Tema 14.1

Oscar Mas
Quiz by Oscar Mas, updated more than 1 year ago
Oscar Mas
Created by Oscar Mas over 3 years ago
18
0

Description

Fins a "adquisició de TF pel DARPA"

Resource summary

Question 1

Question
Catalunya és un país amb una elevada presència forestal. Del total del territori, quin % és ocupada per boscos? (PP1)
Answer
 • +50%
 • +70%
 • +80%
 • +60 %

Question 2

Question
Article 116 de l'EAC : Els aprofitaments i els serveis forestals, així com les vies pecuàries disposen d’una competència ....... (PP)
Answer
 • Exclusiva ( de Catalunya)
 • Compartida (amb l'Estat)

Question 3

Question
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya té com a estructura:
Answer
 • 5 TÍTOLS, amb 16 capítols i 80 articles en total. 3 DISPOSCICIONS ADDICIONALS. 2 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 1 DISPOSICIÓ FINAL.
 • 6 TÍTOLS, amb 16 capítols i 80 articles en total. 2 DISPOSCICIONS ADDICIONALS. 2 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 1 DISPOSICIÓ FINAL.
 • 5 TÍTOLS, amb 16 capítols i 80 articles en total. 3 DISPOSCICIONS ADDICIONALS. 1 DISPOSICIO TRANSITÒRIA. 1 DISPOSICIÓ FINAL.
 • 6 TÍTOLS, amb 16 capítols i 80 articles en total. 3 DISPOSCICIONS ADDICIONALS. 2 DISPOCICIONS TRANSITÒRIES. 1 DISPOSICIÓ FINAL.

Question 4

Question
Quin àmbit d'aplicació té Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya? (PP)
Answer
 • Terrenys forestals i agrícoles
 • Terrenys forestals
 • Terrenys forestals, agrícoles i de futura urbanització
 • Terrenys forestals, erms, aiguamolls, rasos i prats.

Question 5

Question
LLeis principals de forests espanyola i catalana ( punt 2 apunts)
Answer
 • LLei 43/2003 i catalana LLei 6/1988
 • LLei 43/2004 i catalana LLei 6/1988
 • LLei 43/2005 i catalana LLei 6/1988
 • LLei 43/2006 i catalana LLei 6/1988

Question 6

Question
Són TF... ( PP 9-13)
Answer
 • Temporalment, terrenys agrícoles objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment, pistesi camins forestals.
 • Erms que per llurs característiques siguin adequats per l’aforestació o la reforestació.
 • Erms situats en els límitsdels boscos, que siguin necessaris per la protecciód’aquests.

Question 7

Question
En els TF temporals... (punt 3 )
Answer
 • Les espècies han de ser de creixement ràpid i l'espècie, d'un durada mínima del torn de 10-20 anys
 • Les espècies han de ser de creixement lent i l'espècie, d'un durada mínima del torn de 20-25 anys
 • Les espècies han de ser de creixement lent i l'espècie, d'un durada mínima del torn de 20-30 anys
 • Les espècies han de ser de creixement lent o mitjà i l'espècie, d'un durada mínima del torn de 10-20 anys

Question 8

Question
No són TF... (punt 3 apunts)
Answer
 • Superfícies isolades d’arbres o plantacions lineals.
 • Sòls qualificats legalment com a urbans o urbanitzables programats.
 • Superfícies destinades al conreu d’arbres ornamentals.
 • Els erms a menys de 500 metres de forests

Question 9

Question
Pel que fa a la titularitat dels TF... (punt 3 apunts)
Answer
 • TF de propietat pública: Pertanyen al patrimoni de l’Estat, al de la Generalitat, al de les entitats locals i altres entitats de dret públic.
 • TF de propietat privada. Pertanyen a persones físiques o jurídiques de dret privat, sigui individualment o en règimde copropietat.
 • TF comunals o assimilats per tradició: es regulen per les disposicions dels TF de propietat pública
 • TF de propietat compartida. Una part pertany a persones físiques o jurídiques de dret privat i l'altre és gestionada per una entitat pública

Question 10

Question
Qui té les competències de l'administració pública en matèria forestal? ( punt 3 apunts)
Answer
 • DARPA ( Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
 • DTS ( Departament de Teritori i Sostenibilitat)
 • CPF ( Centre dela Propietat Forestal)
 • DGEFGM ( Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi)

Question 11

Question
Són Plans de Desenvolupament Forestal elaborats pel DARPA... ( Punt 3.1.2 apunts)
Answer
 • PGPF - Pla General de Política Forestal
 • PPF - Plans de Producció Forestal
 • Les dues són correctes
 • Les dues són correctes, però hi ha un tercer pla que no s'esmenta

Question 12

Question
Un Pla General de Politica Forestal ( PGPF)... (3.1.2 apunts)
Answer
 • Té una vigència màxima de 10 anys
 • Per redactar-lo , el DARPA ha de elaborar un inventari forestal de Catalunya prèviament.
 • Té una vigència màxima de 20 anys
 • S'ha d'elevar al Consell Executiu per a ésser aprovat.

Question 13

Question
Els PPF ( Plans de Producció Forestal) .... ( 3.1.2 apunts)
Answer
 • Són aprovats mitjançant un ordre
 • No cal aprovar-los si són dìmplemantació inminent
 • Les dues són bones
 • Cap és bona

Question 14

Question
Quins són els TF que poden ser declarats d’Utilitat Pública (previ expedient instruït pel DARPA a instància de l’entitat o persona física o jurídica propietàries.? ( PP 18)
Answer
 • Els de propietat pública i els de propietat privada
 • Els de propietat privada
 • Els comunals i protectors
 • Els protectors

Question 15

Question
Poden ser d'UP els TF privats?
Answer
 • Si
 • No

Question 16

Question
En un TF que pasa a ser d'utilitat pública... (PP18)
Answer
 • La declaració d’UP s’aprova mitjançant ordre del conseller del DARPA i s’ha d’inscriure en el catàleg en el catàleg de forests d’Utilitat Pública de Catalunya (CUP)
 • La declaració d’UP s’aprova mitjançant ordre del conseller del DARPA
 • S’ha d’inscriure en el catàleg en el catàleg de forests d’Utilitat Pública de Catalunya. (CUP)
 • La declaració d’UP s’aprova mitjançant ordre del conseller del DARPA i automàticament pasa al catàleg de forests d’Utilitat Pública de Catalunya. (CUP)

Question 17

Question
Els TF privats que s'inclouen al CP s'anomenen....
Answer
 • Protectors
 • Gestionats
 • Subrogats
 • Totes són vàlides

Question 18

Question
Quins criteris ha de complir una forest de titularitat pública per a ser declarada d’utilitat pública i inclosa al CUP? PP 19-21
Answer
 • Forests de titularitat pública situades a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques i amb masses forestals arbrades: per protegirlos contra l’erosió i obtenir productes forestals de qualitat.
 • Forests de titularitat pública situades a les ribes de rius, rieres i torrents: per tal de fer compatible la protecció del terreny amb la producció agrícolai forestal.
 • Les forests de titularitat pública pròximes a poblacions la funció de les quals respongui a criteris d’esbarjo i de protecció del paisatge: per tal de conservar el terreny i contribuir al foment del lleure en contacte amb la natura.

Question 19

Question
Qui és el responsable de la gestió del TF públic? I del privat? (3.1.2. apunts)
Answer
 • Sempre els titulars del terrenys
 • El DARPA i el titular del terreny, respectivament.
 • Sempre el DARPA
 • Cap és correcte.

Question 20

Question
Pel que fa a la qualificació urbanística dels TF ..... (3.1.3. apunts)
Answer
 • Són sòl no urbanitzable i si són dUP o Protectors han de ser qualifificats d'especial protecció.
 • Són sòl no urbanitzable
 • Són sòl urbanitzable
 • Són sòl urbanitzable i si són dUP o Protectors han de ser qualifificats d'especial protecció.

Question 21

Question
Es pot construir una edificació en TF? (PP28)
Answer
 • Si, si l’edificació es faci en una parcel·la coincident, com a mínim, amb la UMF i que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres d’infraestructura complementària.
 • Mai
 • Si, si l’edificació es faci en una parcel·la coincident, com a mínim, amb la UMF
 • Si, si l’edificació no produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres d’infraestructura complementària.

Question 22

Question
Sobre les rompudes...( tallada arreu de peus arbrats i canvi a ús agrícola o ramader) (3.1.3. apunts)
Answer
 • Com a norma, cal l'autorització de l'Administració Forestal
 • Funciona sempre amb silenci negatiu de 3 mesos
 • Funciona sempre amb silenci positiu de 3 mesos
 • Cal informe previ de les entitats locals en competències urbanístiques

Question 23

Question
Sobre les rompudes....: ( 3.1.3 apunts)
Answer
 • En terrenys de menys 1000mq ( o aïllats o no inclosos en la Xarxa Natura 2000) s'aplicarà el silenci positiu de 3 mesos, a diferència de l'habitual negatiu, pel que fa a les autoritzacions.
 • Si la superfície ha esdevingut forestal en els darrers 20 anys per abandonament agricola i es de fins a 2ha només caldrà comunicar a l'administració forestal la rompuda, sense autorització.
 • Excepcionalment, es poden autoritzar rompudes de TF incendiats per ús agrari.
 • Cap és del tot correcte

Question 24

Question
Sobre l'adquisició de TF privats per part de l'Administració de la GC... (3.1.3. apunts)
Answer
 • El DARPA pot adquirir TF de propietat privada d’extensió superior a 250 ha que es venguin a un comprador diferent (venda entre particulars) exercint els drets de tempteig i retracte
 • El DARPA pot adquirir TF de propietat privada d’extensió superior a 200 ha que es venguin a un comprador diferent (venda entre particulars) exercint els drets de tempteig i retracte
 • El dret de tempteig ( exercir fins a 30 dies després de la comunicació del venedor) i dret de retracte (en el termini d’un any a comptar des de la data d’inscripció de l’alienació en el Registre de la Propietat)
 • El dret de retracte ( exercir fins a 30 dies després de la comunicació del venedor) i dret de tempteig (en el termini d’un any a comptar des de la data d’inscripció de l’alienació en el Registre de la Propietat)
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Adjectives (Describing People)
Niat Habtemariam
Biology B2.3
Jade Allatt
An Inspector Calls - Quotes
jaynejuby
English spelling rules
Sarah Holmes
1.11 Core Textiles
T Andrews
HISTORIA DE LA LITERATURA BOLIVIANA
Einard Angel Gutiérrez Huanca
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Vicki Causer
SISTEMA DIGESTIVO
nicole dominguez
INTRODUCCION A LA ESTADISTICA
IBETH CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas