Tema A6

edgar carner
Quiz by edgar carner, updated more than 1 year ago
edgar carner
Created by edgar carner almost 4 years ago
22
0

Description

Entorn social a Catalunya

Resource summary

Question 1

Question
Quins factors promouen la migració?
Answer
 • Conlfictes polítics i guerres
 • MiIlors oprotunitats de vida i laboral
 • Desastres ambietals i pobresa
 • Totes les respostes són correctes

Question 2

Question
Quin nom rep el creixent moviment internacional de capitals, mercaderies i de persones així com la gran interdependència entre diferents societats?
Answer
 • Globalització
 • Immigració
 • Telecomunicacions
 • Transport

Question 3

Question
Quin caràcter té el flux migratori contemporani?
Answer
 • Global
 • Europeu
 • Nacional
 • Asiàtic

Question 4

Question
Les migracions internacionals són un fenòmen:
Answer
 • Permanent
 • Variable
 • Irregular
 • Estacional

Question 5

Question
Amb quin nom es coneix les relacions entre individus, famílies i grups que serveixen de pont entre el lloc de partida i el lloc de destinació?
Answer
 • Xarxes i cadenes migratòries
 • Immigració
 • Familia
 • Reagrupació familiar

Question 6

Question
Quina és la xarxa interregional migratòria dominant i quina és la més recent que destaca respectivament?
Answer
 • Xarxa sud-nord i les transoceàniques com dominant i la xarxa est-oest com a recent
 • Xarxa est-oest com dominant i la xarxa sud-nord i les transoceàniquescom a recent
 • Xarxa europea com dominant i la xarxa extra europea com recent
 • Xarxa extraeuropea com dominant i la xarxa europea com a recent

Question 7

Question
Quins tipus de motivacions migratoris hi ha?
Answer
 • Caràcter econòmic
 • Caracter polític
 • Caracter familiar
 • Totes les respostes són correctes

Question 8

Question
Quin és el resultat dels moviments migratoris voluntaris o forçats en les societats receptores?
Answer
 • Formació de minories etniques en les països receptors
 • Formació de minories culturals en les països receptors
 • Increment de la diversitat sociocultural
 • Totes les respotes són correctes

Question 9

Question
Quina ha estat la via principal per a la naturalització de la població estrangera a Espanya?
Answer
 • Aconseguir la nacionalitat per residència
 • Aconseguir la nacionalitat per casament
 • Aconseguir la nacionalitat per treball
 • Aconseguir la nacionalitat pagament

Question 10

Question
Quin termini d'estada legal és necessari per aconseguir la nacionalitat espanyola?
Answer
 • 10
 • 5
 • 4
 • 2

Question 11

Question
Quin termini d'estada legal és necessari per aconseguir la nacionalitat espanyola per als refugiats?
Answer
 • 5
 • 10
 • 2
 • 4

Question 12

Question
Quin termini d'estada legal és necessari per aconseguir la nacionalitat espanyola per als iberoamericans, filipis, ecuatoguineans, portuguesos i sefardis?
Answer
 • 2
 • 5
 • 10
 • 4

Question 13

Question
Actualment a Catalunya, d'on prové la migració majoritariament?
Answer
 • Extracomuinitaria es a dir de fora de la Unió Europea
 • Comunitaria es a dir de dins de la Unió Europea

Question 14

Question
Quines són les dues grans tipologies migratòries a Catalunya?
Answer
 • Migració econòmica i migració de benestar
 • Migració econòmica i migració social
 • Migració benestar i migració social
 • Cap de les respostes és correcta

Question 15

Question
Quines han estat les comunitats autònomes receptores per excelència a Espanya?
Answer
 • Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana
 • Andalusia, Extremadura i Castilla la Mancha
 • Comunitat Valenciana, Murcia i Catalunya
 • Catalunya, País basc i Comunitat de Madrid

Question 16

Question
Quina posició ocupa Catalunya respecte al nombre de població a Espanya?
Answer
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4

Question 17

Question
De què es nodreix la immigració estrangera a Catalunya?
Answer
 • De l'arribada d'europeus comunitaris
 • D'una creixen immigració de països extracomunitaris
 • De l'arribada de població Sud-Americana
 • A i B són correctes

Question 18

Question
Quantes nacionalitats conviuen a Catalunya segons les dades de 2015?
Answer
 • 200
 • 250
 • 312
 • 300

Question 19

Question
En quina fase econòmica es troben principalment els estrangers que resideixen a Catalunya?
Answer
 • Activa
 • Atur
 • Educació
 • Jubilació

Question 20

Question
En quin grup d'edat es troben la majoria d'estrangers que resideixen a Catalunya?
Answer
 • Entre 25 i 49 anys
 • Entre 50 i 70 anys
 • Entre 16 i 25 anys
 • Entre 20 i 55 anys

Question 21

Question
Quin és colectiu migratori més nombrós a Catalunya?
Answer
 • Marroquí
 • Chino
 • Sudamericà
 • Pakistanés

Question 22

Question
D'on ha sigut la provinència del major flux migratori a Catalunya dels últims 100 anys?
Answer
 • Països musulmans
 • Països comunitaris
 • Regions espanyoles
 • Sudamèrica

Question 23

Question
El fet de pertànyer a la comunitat europea comporta un condicionament respecte les polítiques migratòries?
Answer
 • Si
 • No

Question 24

Question
Des del punt de vista de fluxos migratoris i fronteres externes, trobem pautes comunes al diferents països de la UE?
Answer
 • Si
 • No

Question 25

Question
En quantes categories està dividida l'estrangeria a la UE?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Question 26

Question
Quines són les categories que estableix el projecte europeu respecte l'estrangeria?
Answer
 • Comunitaria i no comunitaria
 • Europeu i no europeu
 • Comunitari i extracomunitari
 • Europeu i extraeuropeu

Question 27

Question
Amb l'entrada en vigor de quin tractat, al 1999, el ciutadà comunitari pot desplaçar-se, assentar-se i treballar lliurement a qualsevol país de la UE...?
Answer
 • Tractat d'Amsterdam
 • Tractat d'Utrech
 • Tractat de Gènova
 • Tractat del Pirineus

Question 28

Question
Quin any entra en vigor el Tractat d'Amsterdam?
Answer
 • 1999
 • 1997
 • 2000
 • 2001

Question 29

Question
Quins drets polítics té un ciutadà comunitari en qualsevol país de la UE que no sigui el seu de nacionalitat?
Answer
 • Dret de vot i candidatura a les eleccions europees i locals
 • Dret de vot i candidatura a les eleccions europees i estatals
 • Dret de vot i candidatura a les eleccions estatals i locals
 • Dret de vot i candidatura a les eleccions comunitats autonomes i locals

Question 30

Question
Pels estrangers no comunitaris o de tercers països, els drets i les possibilitats de treball són més limitats respecte al estrangers procedents de la UE?
Answer
 • Si
 • No

Question 31

Question
Qui té la competència respecte la política migratòria a Espanya?
Answer
 • Estat
 • Generalitat
 • Europa
 • Els Ajuntaments

Question 32

Question
Quina és la llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya?
Answer
 • 8/2000
 • 9/2000
 • 8/2001
 • 9/2001

Question 33

Question
Quin any entra en vigor la quarta reforma de llei d'estrangeria 8/2000?
Answer
 • 2009
 • 2008
 • 2010
 • 2012

Question 34

Question
Quin any es va aprovar el pla interdeparlamental d'immigració i quin any es va consolidar?
Answer
 • 1993 / 2005-2008
 • 1994 / 2005-2008
 • 1993 / 2004-2008
 • 19964/ 2004-2008

Question 35

Question
Quin any s'aprova el Pacte Nacional per la immigracio i es crea la Taula de Ciutadania i Immigració?
Answer
 • 2008
 • 2005
 • 2004
 • 2012

Question 36

Question
Quants models d'integració i de convivència en la societat multicultural hi ha?
Answer
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Question 37

Question
Quin d'aquests tres models no pertany als models d'integració i de convivència en la societat multicultural?
Answer
 • Assimilació
 • Melting pot
 • Pluralisme cultural
 • Exclusió

Question 38

Question
Quin nom rep el model d'integració que es basa en que l'immigrant adopta la cultura de la societat majoritària o receptora?
Answer
 • Assimilació
 • Melting pot
 • Pluralisme cultural

Question 39

Question
Quin nom rep el model d'integració que implica tots els membres de la societat en la creació d'una nova cultura general basada en la fusió de diverses cultures?
Answer
 • Melting pot
 • Assimilació
 • Pluralisme cultural

Question 40

Question
Quin nom rep el model d'integració que implica una societat multicultural que estableixi un principis de convivència?
Answer
 • Assimilació
 • Melting pot
 • Pluralisme cultural

Question 41

Question
De què depenen les possibilitats de dissenyar les polítiques públiques?
Answer
 • Àmbit competencial
 • Àmbit social
 • Àmbit polític
 • Àmbit judicial

Question 42

Question
Quin nom reben les polítiques que consisteixen en la determinació i adopció de mesures per part de les institucions públiques amb l'objectiu de pal·liar i resoldre les situacions de desigualtat social enre homes i dones?
Answer
 • Polítiques d'igualtat d'oportunitats
 • Polítiques socials d'oportunitats
 • Polítiques d'integració d'oportunitats
 • Polítiques col·lectives d'opportunitats

Question 43

Question
Quina organització considera que sense les polítiques d'igualtat no pot haver un respecte efectiu als drets humans?
Answer
 • Organització Internacional del Treball
 • Organització Internacional dels Drets Humans
 • Organització Internacional de la Igualtat
 • Organització Internacional del Benestar

Question 44

Question
Les lleis estatals 39/199 i 3/2007 respecte a la igualtat, què preveu cadascuna respectivament?
Answer
 • Canvi legislatiu per que el treballador pugui participar en la vida familiar i establir disposicions per avançar cap a la igualtat -- Llei dirigida a les dones amb especial vulnerabilitat.
 • Llei dirigida a les dones amb especial vulnerabilitat. -- Canvi legislatiu per que el treballador pugui participar en la vida familiar i establir disposicions per avançar cap a la igualtat

Question 45

Question
En què s'articulen les polítiques d'igualtat del govern de la Generalitat?
Answer
 • Plan d'actuació
 • Lleis
 • Directius
 • Regalaments

Question 46

Question
Quin any es crea l'Institut Català de les dones?
Answer
 • 1989
 • 1999
 • 2000
 • 1987

Question 47

Question
La llei 8/2006, quantes setmanes de paternitat reconeix als funcionaris de l'administració de la Generalitat?
Answer
 • 4 setmanes
 • 3 setmanes
 • 2 setmanes
 • 5 setmanes

Question 48

Question
Quin nom reben les polítiques enfocades a millorar les condicions de vida de la ciutadania i assegurar la igualtat d'oportunitat?
Answer
 • Polítiques de benestar
 • Polítiques socials
 • Polítiques sanitaries
 • Polítiques d'igualtat

Question 49

Question
Quins serveis són els més importants respecte l'estat del benestar?
Answer
 • L'educació, la sanitat i el servei d'ajuda a les famílies
 • Les pensions
 • Els serveis d'ajuda
 • El subsidi

Question 50

Question
Quines són les transferències socials considerades part de l'estat del benestar?
Answer
 • Les pensions i el subsidi d'atur
 • Educació
 • Sanitat i serveis d'ajuda a les famílies
 • Totes són correctes

Question 51

Question
Qui te la responsabilitat de prevenir situacions de necessitat personal bàsica o de manca de cohesió social/familiar/desigualtat?
Answer
 • Serveis socials
 • Educadors socials
 • Asistent social
 • El govern

Question 52

Question
Qui està a l'abast d'accedir als serveis socials del sistema català?
Answer
 • Tota la ciutadania
 • Tots els nacionals
 • Tots els europeus
 • Només els catalans

Question 53

Question
Segons quines problemàtiques s'organitzen els serveis socials catalans?
Answer
 • Primàries o especialitzades
 • Individuals o col·lectives
 • Primàries o secundaries
 • Socials o Culturals

Question 54

Question
La xarxa bàsica de serveis socials, de quants serveis bàsics d'actuació consta?
Answer
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Question 55

Question
Quins nivells formen la xarxa bàsica de serveis socials catalans?
Answer
 • Atenció primària i atenció especialitzada
 • Atenció global i atenció personalitzada
 • Atenció individual i atenció col·lectiva
 • Totes les respotes són correctes
Show full summary Hide full summary

Similar

Prática para o TOEFL
miminoma
GCSE Maths Quiz: Ratio, Proportion & Measures
Andrea Leyden
GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Of Mice and Men Plot Overview
Landon Valencia
1PR101 2.test - Část 10.
Nikola Truong
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
mi mapa conceptual
angel timana
La estadistica, mapa conceptual
Jhonny Flores
resumen de los encuentros
milton gueledel
Teorías del conocimiento
Dalia Amaya yagual