< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

PKP3

Question 1 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate projekto vadovas. Projekto vykdymo metu jūs pastebite, kad komandoje kyla nesutarimų tiek dėl techninių sprendimų, tiek tarpasmeniniame lygyje. Kuris iš nurodytų būdų yra tinkamiausias konfliktams suvaldyti?

Select one or more of the following:

 • Konfliktai blaško komandą ir įtakoja darbo ritmą. Jūs visada turėtumėte juos švelninti vos tik jie atsiranda

 • Konfliktas turi būti aptartas susitikimo metu, kad visa projekto komanda galėtų dalyvauti surandant sprendimą

 • Į konfliktus turi būti atkreipiamas dėmesys kiek įmanoma anksčiau, tipiškai privačiai, pasitelkiant tiesų, bendradarbiaujantį požiūrį

 • Jūs turėtumėte priversti komandą išspręsti konfliktus, kad būtų galima kuo greičiau susitelkti ties projekto tikslais

Question 2 of 60

Medal-premium 1

Koks geriausias būdas projektų vadovui sukurti ryšį su projekto komanda?

Select one or more of the following:

 • Stebint ir bendraujant

 • Užduodant trumpus aiškius, klausimus per susitikimus su komanda

 • Per trečių šalių vertinimus

 • Per padalinių vadovus

Question 3 of 60

Medal-premium 1

Klientas jums pateikia prašymą atlikti nedidelius pakeitimus, tikėdamasis, kad jūs juos atliksite nekeisdamas projekto trukmės ir biudžeto. Jūs manote, kad jums suteikti įgaliojimai nuspręsti ar atlikti šį pakeitimą, bet jūs nesate tuo visiškai įsitikinęs. Kokie turėtų būti jūsų tolimesni žingsniai?

Select one or more of the following:

 • Prašymai pakeitimams visada yra gera proga užsidirbti iš kliento ir paslapčia išspręsti grafiko ir kokybės problemas. Jūs turėtumėte protingai įvertinti pageidaujamų darbų trukmę, kainą, rizikas bei kita ir tada priskaičiuoti papildomą pelno maržą tam, kad galiausiai gautumėte naują projekto kainą

 • Kliento pasitenkinimas yra jūsų pagrindinis prioritetas. Klientas jums suteikė galimybę padidinti jo pasitenkinimą, kurią jūs turėtumėte maksimaliai išnaudoti. Didžioji dauguma projekto vadovų turi biudžetą padengti rizikas, kuris gali būti panaudotas šioms papildomoms išlaidoms padengti.

 • Prieš priimdamas sprendimą jūs turėtumėte pasižiūrėti koks automobilis stovi jūsų kliento automobilių aikštelėje. Jeigu jūs pamatote daug prabangių, naujų modelių automobilių, tuomet labiausiai tikėtina, kad iš šio prašymo pakeitimui jūs galite uždirbti projektui daugiau pinigų. Jeigu automobiliai nėra prabangūs, nauji –tuomet jūs turėtumėte pakeitimą atmesti.

 • Prašymui turėtumėte taikyti pakeitimų valdymo procedūrą, kuri aprašyta jūsų valdymo plane. Tada kartu su plane nurodytais asmenimis priimti sprendimą dėl pakeitimo įtraukimo į projekto apimtį, vertinant, ar padidėjęs kliento pasitenkinimas yra vertas išleidžiamų pinigų, atliekamo darbo ir prisiimamų rizikų.

Question 4 of 60

Medal-premium 1

Ką projekto vadovas turėtų įvertinti prieš pradėdamas vertinti kiekvieno projekto nario efektyvumą?

Select one or more of the following:

 • Kokias valdymo klaidas galėtumėte užkrauti darbuotojui?

 • Kaip galėtumėte išvengti vadovaujančio stiliaus diskusijos?

 • Ar darbuotojas gavo reikiamus darbo įrankius ir instrukcijas?

 • Kaip išvengti ginčų apie nepakankamą efektyvumą?

Question 5 of 60

Medal-premium 1

Jūsų vadovaujamo projekto pradžioje jūs pastebite, kad komandos nariai skirtingai supranta darbus, kurie turės būti padaryti projekto metu, rezultatus, kuriuos reikės pateikti ir apskritai - projekto sudėtingumo lygį. Ką jūs turėtumėte daryti pirmiausia?

Select one or more of the following:

 • Duoti komandai šiek tiek laiko prieiti vieningos nuomonės apie projekto apimtį ir gaminamo produkto apimtį. Sąsajos problemos galės būti išspręstos ir vėliau.

 • Panaudoti rizikų valdymo procedūras tam, kad nustatytumėte ir įvertintumėte rizikas, susijusias su nesusikalbėjimu bei sukurtumėte planą su tam tikrais matavimais, leisiančiais reaguoti į nesusikalbėjimus

 • Organizuoti vidinius komandos susitikimus, kurių metu įvardintumėte ir išspręstumėte nesusipratimus tarp komandos narių, taip išvengdami sąsajų problemos, susiskaldymo ir brangiai kainuojančio darbų perdarymo vėlesniuose projekto etapuose.

 • Organizuoti privačius susitikimus su kiekvienu komandos nariu individualiai tam, kad juos informuotumėte apie jūsų lūkesčius ir atmosferai bei pasitikėjimui projekte keliamus reikalavimus.

Question 6 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą, kurio metu statomas modernus tiltas, jūsų komanda surado esminę klaidą techninėje projekto dokumentacijoje, kurioje buvo pateikti tilto brėžiniai. Susitelkusi komanda surado apėjimą (angl. workaround), kuris buvo panaudotas tam, kad būtų išvengta projekto atsilikimo nuo grafiko ir sušvelnintos techninės problemos. Kaip jūs turėtumėte toliau elgtis?

Select one or more of the following:

 • Kruopščiai dokumentuosite surastą problemą, kaip ir surastą apėjimą tam, kad sukurtumėte prašymą projekto plano pakeitimui (angl. change request), kurį vėliau pateiksite atsakingiems už pakeitimų procedūros vykdymą.

 • Surastas apėjimas buvo atliktas tik techniniame lygyje. Kol jis neturi įtakos tilto funkcionalumo ir organizacinės struktūros pokyčių, prašymas pakeitimams (angl. change request) yra nereikalingas (tik jūsų parašo nepakanka)

 • Prašymas pakeitimui atgaline data yra nepagrįstas. Sukursite papildomą dokumentą, kuriame aprašysite apėjimą ir pats jį pasirašysite. Kitame susitikime su vadovybe dokumentą pristatysite (atgaline data apskritai negalima pasirašinėti – parašas turi eiti ta data, kuria pasirašote)

 • Normalu, kad vykdant projektą atsiranda tam tikri neatitikimai tarp projektinės dokumentacijos ir realaus įgyvendinimo. Tai nėra problema kol produktas atitinka funkcinius reikalavimus (visi pakeitimai turi būti dokumentuoti)

Question 7 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės plėtra (ugdymas) yra procesas, kuris vyksta:

Select one or more of the following:

 • viso projekto metu

 • pasibaigus projektui

 • prieš pradedant projektą

 • projekto pradžioje

Question 8 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės sudarymo (acquire) procese jūs, rinkdamiesi žmones, turėtumėte atsižvelgti į visus žemiau išvardintus įmonės aplinkos duomenis (enterprise environmental factors), išskyrus vieną iš jų:

Select one or more of the following:

 • potencialaus grupės nario amžių

 • potencialaus grupės nario gebėjimus

 • potencialaus grupės nario patirtį

 • potencialaus grupės nario suinteresuotumą projektu

Question 9 of 60

Medal-premium 1

Po pertvarkos jūsų organizacijoje iš projekto grupės pasitraukė keletas narių. Jūs sušaukėte pasitarimą su asmenimis, kurie pakeitė pasitraukusius. Kurį iš žemiau išvardintų klausimų yra svarbiausia aptarti?

Select one or more of the following:

 • projekto apimtį

 • projekto biudžetą

 • grupės narių techninius gebėjimus

 • jūsų, kaip projekto vadovo, darbo stilių

Question 10 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra traktuojamas kaip darbų eigos informacija, kuri renkama projekto vykdymo procese?

Select one or more of the following:

 • darbų grafike numatyti darbai, kurie nebuvo pradėti

 • atlikti darbai

 • detali informacija apie išteklių panaudojimą

 • visų projekto grupės narių tabeliai (darbo valandų lentelės)

Question 11 of 60

Medal-premium 1

Jūs nagrinėjate kliento užsakyto projekto plėtros klausimą. Klientas paprašė jūsų padaryti pakeitimus projekte. Tie pakeitimai neturi įtakos projekto kainai, tačiau projekto pabaigą gali tekti nukelti trimis savaitėmis. Ką jūs, kaip projekto vadovas, visų pirmą darysite?

Select one or more of the following:

 • aptarsite prašomus pakeitimus su projekto grupe

 • įvertinsite prašomų pakeitimų poveikį projektui ir informuosite klientą apie tai

 • kreipsitės į aukštesnius projektų vadovus

 • pakeisite darbų grafiką taip, kad ir padarius pakeitimus projektas būtų įvykdytas numatytu
  laiku

Question 12 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų nėra virtualios grupės teikiamas privalumas?

Select one or more of the following:

 • galima imtis projektų, kurių kitaip imtis neapsimokėtų

 • į projektą gali būti įtraukti judėjimo negalią turintys asmenys

 • grupės nariai gali efektyviai komunikuoti

 • specialių įgūdžių nariai gali būti įtraukti į projektą, nežiūrint jų geografinės buvimo vietos

Question 13 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės išdėstymas (co-location) apima žemiau išvardintus dalykus, išskyrus vieną:

Select one or more of the following:

 • patalpos paskyrimą projekto grupės narių susirinkimams

 • pagalbą projekto grupės nariams dirbti vienoje vietoje, nes grupiniam darbui tai turi
  teigiamos įtakos

 • apmokėjimo už darbus paskirstymą grupelėms, dirbančioms skirtingose vietovėse

 • visiems arba aktyviausiems projekto grupės nariams darbo vietų suteikimas toje pačioje
  vietovėje

Question 14 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės formavime yra naudojami žemiau išvardinti veiksmai, išskyrus vieną:

Select one or more of the following:

 • valdymo veiksmai grupės našumui pagerinti

 • individualūs veiksmai atskirų narių ir visos grupės našumui pagerinti

 • veiksmai akcininkų tarpusavio ryšiams pagerinti (akcininkais laikomi visi susiję su projektu (akcininkais skaitosi ir grupės nariai))

 • kolektyviniai veiksmai, kad vadovybė patenkintų projekto grupės reikalavimus (pvz., komandos nariai nedirbs, kol negaus naujų nešiojamų kompiuterių)

Question 15 of 60

Medal-premium 1

Kurį iš žemiau išvardintų priežasčių, pasitaikančių projekto grupės rinkimo (acquire) procese, yra mažiausiai svarbi, dėl kurios reikėtų keisti projekto valdymo planą?

Select one or more of the following:

 • grupės narys organizacijoje buvo pakeltas į aukštesnes pareigas ir daugiau nebebus grupėje

 • grupės narys, atidirbęs organizacijoje 30 metų, išėjo į pensiją

 • grupės narys išvyko į kitą šalį

 • grupės narys sunkiai susirgo ir neaišku, kiek laiko negalės grįžti į darbą

Question 16 of 60

Medal-premium 1

Kokia kokybės užtikrinimo procese naudota informacija gali būti įtraukta į projekto valdymo planą?

Select one or more of the following:

 • gautos pamokos

 • panaudotų naujų arba pagerintų kokybės užtikrinimo būdų informacija

 • prašymai daryti pakeitimus, atsiradę vykdant kokybės užtikrinimo veiklas

 • naudotos kokybės metrikos

Question 17 of 60

Medal-premium 1

Taisyklių projekto grupei nustatymo tikslas yra:

Select one or more of the following:

 • dokumentuoti pareigų paskirstymą grupėje

 • aiškiai apibrėžti grupės narių galimybes, lūkesčius

 • informuoti grupės narius apie pareigas projekte

 • sukurti darnius ryšius tarp grupės narių

Question 18 of 60

Medal-premium 1

Neseniai jūs pradėjote dirbti projektų vadovu IT kompanijoje. Gavę projektą, jūs rengiatės pirmajam (kickoff) susirinkimui. Projekto plane numatytų išteklių poreikis jau buvo perduotas kompanijos vadovybei. Eidami pas išteklius tvarkantį direktorių, kokio tipo įgaliojimais jūs vadovausitės?

Select one or more of the following:

 • formaliais

 • nuopelnais grindžiamų

 • pagarba grindžiamų

 • eksperto

Question 19 of 60

Medal-premium 1

Jūs nutarėte taikyti kai kuriuos pripažinimo ar skatinimo būdus grupės narių darnai ir motyvacijai padidinti. Kokie veiksmai tam būtų geriausi?

Select one or more of the following:

 • ) įdiegti „mėnesio Darbuotojo“ programą, padedančią išryškinti geriausiai dirbantį grupės narį
  kiekvieną mėnesį

 • visiems grupės nariams padovanoti leidimus nemokamai lankytis krepšinio rungtynėse

 • įdiegti nulinės sumos apdovanojimą (atpildą

 • įsteigti paskatinamąjį fondą grupės nariams už gerai ir laiku atliktą darbą

Question 20 of 60

Medal-premium 1

Kuri priemonė ar būdas nėra naudojama projekto grupės plėtros (ugdymo) procese?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės išdėstymas

 • informacija apie darbų eigą

 • grupės formavimo veiklos

 • paskatinimų sistemos

Question 21 of 60

Medal-premium 1

Skirtumas tarp darbų užduoties (SOW) ir projekto apimties (scope) yra:

Select one or more of the following:

 • Darbų užduotį parengia klientas, o apimtį apibrėžia projekto valdymo komanda

 • Darbų užduotis akcentuoja fizinius ir techninius dalykus, kai apimtis nusako funkcinius dalykus

 • Apimtis daugumoje projektų yra apibrėžiama prieš parašant darbų užduotį

 • Apimtis gali būti sutarties dalis, o darbų užduotis negali

Question 22 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą, pastebėjote, kad komanda linkusi izoliuoti vieną komandos narį. Ko nereikėtų daryti šioje situacijoje?

Select one or more of the following:

 • Jūs neturėtumėte kištis. Tarpasmeniniai santykiai yra jų privatus reikalas

 • Jūs turėtumėte pritaikyti komandos konstravimo (team building) praktikas, kad pagerintumėte komandos efektyvumą

 • Jūs turėtumėte paklausti izoliuoto nario apie šią situaciją, kad suprastumėte kas vyksta

 • Jūs turėtumėte paklausti kitų komandos narių apie šią situaciją , kad suprastumėte kas vyksta

Question 23 of 60

Medal-premium 1

Atlikdami projekto kokybės užtikrinimą, kokią techniką tipiškai naudosite?

Select one or more of the following:

 • Kodo peržiūras

 • Kokybės auditą

 • Inspektavimą

 • Apimties tikrinimą

Question 24 of 60

Medal-premium 1

Pareto diagrama padeda susitelkti ties:

Select one or more of the following:

 • Priežastimis, dėl kurių pasikartoja problemos

 • Mažuma priežasčių, kurios sukelia didžiumą problemų

 • Specialiomis procesų svyravimo priežastimis, kurios gali būti tiriamos, siekiant išvengti tam tikro tipo klaidų

 • Standartiniu procesų svyravimo nuokrypiu, kuris neturi būti toliau nagrinėjamas

Question 25 of 60

Medal-premium 1

Vadovaudamas projektui, kaip projektų vadovas, ką turėtumėte labiausiai daryti projekto vykdymo fazėje?

Select one or more of the following:

 • Vykdyti projekto veiklas

 • Koordinuoti žmones ir resursus

 • Registruoti defektus

 • Vengti trečių šalių įtakos

Question 26 of 60

Medal-premium 1

Kas yra netiesa kuomet kalbama apie prašymus pakeitimams?

Select one or more of the following:

 • Prašymai pakeitimams visada turi būti koordinuojami kontroliuojant ir pagal galimybes integruojant

 • Prašymai pakeitimams, kurie išvengia pakeitimų kontrolės proceso, gali įtakoti apimties nukrypimus

 • Profesionaliai valdomi, prašymai pakeitimams gali pagerinti projektą

 • Prašymai pakeitimams visada yra blogo planavimo ženklas ir dėl to turėtų būti ignoruojami

Question 27 of 60

Medal-premium 1

Vykdant projektą jūs pastebėjote, kad kai kurie jūsų projekto komandos nariai „atkrenta“, kai tuo tarpu kiti nuolatos dirba efektyviai. Ką jūs turėtumėte išmėginti pirmiausia, siekdamas, kad visa komanda dirbtųų efektyviai:

Select one or more of the following:

 • Suorganizuoti susirinkimą, kuriame atvirai aptartumėte komandos narių blogą darbo efektyvumą ir kartu pamėgintumėte rasti sprendimą

 • Įdiegti konkurenciją skatinančią sistemą, kuri 20 % komandos, dirbančiai geriau nei likę 80 % komandos, duotų bonusų

 • Nesikišti, bet leisti komandai pačiai susiorganizuoti ir išsispręsti problemas

 • Įdiegti formalią ir neformalią darbo efektyvumo vertinimo sistemą, kuri leistų patyrinėti blogo darbo efektyvumo priežastis ir tarpininkautų surandant sprendimą

Question 28 of 60

Medal-premium 1

Viename iš susirinkimų, kilo diskusijaL iki kokio lygio reikėtų projekte laikytis PMBOK įvardintų procesų? Kokio principo jūs pasiūlytumėte laikytis?

Select one or more of the following:

 • PMBOK įvardinti procesai yra suprantami kaip griežtos gairės, kurių projekto komanda turėtų laikytis tik jeigu yra vidinis komandos sutarimas

 • Kuo daugiau PMBOK‘e įvardintų procesų projektų komanda laikysis, tuo geresnis bus projekto efektyvumas

 • Projektų vadovas, turėtų laikytis visų 47 PMBOK‘e įvardintų procesų valdydamas projektą ir neturėtų daryti išimčių

 • Projekto komanda, turėtų pasirinkti tinkamus procesus, kurie yra reikalingi projektui įgyvendinti

Question 29 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų reikalingas atrankos (screening) sistemai, norint naudoti ją tiekėjų atrankos procese? Ko reikia, kad galėtume pradėti atrankos procesą?

Select one or more of the following:

 • potencialių tiekėjų sąrašas, surikiuotų eilės tvarka pagal svertąsias reikšmes, gaunamas sumuojant kiekvieno kriterijaus reikšmės ir jo svorio sandaugas

 • dokumentuoti minimalūs reikalavimai potencialiems tiekėjams

 • prašomų atlikti darbų kainos įvertis, parengtas nepriklausomų specialistų (should-cost)

 • rinkos kainų apžvalga tiekėjų prašomų kainų pagrįstumui įvertinti

Question 30 of 60

Medal-premium 1

Kuriame procese kaip priemonė yra naudojamas kokybės auditas:

Select one or more of the following:

 • kokybės kontrolės

 • kokybės planavimo

 • kokybės užtikrinimo

 • reakcijos į kokybę planavimo

Question 31 of 60

Medal-premium 1

Kuriame projektų valdymo procese naudojami kokybės matavimų rezultatai?

Select one or more of the following:

 • išlaidų kontrolės

 • darbų grafiko laikymosi kontrolės

 • kokybės planavimo

 • kokybės užtikrinimo

Question 32 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau nurodytų dalykų yra informacijos platinimo proceso rezultatas:

Select one or more of the following:

 • projekto planas

 • projekto būsena

 • projekto nuostatai

 • komunikacijų valdymo planas

Question 33 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš teiginių yra teisingas, kai kalbama apie komunikavimo būdus?

Select one or more of the following:

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų komunikavimo balsu (pasikalbėjimo) būdą

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų komunikavimo raštu būda

 • iškilus sudėtingiems projekto klausimams, jūs turite naudoti formalų komunikavimo raštu arba neformalų komunikavimo balsu (pasikalbėjimo) būdą

 • sudėtingais projekto atvejais jūs turite naudoti situaciją geriausiai atitinkantį komunikavimo būdą

Question 34 of 60

Medal-premium 1

Jūs gavote potencialių tiekėjų pasiūlymus. Išanalizavę juos pastebėjote didelį siūlomų produktų specifikacijų skirtumą. Kokia yra viso to priežastis?

Select one or more of the following:

 • pirkimo dokumentuose netikusiai buvo apibrėžtas pasiūlymų formatas

 • tiekėjai nesuprato reikalavimų

 • pirkimo dokumentai buvo neaiškūs ir neišbaigti

 • pirkimo dokumentuose nebuvo apibrėžti pasiūlymų vertinimo kriterijai

Question 35 of 60

Medal-premium 1

Tiekėjų atrankos proceso rezultatas yra:

Select one or more of the following:

 • sandoris

 • tiekėjų sąskaitos

 • darbo užduotis

 • vertinimo kriterijai

Question 36 of 60

Medal-premium 1

Kokie projekto vadovo įgūdžiai yra svarbiausi?

Select one or more of the following:

 • techniniai

 • projekto grupės formavimo

 • bendravimo stilius

 • komunikavimo žodžiu ir raštu

Question 37 of 60

Medal-premium 1

Projekto grupės konstravimo (team-building) veiklų tikslas yra:

Select one or more of the following:

 • didinti grupės darbo našumą

 • gerinti grupės narių santykius

 • kalbinti grupės narius dirbti viršvalandžius

 • laikytis projektų valdymo gairių

Question 38 of 60

Medal-premium 1

Pagrindinių darbo ir elgesio taisyklių (ground rules) nustatymas projekto ankstyvojoje stadijoje yra naudingas dėl žemiau išvardintų priežasčių, išksyrus:

Select one or more of the following:

 • jos padeda išvengti netvarkos grupėje

 • jos padeda grupei dirbti našiau

 • jos suteikia grupės nariams aiškumo, ką jie gali daryti ir ko ne

 • jos sudaryo sąlygas projekto nariams susipažinti

Question 39 of 60

Medal-premium 1

Kuris iš žemiau išvardintų dalykų yra projekto vykdymo valdymo proceso rezultatas?

Select one or more of the following:

 • projekto valdymo planas

 • prašomi pakeitimai

 • patvirtinti korekciniai veiksmai

 • patvirtinti defektų šalinimai

Question 40 of 60

Medal-premium 1

Visi žemiau išvardinti dalykai yra informacijos platinimo proceso rezultatai, išskyrus:

Select one or more of the following:

 • projekto planą

 • projekto ataskaitas

 • projekto įrašus

 • projekto pristatymus

Question 41 of 60

Medal-premium 1

Kuri iš žemiau išvardintų veiklų nėra sutinkama projekto vykdymo valdymo procese?

Select one or more of the following:

 • atliekamų darbų vertinimas, kad galima būtų įvardinti reikiamus korekcinius ar provencinius veiksmus

 • vidinių ir išorinių komunikacijos kanalų valdymas

 • projekto rezultatų tvirtinimas

 • reakcijos į riziką veiksmų atlikimas

Question 42 of 60

Medal-premium 1

Kas galiausiai yra atsakingas už projekto kokybę?

Select one or more of the following:

 • projekto techninis vadovas

 • projekto vadovas

 • kokybės vadovas

 • komandos narys

Question 43 of 60

Medal-premium 1

Projektų valdymo informacinė sistema yra instrumentas, kuris nėra naudojamas:

Select one or more of the following:

 • informacijos apie projekto eigą platinimu

 • projekto vykdymo valdymui

 • projekto plano rengimui

 • integruotajai keitimų kontrolei

Question 44 of 60

Medal-premium 1

Kurie iš žemiau pateiktų rezultatų yra akcininkų įsipareigojimų valdymo proceso įeities duomenys?

Select one or more of the following:

 • problemų registras ir darbų eigos ataskaitos

 • pakeitimų registras ir įmonės aplinkos duomenys

 • pakeitimų registras ir rizikų registras

 • akcininkų valdymo planas ir pakeitimų registras

Question 45 of 60

Medal-premium 1

Kuriame iš žemiau nurodytų projekto procesų atsiranda apčiuopiami rezultatai, informacija apie darbų vykdymą, prašymai daryti pakeitimus, o taip pat yra daromi pakeitimai, atliekami korekciniai ir/ar prevenciniai veiksmai, šalinami defektai?

Select one or more of the following:

 • projekto vykdymo

 • projekto valdymo plano rengimo

 • keitimų kontrolės

 • informacijos platinimo

Question 46 of 60

Medal-premium 1

Jeronimas yra projekto, skirto pagaminti atominio ginklo komponentus, projekto vadovas. Jo
projekto komandą sudaro patyrę mokslininkai, inžinieriai, dizaineriai ir techniniai ekspertai.
Jeronimas, siekdamas komandoje sukurti pasitikėjimo atmosferą, inicijavo pradinį projekto
susitikimą (kick off meeting) su visais komandos nariais. Susitikimo metu Jeronimas siekia supažindinti komandą su projekto tikslais ir sužinoti daugiau apie kiekvieno komandos nario interesus ir patirtį. Jis taip pat turi paskirstyti roles ir atsakomybes kiekvienam komandos nariui. Kuriame etape yra Jeronimo komanda?

Select one or more of the following:

 • prieštaravimo (Storming)

 • brandos (Performing)

 • pusiausvyros (Norming)

 • formavimosi (Forming)

Question 47 of 60

Medal-premium 1

Projekto įrašai (faktų aprašymai), ataskaitos ir pristatymai yra vieno iš žemiau išvvardintų procesų rezutlatas. Kurio?

Select one or more of the following:

 • projekto vykdymo valdymo

 • ataskaitų apie darbą rengimo

 • informacijos platininmo

 • komunikacijų planavimo

Question 48 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate projekto vadovas, dirbantis automobilių gamykloje. Jūsų projektas yra susijęs su naujo automobilio kūrimu. Jūs įvardinote keleta komponentų, kurių gamybą norėtumėte pavesti rangovui. Todėl norite susitikti su galimais tiekėjais, turinčiais reikalingų įgūdžių. Jūsų gamyklos pirkimų departamentas pateikė jums projektui potencialių tiekėjų sąrašą. Ką jūs turėtumėte daryti toliau?

Select one or more of the following:

 • išsiuntinėti sandorio projekto (draft) kopijas departamento sąraše nurodytiems potencialiems tiekėjams

 • pakviesti departamento sąraše nurodytus tiekėjus deryboms

 • išsiuntinėti pirkimo dokumentus departamento sąraše nurodytiems tiekėjams

 • viešai paskelbti savo reikalavimus ir laukti tiekėjų pasiūlymų

Question 49 of 60

Medal-premium 1

Kai kuriems projekto darbams atlikti Jūs nutarėte samdyti paslaugų tiekėją iš šalies. Tam įsidiegėte svorinę sistemą potencialių tiekėjų eilei sudaryti. Jūs nustatėte kiekvieno vertinimo kriterijaus svorį ir nustatėte kiekvienam potencialiam tiekėjui kriterijų reikšmes. Koks bus kitas jūsų žingsnis?

Select one or more of the following:

 • kiekvieno potencialaus tiekėjo kriterijų reikšmių dauginimas iš atitinkamų svorių

 • kriterijų svorių reikšmių sumavimas

 • kiekvieno potencialaus tiekėjo kriterijų reikšmių vidurkio radimas

 • potencialaus tiekėjo įvardinimas, remiantis tik didžiausią svorį turinčio vertinimo kriterijaus
  reikšme

Question 50 of 60

Medal-premium 1

Jūs rengiate kompetetingų tiekėjų sąrašą savo projektui. Kuris iš žemiau išvardintų šaltinių nenaudotinas, renkant informaciją apie potencialius tiekėjus?

Select one or more of the following:

 • verslininkų asociacijos

 • verslo publikacijos

 • intervių su potencialių tiekėjų konkurentais

 • interneto puslapiai

Question 51 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso rezultatas yra projekto grupės narių pareigos, tinkami žmoniškieji ištekliai ir darbuotojų valdymo plano atnaujinimai?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės rinkimo (acquistion)

 • projekto grupės konstravimo (team building)

 • informacijos platinimo

 • žmoniškųjų išteklių planavimo

Question 52 of 60

Medal-premium 1

Patvirtinti prašymai pakeitimams yra įeities duomenys į:

Select one or more of the following:

 • apimties patikrinimo ir apimties kontrolės procesus

 • darbų valdymo procesą

 • projekto valdymo plano ir projekto nuostatų sukūrimą

 • projekto valdymo plano parengimo ir grafiko planavimo procesus

Question 53 of 60

Medal-premium 1

Kada ypač svarbūs yra komunikacijų klausimai?

Select one or more of the following:

 • sandorių sudarymo metu

 • rengiant darbų eigos ataskaitas

 • informacijos platinimo procese

 • komunikacijų planavimo procese

Question 54 of 60

Medal-premium 1

Projekto komunikacija apima informacijos viešinimą įvairiais metodais. Komunikacija gali būti formali, neformali, verbalinė, neverbalinė. Kuris iš žemiau pateiktų atsakymo variantų apibrėžia tiesioginę komunikaciją tarp kolegų?

Select one or more of the following:

 • formali komunikacija

 • horizontali komunikacija

 • išorinė komunikacija

 • vertikali komunikacija

Question 55 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso įeities duomenys yra pirkimo dokumentai ir kompetetingų tiekėjų sąrašas?

Select one or more of the following:

 • tiekėjų atrankos

 • sandorių planavimo

 • pirkimų planavimo

 • sandorių administravimo

Question 56 of 60

Medal-premium 1

Kurio proceso rezultatas yra projekto grupės darbo našumo įverčiai?

Select one or more of the following:

 • projekto grupės rinkimo (acquisition)

 • projekto grupės konstravimo (team building)

 • informacijos platinimo

 • žmoniškųjų išteklių planavimo

Question 57 of 60

Medal-premium 1

koks yra aukščiausias Maslow piramidės, atspindinčios žmonių poreikius, lygis?

Select one or more of the following:

 • fiziologinis pasitenkinimas

 • pasiekti išgyvenimą

 • savivertė

 • savirealizaci

Question 58 of 60

Medal-premium 1

Jūs esate didelio mokomojo projekto internetu projekto vadovas. Renkate projekto grupę ir manote suformuoti virtualią grupę iš įvairiuose žemynuose dirbančių žmonių. Tokios virtualios grupės efektyviame valdyme kuris dalykas jusm neturėtų rūpėti?

Select one or more of the following:

 • dažnas grupės narių įtraukimas į sprendimų priėmimą

 • darbo ir elgesio taisyklės (ground rules) grupės nariams

 • išankstinis pareigų paskyrimas

 • komunikacijų standartai

Question 59 of 60

Medal-premium 1

Projekto vykdymo valdymo proceso charakteringi bruožai yra visi žemiau išvardinti dalykai, išskyrus:

Select one or more of the following:

 • projekto pabaigos susirinkimas

 • projekto produkto kūrimas

 • nustatyti projekto stovio apžvalgų terminai

 • panaudojama didžioji projekto biudžeto dalis

Question 60 of 60

Medal-premium 1

Atlyginimo už darbą ir darbuotojus skatinančios sistemos yra žemiau išvardinti dalykai, išskyrus vieną iš jų:

Select one or more of the following:

 • sistemos, kurios skatina žmones elgtis pageidaujamu būdu

 • netiesioginės išmokos darbuotojams, siekiant apsaugoti juos no privalomų mokesčių

 • įprasti vadybiniai veiksmai, kuriais siekiama padidinti grupės našumą

 • veiksmai, kurie padeda pasiekti norimus grupės narių darbo rezultatus

Icon_fullscreen
Aivaras Šilalė
Quiz by , created over 2 years ago

tratata

Eye 12
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Aivaras Šilalė
Created by Aivaras Šilalė over 2 years ago
Close