Alamate Qayamat {TEST-16}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 3 years ago
565
0

Description

The signs of last day

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Imam Mehdi ki bayt ki jagh kya hogi ?
Answer
 • Safa aur Marwa ke darmiyan
 • Hajre Aswad aur Muqame Ibrahim ke darmiyan
 • Baytul Maqdas mein

Question 2

Question
Q2. Imam Mehdi ki khilafat ki mukhalifat ke liye lashkar kahan se ayega jo beda ke muqam per dhasa diya jaega ?
Answer
 • Shaam
 • Tehran
 • Damishq

Question 3

Question
Q3. Beda ke muqam per dhasne wale lashkar mein kitne admi bachenge ?
Answer
 • 5
 • 7
 • 1

Question 4

Question
Q4. Imam Mehdi ki khilafat aur umoor khilafat kitne waqt mein te pajaege ?
Answer
 • 2 din
 • 1 hafta
 • 1 raat

Question 5

Question
Q5. Imam Mehdi ka chehra kaisa hoga ?
Answer
 • Kushada peshani aur unchi naak
 • Kushada peshani aur chapti naak
 • Taang peshani aur unchi naak

Question 6

Question
Q6. Khalifa Mehdi ke zamane mein daulat ka kya haal hoga ?
Answer
 • Farawani hogi
 • Taangi hogi
 • Na farawani hogi na taangi

Question 7

Question
Q7. Isa (as) ke nuzool ke baad namaz Fajr ki imamat koun karenge ?
Answer
 • Isa (as)
 • Imam Mehdi
 • Imam Mehdi ke qareebi dost

Question 8

Question
Q8. "Mashriq se kuch log ayenge aur Mehdi ki hukumat ko mustakam karenge" Ye hadeeth ______________________ hai.
Answer
 • Sahih
 • Hasan
 • Zaeef

Question 9

Question
Q9. Dajjal ka khurooj kahan se hoga ?
Answer
 • Iran ke shehar Khurasan se
 • Iran ke shehar Tehran se
 • Iran ke shehar Yazd se

Question 10

Question
Q10. Dajjal __________________________ kafir likha hoga.
Answer
 • Ki dono ankhon ke darmiyan
 • Ke dono khandon ke darmiyan
 • Ki peet per
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof