Akciová společnost (a.s.)

Martin Henčl
Quiz by Martin Henčl, updated more than 1 year ago More Less
Martin Henčl
Created by Martin Henčl about 2 years ago
37
1
0

Description

2.průběžný test právo Quiz on Akciová společnost (a.s.), created by Martin Henčl on 12/07/2017.

Resource summary

Question 1

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE
Answer
 • Každý ze společníků
 • Představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti
 • Generální ředitel
 • Správní rada
 • Dozorčí rada
 • Jednatel

Question 2

Question
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE:
Answer
 • Správní rada
 • Statutární ředitel (monistický systém)
 • Prokurista
 • Dozorčí ráda
 • Představenstvo (dualistický systém)
 • Každý ze společníků
 • Jednatel

Question 3

Question
ROZHODNUTÍ VYDAT VYMĚNITELNÉ DLUHOPISY ROZHODUJE VALNÁ HROMADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Answer
 • 1/2 všech akcionářů
 • 1/2 přítomných akcionářů
 • 1/3 přítomných akcionářů
 • 2/3 většinou přítomných akcionářů
 • Žádná odpověď není správná

Question 4

Question
USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA A.S. SE MŮŽE KONAT POUZE TEHDY, JESTLIŽE BYLY UPSÁNY AKCIE V HODNOTĚ NAVRHOVANÉHO ZÁKL. KAPITÁLU A BYLO SPLACENO ALESPOŇ
Answer
 • 50%
 • 20%
 • 30%
 • 10%
 • 40%

Question 5

Question
VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČINÍ:
Answer
 • 1 000 000,- Kč
 • 2 000 000,- Kč nebo 80 000 EUR
 • 5 000 000,- Kč
 • 10 000 000,- Kč
 • 20 000 000,- Kč

Question 6

Question
AKCIOVÁ SPOLEČNOST NEMŮŽE VYDÁVAT:
Answer
 • Kmenové akcieKmenové akcie
 • Prioritní akcie
 • Zaměstnanecké akcie
 • Úrokové akcie
 • Žádná odpověď není správná

Question 7

Question
PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE VOLENO:
Answer
 • Na 1 rok, pokud není určeno ve smlouvě o výkonu funkce
 • Na dobu nejdéle 5 let
 • Nejdéle na dobu 3 let
 • Nejméně na dobu 5 let
 • Na neomezenou dobu
 • Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
FORMY AKCIE JSOU:
Answer
 • Akcie na jméno a na majitele
 • Akcie listinné a zaknihované
 • Akcie úrokové
 • Akcie kmenové a prioritní a zlaté
 • Akcie členů představenstva a dozorčí rady
 • Akcie na řad a na doručitele

Question 9

Question
DRUHY AKCIÍ PODLE ZOK JSOU:
Answer
 • Listinné a zaknihované
 • Zaměstnanecké a zlaté akcie
 • Prioritní a kmenové
 • Akcie na jméno a akcie na majitele
 • Úrokové akcie

Question 10

Question
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Answer
 • Nemůže mít jen jednoho akcionáře
 • Může mít jen minimálně tři akcionáře
 • Může mít jen jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou
 • Může mít jen jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • Může mít jen jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou

Question 11

Question
AKCIONÁŘI MAJÍ PRÁVO NA VYDÁNÍ AKCIE:
Answer
 • Po splacení jmenovité hodnoty akcie
 • Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku bez ohledu na splacení emisního kurzu
 • Po splacení emisního kurzu akcie
 • Žádná z předchozích možností
 • Po splacení 30 % emisního kurzu

Question 12

Question
AKCIONÁŘ ZA ZÁVAZKY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Answer
 • Odpovídá jen do výše hodnoty upsaných akcií
 • Ručí do výše nesplacené části emisního kursu akcií, které upsal
 • Ručí do výše hodnoty upsaných akcií
 • Odpovídá
 • Neručí po dobu jejího trvání

Question 13

Question
AKCIOVÁ SPOLEČNOST VYDÁVÁ TYTO DRUHY AKCIÍ
Answer
 • Na jméno
 • Na majitele
 • Zaknihované
 • Listinné
 • Kmenové
 • Prioritní
 • Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
DOZORČÍ RADA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MUSÍ MÍT:
Answer
 • 3 členy, neurčí-li stanovy jinak
 • Nejméně 5 členů
 • Nejméně 7 členů
 • Nejméně 3 členy
 • Nejméně 1člena
 • Nejméně 4 členy

Question 15

Question
MEZI PRÁVA KAŽDÉHO AKCIONÁŘE PATŘÍ:
Answer
 • Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní
 • Právo na vrácení svého vkladu v případě špatného hospodaření společnosti
 • Právo být zaměstnán v akciové společnosti
 • Právo na úrok z výnosu akcií
 • Právo svolat valnou hromadu

Question 16

Question
AKCIOVÁ SPOLEČNOST JE ZALOŽENA:
Answer
 • Podpisem společenské smlouvy
 • Splacením základního kapitálu společnosti
 • Žádná odpověď není správná
 • Zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu
 • Zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu
 • Přijetím stanov

Question 17

Question
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, JENŽ SE ZAKLÁDÁ S VEŘEJNOU NABÍDKOU: (UŽ SE NEROZLIŠUJE)
Answer
 • Je založena uzavřením zakladatelské smlouvy
 • Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 2 mil. Kč
 • Na základě veřejné nabídky akcie nelze upisovat nepeněžitými vklady
 • Akcie lze upisovat jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady

Question 18

Question
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, JENŽ SE ZAKLÁDÁ S VEŘEJNOU NABÍDKOU AKCIÍ PLATÍ: (TAKY SE NEROZLIŠUJE)
Answer
 • Je založena uzavřením společenské smlouvy, která má formu notářského zápisu
 • Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • Akcie lze upisovat, jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady
 • Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 20 mil. Kč
 • Nelze založit s veřejnou nabídkou
 • Žádná odpověď není správná

Question 19

Question
PENĚŽITÉ VKLADY U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MUSÍ BÝT SPLACENY NEJPOZDĚJI:
Answer
 • Do 1 roku od vzniku společnosti
 • Do 5 let od vzniku společnosti
 • Do 3 let od vzniku společnosti
 • Před vznikem společnosti
 • Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
MEZI SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÁ PRÁVA AKCIONÁŘE PATŘÍ:
Answer
 • Právo podílet se na řízení společnosti
 • Právo účasti na valné hromadě
 • Právo na vydání akcie
 • Právo na podíl na zisku
 • Žádná z předchozích možností
 • Právo na vyplacení dividendy
 • Přednostní právo na vyplacení a upisování akcií při navyšování základního kapitálu
 • Právo na likvidačním zůstatku

Question 21

Question
ZÁNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JE PODMÍNĚN [blank_start]zničením akcií[blank_end]
Answer
 • zničením akcií

Question 22

Question
AKCIE MŮŽE BÝT VYDÁNA:
Answer
 • Pouze v listinné podobě
 • Pouze v zaknihované podobě
 • V listinné nebo zaknihované podobě
 • Pouze v materializované podobě
 • Pouze v dematerializované podobě

Question 23

Question
PODOBY AKCIE JSOU:
Answer
 • Akcie listinné a zaknihované
 • Akcie kmenové prioritní a zlaté
 • Akcie na jméno a na doručitele
 • Akcie úrokové
 • Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky II.
Veronika Drgová
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz
OP doplnovaci otazky
Mei Mei