< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Turiin onol 301-367

Question 1 of 67

Medal-premium 1

301. Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онолын үзэл санааны эх сурвалж

Select one or more of the following:

 • a. төрийн дур зоргыг хязгаарлах

 • b. төрийн тогтолцоог боловсронгуй болгох

 • c. хууль тогтоох эрх мэдлийг салгах

 • d. төрийн удирдлагын хэлбэрийг солих

Question 2 of 67

Medal-premium 1

302. “Иргэд нь эрхээр хангагдаагүй, төрийн эрх мэдлийг хуваарилаагүй нийгэмд Үндсэн хууль байдаггүй “ гэсэн эрх зүйт төрийн зарчмыг анхлан ямар баримт бичигт бэхжүүлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. 1776 оны АНУ-ын Тусгаар тогтнолын тунхаг

 • b. 1215 оны Английн Магна Харти

 • c. 1787 оны АНУ-ын Үндсэн хууль

 • d. 1789 оны Францын Хүн ба иргэний эрхийн тунхаг

Question 3 of 67

Medal-premium 1

303. Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах онолын хөгжлийн хоёрдугаар үеийн онцлог:

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг хуваарилах үзэл санааны түүхэн оролдлогыг нэгтгэн дүгнэсэн

 • b. төрийн эрх мэдлийг хуваарилах онолыг сонгодог утгаар нь үзэл баримтлалын төвшинд боловсруулсан

 • c. төрийн эрх мэдэл хуваарилах онолыг хуримтлуулсан мэдлэг, туршлага, практик үйл ажиллагааны үр дүнд тулгуурлан төгөлдөржүүлсэн

Question 4 of 67

Medal-premium 1

304. Төрийн удирдлагын хэлбэр, байгууллаас үл хамааран орчин үеийн улсуудын төрийн бүх эрх мэдэл ард түмэнд хадгалагдаж, суурилж, тэдний төлөө оршиж байгаа учраас эрх мэдлийг хуваарилах бус, харин төрийн янз бүрийн байгууллагын чиг үүргийг хуваарилах ёстой” гэсэн үзэл баримтлалыг хэн дэвшүүлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. АНУ-ын судлаач К.Штраус

 • b. АНУ-ын судлаач Б.Зиген

 • c. Австрийн судлаач Х.Фишер

 • d. АНУ-ын судлаач С.Хэндель

Question 5 of 67

Medal-premium 1

305. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

Select one or more of the following:

 • a. идеал, формаль

 • b. үндсэн, үндсэн бус

 • c. агуулгын, хэлбэрийн

 • d. онолын, институтын талтай

Question 6 of 67

Medal-premium 1

306. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтын агуулгын тал дараахь зүйлс хамаарна.

Select one or more of the following:

 • a. үндсэн хуульд бэхжүүлсэн хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл

 • b. хүний төрөлх болон позитив эрх

 • c. ардчилал, чөлөөт сонгууль, хэвлэлийн эрх чөлөө

 • d. төрийн албан хаагчдын итгэл үнэмшил, ухамсар, соёл

Question 7 of 67

Medal-premium 1

307. Хэрэв хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийг нэг этгээдэд буюу байгууллагад нэгтгэвэл

Select one or more of the following:

 • a. эрх чөлөө хэрэгжихгүй бөгөөд эзэн хаан болон хууль тогтоогчид дарангуйлагч хуулийг тогтоож, хэрэгжүүлэх аюул тулгарна.

 • b. түүнчлэн шүүх эрх мэдэл хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлээс тусгаарлагдаагүй тохиолдолд мөн эрх чөлөө үл оршино.

 • c. хэрэв шүүх эрх мэдэл хууль тогтоох эрх мэдэлтэй нэгдвэл, иргэдийн амьдрал, эрх чөлөө дур зоргын золиос болж, шүүгчид хууль тогтоогчид болно.

 • d. хэрэв шүүх эрх мэдлийг гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй нэгтгэвэл шүүгчид дарангуйлагчид болох бололцоог бүрдүүлнэ

 • e. нэгдмэл байх бололцоо байхгүй

Question 8 of 67

Medal-premium 1

308. Эрх зүйт төр бол:

Select one or more of the following:

 • a. хуулийг удирдлага болгосон төр

 • b. хууль зүйн техникийг төгс эзэмших тогтолцоо

 • c. эрх, хууль, төр гэсэн гурван ойлголтыг хамгийн зохистой хослуулсан төр

 • d. үндсэн хуулийг хамгаалсан төр

Question 9 of 67

Medal-premium 1

309. Байх ёстой зүйл буюу субъектив эрхийг тусган хамгаалж, түүнд тулгуурлан тогтоосон хэм хэмжээг

Select one or more of the following:

 • a. эрх зүйн хэм хэмжээ

 • b. эрх зүйн дэг журам

 • c. үндсэн хуульт ёс

 • d. эрх зүйт хууль

Question 10 of 67

Medal-premium 1

310. “Rule of law” гэсэн зарчмын үндсэн агуулга нь:

Select one or more of the following:

 • a. шүүх хууль тогтоогчоос гаргасан эрх зүйн актыг Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхийг хянах тухай номлолоос эх үндэстэй

 • b. хууль дээдлэх ёсноос эх үндэстэй

 • c. шударга ёсны зарчмаас эх үндэстэй

 • d. жишиг эрх зүйгээс эх үндэстэй

Question 11 of 67

Medal-premium 1

311 Зөв бодомжийг тэмдэглэ. Английн “rule of law”, германы “rechtsstaat” гэсэн ойлголт:

Select one or more of the following:

 • a. “rule of law” нь өргөн хүрээтэй

 • b. “rechtsstaat” нь өргөн хүрээтэй

 • c. агуулга, багтаамжийн хувьд адил

 • d. зөвхөн нэр томъёоны хувьд өөр

Question 12 of 67

Medal-premium 1

312. Эрх зүйт төрийн язгуур үндэс

Select one or more of the following:

 • a. эрх мэдэл хуваарилах зарчим

 • b. нийгмийн шударга ёс

 • c. иргэний эрх чөлөө

 • d. Энхтайван

Question 13 of 67

Medal-premium 1

313. “Rechtsstaat”-ын онолыг үндэслэлийг анхлан системтэй боловсруулсан сэтгэгч бол:

Select one or more of the following:

 • a. Р.Иеринг

 • b. Л.Ф.Штайн

 • c. Р.Ф.Моль

 • d. Г.Еллиник

Question 14 of 67

Medal-premium 1

314. Л.Фуллер төр, иргэний зан үйлийн горим журам ямар байх ёстойг дараахь хэдэн үндэслэлээр томъёолсон

Select one or more of the following:

 • a. нийтлэг нөхцлөөр илрэх

 • b. нийтэд зарлагдсан байх

 • c. үйлчлэх ирээдүйтэй байх

 • d. тогтвортой байх

 • e. бүгд зөв

Question 15 of 67

Medal-premium 1

315. Эрх зүйт төр

Select one or more of the following:

 • a. эрх зүйт хуулийг дээдлэнэ

 • b. төрийн эрх мэдлийг хууль дээдлэх зарчимд захируулна

 • c. хэм хэмжээнд үндэслэнэ

 • d. үндсэн хуультай байна

Question 16 of 67

Medal-premium 1

316. Эрх зүйт төрийн үндсэн элемент(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг хуваарилах

 • b. үндсэн хуульт ёсыг хэрэгжүүлэх

 • c. шүүхийн хараат бус байдлыг хангах

 • d. төрийн албан хаагчдыг шилж сонгох

Question 17 of 67

Medal-premium 1

317. Шүүгчийн хараат бус байдал

Select one or more of the following:

 • a. хууль зүйн, хувийн

 • b. албаны, мэргэжлийн

 • c. албан үйл ажиллагааны, хувийн

 • d. эрх зүйн, эрх зүйн бус

 • e. мэргэжлийн, ёс суртахууны

Question 18 of 67

Medal-premium 1

318. Эдгээр зарчмын аль нь хууль тогтоогчдыг Үндсэн хуультай холбох ёстой вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хуулийг чанд сахих

 • b. төрийн дур зоргыг хязгаарлах

 • c. үндсэн хуульт ёсыг хэрэгжүүлэх

 • d. ардчилсан ёс

Question 19 of 67

Medal-premium 1

319. Эрүүгийн хууль тогтоомжийг буцаан хэрэглэхийг хориглох нь

Select one or more of the following:

 • a. nullam crimen sine lege

 • b. nulla poena sine lege

 • c. презумци

 • d. зөв хариулт алга байна

Question 20 of 67

Medal-premium 1

320. Эрх зүйт төрийн үе дэх эрх зүйн зохицуулалтын хамгийн гол арга

Select one or more of the following:

 • a. эрх олгох

 • b. зөвшөөрөл

 • c. хориглох

 • d. үүрэг болгох

 • e. хариуцлага хүлээлгэх

Question 21 of 67

Medal-premium 1

321. Аль нь эрх зүйн зохицуулалтын дотоод чанар (зарчим) вэ?

Select one or more of the following:

 • a. хуулиар зөвшөөрснөөс бусдыг хориглоно

 • b. хуулиар хориглогдоогүй бүхэн зөвшөөрөгдөнө

 • c. хуулиар зөвшөөрөгдөхгүй бол дээрээс бүгд хориглогдоно

 • d. зөв хариулт алга байна

Question 22 of 67

Medal-premium 1

322. Эрх зүйт төр бодит зүйл болоход нөлөөлөх хүчин зүйлс (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. улс төр, эдийн засгийн ардчиллын суурь зарчмууд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх

 • b. иргэний нийгмийн төлөвшил

 • c. төрийн тусгаар тогтнол

 • d. олон намын тогтолцоо

Question 23 of 67

Medal-premium 1

323. Орчин үеийн эрх зүйт төрийн хөгжлийн хандлага (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. либерал ардчилсан

 • b. загалмайтны

 • c. шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлын

 • d. ёс суртахуунт эрх зүйн

Question 24 of 67

Medal-premium 1

324. Эрх зүйт төрийн онолын эдгээр чиглэлээс аль нь төрийн эх мэдлийн хуваарилалтыг гол нөхцөл гэж үздэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. иргэдийн бүх талын хөгжил, сайн сайхны чиглэл

 • b. либерал ардчилсан чиглэл

 • c. шүүхийн бие даасан байдлыг хангах чиглэл

 • d. загалмайтны чиглэл

Question 25 of 67

Medal-premium 1

325. Эрх зүйт төрийн онолын үзэл санааны үндэс

Select one or more of the following:

 • a. либерализм

 • b. хууль дээдлэх ёс

 • c. иргэний нийгмийн үзэл баримтлал

 • d. жам ёсны эрх

Question 26 of 67

Medal-premium 1

326. Эрх зүйт төрийн сул тал

Select one or more of the following:

 • a. хүмүүсийн байгалиас заяасан тэгш бус байдлыг бие хүний эрх чөлөөтэй хослуулах арга замыг олоогүй

 • b. хувь хүнийг хэт дээдэлдэг

 • c. зах зээлийн эдийн засгийн зохицуулалтад давуу эрхийг олгодог

 • d. ардчиллыг тууштай хамгаалдаг

 • e. төрийн нийгмийн хариуцлагыг сулруулсан

Question 27 of 67

Medal-premium 1

327. “Эрх зүйт төр нь төрийн зорилго биш, харин хүний эрхийг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл” гэж хэн үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Р.Ф.Моль

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

Question 28 of 67

Medal-premium 1

328. Эрх зүйт төрийг эрх зүйн догматикийн үүднээс авч үздэг нь

Select one or more of the following:

 • a. жам ёсны эрхийн онолчид

 • b. позитив эрхийн онолчид

 • c. хууль тогтоох онолчид

 • d. эрх зүйн реалист онолчид

Question 29 of 67

Medal-premium 1

329. “Иргэд dn- биенийхээ hovtl pkjnunau pfjx;fuuoa* ehggluggj hgjnlwgy pf.inlw;fu xg;.gjыг ynaubnay unioo;t; klukh* мөн njut; ffjv;nay hox dklklwkku ;tt; ptjuttj ;ttilooltht; нь mevglr* hgbugglдаг байх нь эрх зүйт төрийн үндсэн зорилго” гэж ямар сутгэгч үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Р.Ф.Моль

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

 • e. Л.Штайн

Question 30 of 67

Medal-premium 1

330. Эрх зүйт төр нь төрийн зорилго биш, харин хүний эрхийг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл гэж ямар сэтгэгч үзсэн ба?

Select one or more of the following:

 • a. Р.Ф.Моль

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

 • e. Л.Штайн

Question 31 of 67

Medal-premium 1

331. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг эрх зүйт төрийн амин сүнс гэж ямар сэтгэгч үзсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. Р.Иеринг

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

 • e. Л.Штайн

Question 32 of 67

Medal-premium 1

332. Эрх зүйт төрийг захирах үйл ажиллагаа, ялангуяа засгийн газрын үйлдэл бүрийг хуульчилсан байх талаас нь хөндөж судалсан хүн

Select one or more of the following:

 • a. Р.Иеринг

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

 • e. Л.Штайн

Question 33 of 67

Medal-premium 1

333.Төр өөрийн баталсан хэм хэмжээг даган мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрсөн цагт heel, hnautt; tjh poay ykcjhkl mkumkyk гэдгийг эjh poam mfjnay pkjnlm гэж үзсэн хүн

Select one or more of the following:

 • a. Р.Иеринг

 • b. Ю.А.Шталь

 • c. Р.Гнейст

 • d. Х.Кельзен

 • e. Л.Штайн

Question 34 of 67

Medal-premium 1

334. “Rule of Law”, “Rule by Law” гэсэн ойлголтууд

Select one or more of the following:

 • a. ялгаатай

 • b. ялгаагүй

 • c. салшгүй холбоотой

 • d. өөр өөрөөр томъёолсон нэг ойголт

Question 35 of 67

Medal-premium 1

335. Хувь хүн төр засгийн оролцооноос хамгаалагдсан хэмжээгээр өөрсдийн асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай, эрх чөлөөтэй болдог гэсэн зарчимд суурилдаг

Select one or more of the following:

 • a. социал төр

 • b. эрх зүйт төр

 • c. ардчилсан төр

 • d. үндсэн хуультай төр

Question 36 of 67

Medal-premium 1

336. Хувь хүн хүн ёсоор амьдрах нийгмийн баталгаатай болсон үед л эрх чөлөөтэй болдог гэсэн зарчим

Select one or more of the following:

 • a. социал төр

 • b. эрх зүйт төр

 • c. ардчилсан төр

 • c. үндсэн хуультай төр

Question 37 of 67

Medal-premium 1

337. Социал төр

Select one or more of the following:

 • a. Хувь хүн үндсэн хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй болсон үед засгийн газрын оролцоо шаардлагатай гэсэн зарчимд тулгуурлана

 • b. нийгмийн шударга ёсны зарчимд тулгуурлана

 • c. нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд тулгуурлана

 • d. хүнлэг ёсны зарчимд тулгуурлана

Question 38 of 67

Medal-premium 1

338. Социал төрийн үзлийн үндэс нь:

Select one or more of the following:

 • a. хувийн өмч

 • b. нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

 • c. эдийн засгийн либерализм

 • d. Этатизм

Question 39 of 67

Medal-premium 1

339. Социал төрийн үндсэн үзэл санаа

Select one or more of the following:

 • a. тэгш ёсны зарчмыг дээдлэх

 • b. эрх чөлөөний зарчмыг тууштай хамгаалах

 • c. эрх чөлөөний болон тэгш ёсны зарчмыг ухаалгаар хослуулах

 • d. хүний эрх, эрх чөлөө бодитой хэрэгжих нийгмийн орчинг бүрдүүлэх

Question 40 of 67

Medal-premium 1

340. Социал төрийн үзлийг үндэслэгч

Select one or more of the following:

 • a. Л.Штайн

 • b. Марксистууд

 • c. Бисмаркийн үеийн германчууд

 • d. Р.Дарендорф

Question 41 of 67

Medal-premium 1

341. Нийтийн тэгш байдлыг тогтоох тухай бус, харин нийгмийн хамгаалал шаардсан нийгмийн тодорхой бүлэгт амьдралын наад захын баталгаа бүрдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг төрийг

Select one or more of the following:

 • a. социал төр

 • b. халамжит

 • c. социалист

 • d. эрх зүйт

Question 42 of 67

Medal-premium 1

342. Халамжит төрийн үндсэн зорилго нь (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. нийтийн сайн сайхан байдлыг хангах

 • b. иргэдээ хамгаалж, үйлчлэх чиг үүрэгт гол анхаарлаа төвлөрүүлэх

 • c. тэгшитгэх зарчмаас сэргийлэх

 • d. иргэн бүр өмч хөрөнгөтэй байх бололцоог бүрдүүлэх

 • e. эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалах

Question 43 of 67

Medal-premium 1

343. Юмтай хэсгийн юмнаас юмгүй хэсгийн нийгмийн байдал шалтгаалж байдаг төр

Select one or more of the following:

 • a. социал төр

 • b. халамжит

 • c. социалист

 • d. эрх зүйт

Question 44 of 67

Medal-premium 1

345. Социал төрийн ерөнхий үзэл баримтлал

Select one or more of the following:

 • a. амьдралын наад захын баталгааг тогтоон хуульчлах

 • b. нийгмийн тэгш ёсыг эмзэг бүлгийн хүрээнд хамгаалах

 • c. нийгмийн гишүүн бүрт халамжийн үйлчилгээг адил тэгш хүргэх

 • d. иргэн бүрийн өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах

Question 45 of 67

Medal-premium 1

346. Социал төрийг тогтоох суурь нөхцөл (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. өмчийн олон хэлбэр

 • b. нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж

 • c. эрх зүйт ёс

 • d. бүгд найрамдах улс

 • e. улс төрийн тогтолцоо

Question 46 of 67

Medal-premium 1

346. Социал төрийг тогтоох суурь нөхцөл (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. өмчийн олон хэлбэр

 • b. нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж

 • c. эрх зүйт ёс

 • d. бүгд найрамдах улс

 • e. улс төрийн тогтолцоо

Question 47 of 67

Medal-premium 1

347. Социал төрийн сул тал

Select one or more of the following:

 • a. ард түмнийг номхон хүлцэнгүй байх сэтгэл зүйд дасгах

 • b. ардчиллыг хэт шүтэх үзэлд нийгмийг автуулах

 • c. дарангуйллын тогтолцоо үүсэх хөрс суурийг бүрдүүлэх

 • d. иргэний нийгмийг хөхиүлэн дэмжих

 • e. хувь хүнийг хэт өлгийдсөнөөс сул дорой болгох

Question 48 of 67

Medal-premium 1

348. Төрийн хөгжлийн түгээмэл хандлага гэдэг нь

Select one or more of the following:

 • a. төр хүчирхэг болох үйл явч

 • b. төрийн хөгжил дэх тогтвортой хөгжил, хувьсал

 • c. төрийн хөгжил дэх агуулга, хэлбэрийн өөрчлөлт

 • d. төрүүдийн нэгдэх үйл явц

Question 49 of 67

Medal-premium 1

349. Үндсэн хуульт ёсонд шилжих үйл явцыг төрийн хөгжлийн нийтлэг хандлага гэж үзэх үндэслэл (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. хүний суурь эрхийг Үндсэн хуулиар хамгаалах

