Alamate Qayamat {TEST-8}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 4 years ago
675
0

Description

The signs of last hour

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Jagh jagh _______________ marakiz qaim hogae.
Answer
 • Deeni
 • Tijarti
 • Falahi

Question 2

Question
Q2. Tijarat us qadr aam hojaegi aur log :-
Answer
 • Ahad ki papandi karenge
 • Bad ahadi karenge
 • Insaaf per muamla karenge

Question 3

Question
Q3. Mashoor tha ke khilafat ke daur mein taleem ke gharz se Damishk jane wala agar musalsal har roz _________________tak ek madrase ka daura (visit) karta toh bhi pure madaris ka daura mukamal na hota ?
Answer
 • 1 mahine
 • 6 mahine
 • 1 saal

Question 4

Question
Q4. Qatil aur maqtul ko qatal ki wajah :-
Answer
 • Achi tarah maloom hogi
 • Maloom nahi hogi

Question 5

Question
Q5. Tijarat karna Allah ko napasand hai.
Answer
 • Jee haan
 • Jee nahi

Question 6

Question
Q6. Kis sahabi ko tijarat mein khaas barkat hasil thi us liye log unke saath sharakat karna pasand karte ?
Answer
 • Anas (ra)
 • Muaz (ra)
 • Bilal (ra)

Question 7

Question
Q7. Aurte apne shuhro ke saath tijarat mein ma'awanat karna pasand nahi karegi ?
Answer
 • Jee haan
 • Jee nahi

Question 8

Question
Q8. Tijarat aam hone ke bais qata rehmi bhi aam hojaegi ?
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 9

Question
Q9. Tijarat aam hojaegi log ____________________pasand nahi karenge.
Answer
 • Khana peena
 • Padhna likhna
 • Baat cheet

Question 10

Question
Q10. Asal tijarat-kamyab tijarat :-
Answer
 • Kamaz kam dugna munafa
 • Akhirat ki kamyabi
 • Ghar walon ko jadid asaish muhaya karna
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-16}
Asiya Abdul Raoof