Marketing otázky 8

Michaela Červinková
Quiz by Michaela Červinková, updated more than 1 year ago More Less
Michaela Červinková
Created by Michaela Červinková about 2 years ago
52
1
0

Description

Marketing Quiz on Marketing otázky 8, created by Michaela Červinková on 12/07/2017.

Resource summary

Question 1

Question
Kritické faktory úspěchu
Answer
 • jsou silné a slabé stránky firmy, které mají největší vliv na její úspěch
 • jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena
 • měří se ve srovnání s konkurencí
 • jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena

Question 2

Question
Kognitivní disonance je
Answer
 • nespokojenost, vyplývající z toho, že lidé po nákupu přišli o výhody, které by jim poskytla nezvolená značka
 • nespokojenost, která se objevuje v první fázi nákupního procesu
 • nespokojenost, která se objevuje v druhé fázi nákupního procesu
 • nespokojenost, která se objevuje ve třetí fázi nákupního procesu

Question 3

Question
Referenční ceny jsou
Answer
 • ceny, podle kterých lidé poměřují ceny produktů v dané produktové kategorii.
 • velmi nízké ceny vybraných produktů, které maloobchod zavádí, aby nalákal zákazníky do své provozovny
 • ceny, které lidé vnímají jako typické pro danou produktovou kategorii.
 • ceny, které referují o ziskovosti daného podniku

Question 4

Question
Transferové ceny jsou:
Answer
 • ceny, které si účtuje dopravce
 • ceny, které si společnost účtuje za zboží svým zahraničním dceřiným společnostem
 • ceny, které si účtuje dodavatel
 • ceny, které jsou nižší než náklady

Question 5

Question
Referenční skupina je eticky pozitivní i negativní vztažná sociální skupina, se kterou se člověk ztotožňuje
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
V marketingu rozlišujeme distribuční cesty
Answer
 • podnikové a soukromé
 • přímé a nepřímé
 • krátkodobé a dlouhodobé
 • hlavní a vedlejší

Question 7

Question
Čím více se koeficient cenové pružnosti blíží nule, tím je výhodnější pro podnik
Answer
 • cenu zvyšovat
 • cenu snižovat
 • prodej zastavit
 • cenu neměnit

Question 8

Question
Součástí strategického řízení podniku obvykle je i formulace vize a poslání podniku.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Nejdůležitější nástroj marketingového mixu je
Answer
 • Produkt
 • Cena
 • Distribuce
 • Zákazník
 • Konkurence

Question 10

Question
Komunikační charakteristiky výrobku jsou představovány
Answer
 • Platebními podmínkami
 • Obalem
 • Zárukou
 • Prodejními službami

Question 11

Question
Strukturu totálního výrobku dle Kotlera lze znázornit následujícím způsobem:
Answer
 • ve středu charakteristiky spojené s image, dále pak charakteristiky spojené se základní funkčností, vrchní vrstva charakteristiky spojené s cenou
 • ve středu jádro se základní funkčností, v další vrstvě charakteristiky spojené se službami, vrchní vrstva charakteristiky spojené s vnímáním produktu
 • ve středu jádro se základní funkčností, v další vrstvě charakteristiky spojené s vnímáním produktu, vrchní vrstva charakteristiky spojené se službami
 • ve středu image výrobku, v další vrstvě charakteristiky spojené s funkčností, vrchní vrstva charakteristiky spojené se službami

Question 12

Question
Průběh životního cyklu výrobku
Answer
 • nepodléhá žádné zákonitosti
 • je zákonitý a lze ho snadno ovlivňovat
 • je zákonitý – závisí ale na řadě faktorů, včetně těch, které podnik nemůže ovlivnit
 • je zákonitý a lze ho snadno předvídat

Question 13

Question
Co je to virální marketing?
Answer
 • jde o marketing zaměřený na retailové řetězce
 • jde o pojem, který se shoduje s pojmem online marketing
 • jde o situaci, kdy se marketingové sdělení exponenciálně šíří v prostředí internetu
 • typicky jde o marketing cílený na novináře (resp. media)
 • jde o využití komerčního sdělení v politické propagandě.
 • typicky jde o využití komerčního sdělení, které si lidé zasílají mezi sebou prostřednictvím emailu

Question 14

Question
Stádium zavádění výrobku na trh je obvykle
Answer
 • ztrátové
 • spojené se vstupem konkurence a snižováním cen
 • značně ziskové
 • pojené s prudkým poklesem prodeje

Question 15

Question
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří dle
Answer
 • pravděpodobnosti
 • poptávky
 • nákladů
 • konkurence

Question 16

Question
Distribuce je součástí
Answer
 • výrobkového mixu
 • komunikačního mixu
 • marketingového mixu
 • logistického mixu

Question 17

Question
Strategie Push
Answer
 • odpovídá strategii Pull
 • zaměřuje se distribuční mezičlánky
 • zaměřuje se na vyvolání spotřebitelské poptávky
 • využívá typicky zejména osobního prodeje
 • využívá velmi často masové reklamy, aby posílila spotřebitelskou poptávku

Question 18

Question
Strategie Pull
Answer
 • vyžaduje velké výdaje na propagaci směrem ke spotřebitelům.
 • vyžaduje velké výdaje na propagaci směrem k obchodníkům.
 • "tlačí" produkt distribučními kanály.
 • zaměřuje se na velkoobchodníky.
 • zaměřuje se na maloobchodníky.
 • vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou žádat produkt po maloobchodech.

Question 19

Question
Strategie Push
Answer
 • se soustředí zejména na propagaci směrem ke spotřebitelům
 • usiluje o vyvolání spotřebitelské poptávky
 • usiluje o vyvolání spotřebitelské nabídky
 • se soustředí zejména na velkoobchodníky a maloobchodníky
 • se soustředí zejména na to, aby byl produkt "protlačen" přes distribuční mezičlánky
 • se soustředí zejména na propagaci směrem k distribučním mezičlánkům

Question 20

Question
Strategie Pull
Answer
 • se soustředí zejména na propagaci směrem k obchodníkům
 • se zaměřuje zejména na získání informací o konkurenci
 • je zaměřena na budování spotřebitelské poptávky
 • usiluje o protlačení produktu přes distribuční mezičlánky

Question 21

Question
„Krizovou komunikací“ se v public relations rozumí
Answer
 • PR kampaň, která využívá netradiční média.
 • Komunikace s novináři v situaci krize.
 • Řešení situace, kdy je pověst značky ohrožena negativní publicitou.
 • PR kampaň, která má jen minimální rozpočet.
 • Komunikace v případech, jako jsou např. výrobkové vady, nehody, poškození životního prostředí, korupce, fúze a akvizice, uzavření provozovny, propouštění zaměstnanců či kontroverzní marketingové kampaně
 • PR kampaň, která má typicky velký rozpočet

Question 22

Question
POP komunikace je:
Answer
 • jeden z typických nástrojů osobního prodeje
 • soubor nástrojů, které jsou využívány v místě prodeje
 • jeden z typických nástrojů public relations
 • využívání tzv. pop-up oken v internetové reklamě
 • jeden z typických nástrojů direct marketingu

Question 23

Question
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená:
Answer
 • stanovení cen pro sady produktů.
 • stanovení cen pro doplňkové výrobky.
 • stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem.
 • stanovení cen pro vedlejší produkty.

Question 24

Question
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří
Answer
 • Rozvoj trhu
 • Extenze značky
 • Segmentace trhu
 • Diverzifikace

Question 25

Question
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří:
Answer
 • marketingová strategie firmy
 • charakter trhu
 • poptávka
 • konkurence
 • hospodářská situace země
 • specializovaný trh
 • cíle firmy
 • náklady

Question 26

Question
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří:
Answer
 • hospodářská politika státu a legislativa
 • poptávka
 • konkurence
 • náklady
 • charakter trhu
 • nízké mzdy
 • špatní dodavatelé
 • velká zadluženost

Question 27

Question
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Tzv. SMART cíle znamenají, že jsou konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, realistické, časově omezené.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Výrobky zařazené do kvadrantu „otazníky“ podle BCG matice jsou charakterizovány
Answer
 • vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 %
 • nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 %
 • nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 %
 • nízkým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 %
Show full summary Hide full summary

Similar

3.1 Keywords - Marketing
Mr_Lambert_Hungerhil
Marketing - Business Studies
me3zer
What is Marketing?
Stephanie Natasha
Digital Marketing Strategy - The Essentials
Micheal Heffernan
Design Tips for Non-Designers
Micheal Heffernan
Marketing and Distributing
Shannon Clarke
Calculating Content Marketing Strategy ROI
Rebecca Tarpey
Business Studies: Marketing
Harriet Glover
Market & Technology Dynamics
Tris Stindt
Unit 3.1: Marketing
nk_
Market Positioning
Helen Rennie