 • b. үндсэн хуультай болох

 • c. үндсэн хуулийг дээдлэх

 • d. үндсэн хуулийг шүүхээр хамгаалах

 • e. үндсэн хуулийн эрх зүйн тэргүүлэх ач хоlбогдлыг хүлээн зөвшөөрөх

Question 50 of 67

Medal-premium 1

350. Үндсэн хуульт ёс бодитой орших хамгийн гол нөхцөл

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийг хуваариалах

 • b. үндсэн хуулийг парламентаас батлах

 • c. ардчилсан дэглэм орших

 • d. Үндсэн хуультай байх

Question 51 of 67

Medal-premium 1

351. Төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд ард түмний оролцоо өсөн нэмэгдэх хандлагыг төрийн хөгжлийн нийтлэг хандлага гэж үзэх үндэслэл(үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. төрийн эрх мэдлийн байгууллагуудын бүрэн эрх ард түмний эрх ашгаар хязгаарлагдах нь өргөссөн

 • b. төрийн эрх мэдлийн байгууллагын эх сурвалж нь сонгууль гэдгийг хүлээн зөвшөөрөг байдал нэмэгдэж байгаа

 • c. парламентат ёсны хөгжил, бэхжилт

 • d. төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

 • e. ард түмэн засгийн эрхийг барьдаг

Question 52 of 67

Medal-premium 1

352. Ард түмэн төрийн эрхийг барьж, ардчилал хэрэгжихэд зайлшгүй шаардагдах нөхцөл, хүчин зүйл

Select one or more of the following:

 • a. нийтийн хэт тэгш бус байдлыг даван туулах

 • b. ардчиллыг хүлээн авах наад захын мэдлэг, соёл

 • c. ард түмнийг төлөөлөгчдийн төлөөлөх чадварын хөгжил

 • d. ардчиллын үнэ цэнийг нийтээр хүлээн зөвшөөрөх

 • e. бүгд найрамдах улсын хэлбэр тогтсон байх

Question 53 of 67

Medal-premium 1

353. Эдгээрээс аль төрийн хөгжил дах даяаршилын үндсэн шинжид хамаарах ву?

Select one or more of the following:

 • a. ”rule of Law”-ийн зарчим

 • b. “rule by law”-ийн зарчим

 • c. төр ёсны уламжлалт үнэт зүйлсийг хадгалах зарчим

 • d. даяаршил, дангааршлыг хослуулах зарчим

Question 54 of 67

Medal-premium 1

354. Төргүй байх, төрийг мөхөөх номлолыг дэвшүүлдэг чиглэл

Select one or more of the following:

 • a. анархист

 • b. коммунист

 • c. либерал

 • d. загалмайтны

 • e. ромын клубынхэн

Question 55 of 67

Medal-premium 1

355. Эдгээрээс аль төрийн мөхөх номлолыг дэмждэггүй вэ?

Select one or more of the following:

 • a. анархист

 • b. коммунист

 • c. либерал

 • d. загалмайтны

 • e. ромын клубынхэн

Question 56 of 67

Medal-premium 1

356. Аль нь төр нийгмийн хөгжлийг дагаж хувьсан өөрчлөгдөж, хамгийн бага оролцоотой болж, зөвхөн хамгаалдаг чиг үүрэг бүхий институт байх болно гэж үздэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. анархист

 • b. коммунист

 • c. либерал

 • d. загалмайтны

 • e. ромын клубынхэн

Question 57 of 67

Medal-premium 1

357. Дэлхийн нэгдмэл төрийн тухай үзлийг аль чиглэл дэвшүүлдэг вэ?

Select one or more of the following:

 • a. анархист

 • b. коммунист

 • c. либерал

 • d. загалмайтны

 • e. ромын клубынхэн

Question 58 of 67

Medal-premium 1

358. Дорнын төр ёсны гол онцлог

Select one or more of the following:

 • a. төрийн чиг үүргийг хязгаарлах

 • b. төрийг шөнийн манаачийн үүрэгтэй байлгахыг зорих

 • c. төрийн үйлдвэрлэлийн арга давамгайлах

 • d. төрийг дээдлэн хүндэтгэх

 • e. Үндсэн хуульт ёс

Question 59 of 67

Medal-premium 1

359. Эдгээрээс аль нь монголын төр ёсны объектив эх сурвалжид хамаарах вэ?

Select one or more of the following:

 • a. өргөн уудам газар нутаг

 • b. эрс тэрс цаг агаар

 • c. газар дахь төрийн өмчлөл

 • d. монгол хүний сэтгэлгээний уугуул төрх

 • e. зан заншил

Question 60 of 67

Medal-premium 1

360. Ази дорно дахины орнуудад газрыг төр өмчилж байсны гол шалтгаан

Select one or more of the following:

 • a. зах зээлийн харилцаа хөгжөөгүй

 • b. төрийг хүчтэй байлгах гэсэн бодлого

 • c. газрын үржил шим муу

 • d. нүүдлийн аж төрөх ёс

 • e. газар тариалангийн соёл хөгжөөгүй

Question 61 of 67

Medal-premium 1

361. Юан гүрний үед тод илэрсэн “хос ёс”-ны сургаалын үндсэн зорилго (үл хамаарахыг ол)

Select one or more of the following:

 • a. шарын шашныг дэлгэрүүлэх

 • b. төрийн эрх мэдлийн хүчирхэгжүүлэх

 • c. төрийн түшээ нарын зан үйлийг боловсронгуй болгох

 • d. ёс суртахууны шинэ хэв шинжийг тогтоох

 • e. төр шашныг хослуулах

Question 62 of 67

Medal-premium 1

362. Монголын төр ёсны сургаал дахь тэнгэрийн үзэл нь

Select one or more of the following:

 • a. бөөгийн суртал

 • b. гүн ухааны урсгал

 • c. төр ёсыг хэрэгжүүлэх арга, ухаан

 • d. тэнгэр тахих үзэл

 • e. ёс суртахууны номлол

Question 63 of 67

Medal-premium 1

363. Монголчууд “төр” гэсэн ойлголтыг хэдийнээс хэрэглэж байсан бэ?

Select one or more of the following:

 • a. XI зуун

 • b. XII зуун

 • c. XIII зуун

 • d. XIV зуун

 • e. XVI зуун

Question 64 of 67

Medal-premium 1

364. Зохиогч энэ номд монголын төрийн үүслийг хэдий үеэс авч үзэх тухай санал дэвшүүлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. хүннүгээс

 • b. их монгол улсын үеэс

 • c. хамаг монголын үеэс

 • d. 1924 оноос

 • e. 1992 оноос

Question 65 of 67

Medal-premium 1

365. Хамаг монголын хаант улсын төр ёсны гол үзэл санаа

Select one or more of the following:

 • a. ”дэлхийн улс”-ыг байгуулах

 • b. монгол туургатны хүчирхэг улсыг байгуулах

 • c. үндэсний тусгаар тогтнолын бэхжүүлэх

 • d. шашин төрийг хосолсон хаант төрийг тогтоох

Question 66 of 67

Medal-premium 1

366. Богд хаант улсын төр ёсны гол баримтлал

Select one or more of the following:

 • a. монгол туургатны хүчирхэг улсыг байгуулах

 • b. үндэсний тусгаар тогтнолыг хамгаалан бэхжүүлэх

 • c. ”дэлхийн улс”-ыг байгуулах

 • b. ардчилсан улсын үндэс суурийг тавих

Question 67 of 67

Medal-premium 1

367. Монголд ардчилсан төрийг тогтоох үйл хэрэг юунаас хэлсэн бэ?

Select one or more of the following:

 • a. шинэ үндсэн хуулийг боловсруулахаас

 • b. нэг намын удирдан чиглүүлэх чиг үүргээс албан ёсоор татгалзсанаас

 • c. төрийн эрх мэдлийг хуваарилснаас

 • d. хүний эрх, эрх чөлөөг тунхагласнаас

 • e. төрийн тогтолцоог өөрчилснөөс

Icon_fullscreen

Turiin onol 301-367

Munkh Orgil
Quiz by , created over 1 year ago

Төрийн онолын үндсэн тест

Eye 129
Pin 2
Balloon-left 0
Tags
Munkh Orgil
Created by Munkh Orgil over 1 year ago
Close