Obecná biologie IV (CZ)

Nikol Gřešková
Quiz by Nikol Gřešková, updated more than 1 year ago
Nikol Gřešková
Created by Nikol Gřešková about 3 years ago
20
0

Description

Buňka: výměna látek a energie

Resource summary

Question 1

Question
Volnou difúzí:
Answer
 • vnikají látky do buňky samovolně po koncentračním spádu
 • pronikají látky do buňky pomocí transportních proteinů
 • pohlcuje buňka z okolí látky přestavbou plazmatické membrány
 • vstupují do buňky mezi molekulami bílkovin a fosfolipidů makromolekulární látky

Question 2

Question
Výsledkem působení hypertonického roztoku na živočišnou buňku je:
Answer
 • plazmorhiza
 • plazmoptýza
 • plazmolýza
 • vzrůst tugoru

Question 3

Answer
 • vzniká endosmózou vody do buňky
 • vzniká, ocitne-li se buňka v hypertonickém prostředí
 • vzniká v živočišných buňkách
 • je pro rostlinnou buňku škodlivý

Question 4

Question
Osmotická lýza nastává:
Answer
 • u buňky živočišné v hypotonickém roztoku
 • u buňky živočišné v hypertonickém roztoku
 • u buňky rostlinné v hypertonickém roztoku
 • u buňky rostlinné v hypotonickém roztoku

Question 5

Question
Mezi katabolické reakce buněčného metabolismu patří:
Answer
 • oxidativní fosforylace
 • rozklad bílkovin a aminokyselin
 • oxidace glukózy na vodu a oxid uhličitý
 • vznik vysokomolekulárních zásobních látek
 • vznik glukózy při fotosyntéze z CO2 a vody
 • replikace DNA

Question 6

Question
Aktivitu enzymů zvyšuje:
Answer
 • přítomnost specifických aktivátorů enzymů
 • zvýšení koncentrace specifického substrátu
 • nízká koncentrace produktu enzymové reakce
 • optimální teplota a pH pro danou reakci
 • přítomnost inhibitorů, měnících strukturu aktivního centra enzymu
 • vzestup, nebo pokles teplot nad, nebo pod teplotu optimální

Question 7

Question
Substrátová specifita enzymů spočívá v tom, že:
Answer
 • dehydrogenáza kyseliny mléčné katalyzuje jen změnu kyseliny mléčné
 • enzym může katalyzovat určitou chemickou reakci pouze na určitém substrátu
 • enzym katalyzuje určitý typ chemické reakce
 • enzym dehydrogenáza katalyzuje pouze dehydrogenaci
 • pepsin katalyzuje jen štěpení peptidické vazby
 • enzym je schopen štěpit jakýkoliv z příbuzných substrátů

Question 8

Question
Buněčný membránový aktivní transport:
Answer
 • se uskutečňuje pomocí přenašečů
 • umožňuje příjem látek bez ohledu na jejich koncentraci v prostředí
 • je spojen se značnou spotřebou metabolické energie
 • probíhá pouze po koncentračním spádu
 • transportuje pouze malé ionty a molekuly
 • je zprostředkovanou difúzí

Question 9

Question
Soubor navazujících metabolických reakcí, kdy produkt jedné reakce je substrátem pro reakci následující se nazývá: [blank_start]metabolická dráha[blank_end].
Answer
 • metabolická dráha

Question 10

Question
Část molekuly enzymu, která určuje jeho katalytickou funkci a specifitu se nazývá: [blank_start]aktivní centrum[blank_end].
Answer
 • aktivní centrum

Question 11

Question
Jaké specifitiy rozeznáváme u enzymů: [blank_start]substrátovou[blank_end], ovlivňující jeden nebo skupinu látek a [blank_start]reakční[blank_end], ovlivňující určitý typ reakce.
Answer
 • substrátovou
 • reakční

Question 12

Question
K plazmoptýze živočišných buněk dochází v [blank_start]hypotonickém[blank_end] roztoku.
Answer
 • hypotonickém

Question 13

Question
Pohlcování větších pevných částí buňkou se nazývá: [blank_start]fagocytóza[blank_end].
Answer
 • fagocytóza

Question 14

Question
Pohlcování tekutých látek buňkou se nazývá: [blank_start]pinocytóza[blank_end].
Answer
 • pinocytóza

Question 15

Question
Co způsobuje v hypertonickém roztoku plazmolýzu rostlinné buňky: [blank_start]exosmóza[blank_end] vody. Co způsobuje v hypotonickém roztoku osmotické lýze rostlinné buňky: [blank_start]endosmóza[blank_end] vody.
Answer
 • exosmóza
 • endosmóza

Question 16

Question
Fotoautotrofní buňky:
Answer
 • transformují energii světelnou na chemickou
 • transformují energii chemickou na světelnou
 • využívají pouze chemickou energii, nikoliv světelnou
 • využívají pouze světelnou energii, nikoliv chemickou

Question 17

Question
Anaerobní glykolýza:
Answer
 • je jediným způsobem uvolňování energie anaerobních buněk
 • je pro buňku energeticky výhodnější než oxidativní fosforylace
 • probíhá pouze v mitochondriích buněk
 • je postupná oxidace organických látek na vodu

Question 18

Question
Oxidativní fosforylace:
Answer
 • je spojení přenosu elektronů se syntézou ATP
 • je postupná oxidace organických látek na H2O a CO2 se ziskem energie
 • je evolučně starší než anaerobní glykolýza
 • není vázána na žádné buněčné organely

Question 19

Question
Buňka získává asimilací jedné molekuly glukózy v anaerobních podmínkách:
Answer
 • 2 molekuly ATP
 • 30-32 molekuly ATP
 • 10 molekuly ATP
 • 1 molekuly ATP

Question 20

Question
K syntéze ATP dochází:
Answer
 • na kristách mitochondrií
 • ve stromatu chloroplastu
 • v mitochondriálním matrix
 • převážně v cytoplazmě

Question 21

Question
Při fotoautotrofii:
Answer
 • je světelná energie využívána k syntéze asimilátů
 • je buňkami uvolňován kyslík
 • využívají buňky pouze energii vázanou v organických látkách
 • využívají buňky při metabolismu přímo světelnou energii

Question 22

Question
Chemolitotrofní bakterie
Answer
 • získávají energii oxidací anorganických látek
 • přijímají z okolí jako zdroj uhlíku CO2
 • využívají jako zdroj energie světlo
 • získávají energii fermentací glukózy

Question 23

Question
Energetický metabolismus:
Answer
 • jsou chemické přeměny, při nichž se spotřebovává energie
 • jsou chemické přeměny, při nichž se uvolňuje energie
 • jsou chemické přeměny probíhající bez dodání a bez vzniku energie
 • jsou chemické přeměny, při nichž se energie neztrácí ve formě tepla
 • nezahrnuje přeměny, při nichž se uvolňuje volná energie
 • probíhá v organizmech, které nepřijímají energii z okolí

Question 24

Question
Cyklický adenosinmonofosfát:
Answer
 • zesiluje a přenáší regulační signál od povrchu do nitra buňky
 • se váže na receptory na povrchu buňky
 • je pro danou buňku specifický
 • se v buňce účastní regulace transkripce a translace

Question 25

Question
Anaerobní glykolýza probíhá:
Answer
 • v cytoplazmě buněk
 • v rostlinných i živočišných buňkách
 • za vzniku kyseliny pyrohroznové
 • výhradně v mitochondriích buněk
 • jen v anaerobních buňkách
 • jen v eukaryotních buňkách

Question 26

Question
Které z uvedených mechanismů výměny látek nevyžaduje dodání energie:
Answer

Question 27

Question
Mezi autotrofní organismy patří:
Answer
 • železité bakterie
 • sirné a metanové bakterie
 • nitrifikační bakterie
 • patogenní bakterie
 • saprofytické bakterie
 • parazitické bakterie

Question 28

Question
Saprofyti:
Answer
 • se živí polorozloženou organickou hmotou
 • získávají organické látky z odumřelých organismů
 • mění organické zbytky na jednoduché anorganické látky
 • získávají energii oxidací anorganických látek
 • odebírají živiny jinému žijícímu organismu
 • vylučují toxiny do těla svých hostitelů

Question 29

Question
Chemický pochod, probíhající v buňkách, při němž energie uvolňovaná oxidacemi je ukládána do makroergních vazeb, se nazývá: [blank_start]oxidační fosforylace[blank_end].
Answer
 • oxidační fosforylace

Question 30

Question
Způsob výživy bakterií, které potřebnou energii k tvorbě organických látek získávají oxidací anorganických, nebo jednoduchých organických látek se nazývá: [blank_start]autotrofie[blank_end].
Answer
 • autotrofie

Question 31

Question
Autotrofně-heterotrofní způsob výživy se nazývá: [blank_start]mixotrofie[blank_end].
Answer
 • mixotrofie

Question 32

Question
Přiřaď uvedené termíny k následujícím čtyřem buněčným dějům: 1. přenos signálů: [blank_start]c) membránové receptory[blank_end] [blank_start]h) cyklický adenosinmonofosfát[blank_end] 2. osmóza: [blank_start]b) plazmorhiza[blank_end] [blank_start]e) tugor[blank_end] 3. enzymová katalýza: [blank_start]a) aktivační energie chemických reakcí[blank_end] [blank_start]f) aktivní centrum[blank_end] 4. syntéza ATP: [blank_start]d) anaerobní glykolýza[blank_end] [blank_start]g) oxidativní fosforylace[blank_end]
Answer
 • c) membránové receptory
 • h) cyklický adenosinmonofosfát
 • b) plazmorhiza
 • e) tugor
 • a) aktivační energie chemických reakcí
 • f) aktivní centrum
 • d) anaerobní glykolýza
 • g) oxidativní fosforylace
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology AQA 3.1.3 Cells
evie.daines
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Biology AQA 3.1.3 Osmosis and Diffusion
evie.daines
GCSE AQA Biology - Unit 2
James Jolliffe
Enzymes and Respiration
I Turner
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
Biology AQA 3.2.5 Mitosis
evie.daines
Cells and the Immune System
Eleanor H
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont