Účto Fífa 1/6

Description

Quiz on Účto Fífa, created by Bára Drahošová on 13/12/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová about 5 years ago
3030
31

Resource summary

Question 1

Question
Která z následujících transakcí vyvolá zvýšení aktiv a snížení závazků?
Answer
 • Převod bankovního úvěru k čerpání na běžný účet
 • Nákup materiálu na dodavatelskou fakturu
 • Zvýšení aktiv a snížení závazku je porušením bilančního principu
 • Nákup zboží v hotovosti

Question 2

Question
Výsledovka při účelovém členění nákladů v provozní oblasti nemůže obsahovat:
Answer
 • Správní režii
 • Hrubou obchodní marži
 • Výrobní náklady nerealizovaných výrobků
 • Hrubou výrobní marži

Question 3

Question
Co nepatří mezi metodické prvky účetnictví?
Answer
 • Bilanční princip
 • Výrok auditora
 • Účty a účetní zápisy
 • Účetní doklady

Question 4

Question
Tabulková předvaha je:
Answer
 • Rozvaha tabelární účetní formy
 • Součástí účetní závěrky
 • Vykazována pod rozvahou
 • Sestava s počátečními zůstatky, obraty a konečnými zůstatky všech účtů

Question 5

Question
Rezervy jsou vykazovány:
Answer
 • Nepatří do rozvahy, nesplňují definici rozvahové položky
 • V rozvaze ve vlastním kapitálu
 • V rozvaze v cizím kapitálu
 • V rozvaze v základním kapitálu

Question 6

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Cenné papíry majetkové
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu
 • Cenné papíry dluhové

Question 7

Question
Která z následujících položek nemůže být vykázána mezi aktivy?
Answer
 • Nakoupené krátkodobé dluhopisy
 • Záloha přijatá od odběratelů zboží
 • Záloha zaplacena dodavatelům zboží
 • Náklady příštích období

Question 8

Question
Příjmy příštích období:
Answer
 • Jsou závazkem
 • Nejsou ani pohledávkou, ani závazkem, ani nákladem
 • Jsou nákladem
 • Jsou pohledávkou

Question 9

Question
Jakým způsobem lze zjistit výši vlastního kapitálu?
Answer
 • Suma všech položek vlastního kapitálu – rezervy
 • Suma krátkodobých aktiv – suma závazků
 • Suma aktiv – suma závazků
 • Suma dlouhodobých aktiv – suma závazků

Question 10

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Cenné papíry majetkové
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu
 • Cenné papíry dluhové

Question 11

Question
Tabulková předvaha je:
Answer
 • Součástí přílohy k účetní závěrce
 • Rozvaha tabelární účetní formy
 • Vykazována pod rozvahou
 • Sestava s počátečními zůstatky, obraty a konečnými zůstatky všech účtů

Question 12

Question
Výsledovka při účelovém členění nákladů v provozní oblasti nemůže obsahovat:
Answer
 • Obchodní marži
 • Podnikovou režii
 • Výrobní náklady nerealizovaných výrobků
 • Náklady na prodané výrobky

Question 13

Question
Dlouhodobá půjčka od společníka na pořízení zásob se ve výkazů Cashflow vykáže:
Answer
 • Cashflow z financování
 • Investiční Cashflow
 • Provozní Cashflow
 • Nějaká další píčovina

Question 14

Question
Co je obsahem účetní knihy nazvané účetní deník?
Answer
 • Třídění operací dle věcného kritéria
 • Účetní případy v postupném časovém sledu
 • Přijaté a vydané faktury
 • Přírůstky a úbytky peněz v pokladně

Question 15

Question
Podle principu opatrnosti budou v rozvaze:
Answer
 • Aktiva a pasiva oceněna tak, aby byl maximalizován účetní zisk
 • Aktiva oceněna vyšší z možných variant a pasiva nižší z možných variant
 • Aktiva oceněna nižší z možných variant a pasiva vyšší z možných variant
 • Aktiva oceněna skutečnými pořizovacími cenami, pasiva jmenovitou hodnotu

Question 16

Question
Rozdíl mezi rezervu a rezervním fondem v účetnictví:
Answer
 • Spočívá v charakteru: rezerva je tvořena z nezdaněného zisku, rezervní fond zdaněného zisku
 • Spočívá v charakteru: rezerva je vždy krátkodobý zdroj a rezervní fond dlouhodobý
 • Je dán vyúčtovánými operacemi časového rozlišení v daném období
 • Je dán zařazením příslušných aktiv mezi dlouhodobá a nebo krátkodobá

Question 17

Question
Jakým způsobem ovlivní v běžném období tvorba rezerv na záruční opravy:
Answer
 • Žádným
 • Prohloubením neuhrazené ztráty minulých let
 • Snížením nerozděleného zisku minulých let
 • Snížením výsledku hospodaření běžného období

Question 18

Question
Mezi účetní výkazy sestavované v podvojném účetnictví nepatří:
Answer
 • Výkaz Cashflow
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Auditorská práva

Question 19

Question
Akruální princip v podvojném účetnictví znamená:
Answer
 • Přiřazení nákladů a výnosů do správného účetního období
 • Oceňováním majetku nejnižší možnou hodnotou
 • Správné účtování dle dokladů
 • Používání oceňování reálnou hodnotu

Question 20

Question
Které z následujících položek lze nalézt ve výsledovce s členěním nákladů podle druhu?
Answer
 • Náklady výroby, odpisy ve správě a od bytu, mzdové náklady
 • Odpisy, mzdové náklady, spotřeba materiálu ve výrobě a od bytu
 • Odpisy, mzdové náklady, spotřeba materiálu a energie
 • Odpisy ve správě, mzdové náklady ve výrobě a spotřeba materiálu

Question 21

Question
Při vzniku závazku zvolte z následujících hospodářských operací tu, která zvýší bilanční sumu.
Answer
 • Nákup pozemků v hotovosti
 • Nákup zboží na obchodní úvěr
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům z běžného účtu
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům z pokladny

Question 22

Question
Která z následujících položek výsledovky se přebírá do rozvahy jako výsledek hospodaření za běžné účetní období?
Answer
 • Zisk po zdanění
 • Hrubá obchodní marže
 • Zisk před zdaněním
 • Provozní zisk

Question 23

Question
Náklady příštích období se vykazují:
Answer
 • Na podrozvahových účtech
 • V rozvaze v pohledávkách
 • Ve výsledovce
 • V rozvaze v závazcích

Question 24

Question
V případě, že účetní jednotka účtuje o zásobách na základě průběžného způsobu evidence:
Answer
 • Pak bude za předpokladu inflačního prostředí vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásoby jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • Tak bude vykazovat na konci účetního období stejnou hodnotu zásob jako účetní jednotka, která využívá periodický způsob evidence
 • Pak nesmí zároveň vést evidenci skladu
 • Ani jedna odpověď není správná

Question 25

Question
Komponentní odepisování je postup, jimž se stanoví:
Answer
 • Velikost účetních odpisů za skupinu aktiv, u nichž se použije výkonový odpis
 • Úhrnná velikost účetních odpisů za jednotlivé hlavní skupiny dlouhodobých aktiv
 • Velikost účetních odpisů konkrétního dlouhodobého aktiva, rozděleného na logické celky
 • Náklady pro základ daně ze zisku tak, aby obsahovaly vždy maximální odpisy

Question 26

Question
Mezi základní účetní výkazy patří:
Answer
 • Účetní deník
 • Předvaha
 • Komentář k účetní závěrce
 • Daňové přiznání

Question 27

Question
Která z definic nejlépe vystihuje závazek:
Answer
 • Ekonomický prostředek pod kontrolou účetní jednotky, který je výsledkem minulých událostí a očekává se od nich budoucnosti zvýšení ekonomického prospěchu plynoucího účetní jednotce
 • Jsou to hmotné a nehmotné statky, ke kterým má účetní jednotka vlastnické právo a pořídila je za úplatu od jiné účetní jednotky
 • Současná povinnost, která je výsledkem minulých událostí a v budoucnu se od jejího vypořádání čeká odtok ekonomického prospěchu z účetní jednotky
 • Přesně oceněné dluhy, které vzniknou na základě transakcích v budoucnu uskutečněných účetní jednotkou a v důsledku jejich úhrady se očekává od toho finančních prostředků z účetní jednotky

Question 28

Question
Oceňovací technika LIFO vede (při růstu běžných cen) k vykázání:
Answer
 • Nižší hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • Vyšších hodnot zůstatku zásoby na skladě
 • Zůstatku zásoby na skladě aktuálních prodejních cen
 • Zůstatku zásoby na skladě v předpokládaných prodejních cenách

Question 29

Question
Pokud v rámci testu na snížení hodnoty dlouhodobého aktiva bude stanovena zpětně získatelná částka nižší než aktuální účetní hodnota aktiva, pak:
Answer
 • Rozdíl budeme považovat za výnos a zaúčtuje předpisem MD - opravná položka a D - výnosy ze zhodnocení dlouhodobých hmotných aktiv
 • Účetní jednotka nebude provádět žádnou akci
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpis MD – náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv a D – opravná položka
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtujeme předpis MD – opravná položka a D – náklady na zhodnocení dlouhodobých hmotných aktiv

Question 30

Question
Která operace bude bilančně neúčinná - nezmění bilanční sumu?
Answer
 • Dodatečné čerpání bankovního úvěru na běžný účet
 • Úhrada přijaté faktury čerpáním bankovního úvěru
 • Výplata podílu na zisku vlastníků účetní jednotky
 • Nákup softwaru na obchodní úvěr

Question 31

Question
Emisní ážio:
Answer
 • Vzniká při každé emisi akcií a řadí se mezi rezervní fondy
 • Může vzniknout při emisi dluhopisů a řadí se mezi kapitálové fondy
 • Může vzniknout při emisi akcií a řadí se mezi kapitálové fondy
 • Vzniká při každé emisi dluhopisů a řadí se mezi rezervní fondy

Question 32

Question
Pasiva rozvahy obsahují zejména informaci:
Answer
 • O podílu peněžních příjmů na tržbách za uplynulý rok
 • O nárocích vlastníků a věřitelů na aktiva účetní jednotky
 • O podílu výnosů na tržbách za uplynulý rok
 • O nárocích účetní jednotky na aktiva věřitelů a vlastníků

Question 33

Question
Rozhodněte, ve kterém okamžiku dojde nejspíše k realizaci úrokového výnosu půjčky – za předpokladu aktuálního účetnictví.
Answer
 • Vždy na konci účetního období – 31.12.
 • V okamžiku kdy dlužník půjčku zaplatí
 • Okamžiku, kdy si dlužník půjčku převezme a nemá možnost je bez sankcí vrátit
 • K realizaci dochází průběžně na základě plynutí času

Question 34

Question
Jak se ve vybraném výkazů projeví přiznání dividend v roce 2014?
Answer
 • Rozvaha: snížení aktiv a současné snížení dluhů
 • Výkaz zisku a ztrát: výnos
 • Rozvaha: změna struktury pasiv
 • Výkaz zisku a ztrát: náklad

Question 35

Question
Jak se projeví odpisy dlouhodobých aktiv v jednotlivých výkazech?
Answer
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – zvýšení investičního CF ve výkazu CF
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – zvýšení výsledku hospodaření ve výsledovce
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – snížení výsledku hospodaření ve výsledovce
 • Snížení bilanční sumy v rozvaze – snížení investičního CF ve výkazu CF

Question 36

Question
Které tvrzení nejlépe charakterizuje čistá aktiva?
Answer
 • Jedná se o pohled na podnikovou podstatu z hlediska aktiv. Vyjadřují, co konkrétně vlastníkům zbyde, pokud budou vyrovnány veškeré závazky
 • Spočítají se jako rozdíl krátkodobých závazku a dlouhodobých aktiv snížených o opravné položky a kumulované odpisy
 • Jedná se o pohled na podnikovou podstatu z hlediska pasiv. Vyjadřují, jak podniková podstata vznikla
 • Jedná se o dlouhodobý majetek vykázaný po odečtení oprávek a opravných položek

Question 37

Question
Cenné papíry stejného druhu, stejného emitenta a stejné jmenovité hodnoty nakoupené za různou pořizovací cenu je možno při prodeji a účtování úbytku ocenit:
Answer
 • Nejvyšší cenou
 • Náhodně vybranou cenou
 • Cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo FIFO
 • Metodou FIFO nebo LIFO

Question 38

Question
Podvojný účetní zápis (účetní operace) se uskuteční vždy:
Answer
 • Stejnou částkou na opačné strany dvou různých účtů
 • Na opačné strany dvou různých účtů částkou bez hodnoty výsledků hospodaření
 • Na stejnou stranu dvou různých účtů částkou bez hodnoty výsledků hospodaření
 • Stejnou částkou na stejnou stranu dvou různých účtu

Question 39

Question
Pokud v rámci testu na snížení hodnoty dlouhodobého aktiva bude stanovena zpětně získatelná částka vyšší než aktuální účetní hodnota aktiva, pak:
Answer
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpisem MD – opravná položka a D – náklady na znehodnocení dlouhodobých hmotných aktiv
 • Rozdíl budeme považovat za náklad a zaúčtuje předpisem MD - náklady na znehodnocení aktiv a D – opravná položka
 • Rozdíl budeme považovat za výnos a zaúčtuje předpisem MD – opravná položka a D – výnosy ze znehodnocení aktiv
 • Účetní jednotka nebude provádět žádnou akci

Question 40

Question
Která operace bude bilančně účinná – změní bilanční sumu?
Answer
 • Nákup softwaru na obchodní úvěr
 • Úhrada ztráty u nerozděleného zisku
 • Nákup materiálu v hotovosti
 • Úhrada přijaté faktury čerpáním bankovního úvěru

Question 41

Question
Úhrada ztráty z dosaženého zisku:
Answer
 • Nevede ke změně výše vlastního kapitálu
 • Zajistí zvýšení vlastního kapitálu
 • Ovlivní peněžní toky
 • Ovlivní bilanční sumu
Show full summary Hide full summary

Similar

SAT Exam 'Word of the Day' Set 2
SAT Prep Group
GCSE English Literature: Of Mice and Men
mia.rigby
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
IGCSE Physics formulas
Imani :D
Animal Farm Chapter Overview
10jgorman
Biological Psychology - Stress
Gurdev Manchanda
Key word flashcards
I M Wilson
GCSE Maths: Statistics & Probability
Andrea Leyden
Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
Mike Nervo
The Lymphatic System
james liew
1PR101 2.test - Část 16.
Nikola Truong