох уу?

Select one or more of the following:

 • a. Болно

 • b. Болохгүй

 • c. Аль нь ч байж болно

Question 61 of 100

Medal-premium 1

161. Орчин үед Үндсэн хуульд нэмэлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг хэнд эдлүүлэх чиг хандлага давамгайлж байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрд

 • b. Парламентад

 • c. Засгийн газарт

 • d. Ард түмэнд

Question 62 of 100

Medal-premium 1

162. Төрийн дур зоргыг хязгаарлагч хамгийн гол хүч юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хууль

 • b. Иргэний нийгэм

 • c. Хууль, иргэний нийгэм

 • d. Ёс суртахуун

 • e. Төр өөрөө

Question 63 of 100

Medal-premium 1

163. Төрийн санаатай алдааг залруулагч гол хүч нь юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн өөрийнх нь дотоод механизм

 • b. Иргэний нийгэм

 • c. Хууль

 • d. Засгийн газар

 • e. Ард түмэн

Question 64 of 100

Medal-premium 1

164. Иргэний нийгэм хэзээ төрийн сөрөг хүч болох вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Иргэний нийгэм төртэй ямагт тэрсэлдэж байдаг учраас үргэлж байдаг

 • b. Төр иргэдийн эрх, эрх чөлөөг ноцтой зөрчсөн

 • c. Төр эрх мэдлээ хэтрүүлсэн

 • d. Төр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа үед

Question 65 of 100

Medal-premium 1

165. Иргэний нийгэм төлөвшинө гэдэг нь ямар утгатай вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нийгэм нэг төрөл байдалд орно

 • b. Нийгэм өөр өөр ашиг сонирхол бүхий нийгмийн бүлгүүдэд хуваагдана

 • c. Төрөөс хүмүүст хайр халамж үзүүлэх ажил бодитой болно

 • d. Иргэдийн эрх, эрх чөлөө хамгаалагдана

Question 66 of 100

Medal-premium 1

166. Хөгжингүй иргэний нийгэмд .........................................

Select one or more of the following:

 • a. Хуулийн үндэс нь хүний эрх болно

 • b. Иргэд нийгмийн төлөө байна

 • c. Өмч нийтийн сайн сайханд захирагдана

 • d. Төр иргэдэд эрх чөлөө олгоно

 • e. Нийгэм иргэдийн төлөө байна

 • f. Иргэд төрийн эрхийг тогтоодог

Question 67 of 100

Medal-premium 1

167. Төр, иргэний нийгмийн хүчний харьцаа ямар байх нь юунаас илүү хамаарах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Иргэний нийгмийн төлөвшил

 • b. Төр

 • c. Хууль

 • d. Тухайн улс орны хөгжил, иргэншил, соёл

Question 68 of 100

Medal-premium 1

168. Төр, иргэний нийгмийн харилцааны хөгжлийн аль үе шатанд төрийн үүрэг давамгайлж байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Эхний үе

 • b. Хоёр дахь үе

 • c. Гурав дахь үе

 • d. Дөрөв дэх үе

 • e. Шинэ үе

Question 69 of 100

Medal-premium 1

169. Төр, иргэний нийгмийн харилцааны тухайд либерал ардчилсан онол ямар үзэл баримтлалтай вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Иргэний нийгмийн эрх чөлөөг хангах

 • b. Иргэдийг хамгаалах

 • c. Төрийн эрх мэдлийг шударга бусаар авахаас хамгаалах

Question 70 of 100

Medal-premium 1

170. Ямар онол иргэний нийгмийн хөгжлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, баталгаажуулах, зах зээлийн хатуу хууль, монополиос иргэдийг хамгаалахад төрийн хууль ёсны оролцоо, зохицуулалт хэрэгтэй гэж үздэг.

Select one or more of the following:

 • a. Социал – демократ

 • b. Фашист

 • c. Либерал – ардчилсан

 • d. Дуалист

 • e. Социалист

Question 71 of 100

Medal-premium 1

171. 1992 оны Монгол улсын Үндсэн хууль батлагдсанаар төр, иргэний нийгмийн харилцаа ямар үзэл санаанд тулгуурлах болсон бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төр, иргэний нийгмийг нөхцөлдүүлнэ

 • b. Иргэний нийгэм төрийг нөхцөлдүүлнэ

 • c. Дээрхийн аль нь ч биш

Question 72 of 100

Medal-premium 1

172. 1960 оны Үндсэн хуулийн ямар үзэл санаа иргэний нийгмийн зарчмууд үйлчлэх бололцоог шууд хязгаарлаж байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нийтийн эрх ашгийг хувийн эрх ашгаас дээгүүр тавих үзэл санаа

 • b. Өмчийн олон хэлбэр

 • c. Монгол улсын иргэд хувийн өмчтэй байж үл болох үзэл санаа

 • d. Улс төрийн олон ургальч үзэл

 • e. Нийгмийн өмчийн тухай үзэл санаа

Question 73 of 100

Medal-premium 1

173. Дараахын аль нь Монгол улсын төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ардчилсан ёс

 • b. Шударга ёс

 • c. Эрх чөлөө

 • d. Тэгш байдал

 • e. Зүй ёс

Question 74 of 100

Medal-premium 1

174. Нийгмийн нэг төрөл байдал нь юуны хөрс суурь болдог вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Дарангуйлал

 • b. Ардчилал

 • c. Иргэний нийгэм

 • d. Улс төрийн нийгэм

Question 75 of 100

Medal-premium 1

175. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 62-р зүйлийн 2-ын “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага нь шийдвэрлэж үл болно” гэсэн заалт иргэний нийгмийн ямар үзэл санаа, зарчмын илрэл вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Нээлттэй байх

 • b. Олон ургальч байх

 • c. Нийгэм өөрөө хөгжих, өөрийгөө удирдах

 • d. Эрх зүйт нийтлэг хууль

Question 76 of 100

Medal-premium 1

176. Нийгэм ямар ямар дэд тогтолцооноос бүрдэх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Гэр бүлийн дэд тогтолцоо

 • b. Социал дэд тогтолцоо

 • c. Оюун санааны дэд тогтолцоо

 • d. Эдийн засгийн дэд тогтолцоо

 • e. Улс төрийн дэд тогтолцоо

Question 77 of 100

Medal-premium 1

177. Нийгмийн улс төрийн дэд тогтолцоонд юуг хуваарилан зохицуулдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг

 • b. Иргэдийнхээ ашиг сонирхол

 • c. Хүний хэрэгцээ

 • d. Эрх мэдэл

Question 78 of 100

Medal-premium 1

178. “Улс төрийн тогтолцоо бол төр, иргэний харилцан холбоо, улс төрийн эрх мэдлийг зохион байгуулж буй улс төрийн байгууллага, түүний үйл ажиллагаанд тулгуурласан хэм хэмжээ, үзэл санааны харилцан үйлчлэлийн нийлбэр цогц” гэсэн тодорхойлолт хэнийх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Д.Истон

 • b. К.Поппер

 • c. Г. Елленик

 • d. Г.Алмонд

Question 79 of 100

Medal-premium 1

179. Улс төр судлалд улс төрийн тогтолцоо гэсэн ойлголтоор юуг илэрхийлдэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Улс төрийн янз бүрийн үзэгдлийн тогтолцооны шинж чанарыг илрүүлэн, тэмдэглэхэд чиглэсэн онолын хийсвэр загвар

 • b. Улс төрийн харилцааны бүрдэл

 • c. Улс төрийн харилцаанд оролцогчдын цогц

 • d. Дээрхийн аль нь ч биш

Question 80 of 100

Medal-premium 1

180. Улс төрийн тогтолцооны нийгмийн зорилго юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Эрх мэдэл

 • b. Нийтлэг ашиг сонирхол

 • c. Хувийн ашиг сонирхол

 • d. Нийтлэг болон хувийн ашиг сонирхол

Question 81 of 100

Medal-premium 1

181. Хүн улс төрийн харилцаанд яагаад оролцдог вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хөндөгдсөн болон өдөөгдсөн ашиг сонирхлоо илэрхийлэх, хамгаалахын төлөө

 • b. Мэдлэг олж авах, хүмүүжихын тулд

 • c. Соёл эзэмших гэж

 • d. Эрх мэдлийн төлөө тэмцэх, түүнд хариу үйлдэл хийгээд эс үйлдэл үзүүлэхийн төлөө

Question 82 of 100

Medal-premium 1

182. Улс төрийн тогтолцоог системийн онолын үүднээс авч үзвэл үйл ажиллагааны загвар нь ямар үндсэн хэсэгтэй вэ?

Select one of the following:

 • a. Оролт- Үйл явц- Гаралт

 • b. Хяналт- Үйл явц- Шалгалт

 • c. Үйл явц-Шалгалт-Гаралт

 • d. Гаралт-Үйл явц- Орц

 • e. Оролт-Шалгалт-Хяналт Гарц

Question 83 of 100

Medal-premium 1

183. Г.Алмондынхоор улс төрийн тогтолцооны оролтын чиг үүрэг юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Иргэдийн улс төрийн оролцоог хангах

 • b. Иргэндийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэх, нэгтгэх,

 • c. Иргэдийг улс төрийн хувьд нийгэмшүүлэх

 • d. Хэм хэмжээ боловсруулах

 • e. Хэм хэмжээг хэрэглэх, сахин биелүүлэх, хяналт тавих

Question 84 of 100

Medal-premium 1

184. Төр яагаад улс төрийн тогтолцооны гол институт болдог вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Улс төрийн харилцаанд оролцогч бүх субъектын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, улс төрийн дээд эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг

 • b. Төрийн бүрэн эрх бүх хүн ам, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг

 • c. Нийгмийн баялаг, үнэт зүйлсийг хуваарилах, хамгаалахад оролцдог

 • d. Улс төрийн тогтолцооны бүрдэл хэсэгт багтдаг

 • e. Албадлагыг шаардлагатай нөхцөлд ил хэрэглэдэг

Question 85 of 100

Medal-premium 1

185. Улс төрийн тогтолцооны либерал – ардчилсан хэв маягт төр ямар үүрэгтэй байх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төр Үндсэн хуулийн үзэл санааны дагуу тохируулагчийн үүрэг гүйцэтгэх ёстой

 • b. Төр бүхнийг шийдвэрлэгч байх ёстой

 • c. Төр зохион байгуулагч байх ёстой

 • d. Төр хуваарилагч байх ёстой

 • e. Төр халамжлагч байх ёстой

Question 86 of 100

Medal-premium 1

186. Парламентаас засгийн газраа байгуулдаг улсад төрийн эрх мэдэл дэх улс төрийн намын оролцоо, нөлөө ямар байдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Бага

 • b. Их

 • c. Дунд зэрэг

 • d. Ямар ч байж болно

 • e. Бараг байдаггүй

Question 87 of 100

Medal-premium 1

187. Төрийн эрх мэдлийн ямар салаанд улс төрийн намын оролцоо, нөлөө хамгийн их жин дарж байх бололцоо бүхий вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хууль тогтоох эрх мэдэл

 • b. Шүүх эрх мэдэл

 • c. Гүйцэтгэх эрх мэдэл

 • d. Аль ч эрх мэдэлд биш

Question 88 of 100

Medal-premium 1

188. Ардчилсан дэглэм бүхий улс оронд улс төрийн нам

Select one or more of the following:

 • a. Сонгуульд олонх болж чадаагүй нам сөрөг хүчин болно

 • b. Сонгууль эрх баригч намын байр суурийг бэхжүүлэх, хууль ёсны болгох хэрэгсэл болдог

 • c. Улс төрийн нам хийгээд төр хуулийн хүрээнд хамтран ажиллана

 • d. Төрийн бүх эрх мэдэл улс төрийн намын удирдагчдын гарт төвлөрдөг

 • e. Сонгуулийн үр дүнгээс хамааран өөрийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлнэ

Question 89 of 100

Medal-premium 1

189. Олон нийтийн байгууллага нь төртэй харилцахдаа ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төр иргэдийн санаа бодол, ашиг сонирхлыг мэдрэн ажиллахад нь туслах

 • b. Төрийн эрх мэдлийн төлөө тэмцдэх

 • c. Төрийн хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох, олон нийтийн анхаарал, тэмцлийг зохион байгуулах

Question 90 of 100

Medal-premium 1

190. Ямар улс төрийн шашинтай вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Пакистан

 • b. Марокко

 • c. АНУ

 • d. Иордан

 • e. Монгол

Question 91 of 100

Medal-premium 1

191. Төрийн статустай сүм, хийд

Select one or more of the following:

 • a. Эдийн засгийн харилцааны хүрээнд газар, байшин барилга, соёлын бүтээлийг өмчилнө

 • b. Сүм хийдийн удирдлага улс төрийн болон төрийн байгууллагын ажиллагаанд нөлөөлж, оролцохгүй

 • c. Өсвөр үеийн боловсрол, хүмүүжлийн асуудалд бүрэн эрх эдэлж, хэвлэл, кино, телевизийн нэвтрүүлгэд шашны шалгуур тавина

 • d. Сүм, хийд зөвхөн иргэдийн шүтэх хэрэгцээг хангахтай холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэдэг

Question 92 of 100

Medal-premium 1

192. Ямар улсыг төрөөс шашинг тусгаарласан гэж үзэх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрөөс иргэдийн шашинд хандах хандлагыг хянахгүй бөгөөд ямар нэг бүртгэл хийдэггүй

 • b. Төр сүм, хийдийн дотоод үйл ажиллагаанд бага хэмжээнд оролцдог

 • c. Төрөөс сүм, хийдэд бага зэрэг материаллаг болон бусад тусламж үзүүлдэг

 • d. Сүм, хийд төрийн аливаа хэргийг эрхлэх ёсгүй

 • e. Зөвхөн зарим тохиолдолд төрийн албан хаагч албан тушаалд томилогдохдоо шашны тангараг өргөнө

Question 93 of 100

Medal-premium 1

193. Платон төрийн байгууллыг хэрхэн ангилсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. хаант, язгууртны, бүгд найрамдах, цөөнхийн, ардчилсан, дарангуйлагч

 • b. язгууртны, нэр алдарт дурлагчдын, цөөнхийн, ардчилсан, дарангуйллын

 • c. цөөнхийн, ардчилсан, дарангуйллын хаант, язгууртны, бүгд найрамдах

 • d. ардчилсан ба ардчилсан бус

Question 94 of 100

Medal-premium 1

194. Эртний Грекийн сэтгэгчид төрийн байгууллыг ангилахдаа юуг шалгуур болгож байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. эрх мэдлийг хэн хэрэгжүүлж буйг

 • b. төрөөс эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх арга, хэлбэр, зохион байгуулалтыг

 • c. нэг хүн үү, хэсэг бүлэг үү, эсхүл олонхи хэрэгжүүлж байна уу

 • d. үйлдвэрлэлийн аргыг нь

 • e. хэний эрх ашгийг гол болгож байгааг

Question 95 of 100

Medal-premium 1

195. Эртний Грекийн сэтгэгчдийнхээр дараахын аль нь зөв бэ?

Select one or more of the following:

 • a. хааны эрх мэдэл, дур зорго хэтэрвээс ардчилсан төрд шилжинэ

 • b. төрийн нэг байгууллын зохист чанар алдагдваас түүний эсрэг хэлбэр тогтоно

 • c. хааны эрх мэдэл, дур зорго хэтэрвээс олонхын төрд шилжинэ

 • d. ардчилсан төр зохист байдлаа алдвал ардчилсан бус төр тогтоно

 • e. ардчилсан төр зохист байдлаа алдахад дарангуйлагч төр тогтоно

Question 96 of 100

Medal-premium 1

196. “Нийгмийн дотоод зөрчил, ашиг сонирхлын ялгаа, хуваагдал нь төр өөрчлөгдөх шалтгаан болно” гэж хэн анх үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Гегель

 • b. Платон

 • c. Аристотель

 • d. Карл Маркс

 • e. Карл Поппер

Question 97 of 100

Medal-premium 1

197. Г.Еллинек төрийг түүхэн хөгжлийг нь шалгуур болгож хэрхэн ангилсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. дорнын, грекийн, ромын, германы

 • b. эртний дорно дахины, грекийн, ромын, дундад үеийн, шинэ үеийн

 • c. эртний дорно дахины, ромын, дундад үеийн, шинэ үеийн

 • d. эртний дорно дахины, грекийн, ромын, шинэ үеийн

Question 98 of 100

Medal-premium 1

198. Гегель эртны дорно дахины төрийн гол онцлогийг юу гэж үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. бүх хүн эрх чөлөөтэй гэдгээ мэдэрдэг төр

 • b. нэг ч хүн эрх чөлөөтэй гэдгээ мэдэрдэггүй төр

 • c. нэг л хүн эрх чөлөөтэй гэдгээ мэддэг төр

 • d. нэг хэсэг хүн эрх чөлөөтэй гэдгээ мэддэг төр

Question 99 of 100

Medal-premium 1

199. Грекийн төр ямар байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн - эзэн хаанаа дээд тэнгэрийн элч хэмээн шүтэн биширдэг байсан

 • b. иргэд нь төрийнхөө төлөө амьдарч байсан

 • c. анхны нийтлэг хууль үйлчилж байсан

 • d. хүн төрийн гишүүний хувьд төдийгүй, харин бодгаль болох хувьдаа эрх зүйн этгээд байсан

Question 100 of 100

Medal-premium 1

200. Ромын төр ямар онцлогтой байв?

Select one or more of the following:

 • a. Хааны хүсэл зориг, зарлиг туйлын шинжтэй байсан

 • b. Иргэд нь “төр бол иргэдийн нийлбэр цогц” гэсэн үзэлтэй байсан

 • c. Төгс хүчирхэг төр байв

 • d. Хувийн болон нийтийн эрх зүйг зааглан салгасан

 • e. Хааны эрх мэдлийг хэмжээгүй болгоход шашныг ашиглаж байсан

Icon_fullscreen

Turiin onol 101-200

Munkh Orgil
Quiz by , created over 1 year ago

ТӨРИЙН ОНОЛ

Eye 170
Pin 1
Balloon-left 0
Tags
Munkh Orgil
Created by Munkh Orgil over 1 year ago
Close