Management průběžný test

zbzbbhbz gbzb
Quiz by zbzbbhbz gbzb, updated more than 1 year ago
zbzbbhbz gbzb
Created by zbzbbhbz gbzb over 3 years ago
85
2

Description

Quiz on Management průběžný test, created by zbzbbhbz gbzb on 10/31/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Co jsou tvrdé a měkké prvky?
Answer
 • Součástí vnitřních podmínek organizace
 • Součástí vnějších podmínek organizace
 • Součást lokačního řádu
 • Součást logistiky

Question 2

Question
Mezi charakteristiky hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • celkové
 • negativní
 • pozitivní
 • člověka nemáme kritizovat

Question 3

Question
Informační systém podniku slouží pro řešení úloh:
Answer
 • dovnitř
 • ven (k okolí)
 • neslouží
 • uvnitř i k okolí

Question 4

Question
Mezi 6 principů byrokracie koncipované M. Weberem nepatří:
Answer
 • dokonalá byrokracie
 • hierarchie práv a povinností
 • člověk je nenahraditelný

Question 5

Question
Mezi charakteristiky kritiky patří:
Answer
 • trestat
 • kritizovat před kolegy
 • kritizovat neustále
 • nekritizovat v nepřítomnosti

Question 6

Question
Mezi zásady hodnocení pracovníků patří:
Answer
 • zvýraznit pouze negativa
 • hodnotit pracovníkovu osobnost
 • hodnotit pracovní výkon
 • hodnotit pracovníkovu komplexnost

Question 7

Question
Jaké směry managementu představují Ford, Taylor a Gantt?
Answer
 • psychologický přístup k managementu
 • administrativní přístup k managementu
 • vědecký přístup k managementu
 • pragmatický přístup k managementu

Question 8

Question
EIS slouží pro:
Answer
 • vrcholové vedení
 • střední linii managementu
 • operativní tým
 • řízení vztahu se zákazníkem

Question 9

Question
Douglas McGregor je představitelem:
Answer
 • Teorie X a Y
 • kvantitativního managementu
 • pragmatického managementu
 • rozdělil faktory na motivační a udržovací

Question 10

Question
Mezi formy komunikací nepatří:
Answer
 • ústní
 • písemná
 • elektronická
 • činy

Question 11

Question
Mezi charakteristiky aktivního naslouchání patří:
Answer
 • nevnímat řeč těla
 • spíše poslouchat než pokládat otázky
 • vést partnera k našemu způsobu vidění světa
 • více mluvit než naslouchat

Question 12

Question
Řízení lidských zdrojů je:
Answer
 • forma organizační struktury podniku
 • manažerská aktivita
 • externí audit
 • organizační forma, kterou zavedl A.P. Sloan

Question 13

Question
Informační systím podniku typu "Back office" slouží:
Answer
 • pro řešení úloh směrem k okolí i uvnitř
 • neslouží vůbec
 • směrem k okolí
 • uvnitř podniku

Question 14

Question
Mzdotvorným faktorem není:
Answer
 • hodnota práce
 • mimořádné pracovní podmínky
 • stupeň kvalifikace
 • tržní cena práce

Question 15

Question
Kdo je představitelem byrokratického managementu?
Answer
 • Taylor
 • Weber
 • Ford
 • Gantt

Question 16

Question
Mezi 10 pravidel zajímavého projevu nepatří:
Answer
 • dát do relace souvislosti
 • zjednodušovat
 • přijmout riziko
 • mluvit jednoslovně

Question 17

Question
Henry Fayol je:
Answer
 • spojován s řízením lidských zdrojů
 • zakladatelem moderního managementu
 • zakladatelem administrativního managementu
 • představitelem praktického managementu

Question 18

Question
Mezi zásady řízení času manažera patří:
Answer
 • ochota jednat o problémech a ne o řešení
 • nemusí mít stanovené cíle
 • ochota jednat o řešení a ne o problémech
 • zásada autorativního stylu řízení

Question 19

Question
Autorem organizační koncepce byrokracie je:
Answer
 • Weber
 • Gantt
 • Fayol
 • Gilbert

Question 20

Question
Předmětem podpory "governanc" je:
Answer
 • vnitropodnikové řízení
 • spravování společnosti
 • outsourcing
 • komunikace mezi vrcholovým vedením, statutárními orgány a akcionáři

Question 21

Question
Decentralizace znamená:
Answer
 • převádění organizačních povinností na vyšší složky
 • předvádění organizačních povinností na nižší složky
 • zbavování se odpovědnosti
 • delegování moci

Question 22

Question
Nech být - na konci procesu kontroly znamená:
Answer
 • žádoucí stav
 • nestrkej do toho nos
 • není potřeba kontrolovat
 • vyžaduje kontrolu

Question 23

Question
Externí kontrola
Answer
 • mimo organizaci a je realizována subjekty stojícími mimo organizaci
 • mimo organizaci a je realizována subjekty stojícími uvnitř organizace
 • uvnitř organizace a je realizována vnitřními subjekty organizace
 • uvnitř organizace a je realizována subjekty mimo organizace

Question 24

Question
Mezi modely rozhodovacího procesu nepatří:
Answer
 • simulace Monte Carlo
 • kognitivní mapy a influeční diagramy
 • rozhodovací matice
 • metoda Delphi

Question 25

Question
Manažerská aktivita zaměřená na budoucnost, kdy se rozhoduje CO, KDY, KDE, JAK bude vyrobeno:
Answer
 • kontrola
 • plánování
 • rozhodování
 • delegování

Question 26

Question
Mezi ostatní účelové složky nepatří:
Answer
 • liniově-štábní org. struktura
 • projektové uspořádání
 • franchising
 • kaizen

Question 27

Question
Které tvrzení je pravdivé? Štábní složky:
Answer
 • mají všeobecné právo rozhodovat
 • mají poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových jednotek
 • stejné úkoly jako složky liniové
 • mají přímou přikazovací pravomoc

Question 28

Question
Hodnocení pracovníka musí být:
Answer
 • komplexní
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka
 • hodnocení pracovního výkonu
 • hodnocení pouze negativních stránek

Question 29

Question
Charakteristikou špatně strukturovaného problému je:
Answer
 • nejsou algoritmizovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky
 • jsou jednoduché
 • jsou programovatelné

Question 30

Question
Základní rozhodnutí o organizační struktuře podniku se týkají:
Answer
 • návrhu činností
 • rozdělení pravomocí
 • rozpětí kontroly
 • geografických podmínek
 • počtu pracovníků s vysokoškolským vzděláním v podniku

Question 31

Question
Mezi charakteristiky kontrolního systému patří:
Answer
 • systém kontroly navazuje na proces plánování
 • kdo řídí, ten zásadně nekontroluje
 • měření skutečné výkonnosti je lehce kvantifikovatelné
 • sebekontrola není možná
 • kdo řídí, ten kontroluje

Question 32

Question
Které kritérium můžeme použít pro rozdělení podniku do divizí?
Answer
 • kvalifikace pracovníků
 • místo působení
 • čas
 • působení odborové organizace

Question 33

Question
Odpovědí na otázku Proč kontrolovat? dostaneme:
Answer
 • způsob kontroly
 • účel a smysl kontroly
 • subjekt kontroly
 • předmět kontroly

Question 34

Question
Mezi zásady hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • zhodnotit osobnost pracovníka
 • nikdy nekritizovat pracovníka
 • zhodnocení jak pozitivních tak negativních stránek pracovního výkonu
 • zhodnocení pouze negativních stránek prac. výkonu

Question 35

Question
Motivující a udržovací faktory definuje:
Answer
 • Herzbergova teorie
 • McGregorova teorie
 • Maslowova teorie
 • Druckerova teorie

Question 36

Question
Plánování je aktivita zaměřená na:
Answer
 • budoucnost
 • minulost
 • akcionáře
 • zaměstnance

Question 37

Question
Přenášení kompetencí na nížší složky řízení označujeme jako:
Answer
 • decentralizaci
 • centralizaci
 • generálské uspořádání
 • anarchii

Question 38

Question
Mezi představitele pragmatického managementu nepatří:
Answer
 • Drucker
 • Porter
 • Emerson
 • Sloan

Question 39

Question
Mezi měkké faktory řízení patří:
Answer
 • směrnice a normy řízení
 • organizační struktura
 • pracovní řády
 • motivace

Question 40

Question
Základní požadavky na efektivní kontrolní systém jsou:
Answer
 • měřitelnost a kvantifikovatelnost výsledků
 • nákladová efektivnost
 • stanovení jednoznačné zodpovědnosti
 • indikace vztahu příčin a následků
 • včasnost

