< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

Question 1 of 51

Medal-premium 1

Què és la unitat de registre?

Select one or more of the following:

 • És el segment màxim del contingut que l’observador aïlla i ajunta perquè hi apareguin un dels símbols, paraules claus...

 • És el segment mínim del contingut que l’observador aïlla i separa perquè hi apareguin un dels símbols, paraules claus...

 • Les dues opcions anteriors són incorrectes.

Question 2 of 51

Medal-premium 1

Quins tres sistemes d’enregistrament observacional podem trobar?

Select one or more of the following:

 • Sistema narratiu, sistema categorial i sistema tecnològic.

 • Sistema narratiu, sistema argumentat i sistema descriptiu.

 • Sistema de tria, sistema de ordenació i sistema de conclusions.

Question 3 of 51

Medal-premium 1

Dins de quin sistema d'enregistrament observacional es troben les notes o diaris de camp?

Select one or more of the following:

 • Sistema categorial

 • Sistema narratiu

 • Sistema tecnològic

Question 4 of 51

Medal-premium 1

Què expressen les notes de camp teòriques?

Select one or more of the following:

 • Allò que observes, sense afegir-hi opinions ni impressions personals

 • Totes les reaccions, actituds, percepcions...de l'observador

 • Els aspectes que es vinculen amb el marc teòric de la recerca

Question 5 of 51

Medal-premium 1

Què entenem per unitat de context?

Select one or more of the following:

 • Segment del contingut que ha de ser examinat per poder contextualitzar i comprendre el significat de la unitat de context

 • És el segment del contingut que ha de ser examinat per poder enregistrar i comprendre el significat de la unitat de registre.

 • És el segment del contingut que ha de ser examinat per poder contextualitzar i comprendre el significat de la unitat de registre

Question 6 of 51

Medal-premium 1

Quins 3 tipus de notes de camp hi ha?

Select one or more of the following:

 • Personals, Descriptives i Metodològiques

 • Teòriques, Personals, Descriptives

 • Cap de les anterior és correcta, hi ha 4 tipus de notes de camp possibles.

Question 7 of 51

Medal-premium 1

Quina d'aquestes fases no pertany al procés de categorització?

Select one or more of the following:

 • Elaboració d'un registre narratiu

 • Enregistrar informació verbal

 • Definició operacional de les categories per a facilitar l'enregistrament.

Question 8 of 51

Medal-premium 1

Com es poden enregistrar les notes de camp?

Select one or more of the following:

 • Manualment i a ordinador

 • A partir de gravacions en àudio o vídeo i de fotografies

 • a i b són correctes

Question 9 of 51

Medal-premium 1

L'escala d'estimació...

Select one or more of the following:

 • És una llista de conductes d'avaluació d'un nadó.

 • No dóna informació sobre si ha estat assolida la consecució d’una determinada capacitat observable per l’infant.

 • S’expressen en termes qualitatius.

Question 10 of 51

Medal-premium 1

Les llistes de comprovació...

Select one or more of the following:

 • Permeten obtenir informació del procés i/o dels seus efectes sobre l’alumne i dades dels infants de manera sistematitzada o espontània, per poder avaluar-lo i classificar-lo quantitativament sense interrompre el ritme de la classe.

 • Requereixen certa habilitat per discernir el que és rellevant del que no ho és i es fa difícil generalitzar els resultats.

 • Resulten força incompletes pel que fa a la recollida de dades

Question 11 of 51

Medal-premium 1

Segons Schatzman i Strauss quin tipus d’anotacions impliquen les notes de camp?

Select one or more of the following:

 • Anotacions observacionals, teòriques i metodològiques

 • Anotacions descriptives, observacionals i reflexives

 • Anotacions teòriques, argumentades i descriptives

Question 12 of 51

Medal-premium 1

Què són les notes de camp personals?

Select one of the following:

 • Decisions que es refereixen a la recerca

 • Reaccions, actituds, percepcions, vivències i impressions de l'observador

 • Aspectes vinculats amb el marc teòric de la recerca

Question 13 of 51

Medal-premium 1

A quin criteri per a segmentar o dividir les dades ens referim quan parlem de professors, alumnes, pares,…?

Select one of the following:

 • Temàtic

 • Conversacional

 • Font

Question 14 of 51

Medal-premium 1

La Matriu procés-producte…

Select one of the following:

 • Intenta delimitar i analitzar quins són els processos, factors o causes que han produït els processos anteriors.

 • Comprova relacions entre variables

 • Tracta de representar el fenomen al llarg de l’evolució cronològica.

Question 15 of 51

Medal-premium 1

Les gràfiques descriptives...

Select one of the following:

 • Reflecteixen informació sense aportar una explicació al fenomen objecte d'estudi

 • Reflecteixen informació aportant una explicació al fenomen objecte d'estudi

 • No reflecteixen res

Question 16 of 51

Medal-premium 1

Per representar la informació de l'anàlisi qualitativa utilitzem...

Select one of the following:

 • Gràfics

 • Matrius d'anàlisi

 • A i B són correctes

Question 17 of 51

Medal-premium 1

Quines d'aquestes no és una tècnica d'enregistrament?

Select one of the following:

 • Diaris de camp

 • Gravacions d’àudio

 • Observació

Question 18 of 51

Medal-premium 1

Quins són els criteris per categoritzar?

Select one of the following:

 • Convergència i mútua exclusivitat

 • Exhaustivitat i únic criteri classificador

 • A i B són correctes

Question 19 of 51

Medal-premium 1

Quina finalitat té l'enregistrament anecdòtic?

Select one of the following:

 • Obtenir detalladament la informació

 • Enregistrat les qüestions més significatives

 • Obtenir informació personal

Question 20 of 51

Medal-premium 1

Quina d'aquestes NO és una potencialitat de l'elaboració d'un diari de camp?

Select one of the following:

 • Permet al docent desenvolupar la capacitat d'observació i estimular el pensament reflexiu.

 • Facilita l'inici d'un procés de reflexió-investigació envers l'ensenyament

 • Facilitat per l'enregistrament de converses

Question 21 of 51

Medal-premium 1

Gràcies al diari de camp...

Select one of the following:

 • Podrem enregistrar converses fàcilment

 • Podrem plasmar de forma descriptiva i en poc temps, les nostres variables a observar

 • Podrem desenvolupar la capacitat d'observació i estimular el pensament reflexiu.

Question 22 of 51

Medal-premium 1

Una de les directrius per a realitzar un bon registre anecdòtic és:

Select one of the following:

 • Anotar no el incident de manera descriptiva, sinó la seva interpretació a mode de reflexió

 • Elaborar la fitxa en el moment de l'observació (identificant el lloc i l'hora), tot emprant un llenguatge concís i objectiu.

 • No guardar la informació com a material confidencial

Question 23 of 51

Medal-premium 1

Quines directrius destaquen Brandt, Irwin i Bushnell?

Select one of the following:

 • Guardar el material com a confidencial i anotar la interpretació, no l'incident.

 • Usar un llenguatge concís, ser objectiu i identificar lloc, hora i dia.

 • Les dues anteriors són correctes.

Question 24 of 51

Medal-premium 1

La "revisió de la llista de trets i l'elaboració d'un sistema de categories" forma part de..

Select one of the following:

 • Passos a seguir de Colás i Buendía.

 • Directrius de Brandt, Irwin i Bushnell.

 • El procés de categorització d'Anguera.

Question 25 of 51

Medal-premium 1

Quin és l’ordre habitual en el procés d’anàlisi qualitativa?

Select one of the following:

 • Transcriure i revisar la informació, lectura preliminar: llista de temes, identificar unitats d’anàlisi, codificar, categoritzar i representar la informació.

 • Lectura preliminar:llista de temes, transcriure i revisar la informació, identificar unitats d’anàlisi, categoritzar, codificar i representar la informació.

 • Transcriure i revisar la informació, lectura preliminar: llista de temes, identificar unitats d’anàlisi, categoritzar, codificar i representar la informació.

Question 26 of 51

Medal-premium 1

Quina no és una gràfica explicativa?

Select one of the following:

 • Esquema contextual.

 • Diagrama de dispersió.

 • Diagrama de fluix.

Question 27 of 51

Medal-premium 1

Quantes fases ha de tenir el procés de categorització desenvolupat per Anguera per ser correcte?

Select one of the following:

 • Nou fases

 • Sis fases

 • Dotze fases

Question 28 of 51

Medal-premium 1

Que facilita lacategorització?

Select one of the following:

 • La obtenció de dades

 • La codificació de les dades enregistrades i, simplificael treball d’anàlisi

 • Extreure conclusions

Question 29 of 51

Medal-premium 1

Quin és l’objectiu dels sistemes narratius d’enregistrament observacional?

Select one of the following:

 • L’objectiu d’aquests sistemes és recollir informació de la forma més detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a coincidir amb la durada del fet i/o situació.

 • L’objectiu d’aquests sistemes és recollir informació de la forma menys detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a coincidir amb la durada del fet i/o situació.

 • L’objectiu d’aquests sistemes es recollir informació de la forma més detallada possible i normalment la durada de l’observació tendeix a ser diferent a la durada del fet i/o situació.

Question 30 of 51

Medal-premium 1

Quina d’aquestes característiques NO és una característica pròpia del Registre anecdòtic/anecdotari/fitxer d’anècdotes?

Select one of the following:

 • Permeten recollir i organitzar les dades pel seu posterior anàlisi

 • Cada fitxa registra diferents incidents, per tant, no caldrà fer un seguiment de registres actualitzat

 • Els registres es realitzen a través d’una fitxa

Question 31 of 51

Medal-premium 1

La metodologia observacional...

Select one of the following:

 • Constitueix un instrument de treball que ha demostrat la seva eficacia en el terreny de la investigació educativa.

 • Pot contribuir a enriquir les capacitats dels mestres.

 • Les dues respostes anteriors són correctes.

Question 32 of 51

Medal-premium 1

Com sorgeix un paradigma de recerca?

Select one of the following:

 • Amb l'aparició d'unes hipòtesis.

 • En el moment en el que una comunitat d'investigadors es posa d'acord en els principals punts de la investigació.

 • Amb l'aparició d'unes hipòtesis que no conformin una línia particular.

Question 33 of 51

Medal-premium 1

El criteri per segmentar o dividir dades en unitats rellevants sobre tipus d’enunciats, torns de paraules... s’anomena:

Select one of the following:

 • Font

 • Espacial/temporal

 • Conversacional

Question 34 of 51

Medal-premium 1

Què és codificar?

Select one of the following:

 • Consisteix afegir categories en el nostres treball d’observació.

 • Consisteix eliminar categories que no serviran per a la nostra observació.

 • Consisteix en assignar una abreviatura o símbol a cada categoria.

Question 35 of 51

Medal-premium 1

Les matrius son taules de doble entrada, fila i columna que representen informació...

Select one of the following:

 • Descriptiva

 • Explicativa i descriptiva

 • Argumentativa

Question 36 of 51

Medal-premium 1

La matriu explicativa...

Select one of the following:

 • Proporciona explicacions, raons i causes del fenomen analitzat.

 • Proporciona només raons del fenomen analitzat

 • Proporciona moltes explicacions

Question 37 of 51

Medal-premium 1

Quina d'aquestes no és una finalitat de l'enregistrament?

Select one of the following:

 • Obtenir de manera àmplia la informació

 • Tenir informació visual i de l'entorn

 • Obtenir informació personal

Question 38 of 51

Medal-premium 1

Quina d'aquestes NO és una modalitat per fer un bon anàlisi/enregistrament?

Select one of the following:

 • Escala d'estimació

 • Mútua exclusivitat

 • Llistes de comprovació

Question 39 of 51

Medal-premium 1

Que és la recerca educativa?

Select one of the following:

 • La generació sistemàtica i disciplinada de coneixement sobre fets i problemes educatius.

