< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Turiin onol 201-300

Question 1 of 100

Medal-premium 1

201. Дундад үеийн төр

Select one or more of the following:

 • a. Сүм хийдийн хүчтэй нөлөөтэй байсан

 • c. Дотооддоо асар өндөр нэгдэлтэй, өөрийн хууль, иргэдийн холбоонд тулгуурлан тусгаар тогтносон, цэрэгжсэн төр байжээ

 • d. Зан заншил, ёс суртахуун төрийн хуулийн хэмжээнд үйлчилж байсан

 • e. Хэмжээгүй эрх бүхий хатуу төвлөрүүлсэн хаант засгийн хэлбэртэй байсан

Question 2 of 100

Medal-premium 1

202. Шинэ үеийн төрийн онцлог:

Select one or more of the following:

 • a. Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх

 • b. Ёс суртахууныг төрийн хуулийн хэмжээнд үйлчлүүлэх

 • c. Үндсэн хуульт ёс

 • d. Нийгмийн тэгш, шударга ёсыг хангах

 • e. Иргэний засаг

Question 3 of 100

Medal-premium 1

203. Түүхэн хөгжлийнх нь зүй тогтлыг шалгуур болгон Р.Моль төрийг хэрхэн ангилсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Эцгийн эрхт ёсны, газар эзэмшигчдийн, Грек, Ромын, бурханлаг, дарангуйлагч, эрх зүйд суурилсан орчин үеийн

 • b. Хаант, язгууртны, бүгд найрамдах, цөөнхийн, ардчилсан, дарангуйлагч

 • c. Эртний дорно дахины, грекийн, ромын, дундад үеийн, шинэ үеийн

 • d. Дорнын, грекийн, ромын, германы

 • e. Эцгийн эрхт ёсны, газар эзэмшигчдийн, эртний, бурханлаг, дарангуйлагч, эрх зүйд суурилсан орчин үеийн

Question 4 of 100

Medal-premium 1

204. Р.Моль “эртний” төрд ямар төрүүдийг багтаасан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Хаант

 • b. Дарангуйлагч

 • c. Язгууртны

 • d. Эцгийн эрхт ёсны

 • e. Ардчилсан

Question 5 of 100

Medal-premium 1

205. Эрх мэдлээ хэрэгжүүлж буй аргыг нь шалгуур болгон төрийг

Select one or more of the following:

 • a. Хаант ба бүгд найрамдах

 • b. Холбооны болон нэгдмэл

 • c. Ардчилсан ба ардчилсан бус

 • d. Монист, сегментар, плюралист гэж ангилна.

Question 6 of 100

Medal-premium 1

206. Г.Келзен төрийг

Select one or more of the following:

 • a. Ардчилсан ба ардчилсан бус

 • b. Ардчилсан ба ноёрхогч

 • c. Ардчилсан ба хуурамч ардчилсан

 • d. Бүгд найрамдах ба хаант гэж ангилсан.

Question 7 of 100

Medal-premium 1

207. Р.Макайвер ардчилсан бус төрд

Select one or more of the following:

 • a. Охлократ

 • b. Ноёрхогч

 • c. Ардчилчилсан

 • d. Дарангуйлагч

 • e. Хуурамч ардчилал бүхий төрийг багтаасан.

Question 8 of 100

Medal-premium 1

208. Ардчилсан дэглэм бүхий улс орнуудыг дотор

Select one or more of the following:

 • a. Либерал

 • b. Консерватив

 • c. Тоталитар

 • d. Авторитар

 • e. Охлократ гэж ангилна.

Question 9 of 100

Medal-premium 1

209. Ямар улс оронд төр зөвхөн хувь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үүрэгтэй вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Либерал ардчилсан дэглэм бүхий улс

 • b. Консерватив ардчилсан дэглэм бүхий улс

 • c. Тоталитар дэглэм бүхий улс

 • d. Авторитар дэглэм бүхий улс

 • e. Охлократ ардчилсан дэглэм бүхий улс

Question 10 of 100

Medal-premium 1

210. Дараахын аль нь консерватив ардчилсан дэглэм бүхий улсын шинж вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ардчиллын үнэт зүйлсийг ард түмний дуу хоолой, шахалтаар хэрэгжүүлж байдаг

 • b. Төр нийгмийн амьдралд хамгийн бага оролцох ёстой

 • c. Нийтийн сайн сайхан, үндэстний уламжлалт үнэт зүйлийг хамгаалах үүднээс төрийн хууль ёсны оролцоог харьцангуй өндөр төвшинд хадгалдаг

 • d. Ардчилсан бус дэглэмээс ардчилсан дэглэмд шилжих шилжилтийн үе

Question 11 of 100

Medal-premium 1

211. Авторитар дэглэм бүхий улс

Select one or more of the following:

 • a. “Тушаагаагүй бүхнийг хориглоно” гэсэн зарчмыг баримталдаг

 • b. “Улс төрөөс бусдыг зөвшөөрнө” гэсэн зарчимтай

 • c. Тодорхой бие хүн буюу улс төрийн нэг хүч, хэсэг, бүлэг хүмүүсийн эрх мэдэл улс төрийн амьдралын хүрээнд хязгааргүй ноёрхдог

 • d. Эдийн засгийн эрх, эрх чөлөө нээлттэй

 • e. “Хуулиар хориглоогүй бүхнийг зөвшөөрнө” гэсэн зарчмыг мөрдлөг болгодог

Question 12 of 100

Medal-premium 1

212. Төрийн удирдлагын хэлбэрээр төрийг

Select one or more of the following:

 • a. Хаант ба бүгд найрамдах

 • b. Холбооны болон нэгдмэл

 • c. Ардчилсан ба ардчилсан бус

 • d. Монист, сегментар, плюралист гэж ангилна.

Question 13 of 100

Medal-premium 1

213. Төрийн байгууламжаар төрийг

Select one or more of the following:

 • a. Хаант ба бүгд найрамдах

 • b. Холбооны болон нэгдмэл

 • c. Ардчилсан ба ардчилсан бус

 • d. Монист, сегментар, плюралист гэж ангилна.

Question 14 of 100

Medal-premium 1

214. Төрийн тэргүүн болон төрийн дээд байгууллагыг сонгож байгуулдаг улсыг

Select one or more of the following:

 • a. Хаант

 • b. Нэгдмэл

 • c. Ардчилсан

 • d. Ардчилсан бус

 • e. Бүгд найрамдах гэнэ

Question 15 of 100

Medal-premium 1

215. Төрийг монист, сегментар, плюралист гэж ангилах шалгуур нь юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн байгууламж

 • b. Үйлдвэрлэлийн арга

 • c. Төрөөс эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх арга

 • d. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилан хэрэгжүүлж буй байдал

 • e. Төрийн удирдлагын хэлбэр

Question 16 of 100

Medal-premium 1

216. Аль ангилалд төрийн эрх мэдлийг хэлбэрийн хувьд хуваарилсан, агуулгын хуваарилалт хийгээгүй (харилцан тэнцвэр, хяналт, бие даасан байдал тогтоогүй) байдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Ардчилсан

 • b. Монист

 • c. Бүгд найрамдах

 • d. Сегментар

 • e. Плюралист

Question 17 of 100

Medal-premium 1

217. Марксист онол төрийг ямар шалгуураар ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн байгууламж

 • b. Төрөөс эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх арга

 • c. Үйлдвэрлэлийн арга

 • d. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилан хэрэгжүүлж буй байдал

Question 18 of 100

Medal-premium 1

218. Дараахын аль нь нэгдмэл соёл иргэншлийн онолд хамаарах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Евроцентризм

 • b. Космополитизм

 • c. Глобалчлал

 • d. Улс үндэстэн бүр өөр өөрийн давтагдашгүй соёл иргэншилтэй

Question 19 of 100

Medal-premium 1

219. Төрийг Өрнийн хийгээд Дорнын гэж ангилахын шалгуур нь юу вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн удирдлагын хэлбэр

 • b. Төр ёсны номлол, соёл иргэншил

 • c. Үйлдвэрлэлийн арга

 • d. Газар зүйн байрлал

 • e. Шинжлэх ухаан – техникийн дэвшил, хүн амын амьдралын түвшин

Question 20 of 100

Medal-premium 1

220. Өрнийн төр ёсны үндсэн шинж:

Select one or more of the following:

 • a. Шашин төрийг хослох

 • b. Тэмцэх, маргах сэтгэлгээ

 • c. Төрөө дээдлэх

 • d. Эрх, эрх чөлөө

 • e. Индивидуализм

Question 21 of 100

Medal-premium 1

221. Дорнын төр ёсны үндсэн шинж:

Select one or more of the following:

 • a. Төрөл садан, нутаг усны нийтлэг

 • b. Хувийн ашиг сонирхол (өмч)

 • c. Ахмадаа хүндэтгэх сэтгэлгээ

 • d. Төрийн оролцоо өндөр

 • e. Ардчилал

Question 22 of 100

Medal-premium 1

222. Уолт Ростоу төрийг ангилахдаа юуг шалгуур болгосон бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Төрийн удирдлагын хэлбэр

 • b. Төр ёсны номлол

 • c. Үйлдвэрлэлийн арга

 • d. Газар зүйн байрлал

 • e. Шинжлэх ухаан – техникийн дэвшил, хүн амын амьдралын түвшин

Question 23 of 100

Medal-premium 1

223. Дараахаас зөв хослолыг олно уу.
1. Уламжлалт нийгэм а. Ардчилсан хэв маягт багтахуйц төр
2. Шилжилтийн нийгэм б. Бүх нийтийн сайн сайхны төлөөх халамжит төр
3. Шинжлэх ухаан, техникийн дэвшлийн өмнөх нийгэм в. Үндсэн хуульт ёсыг дээдэлсэн төр
4. Боловсронгуй нийгэм г. Монист хийгээд этатист төр
5. Өндөр хэрэглээний нийгэм д. Ардчиллын нийтлэг зарчмыг хэрэгжүүлэхээр зорьж буй төр

Select one or more of the following:

 • a. 1, г; 2, д; 3, а; 4, в; 5, б

 • b. 1, а; 2, б; 3, в; 4, г; 5, д

 • c. 1, б; 2, а; 3, г; 4, в; 5, д

 • d. 1, г; 2, а; 3, д; 4, в; 5, б

 • e. 1, в; 2, д; 3, а; 4, г; 5, б

Question 24 of 100

Medal-premium 1

224. Төрийн хэлбэр бол:

Select one or more of the following:

 • a. улсын нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт

 • b. төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны тогтолцоо

 • c. төрийн удирдлагын харилцааны эрх хэмжээ

 • d. Үндсэн хуулийн байгууламж

Question 25 of 100

Medal-premium 1

225. Төрийн дээд албан тушаалыг ямар субъект хэрэгжүүлж буйгаар

Select one or more of the following:

 • a. парламентын, үндсэн хуульт, хаант

 • b. ерөнхийлөгчийн болон парламентын

 • c. ардчилсан ба ардчилсан бус

 • d. хаант, бүгд найрамдах улс гэж ангилна

Question 26 of 100

Medal-premium 1

226. Төрийн тэргүүнийг хаан угсаа залгамжлан хэрэгжүүлдэг төрийн удирдлагын хэлбэрийг

Select one or more of the following:

 • a. хэмжээгүй эрхт хаант улс

 • b. хэмжээт эрхт хаант улс

 • c. хаант улс

 • d. Үндсэн хуульт хаант улс гэнэ.

Question 27 of 100

Medal-premium 1

227. Хаан ширээ залгамжлахад хүйс үйл ялгаварлах хэдий ч отгон хүү давуу эрх эдлэх тогтолцоо

Select one or more of the following:

 • a. австрийн тогтолцоо

 • b. салийн тогтолцоо

 • c. кастилийн тогтолцоо

 • d. зөв хариулт алга байна

Question 28 of 100

Medal-premium 1

228. Дуалист хаант засгийн үндсэн онцлог нь:

Select one or more of the following:

 • a. хаан хууль тогтоох болон гүйцэтгэх эрх мэдлийг хамт хэрэгжүүлнэ.

 • b. парламент хууль тогтоох эрх мэдлийг, хаан гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг. Засгийн газар парламент болон хааны өмнө хариуцлага хүлээдэг.

 • c. парламент хууль тогтоох эрх мэдлийг, хаан гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газар хааны өмнө хариуцлага хүлээдэг.

 • d. хаан хууль тогтоох, шүүх эрх мэдлийг, засгийн газар гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газар хааны өмнө хариуцлага хүлээдэг

Question 29 of 100

Medal-premium 1

229. Хаант засгийг юуг шалгуур болгож хэмжээгүй, хэмжээт эрхт гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хааны эрх хэмжээ

 • b. хаан хариуцлага хүлээж буй эсэх

 • c. хааны бүрэн эрх

 • d. Үндсэн хуультай эсэх

Question 30 of 100

Medal-premium 1

230. Парламентын хаант улсад дараах зарчмыг удирдлага болгоно.

Select one or more of the following:

 • a. хаан удирдана, харин төр барихгүй

 • b. хаан төр барина, гэвч шүүхгүй

 • c. хаан засаглана, харин удирдахгүй

 • d. хаан төр барина, гэвч удирдахгүй

Question 31 of 100

Medal-premium 1

231. Бүгд найрамдах улс бол:

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан төрийн удирдлагын хэлбэр

 • b. ерөнхийлөгч болон парламент төрийн удирдлагыг хамтран хэрэгжүүлдэг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • c. ерөнхийлөгч болон төрийн дээд байгууллагыг сонгож байгуулдаг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • d. парламентын засаг бүхий үндсэн хуульт төрийн хэлбэр

Question 32 of 100

Medal-premium 1

232. Бүгд найрамдах улсын үндсэн шинж

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн, эрх мэдлийн дээд байгууллагыг ард түмэн тодорхой хугацаагаар сонгоно

 • b. хууль ёсыг дээдэлнэ

 • c. төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгчид өөрийн үзэмж, хүсэл зоригоор бус, хууль, нийтлэг эрх ашгийг удирдлага болгон ард түмний хяналт дор ажиллана

 • d. хараат бус шүүх оршино

Question 33 of 100

Medal-premium 1

233. Эртний Афины ардчилал

Select one or more of the following:

 • a. шууд ардчилал

 • b. төлөөллийн ардчилал

 • c. полити

 • d. зөв бодомж алга байна

Question 34 of 100

Medal-premium 1

234. Зөвлөлийн төр нь

Select one or more of the following:

 • a. бүгд найрамдах улсын нэг хэлбэр

 • b. бүгд найрамдах улсын гажсан хэлбэр

 • c. бүгд найрамдах улсын хэлбэрт хамаарахгүй

 • d. зөв хариулт алга байна

Question 35 of 100

Medal-premium 1

235. Орчин үеийн бүгд найрамдах улсыг юуг шалгуур болгож ерөнхийлөгчийн, парламентын, холимог гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. засгийн газар парламентын өмнө бүрэн хариуцлага хүлээж буй эсэхийг

 • b. засгийн газрыг хэн тэргүүлж байгаагаар

 • c. засгийн газрыг хэн байгуулж, засгийн газар хэний өмнө хариуцлага хүлээж буйгаар

 • d. засгийн газар өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд хэм хэмжээ тогтоож буй эсэхийг

 • e. эрх мэдлийн давуу эрхээр

Question 36 of 100

Medal-premium 1

236. Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс бол

Select one or more of the following:

 • a. ерөнхийлөгч засгийн газрыг тэргүүлдэггүй төрийн удирдлагын хэлбэр

 • b. ерөнхийлөгч засгийн газрын тэргүүнийг томилдог төрийн удирдлагын хэлбэр

 • c. төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг субъектэд төвлөрсөн, засгийн газрыг парламент байгуулдаг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • d. төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг субъектэд төвлөрсөн, засгийн газрыг ерөнхийлөгч парламентын гадуур байгуулж, хариуцлага хүлээлгэдэг төрийн удирдлагын хэлбэр

Question 37 of 100

Medal-premium 1

237. Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улсын онцлог (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. ерөнхийлөгчийн сонгууль парламентийн бус аргаар, өргөн төлөөлөлтэй

 • b. төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг субъектэд төвлөрсний улмаас парламент засгийн газрыг огцруулах, ерөнхийлөгч парламентыг тараах хууль зүйн механизм түгээмэл байдаг.

 • c. төрийн эрх мэдлийн салаа мөчирт улс төрийн намын нөлөө их байдаг.

 • d. ерөнхийлөгчийн шуурхай хэрэгжүүлэх бүрэн эрх харьцангуй өргөн

Question 38 of 100

Medal-premium 1

238. Эдгээр бодомжийн аль нь парламентын бүгд найрамдах улсын мөн чанарт илүү бүрэн нийцэж байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн парламентад хадгалагддаг төрийн удирдлагын ардчилсан хэлбэр

 • b. засгийн газрыг ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн парламентаас байгуулдаг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • c. төрийн болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр субъектэд хадгалсан, засгийн газрыг парламентаас байгуулдаг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • d. төрийн болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр субъектэд хадгалсан, засгийн газрыг парламентаас байгуулж, хариуцлага хүлээлгэдэг төрийн удирдлагын хэлбэр

Question 39 of 100

Medal-premium 1

239. Парламентын бүгд найрамдах улсын онцлог шинж (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. улс төрийн соёл, ардчилал, иргэний нийгэм өндөр хөгжсөн байдаг

 • b. парламентад олонх болсон нам засгийн газрыг байгуулж, тэрхүү засгийн газар парламентын өмнө хариуцлага хүлээнэ

 • c. төрийн болон засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх өөр өөр субъектэд хадгалагддаг

 • d. ерөнхийлөгч засгийн газрыг байгуулж, засгийн газар парламентын өмнө хариуцлага хүлээнэ

Question 40 of 100

Medal-premium 1

240. Аль бодомж холимог бүгд найрамдах улсын мөн чанарыг бүрэн илэрхийлж байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрх нэг субъектэд хадгалагддаг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • b. засгийн газрыг ерөнхийлөгч байгуулж, парламентын болон төрийн тэргүүний өмнө хариуцлага хүлээдэг төрийн удирдлагын хэлбэр

 • c. ерөнхийлөгчийн болон парламентын бүгд найрамдах улс давуу тал хосолсон төрийн удирдлагын хэлбэр

 • d. төрийн тэргүүн, засгийн газрын тэргүүний бүрэн эрхийг өөр өөр субъект хадгалж, засгийн газрыг ерөнхийлөгч байгуулж, парламентын өмнө хариуцлага хүлээдэг төрийн удирдлагын хэлбэр

Question 41 of 100

Medal-premium 1

242. Аль нь холимог бүгд найрамдах улсын онцлогт тохирч байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. ерөнхийлөгч парламентын олонхтой зөвшилцөн засгийн газрыг огцруулна

 • b. засгийн газрын кабинетийг ерөнхийлөгч удирдана

 • c. ерөнхийлөгч парламентыг тараах эрх эдэлнэ

 • d. ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэнэ

Question 42 of 100

Medal-premium 1

242. Аль нь холимог бүгд найрамдах улсын онцлогт тохирч байна вэ?

Select one or more of the following:

 • a. ерөнхийлөгч парламентын олонхтой зөвшилцөн засгийн газрыг огцруулна

 • b. засгийн газрын кабинетийг ерөнхийлөгч удирдана

 • c. ерөнхийлөгч парламентыг тараах эрх эдэлнэ

 • d. ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэнэ

Question 43 of 100

Medal-premium 1

243. Төрийн байгууламжийн түгээмэл ангилал

Select one or more of the following:

 • a. нэгдмэл, Холбооны, Конфедераци

 • b. энгийн нэгдмэл, Нийлмэл нэгдмэл, Холбооны

 • c. нэгдмэл, Холбооны

 • d. нэгдмэл, Үндэстний холбооны, Нутаг дэвсгэрийн холбооны

Question 44 of 100

Medal-premium 1

244. Нэгдмэл улсын үндсэн шинж

Select one or more of the following:

 • a. татварын нэг тогтолцоо

 • b. нэг Үндсэн хууль

 • c. иргэний нэг харъяалал

 • d. нутаг дэвсгэр нь зөвхөн засаг захиргааны нэгжид хуваагддаг

 • e. төрийн байгууллагын нэгдмэл тогтолцоо

Question 45 of 100

Medal-premium 1

245. Монгол улс бол:

Select one or more of the following:

 • a. нийлмэл нэгдмэл улс

 • b. энгийн нэгдмэл улс

 • c. нэгдмэл улс

 • d. бүгд зөв

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 46 of 100

Medal-premium 1

246. Төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улсыг ямар шалгуураар энгийн нэгдмэл, нийлмэл нэгдмэл гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр

 • b. муж улсуудын тоогоор

 • c. нэгжийн улс төр, эрх зүйн статусаар

 • d. бүгд зөв

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 47 of 100

Medal-premium 1

247. Холбооны улс бол:

Select one or more of the following:

 • a. автономат эрх бүхий муж улсуудын бүрдэл

 • b. тусгаар улсуудын холбоо

 • c. өөрийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд төрийн эрх зүйн бие даасан статус бүхий улсуудын холбоо

 • d. нийлмэл нэгдмэл улсын төгөлдөржсөн хэлбэр

 • e. хамтын ажиллагааны гэрээ бүхий улсууд

Question 48 of 100

Medal-premium 1

248. Холбооны улсыг ямар шалгуураар нутаг дэвсгэрийн, үндэстний гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. эдийн засгийн хүчин чадал

 • b. нутаг дэвсгэрийн хэмжээг

 • c. гишүүн улсын улс төр, эрх зүйн статус

 • d. түүхэн үүсэл,

 • e. үндэстний тоо

Question 49 of 100

Medal-premium 1

249. Үндэсний болон нутаг дэвсгэрийн холбооны улсын аль нь илүү бүрэн эрхтэй вэ?

Select one or more of the following:

 • a. Үндэсний

 • b. Нутаг дэвсгэрийн

 • c. Адил

Question 50 of 100

Medal-premium 1

250. Тусгаар улсуудын холбоо (конфедераци) бол:

Select one or more of the following:

 • a. нийгмийн гэрээний онолоор байгуулагдсан холбоо

 • b. гишүүн нь харьцангуй бие даасан, тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд байгуулагдсан улс төр, эрх зүйн түр холбоо

 • c. тусгаар тогтносон, бие даасан бүрэн эрхт улсууд тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд гэрээний үндсэн дээр байгуулсан хууль зүйн түр холбоо

Question 51 of 100

Medal-premium 1

251. Нөлөө бүхий хүчирхэг улс бага буурай орныг хүсэлтээр нь өөрийн ивээл хамгаалалтад авахыг

Select one or more of the following:

 • a. уни

 • b. импери

 • c. бодит уни

 • d. Протекторат

Question 52 of 100

Medal-premium 1

252. Төрийн дэглэм бол

Select one or more of the following:

 • a. төрөөс эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн хэлбэр

 • b. албадлагаас татгалзаж, хүний эрхийг хамгаалсан эрх зүйн горим

 • c. төрөөс эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх эрх зүйн дэг журмын арга, механизм, түүний шинж чанарыг хэлнэ

 • d. а, б хоёр зөв

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 53 of 100

Medal-premium 1

253. Ардчилсан дэглэмийн үндсэн шинж(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан байна

 • b. хууль ёсыг дээдлэнэ

 • c. хүний эрх, эрх чөлөөний орчин хамгаалагдсан байна

 • d. шударга, тэгш, чөлөөтэй, шууд сонгуулийн тогтолцоо бүрдсэн байна

 • e. бүгд зөв

Question 54 of 100

Medal-premium 1

254. Төрийн дэглэмийг ямар шалгуураар ардчилсан, ардчилсан бус гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. үндсэн хуультай эсэхийг

 • b. хараат бус шүүхтэй эсэхийг

 • c. хүний эрх, эрх чөлөөний суурь зарчмыг хүлээн зөвшөөрч буй эсэхийг

 • d. олон намын тогтолцоотой эсэхийг

 • e. парламентын тогтолцоотой эсэх

Question 55 of 100

Medal-premium 1

255. Төрийн механизм нь

Select one or more of the following:

 • a. төрийн дээд байгууллагуудын тогтолцоо

 • b. нийтлэг эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг байгууллага, албан тушаалтны тогтолцоо

 • c. хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага

 • d. төрийн төв орон нутгийн алба

 • e. төрийн сан хөмрөг

Question 56 of 100

Medal-premium 1

256. Аль нь төрийн механизмын үндсэн шинжид хамаарах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. мэргэшсэн хүмүүсээс бүрдэнэ

 • b. нийтлэг эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ

 • c. ямар ч үед албадлагыг ашиглана

 • d. төрийн сан хөмрөгт тулгуурлана

Question 57 of 100

Medal-premium 1

257. Төрийн механизмын бүрэлдэхүүнд аль нь багтах вэ?(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. төрийн байгууллага

 • b. төрийн албан тушаалтан

 • c. төрийн зорилт

 • d. техник хэрэгсэл

 • e. төрийн зорилго

Question 58 of 100

Medal-premium 1

258. Төрийн механизмын үндсэн загварыг тодорхойл

Select one or more of the following:

 • a. иргэний, Улс төр – хүнд суртлын, Шашин – хүнд суртлын тогтолцоо

 • b. улс төрийн, Иргэний, Эдийн засгийн тогтолцоо

 • c. шашин – хүнд суртлын, Улс төрийн, Намжсан тогтолцоо

 • d. Авторитар, Ардчилсан, Холимог тогтолцоо

Question 59 of 100

Medal-premium 1

259. Төрийн механизмын мөн чанар, үйл ажиллагааны зарчмыг

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоомжоор

 • b. олон улсын гэрээгээр

 • c. үндсэн хуулиар тодорхойлдог

 • d. бүгд зөв

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 60 of 100

Medal-premium 1

260. Ард түмний гэрээ буюу бичмэл Үндсэн хуулийг анхлан боловсруулагчид нь:

Select one or more of the following:

 • a. Ромын хуульчид

 • b. АНУ-ын Үндсэн хуулийг боловсруулагчид

 • c. Английн левеллистүүд

 • d. нийгмийн гэрээний онолчид

Question 61 of 100

Medal-premium 1

261. Төрийн механизмын үндсэн субъект нь:

Select one or more of the following:

 • a. парламент,засгийн газар, яам

 • b. засгийн газар, яам, агентлаг

 • c. хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх

 • d. төрийн тэргүүн

Question 62 of 100

Medal-premium 1

262. Төрийн байгууллагыг үйл ажиллагааны хүрээгээр нь:

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх

 • b. сонгогдсон, томилогдсон

 • c. ганцаарчилсан, хамтын

 • d. төв ба орон нутгийн

Question 63 of 100

Medal-premium 1

263. Төрийн байгууллагыг байгуулагдах аргаар нь

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх

 • b. сонгогдсон, томилогдсон

 • c. ганцаарчилсан, хамтын

 • d. төв ба орон нутгийн

Question 64 of 100

Medal-premium 1

264. Парламент бол:

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх барих дээд байгууллага

 • b. ард түмний төлөөллийн байгууллага

 • c. хууль тогтоох дээд байгууллага

 • d. ард түмний төлөөллийн дээд байгуулага

 • e. эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоодог байгууллага

Question 65 of 100

Medal-premium 1

265. Парламентын үндсэн чиг үүрэг(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоох

 • b. засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах

 • c. шүүх эрх мэдлийг хянах

 • d. улсын төсвийг батлах

 • e. ард түмнийг төлөөлөх

Question 66 of 100

Medal-premium 1

266. Холбооны Улсын Парламент нь:

Select one or more of the following:

 • a. нэг танхимтай

 • b. хоёр танхимтай

 • c. аль нь ч байж болно

Question 67 of 100

Medal-premium 1

267. Парламентыг ямар шалгуураар өргөн, хязгаарлагдмал, зөвлөх эрх мэдэлтэй гэж ангилдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хяналтын хэлбэрийг

 • b. үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэсийг

 • c. хууль тогтоох эрх мэдлийг

 • d. хэдэн танхимтай эсэхийг

 • e. төрийн байгууламжийг

Question 68 of 100

Medal-premium 1

268. Парламентын бүрэн эрх (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. хуулийн төсөл боловсруулах

 • b. төрийн гадаад, дотоод бодлогыг дангаар буюу оролцон тодорхойлох

 • c. олон улсын гэрээг соёрхон батлах

 • d. дээд албан тушаалтанг томилох зөвшөөрлийг төрийн тэргүүнд өгөх

Question 69 of 100

Medal-premium 1

269. Аль нь Засгийн газрын үндсэн чиг үүрэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хууль биелүүлэх

 • b. улсын төсөв хэлэлцэх

 • c. онц байдал тогтоох

 • d. төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх

 • e. ард түмнийг төлөөлөх

Question 70 of 100

Medal-premium 1

270. Парламентын бүгд найрамдах улсын Засгийн газар ямар субъектын өмнө хариуцлага хүлээх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн

 • b. засгийн газар

 • c. парламент

 • d. төрийн тэргүүн болон парламент

 • e. бие даан ажиллана.

Question 71 of 100

Medal-premium 1

270. Парламентын бүгд найрамдах улсын Засгийн газар ямар субъектын өмнө хариуцлага хүлээх вэ?

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн

 • b. засгийн газар

 • c. парламент

 • d. төрийн тэргүүн болон парламент

 • e. бие даан ажиллана.

Question 72 of 100

Medal-premium 1

272. Парламентын бүгд найрамдах улсад засгийн газрын тэргүүн, гишүүдийг ямар арга ажиллагаагаар хэн томилох вэ?

Select one or more of the following:

 • a. ерөнхийлөгч

 • b. парламент

 • c. ерөнхийлөгчийн санал болгосноор парламент

 • d. парламент дахь олонхын бүлэг ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн

Question 73 of 100

Medal-premium 1

273. Засгийн газрыг хэн толгойлох нь

Select one or more of the following:

 • a. төрийн байгууламжийн хэлбэрээс

 • b. төрийн дэглэмээс

 • c. төрийн удирдлагын хэлбэрээс

 • d. төрийн механизмаас

Question 74 of 100

Medal-premium 1

274. Засгийн газрыг хариуцлага хүлээх байдлаар нь.

Select one or more of the following:

 • a. хамтын болон хамтын бус хариуцлага хүлээдэг

 • b. бүрэн болон хэсэгчлэн хариуцлага хүлээдэг

 • c. хамтын болон ганцаарчилсан хариуцлага хүлээдэг

 • d. хууль зүйн болон ёс зүйн хариуцлага хүлээдэг

Question 75 of 100

Medal-premium 1

275. “Хоёр намын засгийн газрыг ямар нөхцөлд байгуулдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. эвсэлд нэгдэж орсон намууд парламентад олонх болсон нөхцөлд

 • b. үзэл баримтлал адил намууд

 • c. парламентад олон суудал авсан нам аль нэг намтай нэгдэж олонх болсон үед

 • d. хоёр нам парламентад адил тооны суудалтай нөхцөлд

 • e. зөв хариулт алга

Question 76 of 100

Medal-premium 1

276. Шүүхийн бүрэлдэхүүнийг дараах аргаар байгуулна.

Select one or more of the following:

 • a. сонгох, батламжлах

 • b. томилох, соёрхон батлах

 • c. сонгох, томилох

 • d. томилох, ёсчлох

Question 77 of 100

Medal-premium 1

277. Шүүхийн үндсэн чиг үүрэг

Select one or more of the following:

 • a. нийгэмд дэг журам тогтоох

 • b. эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх

 • c. хүний эрхийн суурь хэмжээг хамгаалах

 • d. хууль хэрэглэх

 • e. хууль биелүүлэх

Question 78 of 100

Medal-premium 1

278. Шүүхийн байгууллагын ангилал.

Select one or more of the following:

 • a. төрийн болон төрийн бус

 • b. төрийн болон сайн дурын

 • c. төрийн болон олон улсын

 • d. төрийн, төрийн бус, хосолсон

Question 79 of 100

Medal-premium 1

279. Англи-саксоны шүүхийн загварын онцлог шинж(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. шүүгч шүүх хуралдааныг даргална

 • b. шүүгч мөрдөн шүүнэ

 • c. гэм бурууг тангарагтны шүүгчид тогтооно

 • d. ерөнхий болон тусгай шүүхийн нэгдмэл тогтолцоотой

Question 80 of 100

Medal-premium 1

280. Эх газрын эрх зүйн тогтолцооны шүүхийн загварын онцлог

Select one or more of the following:

 • a. шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр дагнасан шүүх оршиж, тус бүр өөрийн дээд байгууллагатай байдаг.

 • b. шүүгч шүүн таслах ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, нотолгоог цуглуулж, үнэлж, хуралдааныг даргалж, шийдвэр гаргадаг.

 • c. шүүгч шүүх хуралдаанд хөгжмийн “удирдаач” шиг үүрэг гүйцэтгэдэг.

 • d. Шударга ёсны шаардлагыг хангах үүднээс иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаанд оролцож, шийдвэр гаргалцана.

Question 81 of 100

Medal-premium 1

281. Мусульманы шүүхийн онцлог

Select one or more of the following:

 • a. Нүгэл, гэмт хэрэг хоёрыг адилтган үзэж, хэрэг, маргааныг итгэл хүндэтгэл хүлээсэн хүн шүүн тасладаг

 • b. Аллах тэнгэрийн нэрийн өмнөөс шүүдэг тул шударга ёсны шаардлагыг хангах үүднээс иргэдийн төлөөлөгч шүүх хуралдаанд оролцохгүй

 • c. шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх нээлтэй

Question 82 of 100

Medal-premium 1

282. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилсан улсад шүүгчийн статусыг хэрхэн тодорхойлох вэ?

Select one or more of the following:

 • a. шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч

 • b. мөрдөн шүүгч

 • c. хэрэг маргаан таслагч

 • d. төрийн албан хаагч

Question 83 of 100

Medal-premium 1

283. Нутгийн удирдлага нь:

Select one or more of the following:

 • a. нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудын тогтолцоо

 • b. засаг дарга, түүний ажлын аппарат

 • c. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хүрээнд өөрийн болон төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг байгууллагын тогтолцоо

 • d. иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүний тэргүүлэгчид

Question 84 of 100

Medal-premium 1

284. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь:

Select one or more of the following:

 • a. өөрийн удирдлагын зарчимд тулгуурлана

 • b. диспозитив зарчимд тулгуурлана

 • c. нутгийн удирдлагыг төрийн удирдлагатай тэнцвэржүүлэх зарчимд тулгуурлана

 • d. нутгийн өөрөө удирдах ёс болон төрийн удирдлагыг хослуулах зарчимд тулгуурлана

Question 85 of 100

Medal-premium 1

285. Парламентын бүгд найрамдах улсад парламентыг тараах эрхийг ямар субъект хадгалдаг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. төрийн тэргүүн

 • b. өөрөө

 • c. засгийн газар

 • d. төрийн тэргүүн болон парламент

Question 86 of 100

Medal-premium 1

286. Төрийн чиг үүрэг нь

Select one or more of the following:

 • a. төрийн удирдлагын нийлбэр цогц

 • b. нийгмийн харилцааг зохицуулах төрийн үйл ажиллагааны хэлбэр

 • c. төрөөс заавал гүйцэтгэх ёстой эрх зүйн болон зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 • d. үндсэн хуулийн дагуу ард түмнээс шилжүүлэн авсан эрх

 • e. нийгмийн баялгийг бүтээх арга

Question 87 of 100

Medal-premium 1

287. Төрийн чиг үүргийн үндсэн шинж (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. зайлшгүй

 • b. түгээмэл

 • c. албадлага

 • d. байнгын тогтвортой, тасралтгүй

Question 88 of 100

Medal-premium 1

288. Төрийн “чиг үүрэг”, “зорилго”, “зорилт” гэсэн ойлголтын харилцан хамаарал

Select one or more of the following:

 • a. агуулга багтаамжийн хувьд адил

 • b. зорилго нь хамгийн өргөн хүрээтэй

 • c. зорилт нь чиг үүргээ багтаадаг

 • d. чиг үүрэг зорилгыг тодорхойлдог

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 89 of 100

Medal-premium 1

289. Г.Еллинек төрийн чиг үүргийг хэрхэн ангилсан вэ?

Select one or more of the following:

 • a. удирдлагаар хангах, хамгаалах

 • b. хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх

 • c. материалаг хийгээд формаль

 • d. эрх зүйг тогтоох, хэрэгжүүлэх, хамгаалах

Question 90 of 100

Medal-premium 1

290. Зохиогч төрийн чиг үүргийг үйл ажиллагааны нь шинж чанараар хэрхэн ангилсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. гадаад, дотоод

 • b. үндсэн, туслах

 • c. үндсэн ба гадаад

 • d. тусгай ба ерөнхий

Question 91 of 100

Medal-premium 1

291. Төрийн эрх мэдлийн дээд байгууллагаас тасралтгүй хэрэгжүүлдэг эрх зүйн үйл ажиллагааг

Select one or more of the following:

 • a. хууль тогтоох чиг үүрэг

 • b. гадаад чиг үүрэг

 • c. үндсэн чиг үүрэг

 • d. материаллаг чиг үүрэг

Question 92 of 100

Medal-premium 1

292. Хууль тогтоох чиг үүрэг бол:

Select one or more of the following:

 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ бүтээх үйл ажиллагаа

 • b. эрх зүйн агуулгын эх сурвалж бүтээх ажиллагаа

 • c. эрх зүйн хэлбэрийн эх сурвалж бүтээх үйл ажиллагаа

 • d. үндсэн хуулиар парламентад олгосон эрх хэмжээ

 • e. хуулийн биелэлтийг хянах ажиллагаа

Question 93 of 100

Medal-premium 1

293. Хууль тогтоох чиг үүргийн үндсэн зорилго (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. нийгмийн харилцааг зохицуулах

 • b. хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах

 • c. эрх зүйн дэг журам тогтоох

 • d. үндсэн хуулийг албан ёсоор тайлбарлах

 • e. хууль биелүүлэх ажиллагаа

Question 94 of 100

Medal-premium 1

294. Засгийн газар нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоож болох уу?

Select one or more of the following:

 • a. зарим асуудлын хүрээнд

 • b. зөвхөн Үндсэн хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд

 • c. нийт ард түмэн хүссэн тэр үед

 • d. ямар ч тохиолдолд болно

Question 95 of 100

Medal-premium 1

295. Засгийн газрын үндсэн чиг үүрэг

Select one or more of the following:

 • a. хууль хэрэглэх

 • b. хууль биелүүлэх

 • c. хууль хамгаалах

 • d. улс төрийн удирдлага хэрэгжүүлэх

 • e. эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоох

Question 96 of 100

Medal-premium 1

296. Хүн, иргэний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд хууль ёс, эрх зүйн дэг журмыг хангах төрийн үйл ажиллагааг

Select one or more of the following:

 • a. хууль сахиулах чиг үүрэг

 • b. нийгмийн дэг журмыг хамгаалах чиг үүрэг

 • c. нийгмийн харилцааг зохицуулах чиг үүрэг

 • d. хууль хамгаалах чиг үүрэг

Question 97 of 100

Medal-premium 1

297. Төрийн гадаад чиг үүрэг

Select one or more of the following:

 • a. олон улсын худалдаа, эрх зүйтэй холбогдсон олон талт үйл ажиллагаа

 • b. гадаад бодлого, үндэсний аюулгүй байдалтай холбогдсон хоёр болон олон талт үйл ажиллагаа

 • c. төрөөс дэлхийн бусад улс түмэнтэй харилцан ашигтай хамтран ажиллах, харилцан ойлголцох, итгэлцлийг төрүүлэх, улс орныхоо нэр хүнд, тусгаар тогтнолыг болзошгүй халдлагаас хамгаалахад чиглэсэн олон улсын төвшинд явуулж буй үйл ажиллагаа

 • d. бүгд зөв

 • e. зөв хариулт алга байна

Question 98 of 100

Medal-premium 1

298. Орчин үеийн ардчилсан төрийн чиг үүрэг

Select one or more of the following:

 • a. эдийн засгийн харилцааг удирдах

 • b. үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн жам ёсны харилцаанд хамгийн бага оролцох

 • c. үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах

 • d. иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Question 99 of 100

Medal-premium 1

298. Орчин үеийн ардчилсан төрийн чиг үүрэг

Select one or more of the following:

 • a. эдийн засгийн харилцааг удирдах

 • b. үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн жам ёсны харилцаанд хамгийн бага оролцох

 • c. үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах

 • d. иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Question 100 of 100

Medal-premium 1

300. Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онолын үндсэн зорилго

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг тодорхой болгох

 • b. үндсэн хуульт ёсыг баталгаажуулах

 • c. хүний төрөлх эрхийг хангаж, хамгаалах

 • d. хууль биелэлтийг хангах

 • e. эрх зүйн дэг журам тогтоох

Icon_fullscreen

Turiin onol 201-300

Munkh Orgil
Quiz by , created over 1 year ago

ТӨРИЙН ОНОЛ

Eye 156
Pin 3
Balloon-left 0
Tags
Munkh Orgil
Created by Munkh Orgil over 1 year ago
Close