Trắc nghiệm Đường Lối 1-57

Nguyễn Duy
Quiz by Nguyễn Duy, updated more than 1 year ago
Nguyễn Duy
Created by Nguyễn Duy over 2 years ago
1404
1

Description

Quiz on Trắc nghiệm Đường Lối 1-57, created by Nguyễn Duy on 05/18/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có những điểm nổi bật nào?
Answer
 • Các nước tư bản: bên trong tăng cường bốc lột nhân dân lao động, bên ngoài xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa
 • Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt
 • Phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa
 • Cả 3 phương án trên đều đúng

Question 2

Question
Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá "như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ hàng thế kỷ"?
Answer
 • Quốc tế cộng sản (thành lập năm 1919)
 • Cách mạng Tân Hợi (năm 1911)
 • Cách mạng Tháng Mười Nga ( năm 1917)
 • Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa được công bố (1920)

Question 3

Question
Tính chất của xã hôi Việt Nam từ khi Pháp xâm lược là gì?
Answer
 • Tư sản dân quyền
 • Dân tộc dân chủ
 • Thuộc địa nửa phong kiến
 • Thuộc địa, phong kiến

Question 4

Question
Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam kể từ khi Pháp xâm lược là gì?
Answer
 • Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
 • Mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
 • Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến, mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản
 • Mâu thuẫn giữa nông dân, công dân với địa chủ phong kiến

Question 5

Question
Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội VN từ khi Pháp xâm lược?
Answer
 • Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến
 • Mâu thuẫn giữa công nhân với tư bản
 • Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai
 • Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn tay sai

Question 6

Question
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhiệm vụ hàng đầu cần phải được giải quyết cấp thiết của cách mạng Việt Nam là gì?
Answer
 • Giải phóng dân tộc
 • Đấu tranh giai cấp
 • Canh tân đất nước
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 7

Question
Phong trào cách mạng Việt Nam vào cuối năm 1928, đầu năm 1929 đã hình thành làn sóng cách mạng nào?
Answer
 • Cách mạng tư sản dân quyền
 • Cách mạng dân tộc, dân chủ
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng tư sản

Question 8

Question
Vụ ám sát Ba Danh xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện?
Answer
 • 2-1929, một số đảng viên của Tân Việt cách mạng Đảng
 • 2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng
 • 3-1926, một số đảng viên của Đảng Thanh niên
 • 2-1926, một số đảng viên của Đảng Thanh niên Cao vọng

Question 9

Question
Phong trào yêu nước chống Pháp nào sau đây theo hệ tư tưởng phong kiến?
Answer
 • Phong trào Đông Du
 • Phong trào Cần Vương
 • Phong trào Duy Tân
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 10

Question
Cuộc khởi nghĩa nào sau đây theo khuynh hướng dân chủ tư sản?
Answer
 • Khởi nghĩa Yên Bái
 • Khởi nghĩa Yên Thế
 • Khởi nghĩa Hương Khê
 • Khởi nghĩa Bãi Sậy

Question 11

Question
Phong trào đình công, bãi công của công nhân Việt Nam trong những năm 1926-1929 thuộc khuynh hướng nào?
Answer
 • Khuynh hướng phong kiến
 • Khuynh hướng dân chủ tư sản
 • Khuynh hướng vô sản
 • Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng dân chủ tư sản

Question 12

Question
Chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp bạo động, đại diện cho xu hướng nào này là ai?
Answer
 • Bùi Quang Chiêu
 • Phan Châu Trinh
 • Phan Bội Châu
 • Nguyễn Ái Quốc

Question 13

Question
Vào nửa đầu thập kỷ 20, thế kỷ XX, một nhà yêu nước Việt Nam có cảm tình với nước Nga Xoviet, với chủ nghĩa xã hội và đặt hy vọng vào Nguyễn Ái Quốc. Ông là ai?
Answer
 • Bùi Quang Chiêu
 • Phan Châu Trinh
 • Phan Bội Châu
 • Nguyễn Thái Học

