Obecná biologie III (CZ)

Nikol Gřešková
Quiz by Nikol Gřešková, updated more than 1 year ago
Nikol Gřešková
Created by Nikol Gřešková about 3 years ago
77
0

Description

Buňka, buněčné dělení a genová exprese

Resource summary

Question 1

Question
Součástí eukaryotických chromozomů jsou:
Answer

Question 2

Question
Molekuly DNA a RNA se shodují v tom, že:
Answer
 • jsou tvořeny řetězci vzájemně spojených nukleotidů
 • jsou nositelé genetické informace
 • jsou tvořeny dvěma polynukleotidovými řetězci
 • tvoří chromozomy eukaryotických buněk

Question 3

Question
V interfázním jádře eukaryotické buňky:
Answer
 • jsou dekondenzované, geneticky aktivní chromozomy
 • nedochází k replikaci chromozomové DNA
 • se nenachází jadérko
 • nedochází k transkripci chromozomových genů

Question 4

Question
Při meiotickém dělení:
Answer
 • proběhnou dva buněčné cykly a jedna replikace DNA
 • dochází k replikaci DNA po každém buněčném cyklu
 • vznikají vždy přesné kopie mateřských buněk
 • dochází k nepravidelnému rozdělení chromozomů

Question 5

Question
V mitotické profázi:
Answer
 • přestává být patrné jadérko
 • se ztlušťují chromozomy, rozděluje se centriol a rozpadá se jaderný obal
 • se připojují chromozomy na mikrotubuly dělícího vřeténka
 • se seřazují chromozomy v centrální rovině a podélně se rozštěpí

Question 6

Question
Mitotické dělící vřeténko:
Answer
 • je tvořeno mikrotubuly cytoskeletu
 • se napojuje na centromery chromozomu
 • vzniká v metafázi
 • je tvořeno mikrofilamenty cytoskeletu
 • zaniká v anafázi
 • posouvá chromozomy v centrální rovině a podélně je rozštěpí

Question 7

Question
Ribozomální RNA se tvoří:
Answer
 • v buněčném jádře
 • za účasti jadérka
 • za kontroly RNA genů
 • na ribozomech

Question 8

Question
Replikace DNA:
Answer
 • zabezpečuje přenos nezměněných genetických informací do všech buněk organismu
 • probíhá při meiotickém dělení dvakrát
 • probíhá v počáteční fázi G1
 • probíhá současně podle obou vláken DNA, aniž se tato od sebe oddělí

Question 9

Question
Při replikaci DNA:
Answer
 • jsou dceřiné molekuly vždy z jednoho původního a jednoho nov nasyntetizovaného vlákna
 • působí katalytický enzym DNA-polymeráza
 • je pořadí nukleotidů komplementárně určeno pořadím nukleotidů v matricovém řetězci
 • vznikají dvě dceřiné molekuly DNA - jedna obsahuje původní mateřská vlákna a druhá je nově vytvořena

Question 10

Question
Transkripce probíhá:
Answer
 • za enzymové katalýzy RNA-polymerázy
 • současně podle obou vláken DNA
 • za přítomnosti ribozomů v cytoplazmě
 • pouze v buněčném jádře

Question 11

Answer
 • dává přechodný vznik tzv. polyribozomu
 • probíhá na ribozomech, které jsou složeny ze tří podjednotek
 • je zahajována připojením iniciační aminokyseliny alaninu
 • je katalyzována jediným enzymem

Question 12

Question
Do procesu diferenciace buňky nelze zahrnout:
Answer
 • maligní transformaci buňky
 • ztrátu původních tkáňově specifických vlastností buňky
 • ztrátu jádra savčích erytrocytů
 • mnohonásobné prodloužení svalových buněk do délky

Question 13

Question
Pro živočišné buňky je typické dělení buněk:
Answer
 • zaškrcením
 • přehrádečným dělením
 • pučením
 • volným novotvořením

Question 14

Question
Generační doba buňky:
Answer
 • se zpomaluje při zhoršení vnějších podmínek
 • je přibližně stejná u různých buněk
 • závisí jen na vnějších podmínkách - není dána geneticky
 • je geneticky dána bez ovlivnění vnějšími podmínkami

Question 15

Question
V G1 fázi buněčného cyklu:
Answer
 • je hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu
 • jsou chromozomy v geneticky aktivním stavu
 • se vytváří dělící tělísko
 • probíhá replikace jaderné DNA

Question 16

Question
Regulace buněčného cyklu se děje většinou zásahem do:
Answer
 • G1 fáze
 • S fáze
 • G2 fáze
 • mitózy

Question 17

Question
Ve dvou různě diferencovaných buňkách:
Answer
 • jsou aktivovány různé geny
 • jsou různé vnitřní struktury
 • je zachována různá genetická informace
 • je odlišné základní chemické složení

Question 18

Question
Proteosyntéza neprobíhá:
Answer
 • v lyzozomech
 • v chloroplastech
 • v mitochondriích
 • v cytoplazmě
 • na ribozomech
 • na endoplazmatickém retikulu

Question 19

Answer
 • dochází ke katalytickému působení RNA-polymerázy
 • dochází k jejímu ukončení v oblasti DNA zvané terminátor
 • dochází k syntéze mRNA, nesoucí informaci pro jediný polypeptidový řetězec
 • nedochází k rozvolnění dvoušroubovicové struktury DNA
 • dochází ke katalytickému působení mnoha různých enzymů
 • dochází k přepisu genetické informace z RNA do DNA

Question 20

Question
Operony nalezneme na chromozomech:
Answer
 • bakterií
 • hub
 • živočichů
 • rostlin

Question 21

Question
Při pozitivní regulaci operonu:
Answer
 • působí substrát v okolí bakterie jako induktor
 • působí produkt jako korepresor
 • je aktivován doposud nekativní represor
 • dochází k blokádě transkripce operonu

Question 22

Question
Negativní regulace operonu:
Answer
 • způsobuje blokádu transkripce operonu
 • způsobuje spuštění transkripce operonu
 • zpomaluje transkripci operonu
 • inaktivuje represor působením induktoru

Question 23

Question
Vyber nesprávné tvrzení o genetickém kódu:
Answer
 • není universální
 • je jiný u eukaryot a prokaryot
 • je evolucí neměnný
 • je tripletový
 • je nepřekryvný
 • je degenerovaný

Question 24

Question
Genetický kód je:
Answer
 • univerzální
 • degenerovaný
 • proměnlivý
 • překryvný
 • druhově specifický
 • prokaryotického a eukaryotického typu

Question 25

Answer
 • je druhý stupeň genové exprese na molekulární úrovni
 • je proces, při němž primární struktura bílkovinného řetězce je určena primární strukturou mRNA
 • je překlad genetické informace z pořadí nukleotidů do pořadí aminokyselin
 • je proces připomínající replikaci DNA
 • je proces přenosu genetické informace z DNA na mRNA
 • probíhá pouze v buněčném jádře

Question 26

Answer
 • je komplementární trojice nukleotidů na tRNA
 • rozhoduje, která aminokyselina se naváže na molekulu tRNA
 • je trojicí bází na homologním vláknu DNA
 • je triplet bází na mRNA umožňující zařazení jedné aminokyseliny
 • znemožňuje navázání tRNA na mRNA při translaci
 • je mutací, působící proti genetickému kódu

Question 27

Question
Cytokineze:
Answer
 • nastává u kvasinek po skončení M fáze
 • začíná zpravidla v telofázi mitózy
 • byla u vícejaderných buněk zablokována
 • vede ke vzniku dceřiných buněk
 • je regulována totožnými mechanismy jako karyokineze
 • probíhá u všech eukaryotních buněk stejným způsobem

Question 28

Question
Hlavní kontrolní uzel buněčného cyklu:
Answer
 • zastavuje cyklus v nepříznivých podmínkách
 • se nachází v G1 fázi
 • se nachází v mitotické fázi
 • se nachází v S fázi
 • ovlivňuje délku trvání všech jednotlivých fází
 • je u dělících se buněk trvale zablokován

Question 29

Question
Maligní transformace buněk:
Answer
 • může být mimo jiné způsobena viry
 • může vzniknout působením onkogenů
 • vede k zástavě jejich dělení
 • neovlivňuje metabolismus těchto buněk
 • nezabraňuje další diferenciaci těchto buněk
 • je přenos fragmentu DNA do těchto buněk

Question 30

Question
Homeotypické, ekvační meiotické dělení:
Answer
 • se ničím neliší od normální mitózy
 • je mitózou haploidních buněk
 • je zahajovací částí meiózy
 • vede k redukci chromozomů
 • vede k rekombinaci chromozomů
 • umožňuje segregaci chromozomů do nových sestav

Question 31

Question
V prvním meiotickém dělení:
Answer
 • dochází ke crossing-overu
 • vznikají z jedné diploidní buňky dvě haploidní
 • vznikají ze dvou haploidních čtyři diploidní
 • nedochází k redukci počtu chromozomů
 • vznikají zralé gamety
 • dochází k tzv. homeotypickému dělení

Question 32

Question
Během meiózy:
Answer
 • dochází k náhodné segregaci otcovských a mateřských chromozomů
 • jsou výsledkem dvou dělení čtyři haploidní buňky
 • dochází v páru homologických chromozomů často ke crossing-overu
 • dochází mezi 1. a 2. meiotickým dělením ke tvorbě klidového jádra
 • po dvou buněčných cyklech probíhá jednou replikace DNA jednou cytokineze
 • po dvou buněčných cyklech probíhá dvakrát replikace DNA a dvakrát cytokineze

Question 33

Question
Meiotická segregace chromozomů:
Answer
 • je náhodné rozdělení otcovských a matčiných chromozomů do gamet
 • probíhá při prvním meiotickém dělení
 • je vzájemná výměna částí homologních chromozomů
 • je nezávislá kombinace chromozomů gamet do nových diploidních sad v zygotách

Question 34

Question
Oogeneze u člověka. Výsledkem meiotického dělení jednoho primárního oocytu:
Answer
 • je jedno vajíčko a tři pólocyty
 • jsou čtyři vajíčka
 • jsou tři vajíčka a jeden pólocyt
 • jsou dvě vajíčka a dva pólocyty

Question 35

Question
V průběhu diferenciace buněk mnohobuněčncýh organismů:
Answer
 • se postupně aktivují různé soubory genů
 • se nikdy neztrácejí základní buněčné struktury
 • se postupně ztrácí část obsahu genetické informace v buňkách
 • zůstává zachováno poměrné množství funkčních struktur v buňkách
 • se nemění původní tvar buňky
 • přestávají specializované buňky reagovat na signály z řídících center

Question 36

Question
Přiřaď jednotlivé děje příslušným fázím mitózy: 1 profáze: [blank_start]c) zánik jaderné hmoty[blank_end] [blank_start]e) vznik dělícího vřeténka[blank_end] 2. metafáze: [blank_start]d) rozdělení centormer[blank_end] 3. anafáze: [blank_start]a) rozchod chromozomů k pólům[blank_end] 4. telofáze: [blank_start]b) cytokineze[blank_end]
Answer
 • c) zánik jaderné hmoty
 • e) vznik dělícího vřeténka
 • d) rozdělení centormer
 • a) rozchod chromozomů k pólům
 • b) cytokineze

Question 37

Question
Ve které fázi buněčného cyklu probíhají uvedené děje: 1. G1 fáze: [blank_start]a) první růst buňky[blank_end] [blank_start]b) genová exprese[blank_end] [blank_start]e) zástava dělení ve špatných podmínkách[blank_end] 2. S fáze: [blank_start]d) replikace DNA[blank_end] 3. G2 fáze: [blank_start]g) druhý růst buňky[blank_end] [blank_start]h) druhá genová exprese[blank_end] 4. M fáze: [blank_start]c) karyokineze[blank_end] [blank_start]f) cytokineze[blank_end]
Answer
 • a) první růst buňky
 • b) genová exprese
 • e) zástava dělení ve špatných podmínkách
 • d) replikace DNA
 • g) druhý růst buňky
 • h) druhá genová exprese
 • c) karyokineze
 • f) cytokineze

Question 38

Question
Ke které části přenosu genetické informace patří uvedené struktury (napiš všechny možnosti bez čárek a mezer, můžou se opakovat): 1. replikace: [blank_start]cd[blank_end] 2. transkripce: [blank_start]bcdeg[blank_end] 3. translace: [blank_start]afgh[blank_end] a) polysom b) promotor c) polymeráza d) introny e) operon f) ribosom g) mRNA h) antikodon
Answer
 • cd
 • bcdeg
 • afgh

Question 39

Question
Útvar vzniklý připojením několika ribozomů na jeden řetězec mRNA se nazývá (se z): [blank_start]polyribozom[blank_end] neboli [blank_start]polyzom[blank_end].
Answer
 • polyribozom
 • polyzom

Question 40

Question
Ve které fázi mitózy dochází ke cytokinezi: [blank_start]telofáze[blank_end].
Answer
 • telofáze

Question 41

Question
Trojice nukleotidů v tRNA, komplementárním tripletu na mRNA se nazývá: [blank_start]antikodon[blank_end].
Answer
 • antikodon

Question 42

Question
Viry, schopné vyvolat nádorovou transformaci hostitelské buňky se nazývají: [blank_start]onkogenní[blank_end] viry.
Answer
 • onkogenní

Question 43

Question
Věda, zabývající se ději, které se odehrávají v buňce při jejím poškození a smrti se nazývá: buněčná [blank_start]patologie[blank_end].
Answer
 • patologie

Question 44

Question
Ve které fázi buněčného cyklu je jeho hlavní kontrolní uzel: [blank_start]G1[blank_end] fáze
Answer
 • G1

Question 45

Question
Ve které fázi buněčného cyklu dochází k replikaci DNA: [blank_start]S[blank_end] fáze
Answer
 • S

Question 46

Question
jednotlivé fáze buněčného cyklu jsou: [blank_start]G1[blank_end] fáze, [blank_start]S[blank_end] fáze, [blank_start]G2[blank_end] fáze a [blank_start]M[blank_end] fáze
Answer
 • G1
 • S
 • G2
 • M

Question 47

Question
Napiš jednotlivé fáze mitózy: [blank_start]profáze[blank_end], [blank_start]metafáze[blank_end], [blank_start]anafáze[blank_end], [blank_start]telofáze[blank_end]
Answer
 • profáze
 • metafáze
 • anafáze
 • telofáze

Question 48

Question
Enzym nutný pro spojování nukleotidů do polynukleotidového řetězce se nazývá: DNA: [blank_start]DNA polymeráza[blank_end] RNA: [blank_start]RNA polymeráza[blank_end]
Answer
 • DNA polymeráza
 • RNA polymeráza

Question 49

Question
Které buňky vznikají meiotickým dělením: [blank_start]gamety[blank_end]
Answer
 • gamety

Question 50

Question
Tvarové a funkční rozrůznění buněk v mnohobuněčném organismu probíhá procesem zvaným: buněčná [blank_start]diferenciace[blank_end]
Answer
 • diferenciace

Question 51

Question
Crossing over je výměna [blank_start]částí nesesterských chromatid[blank_end] [blank_start]homologních[blank_end] chromozomů.
Answer
 • homologních
 • heterologních
 • částí nesesterských chromatid
 • celých nesesterských chromatid
 • částí sesterských chromatid
 • celých sesterských chromatid

Question 52

Question
Které buněčné struktury se uplatňují při syntéze bílkovin:
Answer
 • mRNA
 • tRNA
 • ribozomy
 • enzymy
 • regulační proteiny
 • jádro
 • jadérko
 • introny

Question 53

Question
Jak se nazývají úseky, do kterých je rozdělen eukaryotický gen: proteinotvorné [blank_start]exony[blank_end] a neproteinotvorné [blank_start]introny[blank_end]
Answer
 • exony
 • introny

Question 54

Question
Ve kterých částech eukaryotické buňky dochází k syntéze RNA:
Answer
 • jádro
 • mitochondrie
 • plastidy
 • cytoplazma
 • vakuoly
 • ribozomy

Question 55

Question
Operon je [blank_start]prokaryotní[blank_end] [blank_start]transkripční[blank_end] jednotka; skupina genů řízená [blank_start]operátorem[blank_end]. Transkripci zahajuje [blank_start]promotor[blank_end].
Answer
 • prokaryotní
 • eukaryotická
 • transkripční
 • translační
 • operátorem
 • promotorem
 • induktorem
 • promotor
 • induktor
 • represor

Question 56

Question
Ze kterých částí se skládá operon: (p) [blank_start]promotor[blank_end], (o) [blank_start]operátor[blank_end] a [blank_start]strukturní[blank_end] geny
Answer
 • strukturní
 • operátor
 • promotor

Question 57

Question
Ve kterých částech eukaryotních buněk může docházet k translaci:
Answer
 • na drsném endoplazmatickém retikulu
 • v cytoplazmě
 • v mitochondriích
 • v plastidech
 • v jádře
 • na hladkém endoplazmatickém retikulu
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Enzymes and Respiration
I Turner
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
Cells and the Immune System
Eleanor H
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont