Účto Fífa 4/6

Bára Drahošová
Quiz by , created 8 months ago

Quiz on Účto Fífa 4/6, created by Bára Drahošová on 12/14/2018.

1197
23
0
Tags No tags specified
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová 8 months ago
Mapa Conceptual de Liderazgo
gabbi.mendoza
SCLY1 - Families and Households theorists - Topic 1 Couples quiz (AQA AS sociology)
Tahlie
History - Treaty of Versailles
suhhyun98
CUBAN MISSILE CRISIS
Olivia Andrews
“In gaining knowledge, each area of knowledge uses a network of ways of knowing.” Discuss this statement with reference to two areas of knowledge
Julianapabab
Plant Structure and Photosynthesis
mckenziedev
Religious Language
michellelung2008
AS Biology Biochemistry and Cell Structure
sian_c_evans
OCR Gateway Biology Flash Cards
Sam Newey
Nutrition
manu_maus

Question 1

Question
Dluhy v rozvaze jsou:
Answer
 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejich plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejich plnění nastane snížení ekonomického prospěchu v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejich splnění nastalo snížení ekonomického prospěchu v minulosti

Question 2

Question
Mezi způsoby zvyšování vlastního kapitálu patří:
Answer
 • Tvorba pohledávek
 • Tvorba rezerv
 • Výnosy příštích let
 • Činnost vedoucí k zisku

Question 3

Question
Výsledovka při druhovém členění nákladů se liší od výsledovky s účelovým členěním nákladu:
Answer
 • Výši výsledku hospodaření určeného k rozdělení
 • Výši provozního výsledku hospodaření
 • Struktuře provozních výnosů a finančních nákladů
 • Struktuře provozních nákladů

Question 4

Question
Nominální hodnota akcie je částka:
Answer
 • Základního kapitálu připadajícího na tuto akci
 • Cena, za kterou je emitent povinen akcii zpět odkoupit
 • Za kterou je akcie obchodovaná na burze
 • Kterou se v účetnictví oceňují nakoupené akcie

Question 5

Question
Podmíněné pohledávky (podmíněna aktiva) se vykazují:
Answer
 • Jako pohledávky ve zbytkové hodnotě v rozvaze
 • Jako krátkodobé pohledávky v rozvaze
 • V rozvaze se nevykazují
 • Jako dlouhodobé pohledávky v rozvaze

Question 6

Question
Dodržení předpokladu trvání podniku při sestavování účetních výkazů znamená:
Answer
 • Že podnik bude mít dostatek vlastních peněžních prostředků
 • Že podnik nebude zadlužený
 • Že podnik bude nadále ziskový
 • Že podnik bude nadále existovat a pokračovat ve své činnosti

Question 7

Question
Předvaha je v účetnictví:
Answer
 • Nástrojem formální kontroly
 • Nástrojem věcné kontroly
 • Součástí přílohy účetním výkazům
 • Doplňující výkaz k rozvaze

Question 8

Question
Účetní záznam události (transakce) je zpravidla proveden na základě:
Answer
 • Výroku auditora
 • Rozhodnutí akcionářů
 • Účetního výkazu
 • Účetního dokladu – dokumentu

Question 9

Question
Uznání výnosu (moment realizace):
Answer
 • Je vždy spojen se vznikem pohledávky nebo zánikem závazku
 • Představuje okamžik, kdy je výnos realizován a zasloužen
 • Vždy je spojen se vznikem pohledávky
 • Vždy je spojen s peněžením příjmem

Question 10

Question
Pro zobrazení nákupu a prodeje zásob existují v účetnictví dva základní způsoby:
Answer
 • Účetní a daňový
 • Přímý a nepřímý
 • Výsledkový a nevýsledkový
 • Průběžný a periodický

Question 11

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Cenné papíry majetkové
 • Cenné papíry dluhové
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu

Question 12

Question
Realizovaným nákladům výkonu odpovídá tato položka:
Answer
 • Pohledávky z prodejů výrobků uvedené v rozvaze
 • Tržby uvedené ve výsledovce
 • Náklady na prodané výrobky uvedené ve výsledovce
 • Výrobky oceněné výrobními náklady uvedené v rozvaze

Question 13

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku má následek:
Answer
 • Neutrální vliv na výši bilanční sumy, neutrální vliv na vlastní kapitál
 • Snížení bilanční sumy, snížení vlastního kapitálu
 • Snížení bilanční sumy, neutrální vliv na výši vlastního kapitálu
 • Neutrální vliv na výši bilanční sumy, snížení vlastního kapitálu

Question 14

Question
Investiční Cashflow je:
Answer
 • Výdaje a příjmy investiční společnosti
 • Výdeje a příjmy způsobené nákupem a prodejem finančních investic
 • Výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv
 • Rozdíl výnosů a nákladů při nákupu a prodeji dlouhodobých aktiv

Question 15

Question
Úlohou auditora při ověřování účetní závěrky je:
Answer
 • Sestavit daňové přiznání
 • Sestavit účetní závěrku
 • Uzavřít účty a sestavit účetní závěrku
 • Vydat výrok k účetní závěrce

Question 16

Question
Z účelové i druhé výsledovky zjistíme:
Answer
 • Náklady na správní (administrativní) režii
 • Celkovou výši provozních nákladů
 • Celkovou výši odpisů
 • Výrobní marži

Question 17

Question
Pod vlastní kapitál neřadíme:
Answer
 • Rezervy
 • Základní kapitál
 • Rozdělený výsledek hospodaření z minulých let
 • Ážio

Question 18

Question
Výsledek hospodaření běžného účetního období:
Answer
 • Rozdíl výnosů a nákladů běžného období
 • Rozdíl příjmů a výdajů běžného období
 • Rozdíl výnosů a nákladů minulého období
 • Rozdíl příjmů a výdajů minulého období

Question 19

Question
Výnosy příštích období je položka:
Answer
 • Vlastního kapitálu
 • Pasiv
 • Dlouhodobých aktiv
 • Hospodářského výsledku

Question 20

Question
Dokument, obsahující počáteční stavy účtů, obraty obou stran a konečnými zůstatky účtů se nazývá:
Answer
 • Účtová osnova
 • Rozvaha
 • Předvaha
 • Účtový rozvrh

Question 21

Question
Pro toho kdo emituje dluhový cenný papír, platí následující tvrzení:
Answer
 • Vypůjčuje si peníze a bude požadovat úrok
 • Vypůjčuje si peníze, má právo je použít a požadovat úrok
 • Vypůjčuje si peníze, má právo je použít a povinnost vrátit jistinu
 • Zapůjčuje peníze a bude požadovat úrok

Question 22

Question
Mezi první účetní metody nepatří:
Answer
 • Provádění časových a věcných věcných zápisů účetních transakcí
 • Podvojný účetní zápis
 • Ověření účetní závěrky auditorem
 • Dokumentace provedených transakce

Question 23

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazů Cashflow nepřímou metodou je:
Answer
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžné období
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

Question 24

Question
Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:
Answer
 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkaznictví
 • Věrohodnost informací uživatelům účetních výkazů
 • Zjištění konzistence vykázaných skutečností
 • Potvrzení správnosti daňových povinností

Question 25

Question
Účelová výsledovka obsahuje:
Answer
 • Spotřebu energie, sdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na výzkum a vývoj
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady na odbyt
 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření

Question 26

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé:
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

Question 27

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:
Answer
 • Na reálnou hodnotu
 • Neprovádíme testování při vykazování ale až při prodeji
 • Na zvýšení ocenění
 • Na snížení ocenění

Question 28

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu

Question 29

Question
Která z následujících položek nemůže být součástí pořizovací ceny dlouhodobého aktiva?
Answer
 • Montáž
 • Doprava
 • Školení
 • Cena pořízení

Question 30

Question
Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Oprávky a opravné položky
 • Rezervy
 • Rezervní fondy
 • Peněžní prostředky na běžném účtu

Question 31

Question
Mezi náležitosti účetních dokladů patří:
Answer
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Peněžní částka nebo cena s měrnou jednotkou a vyjádření množství
 • Razítko a datum archivace
 • Podpis auditora

Question 32

Question
Ze kterého výkazu lze zjistit změnu peněžních prostředků za účetní období?
Answer
 • Z výkazu o peněžních tocích
 • Z výkazu o peněžních tocích a rozvahy
 • Z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát
 • Z výkazu o peněžních tocích a z výkazu zisku a ztrát

Question 33

Question
Aktiva jsou rozvaze řazena:
Answer
 • Dle užitečnosti
 • Dle ocenění
 • V rozdělení na vlastní a cizí
 • Dle likvidnosti

Question 34

Question
Které z níže uvedených transakcí povede ke snížení výsledku hospodaření v účetní jednotce zabývající se prodejem zboží?
Answer
 • Úhrada závazků vůči dodavatelům
 • Nákup zboží a jeho uložení do skladu
 • Spotřeba elektřiny
 • Výplata podílu na zisku akcionářům

Question 35

Question
Která z níže uvedených položek nepatří do vlastního kapitálu?
Answer
 • Rezervy
 • Rezervní fond
 • Základní kapitál
 • Nerozdělené zisky

Question 36

Question
Která z následujících účetních transakcí se neprojeví jako vznik závazku?
Answer
 • Přiznané ale dosud nevyplacené podíly na zisku
 • Přečerpání bankovního účtu – kontokorent
 • Nákup zboží na fakturu
 • Zaplacení zálohy na koupi dlouhodobého majetku

Question 37

Question
Z jakého účetního výkazu lze zjistit výdaje na pořízení dlouhodobého majetku?
Answer
 • Z rozvahy
 • Z výkazu peněžních toků
 • Z výkazu o pohybech dlouhodobého majetku
 • Z výkazu zisku a ztrát

Question 38

Question
Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Pořízení zboží na fakturu povede ke zvýšení bilanční sumy
 • Zisk je vykázán v rozvaze ve vlastních zdrojích, ztráta je vykázána v rozvaze v cizí zdrojích
 • Výsledek hospodaření odlišný při účelovém a druhovém členění nákladů
 • Inkaso pohledávky na běžný účet povede ke snížení bilanční sumy

Question 39

Question
Účetní knihy jsou:
Answer
 • Hlavní kniha, knihy analytických účtů, účetní deník, kniha podrozvahových účtů
 • Hlavní kniha, účetní deník, rozvaha
 • Hlavní kniha, kniha peněžních toků, účetní deník
 • Hlavní kniha, výkaz zisku a ztrát, účetní deník

Question 40

Question
V účetnictví založeném na akruální bázi se výsledek hospodaření zjistí jako:
Answer
 • Rozdíl příjmů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a nákladů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a příjmů za účetní období

Question 41

Question
Přijatá záloha na opravu automobilu bude vykazovaná jako:
Answer
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení rezervy na opravy
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení výsledku hospodaření
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení dluhu
 • Zvýšení peněžních prostředků a snížení pohledávky vůči odběrateli

Question 42

Question
Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Úhrada pohledávek na běžný účet povede ke snížení bilanční sumy
 • Výsledek hospodaření je odlišný při účelovým a druhovém členění nákladů
 • Pořízení zboží na fakturu povede ke zvýšení bilanční sumy
 • Zisk je vykázán v rozvaze ve vlastních zdrojích, ztráta je v rozvaze vykázána v cizích zdrojích