Question 14

Question
Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá " Ông là tiêu biểu cho chủ nghĩa quốc gia" Ông là ai?
Answer
 • Phan Bội Châu
 • Phan Chu Trinh
 • Nguyễn Thái Học
 • Vua Hàm Nghi

Question 15

Question
Chủ trương vận động cải cách văn hóa, xã hội ,động viên lòng yêu nước của nhân dân, thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền, phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài, đại biểu cho xu hướng này là ai?
Answer
 • Phan Bội Châu
 • Phan Chu Trinh
 • Phan Đình Phùng
 • Nguyễn Thái Học

Question 16

Question
Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - từ người yêu nước trở thành người cộng sản?
Answer
 • Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III- do Lenin thành lập và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp
 • Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương những vấn đề dân tộc và thuộc địa Lenin
 • Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vec-xay
 • Cả 3 phương án trên

Question 17

Question
Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa có cơ quan ngôn luận là tờ báo nào?
Answer
 • Thanh niên
 • Cờ đỏ
 • Độc lập
 • Người cùng khổ

Question 18

Question
Nguyễn ÁI Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Công sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp vào thời gian nào?
Answer
 • 7-1919
 • 10-1920
 • 12-1920
 • 11-1921

Question 19

Question
Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che giấu tội ác dưới cái vỏ bọc " khai hóa văn minh"?
Answer
 • Bản án chế độ thực dân Pháp
 • Đường cách mệnh
 • Nhật ký trong tù
 • Con rồng tre

Question 20

Question
Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa là sự chuẩn bị về mặt tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
Answer
 • Mở các lớp huấn luyện chính trị nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ( từ năm 1925-1927)
 • Chủ trì hội nghị hội nhất các tổ chức cộng sản (1-1930)
 • Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)
 • Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925)

Question 21

Question
Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên bầu ai làm bí thư?
Answer
 • Nguyễn Ái Quốc
 • Hồ Tùng Mậu
 • Trần Phú
 • Lê Hồng Phong

Question 22

Question
Chủ trương " vô sản hóa" của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thực hiện năm 1928 nhằm mục đích gì?
Answer
 • Hội viên tự rèn luyện trong đấu tranh thực tiễn
 • Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin và con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào phong trào công nhân
 • Vận động cách mạng
 • Cả 3 phương án trên

Question 23

Question
Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là tờ báo nào?
Answer
 • Báo Người cùng khổ
 • Báo lao động
 • Báo công nhân
 • Báo Thanh niên

Question 24

Question
Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Viêt Nam đã đi vào đấu tranh tự giác?
Answer
 • Cuộc bãi công của công nhân tợ nhuộm Sài Gòn - Chợ lớn (1922)
 • Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kỳ (1922)
 • Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925)
 • Cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định

Question 25

Question
Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đã đề cập đến những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng?
Answer
 • Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
 • Đường cách mệnh (1927)
 • Đông Dương (1924)
 • Thư gửi Quốc tế nông dân ( 1928)

Question 26

Question
Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được thể hiện trong tác phẩm " Đường cách mệnh" của Nguyễn Ái Quốc?
Answer
 • Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội
 • Tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội công sản
 • Canh tân đất nước
 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa để đi lên xã hội cộng sản

Question 27

Question
Chi bộ Cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3-1929 nhằm mục đích gì?
Answer
 • Củng cố Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cho cách mạng
 • Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Chuẩn bị thành lập một ĐCS thay thế Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

Question 28

Question
Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
Answer
 • Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng
 • Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn
 • Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
 • An Nam cộng sản Đảng và ĐÔng Dương cộng sản liên đoàn

Question 29

Question
Thành phần tham gia hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 2-1930?
Answer
 • Đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng, đại biểu An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
 • Đại biểu Quốc tế cộng sản,Đại biểu Đông Dương cộng sản Đảng, đại biểu An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
 • Đại biểu Quốc tế cộng sản, đại biểu An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
 • Đại biểu Quốc tế cộng sản, đại biểu An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng

Question 30

Question
Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức nào sau đây?
Answer
 • Chi bộ cộng sản (3-1919)
 • Tân Việt cách mạng Đảng (7-1928)
 • Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925)
 • An Nam Cộng sản Đảng (8-1929)

Question 31

Question
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai soạn thảo?
Answer
 • Nguyễn Ái Quốc
 • Trần Phú
 • Lê Hồng Phong
 • Hà Huy Tập

Question 32

Question
Mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam mà Cương lĩnh đầu tiên của Đảng nêu ra là gì?
Answer
 • Làm cách mạng giải phóng dân tộc
 • Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
 • Cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Question 33

Question
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên cảu Đảng ta, xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là:" ................ và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản".
Answer
 • Xã hội chủ nghĩa
 • Tư sản dân quyền
 • Dân tộc dân chủ
 • Dân tộc dân chủ nhân dân

Question 34

Question
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3-2-1930, xác định giai cấp nào là lực lượng lãnh đạo cách mạng?
Answer
 • Giai cấp tư sản
 • Giai cấp vô sản
 • Giai cấp nông dân
 • Giai cấp địa chủ

Question 35

Question
Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá "nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng"?
Answer
 • Thành lập Đảng Cộng sản VIệt Nam ( 1930)
 • Chi bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam ra đời (1929)
 • Thành lập tổ chức Công hội đỏ Bắc Kỳ (1929)
 • Sự ra đởi của ba tổ chức cộng sản (1929)

Question 36

Question
Sự kiện nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc đánh giá " là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta"?
Answer
 • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Vụ mưu sát toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái
 • Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
 • Cả 3 sự kiện

Question 37

Question
Luận cương chính trị (10-1930) xác định vấn đề cốt lõi của cách mạng tư sản dân quyền là gì?
Answer
 • Vấn đề dân tộc
 • Vấn đề chống tư sản và địa chủ phong kiến
 • Vấn đề chống tư sản
 • Vấn đề thổ địa

Question 38

Question
Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh " Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?
Answer
 • Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2-1930)
 • Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930)
 • Luận cương chính trị tháng 10-1930
 • Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng 10-1936

Question 39

Question
Luận cương chính trị (10-1930) xác định lực lượng chính tham gia cách mạng tư sản dân quyền?
Answer
 • Giai cấp công nhân , giai cấp nông dân và tầng lớp tiểu tư sản
 • Giai cấp nông dân
 • Giai cấp công nhân
 • Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân

Question 40

Question
Luận cương chính trị (10-1930) xác định điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng VIệt Nam là gì?
Answer
 • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
 • Chuẩn bị "vũ trang bạo động" cho quần chúng
 • Tinh thần đoàn kết gắn bó với giai cấp vô sản thế giới
 • Lấy giai cấp vô sản là động lực chính của cách mạng

Question 41

Question
Điểm nổi bật của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là gì?
Answer
 • Vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện liên minh công- nông
 • Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị.
 • Đảng kiên định trong đấu tranh
 • Cả 3 phương án trên

Question 42

Question
Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (6-1932) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng ở Đông Dương là gì?
Answer
 • Đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến, thực hiện " người cày có ruộng"
 • Khởi nghĩa giành chính quyền
 • Đấu tranh giành những quyền lợi thiết thực hằng ngày
 • Đấu tranh chống bọn phản động ở thuộc địa và bè lũ tay sai

Question 43

Question
Đoàn đại biểu VIệt Nam tham dự Đại hội lần VII của Quốc tế Cộng sản tại Matxcova (7-1935) do ai dẫn đầu?
Answer
 • Lê Hồng Phong
 • Trường Chinh
 • Nguyễn Thị Minh Khai
 • Hoàng Văn Nọn

Question 44

Question
Yêu cầu chung trước mắt của quần chúng nhân dân nêu trong Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (6-1935)
Answer
 • Đòi quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài
 • Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, bỏ thuế thân,....
 • Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối
 • Cả 3 phương án trên

Question 45

Question
Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng Sản (7-1935) bàn về vấn đề gì?
Answer
 • Giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
 • Tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc
 • Ngăn chặn chủ nghĩa phát xít
 • Cả 3 phương án trên

Question 46

Question
Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Matxcova (7-1935) vạch ra nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là gì ?
Answer
 • Đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, giành chính quyền
 • Đấu tranh chống chủ nghĩa phatxit, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình.
 • Đấu tranh chống bóc lột giai cấp
 • Đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức

Question 47

Question
Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 2 (7-1936) có ý nghĩa là gì?
Answer
 • Giải quyết tốt quan hệ giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng
 • Tập hợp rộng rãi mọi lực lượng trong dân tộc
 • Sử dụng các hình thức đấu tranh linh hoạt
 • Cả ba phương án kia đều đúng

Question 48

Question
Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai, hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?
Answer
 • Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới
 • Chủ trương chuyển hướng chiến lược CM thế giớ của Quốc tế CS
 • Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
 • Đảng Công sản đã xây dựng được cơ sở vững mạnh trong quần chúng

Question 49

Question
Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam được Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936-1939 là gì?
Answer
 • Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập
 • Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày
 • Chống phatxit, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa , đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình
 • Cả 3 phương án trên

Question 50

Question
Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 của cách mạng Việt Nam là gì?
Answer
 • Độc lập dân tộc
 • Các quyền tự do, dân chủ
 • Ruộng đất cho dân cày
 • Cả 3 phương án trên

Question 51

Question
Tác phẩm " Tự chỉ trích" của đồng chí Nguyễn Văn Cừ (7-1939) có tác dụng gì đối với cách mạng VN?
Answer
 • Có tác dụng lớn trong cuộc đấu tranh để khắc phục những lệch lạc, sai lầm trong phong trào vận động dân chủ
 • Có tác dụng tăng cường đoàn lết nhất trí trong nội bộ Đảng
 • Đây là một văn kiện lý luận quan trọng về xây dựng Đảng, về công tác vận động thành lập mặt trận thống nhất rộng rãi trong đấu tranh CM
 • Cả 3 phương án trên

Question 52

Question
Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 7 (11-1940) khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là gì ?
Answer
 • Khởii nghĩa giành chính quyền
 • Thành lập chính quyền cách mạng
 • Kêu gọi nhân dân thế giớ ủng hộ nhân dân Đông Dương chống phát xít Nhật-Pháp
 • Chuẩn bị lãnh đạo cuộc vũ trang bạo động giành chính quyền

Question 53

Question
Trên cơ sở diễn biến của chiến tranh thế giới thứ 2 và căn cứ vào tình hình trong nước những năm 1939-1945. ban chấp hành trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân là gì?
Answer
 • Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
 • Ruộng đất cho dân cày nghèo
 • Phá kho thóc Nhật để cứu đói
 • Thành lập Mặt trận VIệt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng

Question 54

Question
Từ năm 1939-1945, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam được Đảng ta đưa lên hàng đầu là gì?
Answer
 • Đòi quyền dân chủ
 • Giải phóng dân tộc
 • Đánh đổ phong kiến
 • Đánh đổ tư sản

Question 55

Question
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc mới được thành lập có bao nhiêu chiến sỹ?
Answer
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

Question 56

Question
Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" dự kiến thời cơ Tổng khởi nghĩa là khi nào?
Answer
 • Khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương
 • Trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II
 • Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ II
 • Trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương

Question 57

Question
Để làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa 8-1945, chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" đã đề ra chủ trương gì?
Answer
 • Phát động tổng khởi nghĩa
 • Phát động khởi nghĩa từng phần
 • Cao trào kháng Nhật cứu nước
 • Cả 3 phương án trên
Show full summary Hide full summary

Similar

Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
GCSE Maths: Understanding Pythagoras' Theorem
Micheal Heffernan
Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
1PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
damary acevedo
FÍSICA MECANICA
Julian Pachon
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante