Podnikovka 1.2

Tomas Ha
Quiz by Tomas Ha, updated more than 1 year ago
Tomas Ha
Created by Tomas Ha almost 2 years ago
19
0

Description

Podniková politika a marketing Quiz on Podnikovka 1.2, created by Tomas Ha on 11/30/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Je-li investice se stejnými kapitálovými výdaji a stejnými očekávanými cash flow a se stejným časovým průběhem zvažována ve dvou různých podnicích, pak:
Answer
 • může mít stejnou hodnotu čisté současné hodnoty investice
 • musí mít stejnou hodnotu čisté současné hodnoty investice
 • nemůže mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • bude mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • nemůže mít stejnou hodnotu vnitřního výnosového procenta

Question 2

Question
Zařaďte uvedené zdroje kapitálu di vlastnictví a původu:
Answer
 • odpisy jsou zdroj
 • vklady vlastníků jsou zdroj
 • rezervy jsou zdroj
 • přijaté dary jsou zdroj
 • úvěry od banky jsou zdroj
 • žádný z uvedených možností

Question 3

Question
Přírůstek pohledávek se ve výkazu o cash flow sestaveném nepřímou metodou:
Answer
 • počítá
 • odečítá
 • přičítá právě a jen v případě, že je tato hodnota větší než čistý zisk
 • přičítá právě a jen v případě, že je tato hodnota menší než čistý zisk

Question 4

Question
Z pohledu nákupní logistiky musí vedení podniku rozhodovat o optimálním řešení manipulačních a skladových systémů, což se týká toku materiálů v těchto hlavních fázích:
Answer
 • ve vnější a meziobjektové dopravě
 • v rozhodování o investicích
 • ve vnitrozávodové manipulaci
 • v obalovém hospodářství
 • ve skladovém hospodářství
 • žádný z uvedených možností

Question 5

Question
Nevýhodou metody doby splácení je:
Answer
 • orientuje investora na majetkově náročné projekty
 • orientuje investora na kapitálově náročné projekty
 • nebere při porovnávání investic v úvahu peněžní toky, které nastávají až po době návratnosti
 • nebere v úvahu časové rozložení peněžních toků v době splácení (v případě verze tohoto ukazatele bez diskontování)

Question 6

Question
Čistá současná hodnota investice je:
Answer
 • diskontní míra, při které je současná hodnota očekávaných budoucích cash flow z investice rovna současné hodnotě investičních výdajů
 • veškerý přírůstek čistého zisku a odpisu (cash flow), které se vracejí do podniku v ceně prodávaných výrobků nebo služeb
 • představuje délku období, za které se prostředky vložené do investice vrátí
 • poměr průměrného ročního čistého zisku k nákladům na investici
 • součet diskontovaných současných hodnot pouze kladných peněžních toků investice
 • žádný z uvedených možností

Question 7

Question
Vnitřní výnosové procento (IRR):
Answer
 • nebere v potaz relativní velikost investice ani časovou hodnotu peněz
 • se vždy rovná diskontní sazbě
 • je taková výše diskontní sazby, při které se bude současná hodnota investice rovnat nule
 • je taková výše diskontní sazby, při které se bude čistá současná hodnota investice rovnat nule
 • je vždy nižší než diskontní sazba
 • bere v potaz relativní velikost investice, ale nebere v potaz časovou hodnotu peněz

Question 8

Question
Mezi typické příčiny krize likvidity patří:
Answer
 • pomalý růst firmy
 • porušení pravidla sladění horizontu trvání majetkových součástí s časovým horizontem zdrojů krytí
 • příliš rychlý růst podniku spojený s rozsáhlými investicemi financovanými převážně z cizích zdrojů
 • nízká úroveň řízení pracovního kapitálu

Question 9

Question
Pro kvantifikaci růstu g firmy odvozeného od vnitřních parametrů fungování podniku je nutno znát:
Answer
 • ukazatel: pasiva/cizí kapitál
 • ukazatel: pasiva/vlastní kapitál
 • WACC
 • běžnou likviditu
 • obrat aktiv
 • tzv. aktivační poměr
 • rentabilitu tržeb
 • tzv. finanční páku
 • žádný uvedených možností

Question 10

Question
Kdo je stakeholder?
Answer
 • pracovník finančního úřadu
 • výhradně kmenový akcionář podniku
 • člen zájmové skupiny vztahující se k podniku, tj. tzv. interesent
 • výhradně držitel preferenčních akcií podniku

Question 11

Question
Celková velikost podnikového kapitálu obvykle závisí na:
Answer
 • náročnosti výstupu (produkce) podniku na aktiva (na množství majetku)
 • stupni mechanizace, automatizace, robotizace
 • velikosti podniku
 • organizaci odbytu

Question 12

Question
Kartel
Answer
 • Skupina výrobců nebo obchodníků stejného oboru, kteří vytvářejí spojenou prodejní organizaci, jejímž cílem je odstranit vzájemnou konkurenci a zvýšit zisk
 • nic

Question 13

Question
Konsorcium
Answer
 • dočasné nebo příležitostné sdružení podnikatelů k uskutečnění určitého podnikatelského záměru, na který by jednotlivý podnikatel kapitálově nestačil nebo by byl pro něj příliš rizikový
 • nic

Question 14

Question
Koncern
Answer
 • sdružení právně samostatných podniků podřízených jednotnému vedení. Sám právní subjektivitu nemá
 • nic

Question 15

Question
Franchising
Answer
 • ústní nebo písemná smlouva, na základě které jeden subjekt poskytuje jinému subjektu povolení užívat své obchodní jméno, značku, logo nebo jinou charakteristiku
 • nic

Question 16

Question
Společný podnik
Answer
 • Sdružení dvou nebo více podnikatelů, z nichž žádný nemá rozhodující vliv. Představitelem je tzv. joint ventures.
 • nic

Question 17

Question
Přiřaďte k sobě správné možnosti
Answer
 • Zisk/náklady
 • hodnota výstupu/hodnota vstupu
 • výnosy/kapitál
 • skutečné náklady/náklady při optimální kombinaci VF
 • zisk/celkový kapitál

Question 18

Question
Je-li investice se stejnými kapitálovými výdaji a stejnými očekávanými cash flow a se stejným časovým průběhem zvažována ve dvou různých podnicích, pak:
Answer
 • nemůže mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • nemůže mít stejnou hodnotu vnitřního výnosového procenta
 • bude mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • může mít stejnou hodnotu čisté současné hodnoty investice
 • bude mít totožné WACC
 • musí mít stejnou hodnotu ČSH
 • musí mít stejnou hodnotu VPP

Question 19

Question
Mezi aktiva nepatří:
Answer
 • rezervy
 • dlouhodobý hmotný majetek
 • zásoby zboží
 • patenty a licence

Question 20

Question
Mezi statické (tj. nepoužívající úrokový počet k zohledňování faktoru času) metody (resp. Ukazatele) hodnocen….
Answer
 • metoda čisté současné hodnoty
 • metoda vnitřního výnosového procenta
 • index čisté současné hodnoty
 • ukazatel výnosnosti (rentability) investice
 • doba návratnosti vypočítaná s diskontováním
 • metoda doby splacení
 • porovnání výnosů a výdajů

Question 21

Question
Při optimalizaci míry zadluženosti se vychází z toho, že:
Answer
 • cizí kapitál je levnější než vlastní (za určitých okolností)
 • s růstem zadlužení obvykle roste i úroková míra
 • s růstem zadlužení obvykle roste i požadavek akcionářů na vyšší dividendy
 • substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti
 • žádný z uvedených možností

Question 22

Question
Do výnosů podniku patří tyto položky:
Answer
 • tržby z prodeje zboží
 • provozní zisk
 • cash flow z provozní činnosti
 • uhrazené pohledávky od dodavatelů
 • výnosové úroky

Question 23

Question
Koeficient celkového využití výrobní kapacity vypočítáme:100%
Answer
 • jako podíl maximálního objemu výroby a výrobní kapacity
 • jako maximálně možný objem produkce dosažitelný výrobní jednotkou za určité období
 • jako součin využitelného časového fondu v hodinách a kapacitní normy pracnosti (výkon v naturálních jednotkách za 1 hod)…
 • jako součin koeficientu časového a výkonového využití výrobní kapacity

Question 24

Question
Mezi dynamické (tj. úrokovým počtem zohledňující faktor času) metody (resp. Ukazatele) hodnocení investic nepatří:
Answer
 • prostá doba návratnosti (tj. vypočtená bez diskontování)
 • metoda vnitřního výnosového procenta
 • metoda čisté současné hodnoty
 • ukazatel výnosnosti (rentability) investice
 • doba návratnosti vypočítaná s diskontováním

Question 25

Question
Je-li investice se stejnými kapitálovými výdaji a stejnými očekávanými cash flow a se stejným časovým průběhem zvažována ve dvou různých podnicích, pak:
Answer
 • může mít stejnou hodnotu čisté současné hodnoty investice
 • musí mít stejnou hodnotu čisté současné hodnoty investice
 • nemůže mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • bude mít stejnou prostou dobu návratnosti investice
 • nemůže mít stejnou hodnotu vnitřního výnosového procenta

Question 26

Question
Zařaďte uvedené zdroje kapitálu do vlastnictví a původu:
Answer
 • odpisy jsou zdroj:
 • vklady vlastníků jsou zdroj:
 • rezervy jsou zdroj:
 • přijaté dary jsou zdroj:
 • úvěry od banky jsou zdroj:
 • žádný z uvedených možností

Question 27

Question
Přírůstek pohledávek se ve výkazu o cash flow sestaveném nepřímou metodou:
Answer
 • počítá
 • odečítá
 • přičítá právě a jen v případě, že je tato hodnota větší než čistý zisk
 • přičítá právě a jen v případě, že je tato hodnota menší než čistý zisk

Question 28

Question
Z pohledu nákupní logistiky musí vedení podniku rozhodovat o optimálním řešení manipulačních a skladových systémů, což se týká toku materiálů v těchto hlavních fázích:
Answer
 • ve vnější a meziobjektové dopravě
 • v rozhodování o investicích
 • ve fázi rozšiřování podniku
 • ve vnitrozávodové manipulaci
 • v obalovém hospodářství
 • ve skladovém hospodářství

Question 29

Question
Nevýhodou metody doby splácení je:
Answer
 • orientuje investora na majetkově náročné projekty
 • orientuje investora na kapitálově náročné projekty
 • nebere při porovnávání investic v úvahu peněžní toky, které nastávají až po době návratnosti
 • nebere v úvahu časové rozložení peněžních toků v době splácení (v případě verze tohoto ukazatele bez diskontování)

Question 30

Question
Vnitřní výnosové procento (IRR):
Answer
 • nebere v potaz relativní velikost investice ani časovou hodnotu peněz
 • se vždy rovná diskontní sazbě
 • je taková výše diskontní sazby, při které se bude čistá současná hodnota investice rovnat nule
 • je vždy nižší než diskontní sazba
 • bere v potaz relativní velikost investice, ale nebere v potaz časovou hodnotu peněz
 • je taková výše diskontní sazby při které se bude současná hodnota investice rovnat současné hodnotě investované částky (tj prvotního investičního výdaje
 • je taková výše diskontní sazby při které se bude současná hodnota investice rovnat nule

Question 31

Question
Mezi typické příčiny krize likvidity patří:
Answer
 • pomalý růst firmy
 • porušení pravidla sladění horizontu trvání majetkových součástí s časovým horizontem zdrojů krytí
 • příliš rychlý růst podniku spojený s rozsáhlými investicemi financovanými převážně z cizích zdrojů
 • nízká úroveň řízení pracovního kapitálu

Question 32

Question
Pro kvantifikaci růstu firmy odvozeného od vnitřních parametrů fungování podniku je nutno znát:
Answer
 • ukazatel: pasiva/cizí kapitál
 • ukazatel: pasiva/vlastní kapitál
 • WACC
 • běžnou likviditu
 • obrat aktiv
 • tzv. aktivační poměr
 • rentabilitu tržeb
 • tzv. finanční páku

Question 33

Question
Kdo je stakeholder:
Answer
 • pracovník finančního úřadu
 • výhradně kmenový akcionář podniku
 • člen zájmové skupiny vztahující se k podniku, tj. tzv. interesent
 • výhradně držitel preferenčních akcií podniku - pokud tam bude slovo výhradně, tak nejspíš ne, protože to není jen a pouze držitel preferenčních akci

Question 34

Question
Řízení pracovního kapitálu má tyto základní úkoly:
Answer
 • a) určit potřebnou výši každé položky krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a jejich celkové sumy b) určit, jakým způsobem pohledávky financovat
 • a) určit potřebnou výši každé položky zásob a jejich celkové sumy b) určit jakým způsobem zásoby podniku financovat
 • a) určit potřebnou výši každé položky dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku a jejich celkové sumy b) určit, jakým způsobem celkový finanční majetek financovat
 • a) určit potřebnou výši každé položky krátkodobých závazků a jejich celkové sumy b) určit, jakým způsobem závazky financovat
 • žádná z předchozích možností

Question 35

Question
Celková velikost podnikového kapitálu obvykle závisí na:
Answer
 • náročnosti výstupu (produkce) podniku na aktiva (na množství majetku)
 • stupni mechanizace, automatizace, robotizace
 • velikosti podniku
 • organizaci odbytu
 • rychlosti obratu kapitálu

Question 36

Question
První fází konstrukce nákladových modelů je odvození nákladové funkce. K tomu je možné využít následující metody:
Answer
 • grafická metoda
 • model pro oceňování kapitálových aktiv
 • výpočet současné hodnoty
 • klasifikační analýza
 • využití bonitního modelu
 • výpočet bodu zvratu
 • regrasní a korelační anylýza
 • metoda dvou období

Question 37

Question
V podniku obvykle s RŮSTEM velikosti jednotlivé dodávky zásob (za předpokladu neměnného součtu objemů všech dodávek za období) náklady na dodávky zásob ROSTOU
Answer
 • ANO
 • NE

Question 38

Question
Ve výpočtu průměrných nákladů na kapitál u podniku, který používá i cizí kapitál, figuruje z následujících možností:
Answer
 • celková výš zisku
 • náklady na cizí kapitál v %
 • výše rezerv
 • výše odpisů

Question 39

Question
Co je překapitalizování?
Answer
 • Krátkodobý kapitál podniku je výrazně větší než dlouhodobý majetek
 • Bankovní úvěry převyšují ZK podniku
 • Celková aktiva podniku jsou větší než jeho celková pasiva
 • Dlouhodobý kapitál podniku je výrazně větší než jeho dlouhodobý majetek

Question 40

Question
Organizování v podniku slouží zejména k:
Answer
 • zajištění dostatečného počtu pracovníků s požadovanou kvalifikací a zkušenostními předpoklady
 • zajištění správného organizačního rozpětí
 • vytvoření neformálních organizačních vztahů
 • vytvoření formální organizační struktury

Question 41

Question
Sanace podniku je:
Answer
 • soubor opatření vždy vedoucí k prodeji všech nedobytných pohledávek
 • soubor opatření vedoucích k ozdravení a obnovení finančního zdraví podniku
 • soubor opatření vždy vedoucích k přípravě a následnému převzetí nákupnickou organizací
 • žádná z předchozích

Question 42

Question
Jedou ze zakladatelských osobností podnikové ekonomiky je Erich Gutenberg, jeho největší přínos spočívá v tom, že:
Answer
 • vytvořil koncept inovací a jejich typologii
 • empiricky odvodil a zdůvodnil existenci fixních a variabilních nákladů
 • ve své publikaci „Obchodní sytém“ popisuje obchod z podnikohospodářského i národohospodářského aspektu
 • vytvořil jednotnou koncepci podnikového hospodářství jejímž základem je kombinace VF elementárních a dispozizivních

Question 43

Question
Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) pracuje s následujícími ukazateli:
Answer
 • úroková míra placená za cizí kapitál
 • průměrné vážené náklady na kapital (WACC)
 • výnosnost státních dluhopisů
 • riziková prémie
 • beta koeficient

Question 44

Question
Běžnými kalkulačními metodami jsou:
Answer
 • kalkulace regresivní
 • kalkulace sdružených produktů
 • kalkulace přirážková
 • kalkulace dělením a poměrovými čísly
 • kalkulace dělením prostým

Question 45

Question
Investice je: (doplňovací – na výběr z 5 možností u každé části)
Answer
 • z hlediska metody čisté současné hodnoty (NPV) přijatelná, je-li ------- NPV kladná
 • z hlediska metody VPP (IRR) je přijatelná je-li ---------- IRR větší nez WACC
 • z hlediska doby splacení je přijatelná, je-li ------ doba splacení kratší než doba životnosti
 • žádná z uvedených možností

Question 46

Question
Zkratkou MVL se označuje:
Answer
 • překapitalizování podniku
 • záporná hodnota cash flow
 • záporná hodnota čistého pracovního kapitálu
 • nízký stupeň provozní páky
 • žádná z uvedených možností

Question 47

Question
THP (tržní hodnota podniku) lze vypočítat:
Answer
 • žádná z možností
 • SHCF/IN
 • VCF v 6. Roce / i-g
 • SHVCF za 5 let + SHVR v 5. Roce

Question 48

Question
Eugen Schmalenbach. Jeho přínos spočívá v tom, že:
Answer
 • ve své publikaci „obchodní systém“ popisuje obchod z podniko i z národohospo. Aspektu
 • napsal rozsáhlé dílo „základy podnikového hodpodářství“
 • vytvořil koncept inovací a jejich typologii
 • empiricky odvodil a zdůraznil existenci fixních a variabilních nákladů

Question 49

Question
Eugen Schmalenbach. Jeho přínos spočívá v tom, že:
Answer
 • ve své publikaci „obchodní systém“ popisuje obchod z podniko i z národohospo. Aspektu
 • napsal rozsáhlé dílo „základy podnikového hodpodářství“
 • vytvořil koncept inovací a jejich typologii
 • empiricky odvodil a zdůraznil existenci fixních a variabilních nákladů

Question 50

Question
Franšízing
Answer
 • je systém volné spolupráce franšízora a jeho franšízantů, kteří mohou, ale nemusí využívat obchodní jméno a know-how franšízora
 • pro franšízora je tento systém nevýhodný
 • franšízant má právo a povinnost užívat obchodní jméno, ochranné známky, marketingové strategie a know-how franšízora
 • je systém intenzivní spolupráce právně i finančně samostatných a nezávislých podnikatelů (franšízor a jeho franšízanti)

Question 51

Question
Za cizí zdroje (neboli cizí kapitál) podniku lze považovat:
Answer
 • základní kapitál
 • krátkodobé úvěry
 • dlouhodobé úvěry
 • rezervy
 • dlouhodobé závazky

Question 52

Question
Percepční mapa
Answer
 • je to graf, který zachycuje jednotlivé segmenty na daném trhu
 • je výstup výzkumu oční kamerou
 • má typicky pouze jednu osu
 • je to graf, který zachycuje image značek v dané kategorii

Question 53

Question
Obratový cyklus peněz:
Answer
 • je doba mezi platbou za nakoupený materiál a příjem inkasa z prodeje výrobků
 • je doba která uplyne od fakturace výrobků do dne inkasa
 • je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje (zahrnuje tzv dodávkový a výrobní cyklus)
 • charakterizuje dobu po kterou jsou fondy podniku vázány v dlouhodobých závazcích podniku

Question 54

Question
Faktoring je:
Answer
 • způsob financování podniku
 • složka dlouhodobého majetku
 • vznik pohledávek při vývozu investičních celků
 • odkup pohledávek faktorem (faktorskou společností), který nese riziko jejich nedobytnosti

Question 55

Question
Na základě hodnot určete přistup k financování podniku: AKTIVA: DM – 2100, KM 900; PASIVA: Dlouhodobé zdroje – 2800, KZ – 200:
Answer
 • podnik má příliš málo finančních prostředků
 • je překapitalizovaný
 • je podkapitalizovaný
 • žádná z výše uvedených
Show full summary Hide full summary

Similar

Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Prática para o TOEFL
miminoma
GCSE REVISION TIMETABLE
gracemiddleton
PSBD TEST # 3
yog thapa
Navegacion
Adriana Forero
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
Revolución Francesa
Yordy Álvarez
Bayonet Charge flashcards
Angeles Mercado
Administración de la Mercadotecnia
Pedro Luis Ruiz Muñoz
Primera a Segunda Guerra Mundial
Brandon Zuñiga
Mapa Conceptual
CAMILA VARGAS