Alamate Qayamat {TEST-15}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof almost 4 years ago
638
0

Description

The signs of last day

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Madina Munawwara ki kharabi se kis cheez ka aghaz hoga ?
Answer
 • Jango ka
 • Zalzalo ka
 • Barisho ka

Question 2

Question
Q2. ________________ itehadi ek muarka mein ___________________ ke khilaf 9 lakh 60 hazar ka lashkar-e-jirar ikhata karenge.
Answer
 • Musalman - Isaaion
 • Issai - Musalmano
 • Isaai - Yahoodion

Question 3

Question
Q3. Nabi (saws) ne kis shehar ke bare mein sahaba ikhram (ra) se pucha ke "kya tumhe wo shehar malum hai jiske ek janib khushki aur dusri janib samandar hai" ?
Answer
 • Baghdad
 • Istanbul
 • Berut

Question 4

Question
Q4. Dajjal ke zahoor se pehle musalmano aur isaaion ke darmiyan kitne din shadid khoon rez jang hogi.
Answer
 • 6
 • 4
 • 10

Question 5

Question
Q5. Is khoon rez jang mein kitne fisad log marjaege ?
Answer
 • 99
 • 95
 • 90

Question 6

Question
Q6. Turkiyon aur ______________________ se jang mein pehl na karne ka hukum diya gaya hai ?
Answer
 • Habashion
 • Arabon
 • Yahoodion

Question 7

Question
Q7. Qayamat se pehle shuru hone wali badi jango mein ek shaks bade karname sar anjam dega. Wo koun hoga ?
Answer
 • Damishq ka arbi shaks
 • Damishq ka ajmi shaks
 • Madinah ka ajmi shaks

Question 8

Question
Q8. Imam Mehdi ka kya naam hoga ?
Answer
 • Muhammmad Bin Abdullah
 • Uthman Bin Abdullah
 • Umar Bin Abdullah

Question 9

Question
Q9. Imam Mehdi ka daure khilafat kitne saal hoga ?
Answer
 • 4
 • 7
 • 6

Question 10

Question
Q10. Hadeeth : Mehdi mere khandan aur ________________ ki aulad mein se hoga.
Answer
 • Zainab (ra)
 • Ruqaya (ra)
 • Fatima (ra)
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-16}
Asiya Abdul Raoof