Alamate Qayamat {TEST-14}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof almost 3 years ago
680
0

Description

The signs of last day
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Qayamat ke qareeb aurton ki ________________ aur mardo ki ____________________ hogi.
Answer
 • Kasrat, qillat
 • Qillat, Kasrat

Question 2

Question
Q2. Asmaan se pathro ka barasna kya kehlata hai ?
Answer
 • Khisf
 • Maskh
 • Qazf

Question 3

Question
Q3. Jango mein mardo ki halakat ki wajah se kiski kasrat hojaegi ?
Answer
 • Bachon
 • Aurton
 • Budhon

Question 4

Question
Q4. Allah qayamat ke din unse kalam bhi nahi karega.
Answer
 • Aadi sharabi
 • Chor
 • Qata rehmi karne wala

Question 5

Question
Q5. Resham pehnna haram hai.
Answer
 • Aurton per
 • Mardon per
 • Dono per

Question 6

Question
Q6. Khisf ke azab se koun halak hoga ?
Answer
 • Gunahgar
 • Naik log
 • Dono

Question 7

Question
Q7. Insaan bura kam bhi naiki samjh kar karta hai uski kya wajah hai ?
Answer
 • Ilm ki kami
 • Amal ki kami
 • Infaq ki kami

Question 8

Question
Q8. Sone ka pahad kahan se zahir hoga ?
Answer
 • Daryae Neel
 • Daryae Furat
 • Daryae Dajlah

Question 9

Question
Q9. Islam ki ibteda _______________ se hui aur ye ______________ ki taraf hi palat jaega.
Answer
 • Mohabbat
 • Shafaqat
 • Ajnabiyat

Question 10

Question
Q10. Hadeeth ke mutabiq ajnabi koun log hai ?
Answer
 • La ilm log
 • Naik log
 • Be amal log
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-16}
Asiya Abdul Raoof