Obchodko vypisovací

Barbora Müllerová
Quiz by , created 12 months ago

Obchodní právo Quiz on Obchodko vypisovací, created by Barbora Müllerová on 12/06/2018.

117
2
0
Tags No tags specified
Barbora Müllerová
Created by Barbora Müllerová 12 months ago
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
20 Study Hacks To Improve Your Memory
jen.sch.ca
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
GeorgeHaines
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.

Question 1

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start]likvidačním zůstatku[blank_end].
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 2

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svéprávnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také [blank_start]bezúhonnost[blank_end].
Answer
 • bezúhonnost

Question 3

Question
Soustředěním všech podílů v rukou jediného společníka kapitálové společnosti je situací, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná[blank_end] společnost.
Answer
 • jednočlenná

Question 4

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start]koncesované[blank_end].
Answer
 • koncesované

Question 5

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start]movitá[blank_end].
Answer
 • movitá

Question 6

Question
Zadržovací právo se vztahuje na věci [blank_start]movité[blank_end].
Answer
 • movité

Question 7

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start]oferta[blank_end].
Answer
 • oferta

Question 8

Question
Je-li každý spoludlužník vázán pouze v rozsahu svého podílu na závazku, jedná se o závazek [blank_start]dílčí[blank_end].
Answer
 • dílčí

Question 9

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnosti také plná [blank_start]svéprávnost[blank_end], kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
Answer
 • svéprávnost

Question 10

Question
Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 11

Question
Osoba, která se stará o vklad a kapitál před vznikem společnosti je [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 12

Question
Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy je v zákoně označena jako [blank_start]veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku[blank_end].
Answer
 • veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Question 13

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnosti a dosažení věku 18 let také [blank_start]způsobilost k právním úkonům[blank_end].
Answer
 • způsobilost k právním úkonům

Question 14

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou vzájemná a rovnovážně rozdělená práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu, je označován jako [blank_start]synallagmatický závazek[blank_end].
Answer
 • synallagmatický závazek

Question 15

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu, je označován jako [blank_start]závazek[blank_end].
Answer
 • závazek

Question 16

Question
Uznání závazku patří mezi tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 17

Question
Smluvní pokuta je druh tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 18

Question
Obchodní korporace, které chybí zakladatelské právní jednání je [blank_start]neplatné[blank_end] tuto skutečnost může prohlásit soud i bez návrhu.
Answer
 • neplatné

Question 19

Question
Prostor, v němž je živnost provozována se nazývá [blank_start]provozovna[blank_end].
Answer
 • provozovna

Question 20

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být představenstvo nebo [blank_start]statutární ředitel[blank_end].
Answer
 • statutární ředitel

Question 21

Question
Vklad, který nelze splnit splacením v penězích je [blank_start]nepeněžitý[blank_end] vklad.
Answer
 • nepeněžitý

Question 22

Question
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění [blank_start]výpisem z živnostenského rejstříku[blank_end].
Answer
 • výpisem z živnostenského rejstříku

Question 23

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti patří [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 24

Question
[blank_start]Podíl[blank_end] představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Answer
 • Podíl

Question 25

Question
[blank_start]Smlouva[blank_end] patří mezi nejčastější důvody vzniku závazkového práva.
Answer
 • Smlouva

Question 26

Question
Osobní obchodní společností je veřejná obchodní společnost a [blank_start]komanditní společnost[blank_end].
Answer
 • komanditní společnost

Question 27

Question
Dluh, při kterém věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých nebo na kterémkoli ze spoludlužníků se nazývá [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 28

Question
Podíl bez větší právní odpovědnosti se nazývá [blank_start]základní[blank_end].
Answer
 • základní

Question 29

Question
Zánik závazku mezi dlužníkem a věřitelem se nazývá [blank_start]splnění[blank_end] dluhu.
Answer
 • splnění

Question 30

Question
Podíl na likvidačním zůstatku je [blank_start]vypořádací[blank_end].
Answer
 • vypořádací

Question 31

Question
Soustavná činnost provozovaná samostatně, soustavně na vlastní jméno a zodpovědnost za účelem zisku je [blank_start]podnikání[blank_end].
Answer
 • podnikání

Question 32

Question
Většina lhůt v občanském zákoně jsou lhůty [blank_start]promlčecí[blank_end].
Answer
 • promlčecí

Question 33

Question
Proces, při kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 34

Question
Při přenechání dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 35

Question
Kapitálové obchodní společnosti jsou a.s. a [blank_start]s.r.o.[blank_end]
Answer
 • s.r.o.

Question 36

Question
S.r.o. a družstvo jsou druhem [blank_start]obchodních korporací[blank_end].
Answer
 • obchodních korporací

Question 37

Question
Valná hromada je orgánem [blank_start]s.r.o. a a.s.[blank_end]
Answer
 • s.r.o. a a.s.

Question 38

Question
Společnosti, kde všichni společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů zapsaných do obchodního rejstříku se nazývají [blank_start]s.r.o.[blank_end]
Answer
 • s.r.o.

Question 39

Question
Cenný papír v s.r.o. se nazývá [blank_start]kmenový list[blank_end].
Answer
 • kmenový list

Question 40

Question
Závazek vzniká smlouvou/[blank_start]ustanovením smlouvy[blank_end].
Answer
 • ustanovením smlouvy

Question 41

Question
Pokud společník v.o.s. opustí společnost má právo na [blank_start]vypořádací[blank_end] podíl.
Answer
 • vypořádací

Question 42

Question
Společníci, kde minimálně dva společníci ručí svým majetkem, jsou [blank_start]v.o.s.[blank_end]
Answer
 • v.o.s.

Question 43

Question
Typ společnosti, kde společnici ručí stejnou sumou, se nazývá [blank_start]v.o.s.[blank_end]
Answer
 • v.o.s.

Question 44

Question
Lhůta pro přijetí smlouvy se nazývá [blank_start]akceptační[blank_end].
Answer
 • akceptační

Question 45

Question
Fyzická osoba stanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz činnosti a dodržování živnostenských předpisů se nazývá odpovědný [blank_start]zástupce[blank_end].
Answer
 • zástupce

Question 46

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti se řadí [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 47

Question
Prostor, v němž je provozována živnost se nazývá [blank_start]provozovna[blank_end].
Answer
 • provozovna

Question 48

Question
Obchodní promlčecí lhůta – [blank_start]4 roky[blank_end].
Answer
 • 4 roky

Question 49

Question
Obecná promlčecí lhůta – [blank_start]3 roky[blank_end].
Answer
 • 3 roky

Question 50

Question
Společník (V.O.S.) – [blank_start]ručí[blank_end] x [blank_start]neodpovídá[blank_end]
Answer
 • ručí
 • neodpovídá

Question 51

Question
Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou [blank_start]komplementáři[blank_end].
Answer
 • komplementáři

Question 52

Question
Společnosti (V.O.S.) – [blank_start]neručí[blank_end] x [blank_start]odpovídá[blank_end]
Answer
 • neručí
 • odpovídá

Question 53

Question
Platební rozkaz – [blank_start]odpor[blank_end].
Answer
 • odpor

Question 54

Question
Šekový a směnečný platební rozkaz – [blank_start]námitka[blank_end].
Answer
 • námitka

Question 55

Question
Jak se nazývá vklad v ne-penězích – [blank_start]nepeněžitý[blank_end].
Answer
 • nepeněžitý

Question 56

Question
Dokument, do kterého se vkládají různé listiny o Obchodních korporacích se nazývá [blank_start]sbírka listin[blank_end].
Answer
 • sbírka listin

Question 57

Question
Osoba, která má za úkol spravovat splacené vklady společníků, se nazývá [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 58

Question
Při postoupení dluhu se mění osoba [blank_start]věřitele[blank_end].
Answer
 • věřitele

Question 59

Question
Při převzetí dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 60

Question
Cenný papír, se kterým má vlastník právo na podíl a rozhodování, se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 61

Question
Proces, ve kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 62

Question
Kladná odpověď, že přijímáme nabídku bez výhrad, je [blank_start]akceptace[blank_end].
Answer
 • akceptace

Question 63

Question
Zápis prokuristy je [blank_start]deklaratorní[blank_end].
Answer
 • deklaratorní

Question 64

Question
Zadržovací právo má funkci [blank_start]zajišťovací[blank_end].
Answer
 • zajišťovací

Question 65

Question
Souhrn všech vkladů společníků se nazývá [blank_start]základní kapitál[blank_end].
Answer
 • základní kapitál

Question 66

Question
Soustředění všech podílů v rukou jednoho společníka v kapitálové společnosti, je situace, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná společnost[blank_end].
Answer
 • jednočlenná společnost

Question 67

Question
Dluh, při kterém může věřitel považovat plnění celé nebo jenom jeho část po kterémkoli ze společníků, se nazývá [blank_start]solidarní dluh[blank_end].
Answer
 • solidarní dluh

Question 68

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době, kdy má být splněno, se nazývají jako důvody [blank_start]liberační[blank_end].
Answer
 • liberační

Question 69

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivní důvody, které existují v době, kdy mají být naplněny se nazývají [blank_start]liberační důvody[blank_end].
Answer
 • liberační důvody

Question 70

Question
Pokud společenská smlouva určí, že komandista ručí za dluhy společnosti do výše [blank_start]komanditní sumy[blank_end].
Answer
 • komanditní sumy