< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Asta 3 kolis

Question 1 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate projekto vadovas. Projekto vykdymo metu jūs pastebite, kad
komandoje kyla nesutarimų tiek dėl techninių sprendimų, tiek
tarpasmeniniame lygyje. Kuris iš nurodytų būdų yra tinkamiausias konfliktams
suvaldyti?

Select one or more of the following:

 • Konfliktai blaško komandą ir įtakoja darbo ritmą. Jūs visada turėtumėte juos
  švelninti vos tik jie atsiranda

 • Konfliktas turi būti aptartas susitikimo metu, kad visa projekto komanda
  galėtų dalyvauti surandant sprendimą

 • Į konfliktus turi būti atkreipiamas dėmesys kiek įmanoma anksčiau, tipiškai
  privačiai, pasitelkiant tiesų, bendradarbiaujantį požiūrį

 • Jūs turėtumėte priversti komandą išspręsti konfliktus, kad būtų galima kuo
  greičiau susitelkti ties projekto tikslais

Question 2 of 60

Medal-premium 1

Koks geriausias būdas projektų vadovui sukurti ryšį su projekto
komanda?

Select one or more of the following:

 • Stebint ir bendraujant

 • Užduodant trumpus aiškius, klausimus per susitikimus su
  komanda

 • Per trečių šalių vertinimus

 • Per padalinių vadovus

Question 3 of 60

Medal-premium 1

Klientas jums pateikia prašymą atlikti nedidelius pakeitimus, tikėdamasis, kad jūs juos atliksite
nekeisdamas projekto trukmės ir biudžeto. Jūs manote, kad jums suteikti įgaliojimai nuspręsti ar atlikti šį
pakeitimą, bet jūs nesate tuo visiškai įsitikinęs. Kokie turėtų būti jūsų tolimesni žingsniai?

Select one or more of the following:

 • Prašymai pakeitimams visada yra gera proga užsidirbti iš kliento ir paslapčia išspręsti grafiko ir
  kokybės problemas. Jūs turėtumėte protingai įvertinti pageidaujamų darbų trukmę, kainą, rizikas bei
  kita ir tada priskaičiuoti papildomą pelno maržą tam, kad galiausiai gautumėte naują projekto kainą.

 • Kliento pasitenkinimas yra jūsų pagrindinis prioritetas. Klientas jums suteikė galimybę padidinti jo
  pasitenkinimą, kurią jūs turėtumėte maksimaliai išnaudoti. Didžioji dauguma projekto vadovų turi
  biudžetą padengti rizikas, kuris gali būti panaudotas šioms papildomoms išlaidoms padengti.

 • Prieš priimdamas sprendimą jūs turėtumėte pasižiūrėti koks automobilis stovi jūsų kliento
  automobilių aikštelėje. Jeigu jūs pamatote daug prabangių, naujų modelių automobilių, tuomet
  labiausiai tikėtina, kad iš šio prašymo pakeitimui jūs galite uždirbti projektui daugiau pinigų. Jeigu
  automobiliai nėra prabangūs, nauji – tuomet jūs turėtumėte pakeitimą atmesti.

 • Prašymui turėtumėte taikyti pakeitimų valdymo procedūrą, kuri aprašyta jūsų valdymo plane. Tada
  kartu su plane nurodytais asmenimis priimti sprendimą dėl pakeitimo įtraukimo į projekto apimtį,
  vertinant ar padidėjęs kliento pasitenkinimas yra vertas išleidžiamų pinigų, atliekamo darbo ir
  prisiimamų rizikų.

Question 4 of 60

Medal-premium 1

Ką projekto vadovas turėtų įvertinti prieš pradėdamas vertinti
kiekvieno projekto nario efektyvumą?

Select one or more of the following:

 • Kokias valdymo klaidas galėtumėte užkrauti darbuotojui?

 • Kaip galėtumėte išvengti vadovaujančio stiliaus diskusijos?

 • Ar darbuotojas gavo reikiamus darbo įrankius ir instrukcijas?

 • Kaip išvengti ginčų apie nepakankamą efektyvumą?

Question 5 of 60

Medal-premium 1

Jūsų vadovaujamo projekto pradžioje jūs pastebite, kad komandos nariai
skirtingai supranta darbus, kurie turės būti padaryti projekto metu, rezultatus,
kuriuos reikės pateikti ir apskritai – projekto sudėtingumo lygį. Ką jūs
turėtumėte daryti pirmiausia?

Select one or more of the following:

 • Duoti komandai šiek tiek laiko prieiti vieningos nuomonės apie projekto
  apimtį ir gaminamo produkto apimtį. Sąsajos problemos galės būti
  išspręstos ir vėliau.

 • Panaudoti rizikų valdymo procedūras tam, kad nustatytumėte ir
  įvertintumėte rizikas, susijusias su nesusikalbėjimu bei sukurtumėte planą
  su tam tikrais matavimais, leisiančiais reaguoti į nesusikalbėjimus.

 • Organizuoti vidinius komandos susitikimus, kurių metu įvardintumėte ir
  išspręstumėte nesusipratimus tarp komandos narių, taip išvengdami sąsajų
  problemos, susiskaldymo ir brangiai kainuojančio darbų perdarymo
  vėlesniuose projekto etapuose.

 • Organizuoti privačius susitikimus su kiekvienu komandos nariu individualiai
  tam, kad juos informuotumėte apie jūsų lūkesčius ir atmosferai bei
  pasitikėjimui projekte keliamus reikalavimus.

Question 6 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą, kurio metu statomas modernus tiltas, jūsų komanda surado
esminę klaidą techninėje projekto dokumentacijoje, kurioje buvo pateikti tilto
brėžiniai. Susitelkusi komanda surado apėjimą (angl. workaround), kuris buvo
panaudotas tam, kad būtų išvengta projekto atsilikimo nuo grafiko ir
sušvelnintos techninės problemas. Kaip jūs turėtumėte toliau elgtis?

Select one or more of the following:

 • Kruopščiai dokumentuosite surastą problemą, kaip ir surastą apėjimą tam,
  kad sukurtumėte prašymą projekto plano pakeitimui (angl. change request),
  kurį vėliau pateiksite atsakingiems už pakeitimų procedūros vykdymą.

 • Surastas apėjimas buvo atliktas tik techniniame lygyje. Kol jis neįtakoja tilto
  funkcionalumo ir organizacinės struktūros pokyčių, prašymas pakeitimams
  (angl. change request) yra nereikalingas.

 • Prašymas pakeitimui atgaline data yra nepagrįstas. Sukursite papildomą
  dokumentą, kuriame aprašysite apėjimą ir pats jį pasirašysite. Kitame
  susitikime su vadovybe dokumentą pristatysite.

 • Normalu, kad vykdant projektą atsiranda tam tikri neatitikimai tarp
  projektinės dokumentacijos ir realaus įgyvendinimo. Tai nėra problema kol
  produktas atitinka funkcinius reikalavimus.

Question 7 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės plėtra (ugdymas) yra procesas, kuris vyksta:

Select one or more of the following:

 • viso projekto metu;

 • pasibaigus projektui;

 • prieš pradedant projektą;

 • projekto pradžioje.

Question 8 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės sudarymo (acquire) procese jūs, rinkdamiesi
žmones, turėtumėte atsižvelgti į visus žemiau išvardintus įmonės
aplinkos duomenis (enterprise environmental factors), išskyrus
vieną iš jų:

Select one or more of the following:

 • potencialaus grupės nario amžių;

 • potencialaus grupės nario gebėjimus;

 • potencialaus grupės nario patirtį;

 • potencialaus grupės nario suinteresuotumą projektu.

Question 9 of 60

Medal-premium 1

Po pertvarkos jūsų organizacijoje iš projekto grupės pasitraukė
keletas narių. Jūs sušaukėte pasitarimą su asmenimis, kurie pakeitė
pasitraukusius. Kurį iš žemiau išvardintų klausimų yra svarbiausia
aptarti?

Select one or more of the following:

 • projekto apimtį;

 • projekto biudžetą;

 • grupės narių techninius gebėjimus;

 • jūsų, kaip projekto vadovo, darbo stilių.

Question 10 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra traktuojamas kaip darbų
eigos informacija, kuri renkama projekto vykdymo procese?

Select one or more of the following:

 • darbų grafike numatyti darbai, kurie nebuvo pradėti;

 • atlikti darbai;

 • detali informacija apie išteklių panaudojimą;

 • visų projekto grupės narių tabeliai (darbo valandų lentelės).

Question 11 of 60

Medal-premium 1

Jūs nagrinėjate kliento užsakyto projekto plėtros klausimą. Klientas paprašė jūsų
padaryti pakeitimus projekte. Tie pakeitimai neturi įtakos projekto kainai, tačiau
projekto pabaigą gali tekti nukelti trimis savaitėmis. Ką jūs, kaip projekto
vadovas, visų pirma darysite?

Select one or more of the following:

 • aptarsite prašomus pakeitimus su projekto grupe;

 • įvertinsite prašomų pakeitimų poveikį projektui ir informuosite klientą apie
  tai;

 • kreipsitės į aukštesnius projektų vadovus;

 • pakeisite darbų grafiką taip, kad ir padarius pakeitimus projektas būtų
  įvykdytas numatytu laiku.

Question 12 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra virtualios grupės teikiamas
privalumas?

Select one or more of the following:

 • galima imtis projektų, kurių kitaip imtis neapsimokėtų;

 • į projektą gali būti įtraukti judėjimo negalią turintys asmenys;

 • grupės nariai gali efektyviau komunikuoti;

 • specialių įgūdžių nariai gali būti įtraukti į projektą, nežiūrint jų
  geografinės buvimo vietos.

Question 13 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės išdėstymas (co-location) apima žemiau išvardintus
dalykus, išskyrus vieną iš jų:

Select one or more of the following:

 • patalpos paskyrimą projekto grupės narių susirinkimams;

 • pagalbą projekto grupės nariams dirbti vienoje vietoje, nes
  grupiniam darbui tai turi teigiamos įtakos;

 • apmokėjimo už darbus paskirstymą grupelėms, dirbančioms
  skirtingose vietovėse;

 • visiems arba aktyviausiems projekto grupės nariams darbo vietų
  suteikimas toje pačioje vietovėje.

Question 14 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės formavime yra naudojami žemiau išvardinti
veiksmai, išskyrus vieną:

Select one or more of the following:

 • valdymo veiksmai grupės našumui pagerinti;

 • individualūs veiksmai atskirų narių ir visos grupės našumui
  pagerinti;

 • veiksmai akcininkų tarpusavio ryšiams pagerinti;

 • kolektyviniai veiksmai, kad vadovybė patenkintų projekto
  grupės reikalavimus.

Question 15 of 60

Medal-premium 1

Kuri iš žemiau išvardintų priežasčių, pasitaikančių projekto grupės
rinkimo (acquire) procese, yra mažiausiai svarbi, dėl kurios reikėtų keisti
projekto grupės valdymo planą?

Select one or more of the following:

 • grupės narys organizacijoje buvo pakeltas į aukštesnes pareigas ir
  daugiau nebebus grupėje;

 • grupės narys, atidirbęs organizacijoje 30 metų, išėjo į pensiją;

 • grupės narys išvyko į kitą šalį;

 • grupės narys sunkiai susirgo ir neaišku, kiek laiko negalės grįžti į
  darbą.

Question 16 of 60

Medal-premium 1

Kokia kokybės užtikrinimo procese naudota informacija gali būti
įtraukta į projekto valdymo planą?

Select one or more of the following:

 • gautos pamokos;

 • panaudotų naujų arba pagerintų kokybės užtikrinimo būdų
  informacija;

 • prašymai daryti pakeitimus, atsiradę vykdant kokybės
  užtikrinimo veiklas;

 • naudotos kokybės metrikos.

Question 17 of 60

Medal-premium 1

Taisyklių projekto grupei nustatymo tikslas yra:

Select one or more of the following:

 • dokumentuoti pareigų paskirstymą grupėje;

 • aiškiai apibrėžti grupės narių galimybes, lūkesčius;

 • informuoti grupės narius apie pareigas projekte;

 • sukurti darnius ryšius tarp grupės narių.

Question 18 of 60

Medal-premium 1

Neseniai jūs pradėjote dirbti projektų vadovu IT kompanijoje. Gavę
projektą, jūs rengiatės pirmajam (kickoff) susirinkimui. Projekto plane
numatytų išteklių poreikis jau buvo perduotas kompanijos vadovybei.
Eidami pas išteklius tvarkantį direktorių, kokio tipo įgaliojimais jūs
vadovausitės?

Select one or more of the following:

 • formaliais;

 • nuopelnais grindžiamų;

 • pagarba grindžiamų;

 • eksperto.

Question 19 of 60

Medal-premium 1

Jūs nutarėte taikyti kai kuriuos pripažinimo ar skatinimo būdus grupės
narių darnai ir motyvacijai padidinti. Kokie veiksmai tam būtų geriausi?

Select one or more of the following:

 • įdiegti “mėnesio Darbuotojo” programą, padedančią išryškinti
  geriausiai dirbantį grupės narį kiekvieną mėnesį;

 • visiems grupės nariams padovanoti leidimus nemokamai lankytis
  krepšinio rungtynėse;

 • įdiegti nulinės sumos apdovanojimą (atpildą);

 • įsteigti paskatinamąjį fondą grupės nariams už gerai ir laiku atliktą
  darbą.

Question 20 of 60

Medal-premium 1

Kuri priemonė ar būdas nėra naudojama projekto grupės plėtros
(ugdymo) procese?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės išdėstymas;

 • informacija apie darbų eigą;

 • grupės formavimo veiklos;

 • paskatinimų sistemos.

Question 21 of 60

Medal-premium 1

Skirtumas tarp darbų užduoties (SOW) ir projekto apimties (scope) yra:

Select one or more of the following:

 • Darbų užduotį parengia klientas, o apimtį apibrėžia projekto valdymo
  komanda;

 • Darbų užduotis akcentuoja fizinius ir techninius dalykus, kai apimtis
  nusako funkcinius dalykus;

 • Apimtis daugumoje projektų yra apibrėžiama prieš parašant darbų
  užduotį;

 • Apimtis gali būti sutarties dalis, o darbų užduotis negali.

Question 22 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą, pastebėjote, kad komanda linkusi izoliuoti vieną komandos
narį. Ko nereikėtų daryti šioje situacijoje?

Select one or more of the following:

 • Jūs neturėtumėte kištis. Tarpasmeniniai santykiai yra jų privatus reikalas;

 • Jūs turėtumėte pritaikyti komandos konstravimo (team building) praktikas,
  kad pagerintumėte komandos efektyvumą;

 • Jūs turėtumėte paklausti izoliuoto nario apie šią situaciją, kad suprastumėte
  kas vyksta;

 • Jūs turėtumėte paklausti kitų komandos narių apie šią situaciją , kad
  suprastumėte kas vyksta.

Question 23 of 60

Medal-premium 1

Atlikdami projekto kokybės užtikrinimą, kokią techniką tipiškai
naudosite?

Select one or more of the following:

 • Kodo peržiūras;

 • Kokybės auditą;

 • Inspektavimą;

 • Apimties tikrinimą.

Question 24 of 60

Medal-premium 1

Pareto diagrama padeda susitelkti ties:

Select one or more of the following:

 • Priežastimis, dėl kurių pasikartoja problemos

 • Mažuma priežasčių, kurios sukelia didžiumą problemų;

 • Specialiomis procesų svyravimo priežastimis, kurios gali būti
  tiriamos, siekiant išvengti tam tikro tipo klaidų;

 • Standartiniu procesų svyravimo nuokrypiu, kuris neturi būti
  toliau nagrinėjamas.

Question 25 of 60

Medal-premium 1

Vadovaudamas projektui, kaip projektų vadovas, ką turėtumėte
labiausiai daryti projekto vykdymo fazėje?

Select one or more of the following:

 • Vykdyti projekto veiklas;

 • Koordinuoti žmones ir resursus;

 • Registruoti defektus;

 • Vengti trečių šalių įtakos.

Question 26 of 60

Medal-premium 1

Kas yra netiesa kuomet kalbama apie prašymus pakeitimams?

Select one or more of the following:

 • Prašymai pakeitimams visada turi būti koordinuojami kontroliuojant
  ir pagal galimybes integruojant

 • Prašymai pakeitimams, kurie išvengia pakeitimų kontrolės proceso,
  gali įtakoti apimties nukrypimus;

 • Profesionaliai valdomi, prašymai pakeitimams gali pagerinti projektą;

 • Prašymai pakeitimams visada yra blogo planavimo ženklas ir dėl to
  turėtų būti ignoruojami.

Question 27 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą jūs pastebėjote, kad kai kurie jūsų projekto komandos nariai
„atkrenta“, kai tuo tarpu kiti nuolatos dirba efektyviai. Ką jūs turėtumėte išmėginti
pirmiausia, siekdamas, kad visa komanda dirbtų efektyviai:

Select one or more of the following:

 • Suorganizuoti susirinkimą, kuriame atvirai aptartumėte komandos narių blogą
  darbo efektyvumą ir kartu pamėgintumėte rasti sprendimą;

 • Įdiegti konkurenciją skatinančią sistemą, kuri 20 % komandos, dirbančiai geriau
  nei likę 80 % komandos, duotų bonusų;

 • Nesikišti, bet leisti komandai pačiai susiorganizuoti ir išsispręsti problemas;

 • Įdiegti formalią ir neformalią darbo efektyvumo vertinimo sistemą, kuri leistų
  patyrinėti blogo darbo efektyvumo priežastis ir tarpininkautų surandant
  sprendimą.

Question 28 of 60

Medal-premium 1

Viename iš susirinkimų, kilo diskusija: iki kokio lygio reikėtų projekte laikytis
PMBOK įvardintų procesų? Kokio principo jūs pasiūlytumėte laikytis?

Select one or more of the following:

 • PMBOK įvardinti procesai yra suprantami kaip griežtos gairės, kurių projekto
  komanda turėtų laikytis tik jeigu yra vidinis komandos sutarimas;

 • Kuo daugiau PMBOK‘e įvardintų procesų projektų komanda laikysis, tuo
  geresnis bus projekto efektyvumas;

 • Projektų vadovas, turėtų laikytis visų 47 PMBOK‘e įvardintų procesų
  valdydamas projektą ir neturėtų daryti išimčių;

 • Projekto komanda, turėtų pasirinkti tinkamus procesus, kurie yra reikalingi
  projektui įgyvendinti.

Question 29 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų reikalingas atrankos (screening)
sistemai, norint naudoti ją tiekėjų atrankos procese?

Select one or more of the following:

 • potencialių tiekėjų sąrašas, surikiuotų eilės tvarka pagal svertąsias
  reikšmes, gaunamas sumuojant kiekvieno kriterijaus reikšmės ir jo
  svorio sandaugas;

 • dokumentuoti minimalūs reikalavimai potencialiems tiekėjams;

 • prašomų atlikti darbų kainos įvertis, parengtas nepriklausomų
  specialistų (should-cost);

 • rinkos kainų apžvalga tiekėjų prašomų kainų pagrįstumui įvertinti.

Question 30 of 60

Medal-premium 1

Kuriame procese kaip priemonė yra naudojamas kokybės auditas:

Select one or more of the following:

 • kokybės kontrolės;

 • kokybės planavimo;

 • kokybės užtikrinimo;

 • reakcijos į kokybę planavimo.

Question 31 of 60

Medal-premium 1

Kuriame projektų valdymo procese naudojami kokybės matavimų
rezultatai?

Select one or more of the following:

 • išlaidų kontrolės;

 • darbų grafiko laikymosi kontrolės;

 • kokybės planavimo;

 • kokybės užtikrinimo.

Question 32 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau nurodytų dalykų yra informacijos platinimo proceso
rezultatas:

Select one or more of the following:

 • projekto planas;

 • projekto būsena;

 • projekto nuostatai;

 • komunikacijų valdymo planas.

Question 33 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš teiginių yra teisingas, kai kalbama apie komunikavimo būdus?

Select one or more of the following:

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų
  komunikavimo balsu (pasikalbėjimo) būdą;

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų
  komunikavimo raštu būdą;

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų
  komunikavimo raštu arba neformalų komunikavimo balsu (pasikalbėjimo)
  būdą;

 • sudėtingais projekto atvejais jūs turite naudoti situaciją geriausiai
  atitinkantį komunikavimo būdą.

Question 34 of 60

Medal-premium 1

Jūs gavote potencialių tiekėjų pasiūlymus. Išanalizavę juos pastebėjote
didelį siūlomų produktų specifikacijų skirtumą. Kokia yra viso to
priežastis?

Select one or more of the following:

 • pirkimo dokumentuose netikusiai buvo apibrėžtas pasiūlymų
  formatas;

 • tiekėjai nesuprato reikalavimų;

 • pirkimo dokumentai buvo neaiškūs ir neišbaigti;

 • pirkimo dokumentuose nebuvo apibrėžti pasiūlymų vertinimo
  kriterijai.

Question 35 of 60

Medal-premium 1

Tiekėjų atrankos proceso rezultatas yra:

Select one or more of the following:

 • sandoris;

 • tiekėjų sąskaitos;

 • darbo užduotis;

 • vertinimo kriterijai.

Question 36 of 60

Medal-premium 1

Kokie projekto vadovo įgūdžiai yra svarbiausi?

Select one or more of the following:

 • techniniai;

 • projekto grupės formavimo;

 • bendravimo stilius;

 • komunikavimo žodžiu ir raštu.

Question 37 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės konstravimo (team-building) veiklų tikslas yra:

Select one or more of the following:

 • didinti grupės darbo našumą;

 • gerinti grupės narių santykius;

 • kalbinti grupės narius dirbti viršvalandžius;

 • laikytis projektų valdymo gairių.

Question 38 of 60

Medal-premium 1

Pagrindinių darbo ir elgesio taisyklių (ground rules) nustatymas
projekto ankstyvojoje stadijoje yra naudingas dėl žemiau išvardintų
priežasčių, išskyrus:

Select one or more of the following:

 • jos padeda išvengti netvarkos grupėje;

 • jos padeda grupei dirbti našiau;

 • jos suteikia grupės nariams aiškumo, ką jie gali daryti ir ko ne;

 • jos sudaro sąlygas projekto nariams susipažinti.

Question 39 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra projekto vykdymo valdymo
proceso rezultatas?

Select one or more of the following:

 • projekto valdymo planas;

 • prašomi pakeitimai;

 • patvirtinti korekciniai veiksmai;

 • patvirtinti defektų šalinimai.

Question 40 of 60

Medal-premium 1

Visi žemiau išvardinti dalykai yra informacijos platinimo proceso
rezultatai, išskyrus:

Select one or more of the following:

 • projekto planą;

 • projekto ataskaitas;

 • projekto įrašus;

 • projekto pristatymus

Question 41 of 60

Medal-premium 1

Kuri iš žemiau išvardintų veiklų nėra sutinkama projekto vykdymo
valdymo procese?

Select one or more of the following:

 • atliekamų darbų vertinimas, kad galima būtų įvardinti
  reikiamus korekcinius ar prevencinius veiksmus

 • vidinių ir išorinių komunikacijos kanalų valdymas

 • projekto rezultatų tvirtinimas

 • reakcijos į riziką veiksmų atlikimas

Question 42 of 60

Medal-premium 1

Kas galiausiai yra atsakingas už projekto kokybę?

Select one or more of the following:

 • projekto techninis vadovas

 • projekto vadovas

 • kokybės vadovas

 • komandos narys

Question 43 of 60

Medal-premium 1

Projektų valdymo informacinė sistema yra instrumentas, kuris nėra
naudojamas:

Select one or more of the following:

 • informacijos apie projekto eigą platinimui

 • projekto vykdymo valdymui

 • projekto plano rengimui

 • integruotajai keitimų kontrolei

Question 44 of 60

Medal-premium 1

Kurie iš žemiau pateiktų rezultatų yra akcininkų valdymo proceso
įeities duomenys?

Select one or more of the following:

 • problemų registras ir darbų eigos ataskaitos

 • pakeitimų registras ir įmonės aplinkos duomenys

 • pakeitimų registras ir rizikų registras

 • akcininkų valdymo planas ir pakeitimų registras

Question 45 of 60

Medal-premium 1

Kuriame iš žemiau nurodytų projekto procesų atsiranda
apčiuopiami rezultatai, informacija apie darbų vykdymą, prašymai
daryti pakeitimus, o taip pat yra daromi pakeitimai, atliekami
korekciniai ir/ar prevenciniai veiksmai, šalinami defektai?

Select one or more of the following:

 • projekto vykdymo

 • projekto valdymo plano rengimo

 • keitimų kontrolės

 • informacijos platinimo

Question 46 of 60

Medal-premium 1

Jeronimas yra projekto, skirto pagaminti atominio ginklo komponentus,
projekto vadovas. Jo projekto komandą sudaro patyrę mokslininkai,
inžinieriai, dizaineriai ir techniniai ekspertai. Jeronimas, siekdamas
komandoje sukurti pasitikėjimo atmosferą, inicijavo pradinį projekto
susitikimą (kickoff meeting) su visais komandos nariais. Susitikimo metu
Jeronimas siekia supažindinti komandą su projekto tikslais ir sužinoti
daugiau apie kiekvieno komandos nario interesus ir patirtį. Jis taip pat
turi paskirstyti roles ir atsakomybes kiekvienam komandos nariui.
Kuriame etape yra Jeronimo komanda?

Select one or more of the following:

 • prieštaravimo (Storming)

 • brandos (Performing)

 • pusiausvyros (Norming)

 • formavimosi (Forming)

Question 47 of 60

Medal-premium 1

Projekto įrašai (faktų aprašymai), ataskaitos ir pristatymai yra vieno
iš žemiau išvardintų procesų rezultatas. Kurio?

Select one or more of the following:

 • projekto vykdymo valdymo

 • ataskaitų apie darbą rengimo

 • informacijos platinimo

 • komunikacijų planavimo

Question 48 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate projekto vadovas, dirbantis automobilių gamykloje. Jūsų projektas yra
susijęs su naujo automobilio kūrimu. Jūs įvardinote keletą komponentų, kurių
gamybą norėtumėte pavesti rangovui. Todėl norite susitikti su galimais tiekėjais,
turinčiais reikalingų įgūdžių. Jūsų gamyklos pirkimų departamentas pateikė jums
projektui potencialių tiekėjų sąrašą. Ką jūs turėtumėte daryti toliau?

Select one or more of the following:

 • išsiuntinėti sandorio projekto (draft) kopijas departamento sąraše nurodytiems
  potencialiems tiekėjams

 • pakviesti departamento sąraše nurodytus tiekėjus deryboms

 • išsiuntinėti pirkimo dokumentus departamento sąraše nurodytiems tiekėjams

 • viešai paskelbti savo reikalavimus ir laukti tiekėjų pasiūlymų

Question 49 of 60

Medal-premium 1

Kai kuriems projekto darbams atlikti Jūs nutarėte samdyti paslaugų tiekėją iš
šalies. Tam įsidiegėte svorinę sistemą potencialių tiekėjų eilei sudaryti. Jūs
nustatėte kiekvieno vertinimo kriterijaus svorį ir nustatėte kiekvienam
potencialiam tiekėjui kriterijų reikšmes. Koks bus kitas jūsų žingsnis?

Select one or more of the following:

 • kiekvieno potencialaus tiekėjo kriterijų reikšmių dauginimas iš
  atitinkamų svorių

 • kriterijų svorių reikšmių sumavimas

 • kiekvieno potencialaus tiekėjo kriterijų reikšmių vidurkio radima

 • potencialaus tiekėjo įvardinimas, remiantis tik didžiausią svorį turinčio
  vertinimo kriterijaus reikšme

Question 50 of 60

Medal-premium 1

Jūs rengiate kompetentingų tiekėjų sąrašą savo projektui. Kuris iš
žemiau išvardintų šaltinių nenaudotinas, renkant informaciją apie
potencialius tiekėjus?

Select one or more of the following:

 • verslininkų asociacijos

 • verslo publikacijos

 • interviu su potencialių tiekėjų konkurentais

 • interneto puslapiai

Question 51 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso rezultatas yra projekto grupės narių pareigos,
tinkami žmoniškieji ištekliai ir darbuotojų valdymo plano
atnaujinimai?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės rinkimo (acquisition)

 • projekto grupės konstravimo (team building)

 • informacijos platinimo

 • žmoniškųjų išteklių planavimo

Question 52 of 60

Medal-premium 1

Patvirtinti prašymai pakeitimams yra įeities duomenys į:

Select one or more of the following:

 • apimties patikrinimo ir apimties kontrolės procesus

 • darbų valdymo procesą

 • projekto valdymo plano ir projekto nuostatų sukūrimą

 • projekto valdymo plano parengimo ir grafiko planavimo
  procesus

Question 53 of 60

Medal-premium 1

Kada ypač svarbūs yra komunikacijų klausimai?

Select one or more of the following:

 • sandorių sudarymo metu

 • rengiant darbų eigos ataskaitas

 • informacijos platinimo procese

 • komunikacijų planavimo procese

Question 54 of 60

Medal-premium 1

Projekto komunikacija apima informacijos viešinimą įvairiais
metodais. Komunikacija gali būti formali, neformali, verbalinė ir
neverbalinė. Kuris iš žemiau pateiktų atsakymo variantų apibrėžia
tiesioginę komunikaciją tarp kolegų?

Select one or more of the following:

 • formali komunikacija

 • horizontali komunikacija

 • išorinė komunikacija

 • vertikali komunikacija

Question 55 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso įeities duomenys yra pirkimo dokumentai ir
kompetentingų tiekėjų sąrašas?

Select one or more of the following:

 • tiekėjų atrankos

 • sandorių planavimo

 • pirkimų planavimo

 • sandorių administravimo

Question 56 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso rezultatas yra projekto grupės darbo našumo
įverčiai?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės rinkimo (acquisition)

 • projekto grupės konstravimo (team building)

 • informacijos platinimo

 • žmoniškųjų išteklių planavimo

Question 57 of 60

Medal-premium 1

Koks yra aukščiausias Maslow piramidės, atspindinčios žmonių
poreikius, lygis?

Select one or more of the following:

 • fiziologinis pasitenkinimas

 • pasiekti išgyvenimą

 • savivertė

 • savirealizacija

Question 58 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate didelio mokomojo projekto internetu projekto vadovas.
Renkate projekto grupę ir manote suformuoti virtualią grupę iš
įvairiuose žemynuose dirbančių žmonių. Tokios virtualios grupės
efektyviame valdyme kuris dalykas jums neturėtų rūpėti?

Select one or more of the following:

 • dažnas grupės narių įtraukimas į sprendimų priėmimą

 • darbo ir elgesio taisyklės (ground rules) grupės nariams

 • išankstinis pareigų paskyrimas

 • komunikacijų standartai

Question 59 of 60

Medal-premium 1

Projekto vykdymo valdymo proceso charakteringi bruožai yra visi
žemiau išvardinti dalykai, išskyrus:

Select one or more of the following:

 • projekto pabaigos susirinkimas

 • projekto produkto kūrimas

 • nustatyti projekto stovio apžvalgų terminai

 • panaudojama didžioji projekto biudžeto dalis

Question 60 of 60

Medal-premium 1

Atlyginimo už darbą ir darbuotojus skatinančios sistemos yra žemiau
išvardinti dalykai, išskyrus vieną iš jų:

Select one or more of the following:

 • sistemos, kurios skatina žmones elgtis pageidaujamu būdu

 • netiesioginės išmokos darbuotojams, siekiant apsaugoti juos nuo
  privalomų mokesčių

 • įprasti vadybiniai veiksmai, kuriais siekiama padidinti grupės
  našumą

 • veiksmai, kurie padeda pasiekti norimus grupės narių darbo
  rezultatus

Icon_fullscreen
justas.bogusas
Quiz by , created over 2 years ago

Kolio pasiruošimas

Eye 15
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
justas.bogusas
Created by justas.bogusas over 2 years ago
Close