PRÁVNÍ NORMY

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 3 years ago
72
4

Description

Právo Quiz on PRÁVNÍ NORMY, created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Norma s klasickou strukturou neobsahuje:
Answer
 • sankci
 • hypotézu
 • derogační klauzuli
 • sankční hypotézu
 • dispozici

Question 2

Question
Ke klasické struktuře právní normy patří následující části:
Answer
 • úvod
 • hypotéza
 • sankce
 • určení právního řádu, podle kterého je třeba se řídit
 • dispozice

Question 3

Question
Dispozitivní právní normy jsou ty normy:
Answer
 • jejichž použití na upravované vztahy nelze vyloučit projevem vůle subjektů
 • které umožňují účastníkům právních vztahů upravit jejich práva a povinnosti dohodou (a pouze pro případ, že toho účastníci nevyužijí, řídí se jejich vztah právní normou)
 • které odkazují na jinou, jmenovitě určenou právní normu
 • které odkazují na právní řád určitého státu
 • které zrušují jiné právní normy

Question 4

Question
Kogentní právní normy jsou takové normy:
Answer
 • které nemají klasickou strukturu
 • které pouze stanoví, která ustanovení dřívějších předpisů se ruší
 • které umožnují účastníkům, aby svá práva a povinnosti upravili dohodou; pokud toho nevyužijí, jsou povinní se řídit kogentní normou
 • které určují právní řád určitého státu, podle kterého je třeba se řídit
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 5

Question
Právní normy, které formulují příkaz nebo zákaz, jsou normy:
Answer
 • blanketové
 • kolizní
 • zavazující
 • rozvazující
 • opravňující

Question 6

Question
Právní normy mezinárodního práva, které určují, jaký právní řád se vztahuje na daný případ, jsou normy:
Answer
 • blanketové
 • kolizní
 • odkazující
 • opravňující
 • žádná odpověď není správná

Question 7

Question
Pro blanketovou normu platí:
Answer
 • je vždy normou mezinárodního práva
 • lze se od ní odchýlit projevem vůle subjektů právního vztahu
 • odkazuje v některé své části na jinou, jmenovitě uvedenou normu (zákon číslo, paragraf, odstavec,…)
 • vyskytuje se jen v Ústavě a ústavních zákonech
 • žádná odpověď není správná

Question 8

Question
Hypotéza právní normy stanoví:
Answer
 • důsledky porušení právní povinnosti vyplývající z normy
 • jaké pravidlo chování je závazné
 • podmínky, za kterých je třeba realizovat pravidlo chování obsažené v dispozici normy
 • podle jakého práva se má daný případ řešit
 • postup při vymáhání nároků u soudu

Question 9

Question
Mezi právní normy, které nemají klasickou strukturu, patří normy:
Answer
 • blanketové
 • kogentní
 • kolizní
 • dispozitivní
 • zavazující

Question 10

Question
Platnost právní normy nastane z uvedených možností:
Answer
 • vyhlášením na úřední desce Parlamentu
 • jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • vyhlášením v Obchodním věstníku
 • 15. dnem od vyhlášení
 • žádná odpověď není správná

Question 11

Question
Od kogentní normy:
Answer
 • se nelze odchýlit
 • se lze odchýlit pouze dvoustranným projevem vůle
 • se lze odchýlit pouze jednostranným projevem vůle
 • se lze odchýlit pouze dispozitivní normou
 • se lze odchýlit kolizní normou

Question 12

Question
Dispozitivní právní normy se nevyznačují tím, že:
Answer
 • jejich použití na upravované vztahy nelze vyloučit projevem vůle subjektů
 • umožňují účastníkům právních vztahů upravit jejich práva a povinnosti dohodou (a pouze pro případ, že toho účastníci nevyužijí, řídí se jejich vztah dispozitivní normou)
 • odkazují na jinou, jmenovitě určenou právní normu
 • odkazují na právní řád určitého státu
 • zrušují jiné právní normy

Question 13

Question
Právní normy, jejichž použití na právní poměry, které upravují, nemůže být vyloučeno ani omezeno projevem odchylné vůle subjektů, se nazývají normy: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • kogentní

Question 14

Question
Právní normy, které umožňují účastníkům právních vztahů, aby projevem souhlasné vůli určili obsah vzájemných oprávnění a povinností, se nazývají normy: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • dispozitivní

Question 15

Question
Kogentní právní normy:
Answer
 • jsou označovány také za kategorické
 • jsou typické pro oblast soukromého práva
 • jsou typické pro oblast veřejného práva
 • jsou takové, od kterých je možné se odchýlit
 • jsou takové, od kterých není možné se odchýlit

Question 16

Question
Dispozitivní právní normy:
Answer
 • jsou označovány také za kategorické
 • jsou typické pro oblast soukromého práva
 • jsou typické pro oblast veřejného práva
 • jsou takové, od kterých není možné se odchýlit
 • jsou takové, od kterých je možné se odchýlit

Question 17

Question
Taxativní výčet:
Answer
 • opakem výčtu demonstrativního
 • žádná odpověď není správná
 • je výčet úplný
 • je výčet příkladný
 • může být uveden slovem zejména

Question 18

Question
Demonstrativní výčet:
Answer
 • je výčet úplný
 • je výčet příkladný
 • může být uveden slovem zejména
 • opakem výčtu taxativního
 • žádná odpověď není správná

Question 19

Question
Dispozicí právní normy je ta část, která stanoví:
Answer
 • podmínky, za nichž se má norma realizovat
 • vlastní pravidlo chování (práva a povinnosti)
 • důsledky porušení povinnosti
 • podmínky pro uplatnění sankce
 • kdy norma nabude účinnosti

Question 20

Question
Právní norma, která umožňuje účastníkům právních vztahů, aby svá práva a povinnosti upravili odchylně na základě shody, je normou:
Answer
 • kogentní
 • dispozitivní
 • kolizní
 • zavazující
 • blanketovou

Question 21

Question
O právní normě kogentní platí:
Answer
 • platí, jen pokud ji strany nevyloučí
 • je možno se od ní odchýlit dohodou
 • je možné ji změnit ve správním řízení
 • je typická pro veřejnoprávní vztahy
 • je možné ji změnit rozhodnutím soudu

Question 22

Question
O právní normě kogentní platí:
Answer
 • platí, jen pokud ji strany nevyloučí
 • je možno se od ní odchýlit dohodou
 • nelze se od ní odchýlit dohodou
 • je možné ji změnit ve správním řízení
 • je typická pro veřejnoprávní vztahy

Question 23

Question
Právní norma nabývá účinnosti:
Answer
 • vždy dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem vyhlášení
 • dnem, kdy ji příslušný orgán schválil
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Question 24

Question
Právní norma nabývá účinnosti:
Answer
 • dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem vyhlášení
 • dnem, kdy ji příslušný orgán schválil
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Question 25

Question
Kolizní normy určují:
Answer
 • postup soudů, liší-li se právní úpravy různých států
 • práva a povinnosti soudu při rozhodování, nedohodnou-li si je strany ve smlouvě
 • práva a povinnosti subjektů právních vztahů, pokud o sporné otázce rozhoduje soud
 • rozhodné právo pro úpravu vztahů (poměrů) s cizím (mezinárodním) prvkem
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 26

Question
Ke klasické struktuře právní normy nepatří:
Answer
 • dispozice
 • hypotéza
 • sankce
 • určení právního řádu stáru, podle kterého je třeba se řídit
 • úvod

Question 27

Question
Taxativní výčet je výčtem: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • úplným

Question 28

Question
“Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, platí banka majiteli účtu ze zůstatků prostředků na účtu úroky…“ je příkladem normy:
Answer
 • kogentní
 • derogační
 • dispozitivní
 • kolizní
 • blanketní

Question 29

Question
“Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak“ je příkladem normy:
Answer
 • kogentní
 • kolizní
 • blanketní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 30

Question
“Ruší-li se zákon č. 140/1991 Sb.“ je příkladem normy:
Answer
 • kogentní
 • kolizní
 • dispozitivní
 • blanketní
 • derogační

Question 31

Question
V právní normě „Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná“ představuje hypotézu to, že:
Answer
 • sankce neplatnosti
 • výpověď musí být dána písemně
 • výpověď musí být doručena druhé straně
 • výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel
 • žádná z přechozích možností není správná

Question 32

Question
V právní normě „Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná“ představuje dispozici to, že:
Answer
 • sankce neplatnosti
 • výpověď musí být doručena druhé straně
 • výpověď musí být písemná
 • „Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel.“
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 33

Question
“Zrušuje se zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání“ je normou:
Answer
 • blanketní
 • odkazující
 • kolizní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 34

Question
“Strany si mohou sjednat, že kupující nabude vlastnické právo později, než je stanoveno v § 443“ je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 35

Question
“Vznik a zánik věcných práv k věcem movitým řídí se právem místa, kde věc byla v době, kdy nastala skutečnost, která zakládá vznik nebo zánik tohoto práva.“ je normou:
Answer
 • derogační
 • dispozitivní
 • odkazující
 • blanketní
 • kolizní

Question 36

Question
V právní normě „Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne.“ je hypotézou:
Answer
 • Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý
 • insolvenční návrh
 • Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne
 • insolvenční soud odmítne
 • neobsahuje hypotézu

Question 37

Question
V právní normě „Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný.“ je dispozicí:
Answer
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný
 • neobsahuje dispozici
 • je neplatný

Question 38

Question
“Společník, který ve lhůtě podle odstavce 1 nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak.“ je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 39

Question
“Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou přenést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak.“ je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 40

Question
“Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.“ je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 41

Question
“Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období.“ je normou:
Answer
 • kogentní
 • blanketní
 • derogační
 • kolizní
 • dispozitivní

Question 42

Question
Z § 140 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.“ vyplývá pro subjekt, který je regulován:
Answer
 • zákaz usmrcení
 • povinnost neusmrtit
 • oprávnění
 • právo
 • povinnost usmrtit

Question 43

Question
Z § 140 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.“ vyplývá pro soud v případě naplnění právní normy:
Answer
 • povinnost uložit sankci
 • oprávnění uložit sankci
 • právo uložit sankci
 • možnost uložit sankci
 • žádná odpověď není správná

Question 44

Question
“Zrušuje se § 352 občanského zákoníku“ je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 45

Question
“Kupní smlouva se řídí právem státu kupujícího“ je příkladem:
Answer
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy
 • dispozitivní normy

Question 46

Question
“Ujednání o omezení prodeje vyžaduje písemnou formu“ je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 47

Question
“Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak“ je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 48

Question
“Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jinak“ je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 49

Question
“Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jinak“ je příkladem:
Answer
 • dispozitivní normy
 • kogentní normy
 • kolizní normy
 • derogační normy
 • blanketní normy

Question 50

Question
V právní normě „Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne.“ je dispozicí:
Answer
 • insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý
 • nesrozumitelný anebo neurčitý
 • Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo návrh, který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne
 • insolvenční soud odmítne (insolvenční návrh)
 • neobsahuje dispozici

Question 51

Question
“Tato smlouva se řídí právem země prodávajícího“ je příkladem normy:
Answer
 • odkazující
 • kolizní
 • kogentní
 • derogační
 • blanketní

Question 52

Question
V právní normě „Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný.“ je hypotézou:
Answer
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků
 • Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje nebo dohoda účastníků, je neplatný
 • neobsahuje hypotézu
 • je neplatný
 • obsahuje pouze dispozici
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
Química Orgánica
cristopher 24
Aula Virtual
carla ribulgo