Question 41

Question
Které z následujících charakteristik patří do osobnostních předpokladů manažera:
Answer
 • benchmarking
 • schopnost pracovat pod stresem
 • energičnost
 • ambice
 • okruh zájmů

Question 42

Question
Cíle plánu podniku vychází
Answer
 • z reakce na konkurenci
 • z mise
 • z čísel nadřízeného stupně
 • z potřeb lokální správy

Question 43

Question
Obsazování volných míst z vnitřních zdrojů firmy oproti obsazování z vnějších zdrojů:
Answer
 • vyžaduje nižší náklady
 • vyžaduje vyšší náklady
 • vyžaduje delší čas
 • je formou kontroly

Question 44

Question
Mei charakteristiky dobře strukturovaných problémů patří:
Answer
 • mají větší počet ovlivňujících faktorů
 • obtížná interpretace informací
 • jsou programovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky

Question 45

Question
Mezi personální prácě v podniku nepatří:
Answer
 • odměňování
 • hodnocení práce
 • rozmisťování pracovníků
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka

Question 46

Question
Mezi udržovací faktory podle Herzberga patří
Answer
 • dosažení cíle
 • odpovědnost
 • mzda
 • možnost osobního růstu

Question 47

Question
Odpovědí na otázku Co kontrolovat? dostaneme
Answer
 • způsob kontroly
 • předmět kontroly
 • subjekt kontroly
 • účel a smysl kontroly

Question 48

Question
Plánování je:
Answer
 • manažerská aktivita zaměřená na to, čeho a jak má být dosaženo, na určení toho, co se má stát
 • man. aktivita, která se dělí na normativní a deskriptivní část
 • man. aktivita, která kriticky hodnotí realitu a zkoumá podnikové činnosti z hlediska naplňování zákonů
 • vnitřní stav člověka, který způsobuje určité chování, aktivitu člověka

Question 49

Question
Mezi tvrdé faktory řízení patří
Answer
 • osobní příklad
 • rozmisťování pracovníků
 • stimulace
 • motivace
 • vliv pracovní skupiny

Question 50

Question
Sebeřízení
Answer
 • v sobě zahrnuje určení cílů vlastního rozvoje
 • je výsledkem controllingu
 • je nutné pouze u TOP managementu
 • obsahuje sebehodnocení
 • je výsledkem cafeterie systému

Question 51

Question
Na který typ dovedností se zaměřují manažeři 1. linie?
Answer
 • koncepční dovednosti
 • technické dovednosti
 • ústní dovednosti
 • interpersonální dovednosti

Question 52

Question
Prvním krokem normativní teorie rozhodování je:
Answer
 • hodnocení a srovnání alternativ
 • vyhodnocení rozhodnutí
 • rozpočtování
 • identifikace problémů a cílů

Question 53

Question
Plánování je:
Answer
 • man. aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace
 • normativní/deskriptivní
 • kriticky hodnotí realitu
 • vnitřní stav (zaměřeno na to, co by mělo být)

Question 54

Question
Svěřit část kompetence na zvolenou osobu či útvar vnímáme pod pojmem
Answer
 • delegování
 • decentralizace
 • centralizace
 • odpovědnost

Question 55

Question
Řízení lidských zdrojů je:
Answer
 • man. aktivita
 • forma organizační struktury podniku
 • externí audit
 • organizační forma, kterou zavedl A.P. Sloan

Question 56

Question
Herzbergova teorie rozděluje faktory na:
Answer
 • motivátory a udržovací faktory
 • do 5 skupin, které hierarchicky řadí
 • typu X a Y
 • na měkké a tvrdé

Question 57

Question
Kritické zhodnocení reality, posouzení zda bylo dosaženo shody reality s plánem chápeme pod pojmem:
Answer
 • neshoda
 • kontrola
 • forenzní audit
 • plánování
Show full summary Hide full summary

Similar

Electrolysis
lisawinkler10
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
valentina brizio
SFDC App Builder I (51-75)
Connie Woolard
MAPA CONCEPTUAL TEORIAS DE LA ADMINISTRACION Y PENSAMIENTO
Zayuri Urquiza
LOS FENÓMENOS DE LA VIOLENCIA Y EL POS CONFLICTO EN COLOMBIA
Paola Alvarado
Mapas mentales con ExamTime
Florencia Solano
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
mi mapa conceptual
Mónica Zetina
HABEAS CORPUS- CASO OLLANTA HUMALA TASSO Y NADINE HEREDIA ALARCÓN
Silvia Maria Tito Ascue