Alamate Qayamat {TEST-19}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated 9 months ago
614
0
0

Description

The signs of last day
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Dajjal Isa (as) ke hathon 'Lad' ke muqam per qatal hoga. Lad kahan hai ?
Answer
 • Israel
 • Shaam
 • Iraq

Question 2

Question
Q2. Dajjal se muqabla karne ke liye musalmano ka padhao "ghawta" ke muqam per hoga. Ghawta kahan waqae hai ?
Answer
 • Basra ke qareeb
 • Damishq ke qareeb
 • Sana ke qareeb

Question 3

Question
Q3. Isa (as) dajjal ko kud _______________ se qatal karenge.
Answer
 • Apne nayze
 • Apni talwar
 • Apni bandooq

Question 4

Question
Q4. Kis darakht ko Yahudi apna qaumi darkht samjhte hai ?
Answer
 • Neem
 • Gharqad
 • Sanobar

Question 5

Question
Q5. Musalmano mein ek bahut bada tabqa Isa (as) ke dobara nuzool ke inkari hai ?
Answer
 • Sahi
 • Ghalat

Question 6

Question
Q6. Imaan wale _____________________ log dajjal ki peshaniper likha huwa "kafir" lafz padh kar pehchan lenge.
Answer
 • Padhe likhe
 • Dono
 • Anpadh

Question 7

Question
Q7. Kin per dajjal ka faraib nahi chalega ?
Answer
 • Jo dajjal ko pehchan lenge
 • Jo dajjal ko pehchan kar apne iman per qaym rahege
 • Har kisi per uska faraib chalega

Question 8

Question
Q8. Jisne surah _____________ ki pehli 10 ayat yaad karli wo fitne dajjal se bacha liya gaya.
Answer
 • Kahaf
 • Yasin
 • Jumuah

Question 9

Question
Q9. Fitne dajjal se bachne walon ko Allah dunya mein kis ki zubani bulandi darjat ki basharat denge ?
Answer
 • Momino
 • Mehdi
 • Isa (as)

Question 10

Question
Q10. Rasool (saws) fitne dajjal se mehfuz rehne ke liye namaz mein (durood shareef ke baad) dua manga karte the.
Answer
 • Jee haan
 • Jee nahi
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-21}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-17}
Asiya Abdul Raoof