< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Testiranje 2015, drugi dio

Question 1 of 196

Medal-premium 1

4. У којим случајевима полицијски службеник употребљава средства силе?

Select one of the following:

 • а) Само у случајевима када остале мјере нису ефикасне и не дају жељене резултате,

 • б) Ради лакшег извршења службене радње,

 • в) Употребљава силу увијек када сматра да је употреба средстава силе неопходна,

 • г) У свим наведеним случајевима.

Question 2 of 196

Medal-premium 1

5. Која радња полицијског службеника претходи примјени средства силе?

Select one of the following:

 • а) Упознавање лица са његовим правима,

 • б) Указивање на настали проблем,

 • в) Давање упозорења,

 • г) Све наведено.

Question 3 of 196

Medal-premium 1

6. Који акт сачињава полицијски службеник који је употријебио средства силе?

Select one of the following:

 • а) Службену забиљешку о употреби силе,

 • б) Записник о употреби силе,

 • в) Извјештај о употреби силе,

 • г) Извјештај о употреби силе и службену забиљешку о употреби средстава силе

Question 4 of 196

Medal-premium 1

7. Коме полицијски службеник доставља извјештај о употреби силе?

Select one of the following:

 • а) Директору полиције,

 • б) Командиру полицијске станице,

 • в) Шефу смјене,

 • г) Непосредном руководиоцу.

Question 5 of 196

Medal-premium 1

8. По пријему извјештаја о употреби силе полицијског службеника, дужност непосредног руководиоца је:

Select one of the following:

 • а) да сачини почетни извјештај о употреби силе,

 • б) да обавијести усменим путем надређеног руководног радника,

 • в) да обавијести Јединицу за професионалне стандарде,

 • г) да сачини почетни извјештај о употреби силе и достави га Јединици за професионалне стандарде у року од 24 сата,

Question 6 of 196

Medal-premium 1

9. Ако сам полицијски службеник (који је употријебио силу) није у могућности поднијети извјештај о употреби силе, извјештај подноси?

Select one of the following:

 • а) Радни колега који преузима смјену у року од 24 часа

 • б) Колега који је био присутан када је употријебљено средство силе у року од 24 часа

 • в) Командир полицијске станице у року од 24 часа

 • г) Његов непосредни руководилац у року од 24 часа,

Question 7 of 196

Medal-premium 1

10. Полицијски службеник може да употријеби физичку снагу, укључујући и борилачке вјештине, ради:

Select one of the following:

 • а) савлађивања отпора лица које нарушава јавни ред и мир или које треба лишити слободе или привести,

 • б) спречавања бјекства лица које је лишено слободе или лица затеченог на лицу мјеста или у непосредној близини лица мјеста извршења кривичног дјела, а за које постоји основана сумња да је извршило кривично дјело,

 • в) одбијања напада од себе или лица или објекта који обезбјеђује и

 • г) спречавања самоповређивања лица

 • д) све претходно наведено

Question 8 of 196

Medal-premium 1

11. Према којим категоријама лица се неће употријебити физичка снага и службена палица

Select one of the following:

 • а) Према лицима под утицајем алкохола, женама и дјеци

 • б) Према женама, дјеци и старијим лицима

 • в) Према дјеци, старијим лицима, видно неспособним лицима, као ни према женама које су очигледно трудне, осим ако та лица директно не угрожавају живот полицијског службеника, других лица или свој живот

 • г) Ниједан од понуђених одговора није тачан

Question 9 of 196

Medal-premium 1

12. Полицијски службеник који је у току вршења дужности употријебио силу одмах обавјештава :

Select one of the following:

 • а) непосредног руководиоца,

 • б) непосредног руководиоца и шефа смјене,

 • в) шефа смјене и дежурног руководног радника,

 • г) све претходно наведено.

Question 10 of 196

Medal-premium 1

13. Под специјалним оружјем подразумијева се :

Select one of the following:

 • а) хладно оружје, оружје са тетивом и кинетичко оружје,

 • б) хладно оружје, оружје са тетивом и анастетичка оружја,

 • в)хладно оружје, оружје са тетивом и оружје које под компресијом избацује пројектиле,

 • г) све претходно наведено.

Question 11 of 196

Medal-premium 1

14. У којим ситуацијама се употребљавају средства за присилно заустављање возила ?

Select one of the following:

 • а) Спречавања бјекства моторним возилом лица за које постоји основана сумња да је извршило прекршај против ЈРМ,

 • б) Спречавања бјекства моторним возилом лица за које постоји основана сумња да је извршило КД које се гони по службеној дужности,

 • в) Спречавања бјекства моторним возилом лица за које постоји основана сумња да је извршило КД за које се може изрећи казна затвора од 10 година или тежа,

 • в) Спречавања бјекства моторним возилом лица за које постоји основана сумња да је извршило КД за које се може изрећи казна затвора од 5 година или тежа.

Question 12 of 196

Medal-premium 1

15. Када се хемијска средства могу користити у затвореним просторијама?

Select one of the following:

 • а) Ради савладавања отпора лица које се крије,

 • б) Само ради савладавања отпора лица које се крије или се забарикадирало и пријети или пружа отпор употребом ватреног оружја, опасним оруђем или другим средством погодним за напад,

 • в) Ради спречавања самоповређивања лица које се забарикадирало,

 • г) Све наведено.

Question 13 of 196

Medal-premium 1

16. Шта се од наведеног сматра употребом ватреног оружја?

Select one of the following:

 • а) Пуцање из ватреног оружја према лицу,

 • б) Подразумијева се пуњење, потезање, стављање у положај за употребу,

 • в) Превентивно кориштење ватреног оружја без пуцања,

 • г) Пуцање из ватреног оружја у ваздух ради тражења помоћи,

 • д) Пуцање у опасне животиње кад угрожавају живот или личну безбједност људи

Question 14 of 196

Medal-premium 1

17. Полицијски службеник може употријебити ватрено оружје ако нема другог начина да :

Select one of the following:

 • а) заштити животе људи или свој живот од непосредне пријетње смрћу, повреде опасне по живот или теже повреде ,

 • б) лиши слободе опасно лице за које се претпоставља да је наоружано,

 • в) спријечи извршење кривичног дјела које представља озбиљну пријетњу животу или интегритету, лиши слободе лице које представља такву опасност и пружа отпор полицији,

 • г) а и в су тачни одговори

Question 15 of 196

Medal-premium 1

18. Шта се сматра средствима на бази електрицитета ?

Select one of the following:

 • а) Уређаји који производе електричне или електромагнетне импулсе и који изазивају привремено онеспособљавање лица,

 • б) Уређаји који производе привремено оспособљавање лица дјеловањем електричне енергије,

 • в) Уређаји који производе наелектрисање и који изазивају привремено онеспособљавање лица,

 • г) Све претходно наведено.

Question 16 of 196

Medal-premium 1

19. Када полицијски службеник смије употријебити ватрено оружје против возила у покрету?

Select one of the following:

 • а) када се у возилу налази лице које је у бјекству и очигледно нема намјеру да поступи по наредби полицијског службеника,

 • б) када је возило украдено,

 • в) када се возило користи као средство за наношење повреда полицијским службеницима или другим лицима, или ако је то неопходно ради спречавања озбиљних или смртоносних повреда нанијетих пуцањем из возила на полицијске службенике или на друга лица,

 • г) све претходно наведено

Question 17 of 196

Medal-premium 1

20. Средства за присилно заустављање лица употребљавају се за ( заокружи тачан одговор):

Select one of the following:

 • а) спречавање продора веће групе лица на одређено мјесто или простор;

 • б) затварање тргова, улица и других простора,

 • в) одржавање јавног реда и мира,

 • г) све претходно наведено.

Question 18 of 196

Medal-premium 1

1. У ком року је организатор дужан да поднесе пријаву за одржавање мирног окупљања ?

Select one of the following:

 • а) У што краћем року,

 • б) Најкасније у року од десет дана прије почетка одржавања мирног окупљања,

 • в) Најкасније пет дана прије почетка одржавања мирног окупљања или 48 часова са образложењем зашто се није окупљање најавило у року 5 дана.

Question 19 of 196

Medal-premium 1

2. Јавни скуп не може сазвати нити на јавном скупу иступати:

Select one of the following:

 • а) лице које је склоно вршењу кривичних дјела,

 • б) лице коме је то право забранио град или општина,

 • в) лице коме је судском одлуком изречена мјера безбједности забране јавног иступања.

Question 20 of 196

Medal-premium 1

3. Простор за одржавање мирног окупљања одређује :

Select one of the following:

 • а) суд, односно тужилаштво,

 • б) сазивач јавног скупа,

 • в) град, односно општина својим актом.

Question 21 of 196

Medal-premium 1

4. Да ли се може мирно окупљање грађана одржавати на магистралним, регионалним и локалним путевима на начин којим се угрожава безбједност саобраћаја ?

Select one of the following:

 • а) Не,

 • б) Може по одобрењу организатора јавног скупа,

 • в) Може онолико времена колико је потребно да се одржи скуп.

Question 22 of 196

Medal-premium 1

5. Да ли је организатор дужан да обезбиједи ред и мир на мирном окупљању ?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не, јер је мирно окупљање пријавио надлежном органу,

 • в) Није потребно, пошто се ради о мирном окупљању.

Question 23 of 196

Medal-premium 1

6. Да ли надлежни орган може рјешењем забранити одржавање мирног окупљања ?

Select one of the following:

 • а) Не,

 • б) Може, ако није уредно и благовремено пријављено,

 • в) Може, ако је мјесто одржавања јавног окупљања одређено одлуком града, односно општине.

Question 24 of 196

Medal-premium 1

7. Да ли руководилац мирног окупљања може да прекине мирно окупљање ?

Select one of the following:

 • а) Може, ако наступи стварна опасност за безбједност учесника мирног окупљања и имовину,

 • б) Не може прекинути мирно окупљање јер није надлежан.

Question 25 of 196

Medal-premium 1

8. Да ли редар смије носити оружје за вријеме обављања редарских послова ?

Select one of the following:

 • а) Смије само уз посебно одобрење,

 • б) Не,

 • в) Смије, ако очекује нарушавање јавног реда и мира.

Question 26 of 196

Medal-premium 1

9. У ком року је организатор дужан пријавити одржавање јавне приредбе ?

Select one of the following:

 • а) У року од три дана,

 • б) Најкасније у року од 48 часова прије почетка одржавања,

 • в) Најкасније седам дана прије почетка одржавања.

Question 27 of 196

Medal-premium 1

10. У ком временском року је надлежни орган дужан донијети рјешење о забрани одржавања јавне приредбе?

Select one of the following:

 • а) Најкасније 24 часа прије почетка одржавања јавне приредбе,

 • б) Није одређен рок за доношење рјешења,

 • в) Најкасније 48 часова прије почетка одржавања јавне приредбе.

Question 28 of 196

Medal-premium 1

11. Које су обавезе редара приликом одржавања мирног окупљања?

Select one of the following:

 • а) Да штити учеснике мирног окупљања и имовину која се налази на простору на којем се одржава мирно окупљање,

 • б) Да прекине одржавање мирног окупљања у случају нарушавања јавног реда и мира,

 • в) Да одузме оружје или предмете погодне за наношење повреда од учесника мирног окупљања.

Question 29 of 196

Medal-premium 1

12. Да ли је учесницима мирног окупљања дозвољено уношење алкохолног пића?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не,

 • в) Да, у мањим количинама.

Question 30 of 196

Medal-premium 1

1. Полицијски службеник је обавезан да се прије примјене полицијских овлашћења идентификује показивањем службене полицијске легитимације и/или полицијске значке :

Select one of the following:

 • а) тачно, сем у изузетним случајевима

 • б) нетачно.

Question 31 of 196

Medal-premium 1

2. У полицијска овлашћења спада надзор и снимање на јавним мјестима :

Select one of the following:

 • а) не

 • б) да.

Question 32 of 196

Medal-premium 1

3. Полицијски службеник може самостално издавати наређење ?

Select one of the following:

 • а) Полицијски службеник не може самостално издавати наређење,

 • б) Полицијски службеник може самостално издавати наређење само у хитним случајевима, о чему је дужан обавијестити непосредног руководиоца,

 • в) Полицијски службеник може самостално издавати наређење у свим случајевима,

 • г) Полицијски службеник може самостално издавати наређење само у хитним случајевима, о чему је дужан обавијестити дежурног руководног радника.

Question 33 of 196

Medal-premium 1

4. Полицијски службеник обавјештава лице о разлозима због којих се врши провјера идентитета :

Select one of the following:

 • б) да, полицијски службеник обавјештава лице о разлозима због којих се врши провјера идентитета,

 • в) не, полицијски службеник није дужан обавијестити лице о разлозима због којих се врши провјера идентитета.

Question 34 of 196

Medal-premium 1

5. Легитимисање је службена радња коју предузимају полицијски служеници ради:

Select one of the following:

 • а) провјере идентитета,

 • б) утврђивања идентитета,

 • в) позивања лица и обављања разговора,

 • г) давања упозорења.

Question 35 of 196

Medal-premium 1

6. Ради утврђивања идентитета:

Select one of the following:

 • а) Министарство није овлашћено да врши јавно објављивање ради утврђивања идентитета,

 • б) Министарство је овлашћено да објави фоторобот, цртеж, снимак или опис тог лица.

Question 36 of 196

Medal-premium 1

7. Полицијски службеник даје упозорења на сљедећи начин :

Select one of the following:

 • а) само усмено,

 • б) само усмено и знаком пиштаљке,

 • в) усмено, свјетлосним или другим знаком, звуком пиштаљке или на други погодан начин,

 • г) само писмено.

Question 37 of 196

Medal-premium 1

8. Полицијски службеник може, када постоји законит разлог, позвати лице на разговор ради прикупљања обавјештења и тај разговор се обавља у времену :

Select one of the following:

 • а) од 06.00 до 21.00 часова,

 • б) од 07.00 до 15.00 часова,

 • в) од 00.00 до 24.00 часова,

 • г) од 09.00 до 21.00 часова.

Question 38 of 196

Medal-premium 1

9. Полицијски службеник може, када постоји законит разлог, позвати лице на разговор ради прикупљања обавјештења и тај разговор може трајати најдуже :

Select one of the following:

 • а) 3 часа,

 • б) 12 часова,

 • в) 6 часова,

 • г) 8 часова.

Question 39 of 196

Medal-premium 1

10. Потврда о привремено одузетом предмету садржи и правни основ за одузимање предмета :

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 40 of 196

Medal-premium 1

11. Полицијски службеник привремено одузима предмет :

Select one of the following:

 • а) када је то неопходно ради заштите јавне безбједности,

 • б) који је у посједу лица које је лишено слободе и које тај предмет може употријебити за самоповређивање, напад на друго лице или бјекство,

 • в) у свим горе наведеним случајевима,

 • г) ниједан од понуђених одговора није тачан.

Question 41 of 196

Medal-premium 1

12. Без писменог налога надлежног органа полицијски службеник може у службене просторије Министарства привести лице :

Select one of the following:

 • а) чији је идентитет потребно утврдити када нема другог начина,

 • б) полицијски службеник не може приводити лица у службене просторије без писменог налога,

 • в) за којим је расписана потрага и које се не одазове позиву за разговор,

 • г) а и в су тачни одговори.

Question 42 of 196

Medal-premium 1

13. Министарство полицијском службенику обезбјеђује правну помоћ:

Select one of the following:

 • а) Министарство није обавезно полицијском службенику обезбјеђивати правну помоћ ако је дјеловао у оквиру својих овлашћења,

 • б) Министарство је обавезно полицијском службенику пружити правну помоћ ако се против њега покрене кривични, прекршајни или парнични поступак због употребе силе или других радњи,

 • в) Министарство је обавезно полицијском службенику пружити правну помоћ ако се против њега покрене кривични, прекршајни или парнични поступак због употребе силе или других радњи само ако је дјеловао у оквиру својих овлашћења,

 • г) ниједан од понуђених одговора није тачан.

Question 43 of 196

Medal-premium 1

14. Полицијски службеник не може давати јавне изјаве нити на други начин коментарисати рад Министарства без одобрења:

Select one of the following:

 • а) непосредног руководиоца,

 • б) непосредног старјешине,

 • в) директора полиције,

 • г) министра УП.

Question 44 of 196

Medal-premium 1

15. Без писменог налога надлежног органа полицијски службеник може у службене просторије Министарства привести лице, а то привођење траје онолико дуго колико је неопходно за извршење полицијске радње, а најдуже (заокружи тачан одговор):

Select one of the following:

 • а) 6 часова,

 • б) 12 часова,

 • в) 24 часа,

 • г) 48 часова.

Question 45 of 196

Medal-premium 1

16. Привремено ограничење слободе кретања, без службеног одобрења, не може се наставити након постизања циља због којег је било примијењено нити трајати дуже од (заокружи тачан одговор):

Select one of the following:

 • а) 24 часа,

 • б) 12 часова,

 • в) 6 часова,

 • г) 8 часова.

Question 46 of 196

Medal-premium 1

17. Полицијски службеник врши довођење лица:

Select one of the following:

 • а) за којим је расписана потрага

 • б) чији је идентитет потребно утврдити, ако нема другог начина

 • в) ако је издата писмена наредба суда, тужиоца или на основу налога по закључку о довођењу,

 • г) све претходно наведено.

Question 47 of 196

Medal-premium 1

18. Полицијски службеник је дужан чувати као тајне све повјерљиве податке и материјале до којих дође, осим када вршење послова и задатака или законске одредбе захтијевају другачије и након престанка радног односа :

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 48 of 196

Medal-premium 1

19. Министар може из оправданог разлога или по захтјеву овлашћеног органа ослободити садашњег или бившег полицијског службеника обавезе чувања тајног податка :

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 49 of 196

Medal-premium 1

20. По постављању, полицијски службеник, у складу са Законом о полицијским службеницима, даје све информације о функцијама и активностима које врши он или чланови његове уже породице, као и податке о имовини којом он или чланови његове уже породице располажу: :

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 50 of 196

Medal-premium 1

21. За који полицијски чин је полицијски службеник обавезан да положи интерни испит за унапређење ?

Select one of the following:

 • а) За чин вишег полицајца.

 • б) За чин вишег наредника.

 • в) За чин наредника.

 • г) За чин млађег инспектора.

Question 51 of 196

Medal-premium 1

22. За које полицијске чинове су полицијски службеници обавезни да положе интерни испит за унапређење ?

Select one of the following:

 • а) За чин инспектора и главног инспектора.

 • б) За чин инспектора и самосталног инспектора.

 • в) За чин инспектора и вишег инспектора.

 • г) За чин инспектора и чин вишег инспектора.

Question 52 of 196

Medal-premium 1

23. Најкраће вријеме проведено у претходном чину које је потребно да би полицијски службеник испунио критерије за унапређење из чина полицајца у чин вишег полицајца јесте :

Select one of the following:

 • а) четири године,

 • б) двије године,

 • в) три године,

 • г) пет година.

Question 53 of 196

Medal-premium 1

24. Најкраће вријеме проведено у претходном чину које је потребно да би полицијски службеник испунио критерије за унапређење из чина вишег полицајца до чина млађег инспектора јесте :

Select one of the following:

 • а) четири године,

 • б) двије године,

 • в) три године,

 • г) пет година.

Question 54 of 196

Medal-premium 1

25. У случају када је потребно обавити хитан посао или задатак до одређеног рока или у одређеном временском периоду, издаје се наредба полицијским службеницима за прековремени рад који може дневно трајати најдуже :

Select one of the following:

 • а) до четири часа и не више од 10 часова седмично,

 • б) до четири часа и не више од 20 часова седмично,

 • в) до четири часова и не више од 30 часова седмично,

 • г) до четири часа и не више од 10 часова седмично.

Question 55 of 196

Medal-premium 1

26. Полицијски службеник који два пута узастопно добије оцјену не задовољава на годишњем оцјењивању :

Select one of the following:

 • а) новчано се кажњава,

 • б) премјешта се у другу организациону јединицу,

 • в) престаје му радни однос,

 • г) дисциплински одговара.

Question 56 of 196

Medal-premium 1

27. Министарство не може отпустити полицијског службеника на основу привремене неспособности за рад усљед болести или повреде на раду:

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 196

Medal-premium 1

28. Премјештај који је 60 или више километара удаљен од радног мјеста полицијског службеника може се извршити:

Select one of the following:

 • а) као дисциплинска мјера која је изречена полицијском службенику,

 • б) када је полицијског службеника изабрао директор по пријави на расписани интерни оглас за упражњено радно мјесто и када полицијски службеник прими наредбу о интерном премјештају,

 • в) када је полицијског службеника изабрао директор по пријави на расписани интерни оглас за упражњено радно мјесто,

 • г) када то захтјева његов непосредни руководилац.

Question 58 of 196

Medal-premium 1

29. Радни однос полицијског службеника престаје губитком држављанства Републике Српске, односно, Босне и Херцеговине :

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 59 of 196

Medal-premium 1

30. На дан престанка радног односа, полицијском службенику се :

Select one of the following:

 • а) одузима службено оружје, службена легитимација и полицијска значка и забрањује ношење службене униформе,

 • б) одузима службено оружје, док службену легитимацију и полицијску значку задржава,

 • в) одузима службено оружје, службена легитимација и полицијска значка а униформу може носити без полицијских обиљежја .

Question 60 of 196

Medal-premium 1

1. Који се од понуђених одговора не убраја у прекршајне казне?

Select one of the following:

 • а) укор,

 • б) новчана казна,

 • в) казна затвора.

Question 61 of 196

Medal-premium 1

2. За прекршај могу да одговарају:

Select one of the following:

 • а) физичко и правно лице,

 • б) физичко, правно и одговорно лице у правном лицу,

 • в) физичко лице, предузетник, правно лице и одговорно лице у правном лицу, одговорно лице у државном органу, републичком органу управе и органима јединице локалне самоуправе.

Question 62 of 196

Medal-premium 1

3. Казна затвора за учињени прекршај се не може прописати у трајању краћем од:

Select one of the following:

 • а) десет дана

 • б) петнаест дана

 • в) тридесет дана

Question 63 of 196

Medal-premium 1

4. Законом о прекршајима за учињени прекршај се може прописати и заштитна мјера забрана држања и одузимање животиња:

Select one of the following:

 • а) да

 • б) не

Question 64 of 196

Medal-premium 1

5. Прекршајни поступак се покреће на сљедећи начин:

Select one of the following:

 • а) издавањем прекршајног налога,

 • б) подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду,

 • в) на оба горе наведена начина.

Question 65 of 196

Medal-premium 1

6. Мјесно надлежан за вођење прекршајног поступка јесте:

Select one of the following:

 • а) суд на чијем подручју је почињен прекршај,

 • б) суд на чијем подручју је наступила посљедица,

 • в) суд на чијем подручју има боравиште или пребивалиште лице које је починило прекршај.

Question 66 of 196

Medal-premium 1

7. Прекршајни поступак против малољетника може се покренути:

Select one of the following:

 • а) само издавањем прекршајног налога,

 • б) само путем захтјева за покретање прекршајног поступка,

 • в) на оба горе наведена начина.

Question 67 of 196

Medal-premium 1

8. Прекршајни поступак се не може покренути ни водити према малољетном лицу које у вријеме извршења прекршаја није навршило:

Select one of the following:

 • а) 14 година,

 • б) 16 година,

 • в) 18 година.

Question 68 of 196

Medal-premium 1

9. Према малољетном учиниоцу који је починио прекршај може се изрећи полицијско упозорење за прекршај за који је прописана новчана казна до:

Select one of the following:

 • а) 100 КМ

 • б) 200 КМ

 • в) 300 КМ

Question 69 of 196

Medal-premium 1

10. Лице против кога је покренут прекршајни поступак јесте:

Select one of the following:

 • а) осумњичени,

 • б) оптужени,

 • в) окривљени.

Question 70 of 196

Medal-premium 1

11. Лицу одговорном за почињени прекршај може се изрећи сљедећа казна:

Select one of the following:

 • а) мјера притвора,

 • б) казна затвора,

 • в) упозоравајућа санкција.

Question 71 of 196

Medal-premium 1

12. Лице затечено у вршењу прекршаја полицијски службеници могу задржавањем лишити слободе за почињени прекршај и то лице потребно је извести пред суд одмах или најкасније:

Select one of the following:

 • а) у року од 8 часова,

 • б) у року од 24 часа,

 • в) у року од 12 часова.

Question 72 of 196

Medal-premium 1

13. Покушај извршења прекршаја је кажњив:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) да, ако је покушај извршења учињен са умишљајем.

Question 73 of 196

Medal-premium 1

14. Прекршаји и прекршајне санкције се могу прописати:

Select one of the following:

 • а) само законом,

 • б) законом, уредбом и правилником Скупштине општине,

 • в) законом, уредбом или одлуком Владе, одлуком Скупштине града, односно Скупштине општине.

Question 74 of 196

Medal-premium 1

15. Прекршајну санкцију може изрећи:

Select one of the following:

 • а) суд,

 • б) овлашћени орган,

 • в) суд и овлашћени орган

Question 75 of 196

Medal-premium 1

16. Малољетнику који је у вријеме извршења прекршаја навршио 16, а није навршио 18 година живота (старији малољетник) могу се изрећи само васпитне мјере:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 76 of 196

Medal-premium 1

17. Овлашћени орган ће издати прекршајни налог уколико је прекршај утврђен:

Select one of the following:

 • а) подацима који су добијени уређајима за надзор или мјерење,

 • б) непосредним опажањем од стране овлашћеног службеног лица приликом инспекције, надзора и прегледа, као и увида у службене евиденције надлежног органа

 • в) у оба случаја.

Question 77 of 196

Medal-premium 1

18. Овлашћени орган може прекршајним налогом изрећи:

Select one of the following:

 • а) само заштитне мјере одузимање предмета и забрана управљања моторним возилом у најкраћем трајању,

 • б) само заштитну мјеру одузимања предмета,

 • в) не може изрећи ниједну заштитну мјеру.

Question 78 of 196

Medal-premium 1

19. Прекршајни налог, поред осталог, садржи и поуку да, уколико лице против којег је издат прекршајни налог прихвати одговорност и најкасније у року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 79 of 196

Medal-premium 1

20. Захтјев за покретање прекршајног поступка садржи и сљедеће податке:

Select one of the following:

 • а) нaзив судa кojeм сe пoднoси зaхтjeв,

 • б) чињeнични oпис рaдњe из кoje прoизлaзи прaвнo oбиљeжje прeкршaja, вриjeмe и мjeстo извршeњa прeкршaja и другe oкoлнoсти пoтрeбнe дa сe прeкршaj штo тaчниje oдрeди,

 • в) све горе наведено.

Question 80 of 196

Medal-premium 1

21. Прекршајни налог се састоји од:

Select one of the following:

 • а) оригинала и једне копије,

 • б) оригинала и двије копије,

 • в) оригинала и најмање двије копије.

Question 81 of 196

Medal-premium 1

22. За учињени прекршај у саобраћају може се примијенити и мјера премјештање моторног возила на одређено мјесто до престанка дјеловања дејства алкохола или опојног средства, али не дуже од:

Select one of the following:

 • а) 6 часова,

 • б) 12 часова,

 • в) 24 часа.

Question 82 of 196

Medal-premium 1

1. Насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама сматра се:

Select one of the following:

 • а) неовлашћен улазак у дио гледалишта спортског објекта који је намијењен противничким навијачима,

 • б) употреба бучних навијачких реквизита за вријеме одржавања спортске приредбе,

 • в) гласно навијање и галама, за вријеме и по окончању спортске приредбе.

Question 83 of 196

Medal-premium 1

2. Спортска приредба је:

Select one of the following:

 • а) организовано спортско окупљање такмичара и љубитеља спорта,

 • б) сваки јавни скуп коме ће присуствовати навијачи и играчи,

 • в) јавно окупљање играча и публике.

Question 84 of 196

Medal-premium 1

3. Спортске приредбе повећаног ризика су:

Select one of the following:

 • а) међународне спортске приредбе, домаће спортске приредбе и спортске приредбе од већег такмичарског значаја,

 • б) спортске приредбе на којима се очекује присуство великог броја гледалаца или навијача гостујућих клубова,

 • в) спортске приредбе кад посебне околности указују да на њима може доћи до насиља или надоличног понашања гледалаца,

 • г) све наведено.

Question 85 of 196

Medal-premium 1

4. Дужности организатора када околности указују на ризик од избијања насиља и недоличног понашања на спортској приредби су да:

Select one of the following:

 • а) одмах обавијести хитну помоћ,

 • б) одмах обавијести општински орган управе и комуналну полицију,

 • в) одмах обавијести МУП РС и друге надлежне органе, надлежну спортску организацију, као и спортисте који учествују у приредби.

Question 86 of 196

Medal-premium 1

5. МУП РС мора прије спортске приредбе повећаног ризика да изврши преглед спортског објекта и увид у организационе припреме:

Select one of the following:

 • а) најмање 12 часова прије њеног почетка,

 • б) најмање 24 часа прије њеног почетка,

 • в) најмање 48 часова прије њеног почетка.

Question 87 of 196

Medal-premium 1

6. Забрањена је продаја алкохолних пића на прилазима и у непосредној близини спортског објекта:

Select one of the following:

 • а) 12 часова прије, послије и за вријеме одржавања спортске приредбе повећаног ризика,

 • б) 6 часова прије, послије и за вријеме одржавања спортске приредбе повећаног ризика,

 • в) три часа прије почетка и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика, као и за вријеме њеног одржавања.

Question 88 of 196

Medal-premium 1

7. Максимално трајање заштитне мјере "забране присуствовања спортским приредбама" јесте:

Select one of the following:

 • а) до 6 мјесеци,

 • б) до једне године,

 • в) до двије године.

Question 89 of 196

Medal-premium 1

8. У циљу превентивног дјеловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања гледалаца, спортске организације су дужне да:

Select one of the following:

 • а) подстичу организовање и добро понашање клубова својих навијача и врше одговарајуће информисање својих навијача,

 • б) остварују сарадњу са својим навијачима и њиховим клубовима и иницирају одређивање редара из њихових редова, ради пружања помоћи организатору,

 • в) остваре сарадњу са члановима спортских клубова, учесницима спортских приредби, ради спречавања недоличног понашања спортиста и других чланова клуба,

 • г) све наведено.

Question 90 of 196

Medal-premium 1

9. Организатор спортске приредбе је:

Select one of the following:

 • а) спортска организација која се може основати као спортско удружење, друштво, предузеће, установа, спортски савез, стручно удружење и друго правно лице које се стално или повремено бави организацијом спортских приредби, односно које је преузело организовање одређене спортске приредбе или вршење одређених послова у организовању спортске приредбе.

 • б) стручно удружење и друго правно лице које се стално или повремено бави организацијом спортских приредби,

 • в) спортска организација која је преузела организовање одређене спортске приредбе или вршење одређених послова у организовању спортске приредбе.

Question 91 of 196

Medal-premium 1

10. Учесници спортских приредби су:

Select one of the following:

 • а) сва лица присутна на спортској приредби,

 • б) такмичари,

 • в) такмичари и навијачи.

Question 92 of 196

Medal-premium 1

11. На дан одржавања спортске приредбе повећаног ризика улазнице се продају:

Select one of the following:

 • а) у спортском објекту на коме се спортска приредба одржава или у његовој непосредној близини,

 • б) у клупским просторијама,

 • в) само на посебним продајним мјестима.

Question 93 of 196

Medal-premium 1

12. Да ли МУП може приликом одржавања приредбе повећаног ризика наложити групама гостујућих навијача кретање одређеним правцем приликом доласка/одласка из спортског објекта?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) да, само ако се ради о гостујућим навијачима.

Question 94 of 196

Medal-premium 1

13. Да ли МУП може приликом одржавања приредбе повећаног ризика да забрани улазак на спортску приредбу, односно удаљи из спортског објекта лице из чијег се понашања може закључити да је склоно насилничком понашању?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

 • в) да, уколико изврши одређени преступ.

Question 95 of 196

Medal-premium 1

14. Да ли МУП може приликом одржавања приредбе повећаног ризика да наложи организатору спортске приредбе отклањање уочених недостатака спортског објекта или пропуста у организацији?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) да, ако се ради о међународним такмичењима.

Question 96 of 196

Medal-premium 1

1. Према Закону о заштити од насиља у породици, заштиту, помоћ и подршку жртвама насиља у породици од насилничког понашања дужни су пружити:

Select one of the following:

 • а) републички органи управе, надлежна министарства и омбудсман,

 • б) локални органи управе, комунална полиција, цивилна заштита и НВО (невладине организације),

 • в) припадници Министарства унутрашњих послова (полиција), тужилаштво, центри за социјални рад, односно службе социјалне заштите, здравствене и образовне установе и надлежни суд.

Question 97 of 196

Medal-premium 1

2. Након пријема пријаве или сазнања да је учињено насиље у продици, полиција је дужна да о томе обавијести центар за социјални рад:

Select one of the following:

 • а) одмах,

 • б) у року од 12 часова,

 • в) у року од 24 часа.

Question 98 of 196

Medal-premium 1

3. Чланом породице или породичне заједнице у смислу Закона сматрају се и родитељи бивших или брачних или ванбрачних партнера:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) само родитељи бивших брачних партнера.

Question 99 of 196

Medal-premium 1

4. Да ли је оштећење, уништење или прометовање заједничке имовине или имовине у посједу, као и оштећење или уништење имовине у власништву или у посједу другог члана породице радња насиља у породици?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) насиље у породици постоји само у случају ако насилник уништава имовину која је у власништву жртве насиља у породици.

Question 100 of 196

Medal-premium 1

5. Хитне мјере заштите су:

Select one or more of the following:

 • а) удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора,

 • б) забрана приближавања жртви насиља у породици или породичној заједници,

 • в) забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у породици или породичној заједници,

 • г) обавезан психосоцијални третман и

 • д) обавезно лијечење од зависности.

Question 101 of 196

Medal-premium 1

6. Према Закону о заштити од насиља у породици, заштитна мјера забране узнемиравања или ухођења жртве насиља изриче се у трајању које, рачунајући од дана правоснажности рјешења о прекршају:

Select one of the following:

 • а) не може бити краће од 15 дана нити дуже од једну годину,

 • б) не може бити краће од 30 дана нити дуже од једне године,

 • в) не може бити краће од 60 дана нити дуже од три године

Question 102 of 196

Medal-premium 1

7. Да ли је полиција у обавези да одмах по сазнању да се десило насиље у породици обавијестити тужиоца:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) само у случају ако се ради о кривичном дјелу из области насиља у породици.

Question 103 of 196

Medal-premium 1

8. Према Закону о заштити од насиља у породици, суд може насилнику у породици изрећи сљедеће санкције:

Select one of the following:

 • а) новчану казну, условну осуду, заштитне мјере,

 • б) само новчану казну,

 • в) новчану казну и заштитне мјере.

Question 104 of 196

Medal-premium 1

9. Полицијски службеник који је одговоран за припремање, планирање и спровођење хитне или заштитне мјере обавезно сачињава:

Select one of the following:

 • а) процјену угрожености жртве насиља у породици,

 • б) план спровођења ових мјера,

 • в) и једно и друго.

Question 105 of 196

Medal-premium 1

10. Да ли полицијски службеник може употребом силе да одузме кључеве од насилника:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) само када је суд рјешењем одредио одузимање кључева, а учинилац насиља одбија да жртви или другом присутном лицу преда кључеве објекта из којег се удаљава.

Question 106 of 196

Medal-premium 1

11. Прекршајна санкција за заштиту од насиља у породици је:

Select one of the following:

 • а) судска опомена,

 • б) васпитна мјера,

 • в) заштитна мјера.

Question 107 of 196

Medal-premium 1

12. Удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног простора, као заштитна мјера:

Select one of the following:

 • а) не може бити краће од 30 (тридесет) дана, нити дуже од 6 (шест) мјесеци,

 • б) не може бити краће од 40 (четрдесет) дана, нити дуже од 5 (пет) мјесеци,

 • в) не може бити краће од 50 (педесет) дана, нити дуже од 6 (шест) мјесеци.

Question 108 of 196

Medal-premium 1

1. Када полицијски службеник има право на бесплатан превоз средствима јавног превоза?

Select one of the following:

 • а) када носи полицијску униформу,

 • б) када је у служби и има писмени налог надлежног руководиоца,

 • в) увијек када покаже службену легитимацију.

Question 109 of 196

Medal-premium 1

2. У ком случају се полицијски службеници могу бавити додатним активностима уз накнаду?

Select one of the following:

 • а) само ако то не штети угледу службе,

 • б) не могу се бавити другим дјелатностима,

 • в) по одобрењу директора, у складу са правилником који доноси министар.

Question 110 of 196

Medal-premium 1

3. Приправником се сматра лице које:

Select one of the following:

 • а) обавља послове полицијског службеника,

 • б) обавља послове државног службеника или намјештеника,

 • в) први пут заснива радни однос.

Question 111 of 196

Medal-premium 1

4. Ко усмјерава и усклађује рад и врши надзор над радом Министарства, разматра програм и извјештај о раду Министарства?

Select one of the following:

 • а) Уставни суд,

 • б) предсједник Републике,

 • в) Влада.

Question 112 of 196

Medal-premium 1

5. Прописе о униформи и опреми полиције, на приједлог директора, доноси:

Select one of the following:

 • а) Влада,

 • б) министар,

 • в) Народна скупштина.

Question 113 of 196

Medal-premium 1

6. Оцјену уставности и законитости прописа и других аката Министарства врши:

Select one of the following:

 • а) Редовни суд,

 • б) Уставни суд,

 • в) Кривични суд.

Question 114 of 196

Medal-premium 1

7. Полицајци полажу стручни испит пред:

Select one of the following:

 • а) Одјељењем за полагање стручног испита,

 • б) Вијећем за полагање стручног испита,

 • в) Комисијом за полагање стручног испита.

Question 115 of 196

Medal-premium 1

8. На одлуку о привременој суспензији полицијски службеник може поднијети приговор:

Select one of the following:

 • а) Полицијском одбору,

 • б) министру,

 • в) директору полиције.

Question 116 of 196

Medal-premium 1

9. Шта се не сматра полицијским пословима у смислу Закона о унутрашњим пословима

Select one of the following:

 • а) спречавање вршења кривичних дјела и прекршаја,

 • б) идентификација лица, предмета и трагова криминалистичкотехничким методама,

 • в) послови који се односе на агенције за обезбјеђење лица и имовине.

Question 117 of 196

Medal-premium 1

10. Полицијски службеник дужан је да у току и послије радног времена поступа у јавном интересу и дјелује на начин који је у интересу и не штети угледу Министарства:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) по ситуационој процјени.

Question 118 of 196

Medal-premium 1

11. Министарство унутрашњих послова Народној скупштини подноси извјештај о раду:

Select one of the following:

 • а) најмање једном годишње,

 • б) најмање два пута годишње,

 • в) најмање три пута годишње.

Question 119 of 196

Medal-premium 1

12. За вријеме удаљења полицијског службеника из Министарства, одузима му се:

Select one of the following:

 • а) службено оружје, док службену легитимацију задржава ради превоза,

 • б) службено оружје и униформа,

 • в) службено оружје, службена легитимација и забрањује му се ношење униформе.

Question 120 of 196

Medal-premium 1

1. Ко су странке у кривичном поступку?

Select one of the following:

 • а) тужилац, осумњичени/оптужени и осуђени,

 • б) тужилац, осумњичени/оптужени/осуђени, овлашћено службено лице и бранилац,

 • в) тужилац, суд, осумњичени/оптужени/осуђени.

Question 121 of 196

Medal-premium 1

2. Ко се сматра овлашћеним службеним лицем према Закону о кривичном поступку?

Select one of the following:

 • а) лице које има одговарајућа овлашћења унутар полицијских органа Републике Српске, полицијских органа БиХ, укључујући и Државну агенцију за истраге и заштиту и Граничну полицију БиХ, судску полицију, царинске и пореске органе,

 • б) лице које има одговарајућа овлашћења унутар полицијских органа БиХ и полицијских органа РС.

Question 122 of 196

Medal-premium 1

3. Ко је оштећени у кривичном поступку?

Select one of the following:

 • а) лице коме је лично или имовинско право кривичним дјелом повријеђено или угрожено,

 • б) лице које се појављује са одштетним захтјевом/тужбом.

Question 123 of 196

Medal-premium 1

4. Ко је осумњичени у кривичном поступку?

Select one of the following:

 • а) лице за које постоје основи сумње да је извршило кривично дјело,

 • б) лице против кога је потврђена оптужница или дио оптужнице,

 • в) лице за које постоји основана сумња да је извршило кривично дјело.

Question 124 of 196

Medal-premium 1

5. Кад осумњичени, односно оптужени мора имати браниоца већ на првом испитивању?

Select one of the following:

 • а) ако је нијем или глув,

 • б) ако је осумњичен за КД за које се може изрећи казна дуготрајног затвора,

 • в) све горе наведено.

Question 125 of 196

Medal-premium 1

6. На који начин се покреће истрага?

Select one of the following:

 • а) пријавомовлашћеног службеног лица,

 • б) наредбом тужиоца,

 • в) пријавом оштећеног.

Question 126 of 196

Medal-premium 1

7. Ко наређује спровођење истраге?

Select one of the following:

 • а) тужилац,

 • б) полицијски органи,

 • в) суд, судија за претходни поступак.

Question 127 of 196

Medal-premium 1

8. Ко у кривичном поступку може издати наредбу за вјештачење?

Select one of the following:

 • а) суд,

 • б) овлашћено службено лице, тужилац и суд,

 • в) тужилац или суд.

Question 128 of 196

Medal-premium 1

9. Када и у којим случајевима се неће спроводити истрага?

Select one of the following:

 • а) ако пријављено дјело није кривично дјело,

 • б) ако не постоје основи сумње да је пријављено лице учинило кривично дјело,

 • в) ако је наступила застарјелост или је дјело обухваћено амнестијом или помиловањем,

 • г) ако постоје друге околности које искључују кривично гоњење,

 • д) све горе наведено.

Question 129 of 196

Medal-premium 1

10. Које су обавезе тужиоца у случају неспровођења истраге?

Select one of the following:

 • а) о неспровођењу истраге тужилац ће обавијестити оштећеног и подносиоца пријаве у року од три дана,

 • б) о неспровођењу истраге тужилац ће обавијестити полицијске органе и оштећеног у року од три дана,

 • в) о неспровођењу истраге тужилац нема обавезу обавјештавања.

Question 130 of 196

Medal-premium 1

11. Да ли тужилац врши надзор над радом овлашћених службених лица у току истраге?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 131 of 196

Medal-premium 1

12. Које радње може предузимати овлашћено службено лице у истрази?

Select one of the following:

 • а) прикупљати потребне изјаве од лица; извршити потребан преглед превозних средстава, путника и пртљага; ограничити кретање на одређеном простору за вријеме потребно да се обави одређена радња;

 • б) предузети потребне мјере у вези са утврђивањем идентитета лица и предмета; расписати потрагу за лицем и стварима за којима се трага; у присуству одговорног лица претражити одређене објекте и просторије државних органа, јавних предузећа и установа; обавити увид у одређену њихову документацију, као и предузети друге потребне мјере и радње.

 • в) све горе наведено.

Question 132 of 196

Medal-premium 1

13. Основана сумња по ЗКП је:

Select one of the following:

 • а) већи степен сумње заснован на прикупљеним доказима који упућују на закључак да је извршено кривично дјело,

 • б) степен сумње на основу којег се може донијети наредба о спровођењу истраге.

Question 133 of 196

Medal-premium 1

14. Да ли осумњичени мора одговарати на сва постављена питања?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 134 of 196

Medal-premium 1

15. Да ли овлашћено службено лице има право да задржи лица на мјесту извршења КД?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 135 of 196

Medal-premium 1

16. Колико може трајати задржавање лица на мјесту извршења кривичног дјела од стране овлашћеног службеног лица?

Select one of the following:

 • а) не дуже од 6 часова,

 • б) до 12 часова,

 • в) до 24 часа.

Question 136 of 196

Medal-premium 1

17. Да ли овлашћено службено лице у истрази може обавити одређене радње прије обавјештења тужиоца?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 137 of 196

Medal-premium 1

18. Ко врши увиђај у истрази?

Select one of the following:

 • а) овлашћено службено лице или суд,

 • б) суд, тужилац или овлашћено службено лице,

 • в) тужилац и изузетно овлашћено службено лице након обавјештења тужиоца.

Question 138 of 196

Medal-premium 1

19. Када се предузима увиђај по ЗКП?

Select one of the following:

 • а) увиђај се предузима када је за утврђивање неке важне чињенице потребно непосредно опажање,

 • б) по наредби тужиоца,

 • в) по наредби суда или тужиоца.

Question 139 of 196

Medal-premium 1

20. Лице које је лишено слободе због кривичног дјела тероризма мора сe спровести тужиоцу најкасније у року:

Select one of the following:

 • а) од 72 часа,

 • б) од 24 часа,

 • в) од 12 часова.

Question 140 of 196

Medal-premium 1

21. У којем периоду се може извршити претресање?

Select one of the following:

 • а) радним даном без обзира на вријеме,

 • б) у периоду од 6 до 21 час, осим ако у наредби није изричито дато овлашћење да се може извршити у било које доба дана или ноћи,

 • в) од 7 до 15 часова, уколико у наредби није дато другачије овлашћење.

Question 141 of 196

Medal-premium 1

22. Кад се врши претресање стана, осталих просторија и покретних ствари?

Select one of the following:

 • а) ако има довољно основа за сумњу да ће се наћи учинилац, саучесник, трагови кривичног дјела или предмети важни за поступак,

 • б) ако се на други начин не може доћи до потребних доказа,

 • в) када тужилац сматра да је то неопходно.

Question 142 of 196

Medal-premium 1

23. Да ли свједок има право да не одговара на поједина питања?

Select one of the following:

 • а) да, ако би га истинит одговор изложио кривичном гоњењу,

 • б) не.

Question 143 of 196

Medal-premium 1

24. Кад се предузима претресање лица?

Select one of the following:

 • а) кад је вјероватно да је то лице учинило кривично дјело или да ће се претресањем пронаћи предмети или трагови важни за кривични поступак,

 • б) кад постоји основана сумња да је то лице учинило кривично дјело,

 • в) ако се на други начин не може доћи до потребних доказа.

Question 144 of 196

Medal-premium 1

25. На основу чега се, по правилу, предузима претресање?

Select one of the following:

 • а) на основу писменог налога овлашћеног службеног лица,

 • б) на основу наредбе суда, а на приједлог тужиоца или овлашћеног службеног лица по одобрењу тужиоца,

 • в) на основу наредбе тужиоца.

Question 145 of 196

Medal-premium 1

26. Да ли се наредба мора извршити у одређеном периоду и у којем?

Select one of the following:

 • а) да, најкасније 15 дана од дана издавања наредбе,

 • б) не, не постоје рокови,

 • в) да, најкасније у року од 48 часова од издавања наредбе.

Question 146 of 196

Medal-premium 1

27. Да ли овлашћено службено лице мора дати обавјештење о својој функцији и разлогу доласка прије предузимања претресања?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 147 of 196

Medal-premium 1

28. Ко врши претрес лица?

Select one of the following:

 • а) овлашћено службено лице истог пола,

 • б) овлашћено службено лице без обзира на пол,

 • в) овлашћено службено лице без обзира на пол, уз присуство браниоца лица које се претреса.

Question 148 of 196

Medal-premium 1

29. На који начин се чувају привремено одузети предмети и документација?

Select one of the following:

 • а) депонују се у суду или суд на други начин обезбјеђује њихово чување,

 • б) депонују се у тужилаштву или тужилаштво на други начин обезбјеђује њихово чување,

 • в) овлашћено службено лице одлучује о чувању одузетих ствари.

Question 149 of 196

Medal-premium 1

30. Ко врши испитивање осумњичених у истрази?

Select one of the following:

 • а) тужилац,

 • б) овлашћено службено лице,

 • в) тужилац и овлашћено службено лице.

Question 150 of 196

Medal-premium 1

31. На који начин се врши испитивање осумњиченог?

Select one of the following:

 • а) уз поштовање личности осумњиченог, без силе, пријетње, преваре, давања наркотика или других средстава којима се утиче на слободу одлучивања и изражавања воље испитаника,

 • б) уз ограничену силу у изузетним случајевима,

 • в) уз обавезно присуство браниоца/адвоката.

Question 151 of 196

Medal-premium 1

32. У којим случајевима се претресање лица смије обавити без наредбе?

Select one of the following:

 • а) приликом извршења наредбе за довођење, приликом лишења слободе, ако постоји сумња да то лице посједује ватрено или хладно оружје,

 • б) ако постоји опасност да ће сакрити, уништити или одбацити предмете које треба од њега одузети, а који би се употријебили као доказ у кривичном поступку,

 • в) све горе наведено.

Question 152 of 196

Medal-premium 1

33. Које су мјере за обезбјеђење присуства осумњиченог/оптуженог у кривичном поступку?

Select one of the following:

 • а) позивање, довођење, мјере забране, јемство и притвор,

 • б) позивање и довођење,

 • в) позивање, довођење, мјере забране и јемство.

Question 153 of 196

Medal-premium 1

34. Кад се може издати наредба за довођење?

Select one of the following:

 • а) ако је донесено рјешење о притвору, ако уредно позвани оптужени не дође а не оправда изостанак, ако му се није могло уредно извршити достављање позива, из околности очигледно произлази да оптужени избјегава пријем позива

 • б) ако је очигледно да оптужени избјегава пријем позива,

 • в) ако је донесено рјешење о притвору и ако уредно позвани оптужени не дође, а не оправда изостанак.

Question 154 of 196

Medal-premium 1

35. Ко издаје наредбу за довођење?

Select one of the following:

 • а) суд, а у хитним случајевима и тужилац,

 • б) искључиво суд,

 • в) полицијски органи.

Question 155 of 196

Medal-premium 1

36. Ко извршава наредбу за довођење?

Select one of the following:

 • а) судска полиција,

 • б) полицијски службеници МУП-а РС,

 • в) судска полиција и полицијски службеници МУП-а РС.

Question 156 of 196

Medal-premium 1

37. Ко може наредити мјере забране?

Select one of the following:

 • а) суд на приједлог странке или браниоца,

 • б) тужилац,

 • в) суд и тужилац.

Question 157 of 196

Medal-premium 1

38. Ко одређује притвор?

Select one of the following:

 • а) суд на образложен приједлог тужиоца,

 • б) суд на образложен приједлог овлашћеног службеног лица,

 • в) тужилац на образложен приједлог овлашћеног службеног лица.

Question 158 of 196

Medal-premium 1

39. Који орган може извршити лишење слободе лица ако постоје основи сумње да је то лице извршило кривично дјело и ако постоје разлози за одређивање притвора?

Select one of the following:

 • а) суд,

 • б) тужилац,

 • в) полицијски орган.

Question 159 of 196

Medal-premium 1

40. Колико може трајати лишење слободе лица од стране полицијског органа, ако постоје основи сумње да је то лице извршило кривично дјело?

Select one of the following:

 • а) највише 24 часа до спровођења тужиоцу,

 • б) највише 12 часова до спровођења тужиоцу,

 • в) највише 48 часова до спровођења тужиоцу.

Question 160 of 196

Medal-premium 1

41. Ко упућује позив осумњиченом до подизања оптужнице?

Select one of the following:

 • а) тужилац,

 • б) суд,

 • в) полицијски органи.

Question 161 of 196

Medal-premium 1

42. Колико посебних истражних радњи предвиђа ЗКП РС?

Select one of the following:

 • а) три,

 • б) пет,

 • в) седам.

Question 162 of 196

Medal-premium 1

43. За која кривична дјела се могу одредити посебне истражне радње?

Select one of the following:

 • а) против Републике Српске, против човјечности и међународног права и тероризма,

 • б) за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна.

 • в) све горе наведено.

Question 163 of 196

Medal-premium 1

44. Ко наређује спровођење посебних истражних радњи?

Select one of the following:

 • а) судија за претходни поступак на образложен приједлог тужиоца,

 • б) суд на образложен приједлог овлашћеног службеног лица,

 • в) тужилац на образложен приједлог овлашћеног службеног лица.

Question 164 of 196

Medal-premium 1

1. Полицијски службеници који су лишили слободе лица, по привођењу лица лишених слободе попуњавају образац:

Select one of the following:

 • а) Потврду о предаји лица лишеног слободе,

 • б) Потврду о лишењу слободе,

 • в) Потврду о прихвату лица лишеног слободе.

Question 165 of 196

Medal-premium 1

2. У колико примјерака се попуњава образац Потврде о лишењу слободе?

Select one of the following:

 • а) два истовјетна примјерка,

 • б) три истовјетна примјерка,

 • в) четири истовјетна примјерка.

Question 166 of 196

Medal-premium 1

3. У колико примјерака се попуњава потврда о предаји лица лишеног слободе?

Select one of the following:

 • а) два истовјетна примјерка,

 • б) три истовјетна примјерка,

 • в) четири истовјетна примјерка.

Question 167 of 196

Medal-premium 1

4. Лицу лишеном слободе обезбјеђује се најмање један бесплатан оброк хране сваких:

Select one of the following:

 • а) 6 часова,

 • б) 8 часова,

 • в) 12 часова.

Question 168 of 196

Medal-premium 1

5. Лицу лишеном слободе може се омогућити пријем посјете уз претходну писмену дозволу:

Select one of the following:

 • а) начелника Центра јавне безбједности,

 • б) руководиоца орг. јединице која је лице лишила слободе,

 • в) полицијског службеника који је лице лишио слободе.

Question 169 of 196

Medal-premium 1

6. Посјета лицу лишеном слободе у складу са Упутством траје:

Select one of the following:

 • а) 10 минута,

 • б) 15 минута,

 • в) 30 минута.

Question 170 of 196

Medal-premium 1

7. У складу са Упутством о поступању са лицима лишеним слободе, присутност браниоца у орг. јединици Министарства који присуствује испитивању лица лишеног слободе региструје се у евиденцији о лицима лишеним слободе.

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 171 of 196

Medal-premium 1

8. Полицијски службеник који је надлежан за лица лишена слободе обавезан је да надгледа просторије у којима су смјештена наведена лица сваких:

Select one of the following:

 • а)10 минута,

 • б) 15 минута,

 • в) 20 минута.

Question 172 of 196

Medal-premium 1

9. Полицијски службеник задужен за лица лишена слободе може носити оружје у просторијама за смјештај лица лишених слободе у којима се налазе та лица.

Select one of the following:

 • а) тачно,

 • б) нетачно.

Question 173 of 196

Medal-premium 1

10. Лице лишено слободе има право да се упозна с одредбама Упутства о поступању с лицима лишеним слободе: (заокружити тачан одговор

Select one of the following:

 • а) тачно,

 • б) нетачно.

Question 174 of 196

Medal-premium 1

1. ОСЛ ће одмах обавијестити дежурног тужиоца о: (чекирати тачне одговоре)

Select one or more of the following:

 • а) догађајима који су изазвали тешке посљедице,

 • б) догађајима који су довели у опасност живот и здравље људи или имовине већег обима,

 • в) догађајима којима се нарушава јавни ред и мир,

 • г) све наведено.

Question 175 of 196

Medal-premium 1

2. По сазнању и оцјени да постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које је прописана казна затвора до пет година, ОСЛ је дужан доставити поступајућем тужиоцу предмете који могу послужити као доказ о почињеном кривичном дјелу, са до тада прикупљеним информацијама најкасније до:

Select one of the following:

 • а) 24 сата,

 • б) 3 дана,

 • в) 7 дана.

Question 176 of 196

Medal-premium 1

3. Када заприми пријаву о извршеном кривичном дјелу путем телефона, ОСЛ о томе сачињава:

Select one of the following:

 • а) службену забиљешку,

 • б) записник о пријему усмене пријаве,

 • в) све наведено.

Question 177 of 196

Medal-premium 1

4. По сазнању и оцјени да постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које је прописана казна затвора преко пет година, ОСЛ је дужан обавијестити поступајућег тужиоца:

Select one of the following:

 • а) одмах, без одлагања,

 • б) у року од 24 сата,

 • в) у року од 7 дана.

Question 178 of 196

Medal-premium 1

5. Које писмено, након обавјештавања дежурног тужиоца, сачињавају ОСЛ и дежурни тужилац у случају да постоје основи сумње да је извршено кривично дјело за које је прописана казна затвора преко пет година:

Select one of the following:

 • а) записник о обавјештавању,

 • б) службену забиљешку,

 • в) није неопходно сачињавати било какво писмено.

Question 179 of 196

Medal-premium 1

6. У којем случају тужилац може формирати истражни тим са представницима полиције различитих нивоа:

Select one of the following:

 • а) није предвиђено формирање истражних тимова,

 • б) када постоје основи сумње да је почињено кривично дјело за које је прописана казна затвора у трајању више од десет година, или када се ради о сложеним кривичним дјелима, без обзира на запријећену казну,

 • в) када то затраже највиши органи извршне власти.

Question 180 of 196

Medal-premium 1

7. Да ли тужилац може пренијети овлаштење за вршење увиђаја на ОСЛ:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) само када су у питању лакша кривична дјела.

Question 181 of 196

Medal-premium 1

8. Након обавјештавања тужиоца о догађају, МУП РС може јавности:

Select one of the following:

 • а) саопштити све оно што је познато у вези са догађајем,

 • б) саопштити чињенице по процјени руководних радника,

 • в) саопштити само опште информације о догађају.

Question 182 of 196

Medal-premium 1

1. Одредбе Закона о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела Републике Српске примјењују се и за друга кривична дјела прописана Кривичним законом Републике Српске ако имовинска корист, односно вриједност предмета који су употријебљени или су били намијењени за извршење или су настали извршењем кривичног дјела, прелази износ од:

Select one of the following:

 • а) 25.000 км,

 • б) 50.000 км,

 • в)100.000 км.

Question 183 of 196

Medal-premium 1

2. Органи надлежни за откривање и одузимање имовине стечене извршењем кривичног дјела јесу:

Select one of the following:

 • а) тужилаштво,

 • б) суд,

 • в) Министарство унутрашњих послова РС,

 • г) све наведено.

Question 184 of 196

Medal-premium 1

3. Финансијска истрага покреће се:

Select one of the following:

 • а) наредбом суда,

 • б) наредбом тужиоца,

 • в) иницијативом полицијских службеника.

Question 185 of 196

Medal-premium 1

4. Када постоји опасност да би касније одузимање имовине стечене извршењем кривичног дјела било отежано или онемогућено, захтјев за привремено одузимање имовине подноси:

Select one of the following:

 • а) Министарство унутрашњих послова РС,

 • б) тужилац,

 • в) суд.

Question 186 of 196

Medal-premium 1

5. Захтјев за трајно одузимање имовине стечене извршењем кривичног дјела од стране тужиоца се подноси најкасније:

Select one of the following:

 • а) у року од годину дана по правоснажном окончању кривичног поступка,

 • б) у року од двије године по правоснажном окончању поступка,

 • в) у току истраге.

Question 187 of 196

Medal-premium 1

6. Ко је надлежан за доношење одлуке о привременом и трајном одузимању имовине?

Select one of the following:

 • а) тужилац,

 • б) суд,

 • в) Министарство унутрашњих послова РС.

Question 188 of 196

Medal-premium 1

7. Финансијска истрага покреће се против власника имовине када постоје основи сумње:

Select one of the following:

 • а) да има имовину стечену извршењем кривичног дјела,

 • б) да је извршио кривично дјело,

 • в) да нема легалних прихода.

Question 189 of 196

Medal-premium 1

8. Након подношења захтјева за привремено одузимање имовине, у којем року се мора одржати рочиште:

Select one of the following:

 • а) у року од пет дана од дана подношења захтјева,

 • б) у року од седам дана од дана подношења захтјева,

 • в) у року од десет дана од дана подношења захтјева.

Question 190 of 196

Medal-premium 1

9. Повезаним лицима по Закону о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела Републике Српске сматрају се:

Select one of the following:

 • а) чланови породице физичког лица: супружник, сродници у првој линији, браћа и сестре, усвојеници и њихови потомци који живе у заједничком домаћинству и сродници до трећег степена сродства,

 • б) лица која контролишу правно лице или лица која заједнички контролишу правно лице, посједовањем најмање 50% вриједности имовине или најмање 50% удјела у акционарском друштву, директно или путем једног или више физичких, односно правних лица,

 • в) остала физичка и правна лица: извршиоци, саизвршиоци, организатори злочиначког удружења, подстрекачи и помагачи,

 • г) све горе наведено.

Question 191 of 196

Medal-premium 1

10. Имовином стеченом извршењем кривичног дјела сматра се:

Select one of the following:

 • а) имовина стечена прије покретања поступка за кривично дјело која је у очигледној несразмјери са законитим приходима извршиоца кривичног дјела,

 • б) наслијеђена имовина,

 • в) сва имовина коју посједује извршилац кривичног дјела.

Question 192 of 196

Medal-premium 1

11. Законити приходи су:

Select one of the following:

 • а) расположива финансијска средства власника имовине за које је могуће утврдити законитост стицања,

 • б) укупан износ свих личних примања из радног односа,

 • в) финансијска средства власника имовине за која није могуће утврдити законитост стицања

Question 193 of 196

Medal-premium 1

12. Послове управљања одузетом имовином обавља:

Select one of the following:

 • а) Министарство унутрашњих послова РС,

 • б) Агенција за управљање одузетом имовином,

 • в) суд,

 • г) тужилаштво.

Question 194 of 196

Medal-premium 1

13. Закон о одузимању имовине стечене извршењем кривичног дјела примјењује се и за кривична дјела против човјечности и вриједности заштићених међународним правом:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • ц) понекад, зависно од процјене надлежних органа.

Question 195 of 196

Medal-premium 1

14. Ко доноси рјешење о привременој мјери одузимања имовине?

Select one of the following:

 • а) Министарство унутрашњих послова РС,

 • б) Агенција за управљање одузетом имовином,

 • в) надлежни суд,

 • г) тужилаштво.

Question 196 of 196

Medal-premium 1

15. Ко покреће и руководи финансијском истрагом?

Select one of the following:

 • а) Министарство унутрашњих послова РС,

 • б) Агенција за управљање одузетом имовином,

 • в) надлежни суд,

 • г) тужилаштво.

Icon_fullscreen
Zeljko Tanasic
Quiz by , created almost 2 years ago

Testiranje 2015, drugi dio

Eye 6
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Zeljko Tanasic
Created by Zeljko Tanasic almost 2 years ago
Close