Alamate Qayamat {TEST-9}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 4 years ago
630
0

Description

The signs of last hour

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Qayamat ke qareeb __________________________ bade bade mahelaat tamir karega.
Answer
 • Uluma
 • Bakriya charane wale
 • Badshah

Question 2

Question
Q2. Daulat mand log sadqa khairat dene ke liye logon ko bulaege lekin sadqa lene ke liye koi nahi ayga.
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 3

Question
Q3. Qayamat ke qareeb mardo ki qilat ki wajah se hadeeth mein aurton ki kitni tedad batai gai hai jo ek mard ki panah hasil karegi ?
Answer
 • 10
 • 20
 • 40

Question 4

Question
Q4. Ummul Khabais :-
Answer
 • Sharab peena
 • Qatl karna
 • Jhoot bolna

Question 5

Question
Q5. Mazaq mein jhoot bolne mein koi harj nahi.
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 6

Question
Q6. Rasool (saws) ne apni zindagi mein ye peshan goi kardi thi ke qayamat ke qareeb log hadeethe khud se ghad kar Rasool (saws) ke naam se mansob karenge ?
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 7

Question
Q7. Qurbe qayamat jhoote aur sache log aram se alag kiye jasakege ?
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 8

Question
Q8. Rowaibidah se kya murad hai ?
Answer
 • Zina karne wala
 • Sharab peene wala
 • Ikhteyar rakhne wala kamina admi

Question 9

Question
Q9. _________________________ qayamat ke nishaniyo mein se hai.
Answer
 • Kasrate Aulad
 • Kasrate Maal
 • Kasrate Imaan

Question 10

Question
Q10. Muslim ki hadeeth mein ata hai ke "daulat mand admi sadqa dene ke liye jab kisi admi ko bulaega toh wo kya jawab dega" ?
Answer
 • Mujhe iski zarurat nahi
 • Mujhe aap ka ehsaan nahi lena
 • Ye sadqa meri zarurat se kam hai
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-16}
Asiya Abdul Raoof