 • Ciència que té per objecte l’estudi dels fenòmens educatius i la presa de decisions respectives, mitjançant la metodologia experimental i quasi experimental i les tècniques d’investigació operativa.

 • Ambdues són correctes

Question 40 of 51

Medal-premium 1

Que és el que fa científica una disciplina?

Select one of the following:

 • Mètode Científic

 • La ciència de l'Educació

 • La recerca educativa

Question 41 of 51

Medal-premium 1

Quin criteri per segmentar o dividir les dades en unitats rellevants hem de seguir les educadores?

Select one of the following:

 • Espacial/temporal

 • Gramatical

 • Temàtic

Question 42 of 51

Medal-premium 1

Els tipus de matrius són:

Select one of the following:

 • Ordenada temporalment, descriptives i d’aprenentatge.

 • Descriptives i interpretatives.

 • Amb grups conceptuals, explicatives, d’aprenentatge i codificades.

Question 43 of 51

Medal-premium 1

Els sistemes narratius son...

Select one of the following:

 • Sistemes oberts que tenen categories prefixades

 • Sistemes tancats i no tenen categories prefixades

 • Sistemes oberts i no tenen categories prefixades

Question 44 of 51

Medal-premium 1

Com bé sabem, les notes metodològiques són un tipus de notes de camp que es refereixen a...

Select one of the following:

 • Les reaccions, actituds, percepcions, vivències i impressions de l’observador...

 • La recerca. Per exemple: opcions que es prenen en una recerca observacional, dificultats que plantegen les opcions

 • Aspectes vinculats amb el marc teòric de la recerca

Question 45 of 51

Medal-premium 1

Com s'anomenen les dues perspectives per referir-se al moment en el qual són recollides les dades observades?

Select one of the following:

 • Perspectiva diacrònica i perspectiva sincrònica

 • Perspectiva sincrònica i perspectiva anacrònica

 • Perspectiva sincrònica i perspectiva dicrònica

Question 46 of 51

Medal-premium 1

Quins continguts hi ha de la conducta a observar?

Select one of the following:

 • Verbal, espaial i gestual

 • No verbal, espaial i verbal

 • No verbal, verbal i contextual

Question 47 of 51

Medal-premium 1

L'observació sistematitzada:

Select one of the following:

 • té un objectiu de recerca prèviament prefixat

 • no té cap objectiu

 • l'objectiu va variant al llarg de l'observació

Question 48 of 51

Medal-premium 1

Si observem a...

Select one of the following:

 • vint persones s'anomena perspectiva ideogràfica

 • dues persones s'anomena perspectiva ideogràfica

 • una única persona s'anomena perspectiva ideogràfica

Question 49 of 51

Medal-premium 1

Els graus de precisió científica de l'observació són:

Select one of the following:

 • No sistematitzada, sistematitzada i molt sistematitzada.

 • No sistematitzada, sistematitzada i insistematitzada.

 • Sistematitzada, no sistematitzada i incontrolada.

Question 50 of 51

Medal-premium 1

Els sistemes de categories són:

Select one of the following:

 • Un contingut de la conducta a observar.

 • Un instrument o sistema d'enregistrament.

 • Tolerar la mentida i objectivitat de l'observació participant.

Question 51 of 51

Medal-premium 1

Dins de l'observació per avaluar en l'educació infantil trobem l'avaluació final, en què consisteix?

Select one of the following:

 • Permet relacionar el que s’ensenya a l’escola amb el que els nens aprenen fora de l’escola.

 • Es realitza a mitjans del procés d'ensenyament-aprenentatge per comprovar allò que no ha quedat clar i aclarir-ho posteriorment

 • Es realitza al final del procés d’ensenyament-aprenentatge per avaluar els resultats dels aprenentatges

Icon_fullscreen

Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

lorena-10-bcn
Quiz by , created over 1 year ago

Test preguntes examen

Eye 8
Pin 0
Balloon-left 0
lorena-10-bcn
Created by lorena-10-bcn over 1 year ago
Close