Alamate Qayamat {TEST-21}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated more than 1 year ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof almost 4 years ago
680
0

Description

The signs of last day

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Sawaliya andaz se baat bayan karne ka kya faida hota hai ?
Answer
 • Samne wala hoshiyar (alert) hojata hai
 • Samne wala bebas hojata hai
 • Samne wala sharminda hojata hai

Question 2

Question
Q2. Qayamat se pehle kitni jagah khasaf ke waqiat zahir honge ?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4

Question 3

Question
Q3. Jaziratul Arab mein khasaf kahan hoga ?
Answer
 • Madinah ke qareeb
 • Shaam ke qareeb
 • Urdun ke qareeb

Question 4

Question
Q4. Uske baad taubah qubool nahi hogi.
Answer
 • Maghrib se suraj tuluh hone ke baad
 • Dabbatul ardh ke zahir hone ke baad
 • Dono jawabat durust hai

Question 5

Question
Q5. Dabbatul ardh zameen se kis waqt niklega ?
Answer
 • Chasht ke waqt
 • Maghrib ke waqt
 • Zawwal ke waqt

Question 6

Question
Q6. Hadeeth :- Qayamat ke qareeb _____________________ ko gira diya jaega aur aag laga di jaegi.
Answer
 • Bayt ullah
 • Masjid Nabawi
 • Masjid Aqsa

Question 7

Question
Q7. Qayamat ke subse akhiri alamat kya hogi ?
Answer
 • Yemen se aag nikalna
 • Iraq se aag nikalna
 • Iran se aag nikalna

Question 8

Question
Q8. Hadeeth ke mutabiq log kis jagah ko chod kar apni pasandida jagaho per rehne lagenge ?
Answer
 • Misr
 • Shaam
 • Madinah Munawwara

Question 9

Question
Q9. Hadeeth : Qayamat ke qareeb _______________ koi na rahega.
Answer
 • Sach bolne wala
 • Roza rakhne wala
 • Hajj karne wala

Question 10

Question
Q10. Qayamat ki akhiri nishani aag logon ko kahan gher kar lejaegi ?
Answer
 • Makkah
 • Mehshar
 • Madinah
Show full summary Hide full summary

Similar

Alamate Qayamat {TEST - 3}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-19}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-22}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-15}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-9}
Asiya Abdul Raoof
Alamate Qayamat {TEST-20}
Asiya Abdul Raoof