Genetika I - II (CZ)

Nikol Gřešková
Quiz by Nikol Gřešková, updated more than 1 year ago
Nikol Gřešková
Created by Nikol Gřešková about 3 years ago
30
0

Description

Opakování genetiky.

Resource summary

Question 1

Question
Přiřaď každému z jedinců, jejichž genotypy jsou níže uvedeny, jaké mohou tvořit gamety: 1. aaBB: [blank_start]aB[blank_end] 2. AaBb: [blank_start]všechny[blank_end] 3. AAbb: [blank_start]Ab[blank_end] 4. AABB: [blank_start]AB[blank_end] 5. aabb: [blank_start]ab[blank_end]
Answer
 • aB
 • všechny
 • Ab
 • AB
 • ab

Question 2

Question
Daltonismus - barvoslepost. Vyber některé z pěti genotypů dětí, které se mohou narodit uvedeným párům (jen písmenka bez čárek a mezer): 1. XX × XdY: [blank_start]ab[blank_end] 2. XdX × XY: [blank_start]abcd[blank_end] 3. XdX × XdY: [blank_start]abce[blank_end] a. XdX b. XY c. XdY d. XX e. XdXd
Answer
 • ab
 • abcd
 • abce

Question 3

Question
Barva očí je založena párem alel B/b. DOminantní alela B způsobuje hnědou barvu, recesivní v modrou barvu. Frekvence recesivní alely b v populaci je 0,6. Přiřaď správné hodnoty ke čtyřem níže uvedeným frekvencím. 1. F modrookých jedinců v populaci: [blank_start]0,36[blank_end] 2. F hnědookých heterozygotů: [blank_start]0,48[blank_end] 3. F hnědookých homozygotů: [blank_start]0,16[blank_end] 4. F dominantní alely B: [blank_start]0,4[blank_end]
Answer
 • 0,36
 • 0,48
 • 0,16
 • 0,4

Question 4

Question
Frekvence defektní recesivní alely pro albinismus je 0,01. Přiřaď správné hodnoty k níže uvedeným frekvencím. 1. F jedinců postižených albinismem: [blank_start]0,0001[blank_end] 2. F přenašečů: [blank_start]0,0198[blank_end] 3. F zdravých dominantních homozygotů: [blank_start]0,98[blank_end] 4. F standartní dominantní alely: [blank_start]0,99[blank_end]
Answer
 • 0,0001
 • 0,0198
 • 0,98
 • 0,99

Question 5

Question
Přiřaď správný typ parasexuální rekombinace bakterií ke správnému vysvětlení: 1. přenos genetické informace prostřednictvím fága: [blank_start]transdukce[blank_end] 2. přenos fragmentu cizorodé DNA do bakteriální buňky: [blank_start]transformace[blank_end] 3. přenos genetické informace z donorové do recipientní buňky pomocí F plazmidu: [blank_start]konjugace[blank_end]
Answer
 • transdukce
 • transformace
 • konjugace

Question 6

Question
Přiřaď k definicím správný genetický termín: 1. soubor všech molekul DNA v buňce: [blank_start]genom[blank_end] 2. soubor znaků organismu: [blank_start]fenotyp[blank_end] 3. soubor mimojaderných genů: [blank_start]plazmon[blank_end] 4. soubor chromozomů buněčného jádra: [blank_start]karyotyp[blank_end] 5. soubor genů v genomu organismu: [blank_start]genotyp[blank_end]
Answer
 • genom
 • fenotyp
 • plazmon
 • karyotyp
 • genotyp

Question 7

Question
Přiřaď uvedené jevy a mechanismy ke správným definicím: 1. společný přechod genů uložený na jednom chromozomu do dceřiné buňky: [blank_start]vazba genů[blank_end] 2. vzájemná výměna části chromatid crossing overem: [blank_start]rekombinace genů[blank_end] 3. náhodné rozdělení chromozomů do gamet: [blank_start]meiotická segregace[blank_end] 4. dědičná změna genetické informace: [blank_start]mutace[blank_end] 5. nedědičná proměnlivost kvantitaivních znaků: [blank_start]modifikace[blank_end]
Answer
 • vazba genů
 • rekombinace genů
 • meiotická segregace
 • mutace
 • modifikace

Question 8

Question
Začátek beta řetězce hemoglobinu člověka obsahuje 6 aminokyselin, uvedených v prvním sloupci "tabulky". Ve druhém jsou kodony mRNA, odpovídající těmto aminokyselinám podle genetického kódu. Doplň antikodony tRNA, které se účastní translace této bílkoviny, potom triplety na matricovém vlákně DNA, podle kterého probíhá transkripce a nakonec triplety na druhém komplementárním vlákně DNA, které se transkripce neúčastní. Aminokyselina - mRNA - tRNA - DNA matrice - DNA druhé vlákno valin - GUA - [blank_start]CAU[blank_end] - [blank_start]CAT[blank_end] - [blank_start]GTA[blank_end] histidin - CAU - [blank_start]GUA[blank_end] - [blank_start]GTA[blank_end] - [blank_start]CAT[blank_end] leucin - UUA - [blank_start]AAU[blank_end] - [blank_start]AAT[blank_end] - [blank_start]TTA[blank_end] threonin - ACU - [blank_start]UGA[blank_end] - [blank_start]TGA[blank_end] - [blank_start]ACT[blank_end] prolin - CCU - GGA - [blank_start]GGA[blank_end] - [blank_start]CCT[blank_end] kys. glutamová - GAA - [blank_start]CUU[blank_end] - [blank_start]CTT[blank_end] - [blank_start]GAA[blank_end]
Answer
 • CAU
 • CAT
 • GTA
 • GUA
 • GTA
 • CAT
 • TTA
 • ACT
 • CCT
 • GAA
 • AAU
 • AAT
 • TGA
 • UGA
 • GGA
 • CTT
 • CUU

Question 9

Question
Meiotická segregace. Napiš, jaké gamety bude tvořit monohybrid, dihybrid a trihybrid. Začni dominantními alelami a postupuj tak dále; jednotlivé gamety odděl čárkou a mezerou! 1. Aa: [blank_start]A, a[blank_end] 2. AaBb: [blank_start]AB, Ab, aB, ab[blank_end] 3. AaBbCc: [blank_start]ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc[blank_end]
Answer
 • A, a
 • AB, Ab, aB, ab
 • ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc

Question 10

Question
Popiš chromozom a napiš názvy chromozomů podle umístění oblasti, kde se dotýkají chromatidy.
Answer
 • centromera
 • chromatida
 • metacentrický
 • submetacentrický
 • akrocentrický
 • telocentrický

Question 11

Question
Rodokmenová analýza. V určité rodině trpěla babička, její syn i vnučka stejnou chorobou. Jaký je způsob dědičnosti této choroby?
Answer

Question 12

Question
Rodokmenová analýza. V určité rodině se náhle ve třetí generaci u malého chlapce objevila dědičná choroba, kterou netrpěli ani rodiče, ani jeho prarodiče. Jaký je způsob dědičnosti této choroby?
Answer

Question 13

Question
Rodokmenová analýza. V určité rodině se u malého chlapce objevila tatáž dědičná choroba, kterou měl jeho strýc. Jaký způsob dědičnosti má tato choroba?
Answer

Question 14

Question
Srpkovitá anémie je autozomálně recesivní onemocnění projevující se přítomností abnormálního hemoglobinu HbS a srpkovitostí erytrocytů. Rodiče Eva a Milan jsou přenašeči srpkovité anémie, mají oba typy hemoglobinu - normální HbA i abnormální HbS. Jejich syn Michal má srpkovitou anémii, je homozygot, má pouze hemoglobin HbS. Jaká je pravděpodobnost, že jejich dcera Kamila je přenašečka? Může se Kamile narodit dítě se srpkovitou anémií? Její manžel Igor má v krvi pouze HbA hemoglobin.
Answer
 • Kamila má 50% šanci, že je přenašečka. Dítě nemůže mít srpkovitou anémii.
 • Kamila nemůže být přenašečka. Dítě nemůže mít srpkovitou anémii.
 • Kamila má 25% šanci, že je přenašečka. Dítě nemůže mít srpkovitou anémii.
 • Kamila má 50% šanci, že je přenašečka. Dítě může mít srpkovitou anémii.

Question 15

Question
Přiřaď k jednotlivým typům chromozomových mutací, které jsou znázorněny na obrázku, jejich níže uvedené názvy.
Answer
 • delece
 • intersticiální delece (deficience)
 • chromozomový prstenec
 • inverze
 • prostá translokace
 • reciproká translokace

Question 16

Question
Dědičnost krevních skupin systému AB0. Doplň tabulku, mezi možnostmi vždy udělej čárku a mezeru. V případě vynechání políčka napiš pouze mínus.
Answer
 • 0
 • A, 0
 • B, 0
 • A, B, AB, 0
 • A, B, AB
 • A, B, AB
 • A, B, AB
 • B, AB
 • A, AB
 • -
 • 0
 • 0
Show full summary Hide full summary

Similar

Enzymes and Respiration
I Turner
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Cells and the Immune System
Eleanor H
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont