Účto Fífa 5/6

Bára Drahošová
Quiz by , created 8 months ago

Quiz on Účto Fífa 5/6, created by Bára Drahošová on 12/14/2018.

1054
23
0
Tags No tags specified
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová 8 months ago
Break-even Analysis - FLASH CARDS
Harshad Karia
Accounting I - UNIT 1 Fundamentals
Kathleen Keller
Accounting Equation
mrlewiswhalen
Themes in Lord of the Flies
lowri_luxton
Physics 1
Peter Hoskins
CPA Exam Sample Questions Pt. 1
nedtuohy
CPA Exam Topics and breakdown
joemontin
CPA Exam Flashcards
joemontin
Accounting Definitions
Tess Morris
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia

Question 1

Question
Mezi způsoby zvyšování vlastního kapitálu patří:
Answer
 • Vklady a výběry majitelů, kumulované výsledky hospodaření
 • Vklady majitelů, tvorba rezerv, kumulované výsledky hospodaření
 • Vklady a výběry majitelů, kumulované zisky minulých let
 • Vklady majitelů, tvorba kapitálových fondů, zisk

Question 2

Question
Dluhy v rozvaze jsou:
Answer
 • Minulými závazky, při jejich splnění se snížily ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se sníží ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejichž plnění se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti

Question 3

Question
Které z následujících účetních transakcí se neprojeví jako vznik závazku?
Answer
 • Přečerpání běžného účtu – kontokorent
 • Nákup zboží na fakturu
 • Zaplacení zálohy na koupi dlouhodobého majetku
 • Přiznané a dosud nevyplacené podíly na zisku

Question 4

Question
Podmíněné pohledávky (podmíněná aktiva) se v rozvaze:
Answer
 • Vykazují jako ostatní pohledávky v netto hodnotě
 • Nevykazují vůbec
 • Vykazují mezi krátkodobými aktivy
 • Vykazují mezi dlouhodobými aktivy

Question 5

Question
Z kterého výkazů lze zjistit Cashflow:
Answer
 • Z rozvahy
 • Z výkazu zisku a ztrát
 • Z výkazu o změnách vlastního kapitálu
 • Z žádného uvedeného

Question 6

Question
Základní účetní knihy jsou:
Answer
 • Hlavní kniha, účetní deník, rozvaha, výkaz zisku a ztrát
 • Hlavní kniha, kniha peněžních toků, účetní deník
 • Hlavní kniha, kniha rozvahových a výsledkových účtů, účetní deník
 • Hlavní kniha, kniha analytických účtů, účetní deník, kniha podrozvahových účtů

Question 7

Question
Která z níže uvedených transakcích povede ke snížení výsledku hospodaření ve společnosti, která podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží?
Answer
 • Nákup zboží a jeho uložení ve skladu
 • Spotřeba elektřiny
 • Výplata podílů na zisku společníkům
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům

Question 8

Question
Aktiva jsou v rozvaze řazena:
Answer
 • Dle ocenění
 • V rozdělení na vlastní a cizí
 • Dle likvidnosti
 • Dle abecedy

Question 9

Question
Účetnictví založeném na akruální bázi se výsledek hospodaření zjistí jako:
Answer
 • Rozdíl výnosů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a nákladů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a příjmů za účetní období
 • Rozdíl příjmů a výdajů za účetní období

Question 10

Question
Která z následujících operací ovlivní bilanční sumu?
Answer
 • Nákup dluhopisů Agrofertu převodem z účtu
 • Úhrada ztráty z nerozděleného zisku
 • Spotřeba výrobního materiálu v účelovém členění nákladů
 • Spotřeba výrobního materiálu druhovém členění nákladů

Question 11

Question
Dodržení předpokladu trvání podniku při sestavování účetních výkazů znamená:
Answer
 • Že podnik bude nadále existovat a pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti
 • Že podnik bude nadále bez dluhů
 • Že podnik bude mít dostatek vlastních peněžních prostředků
 • Že podnik bude nadále ziskový

Question 12

Question
Mezi účetní nástroje pro dosažení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Rezervní fond
 • Peněžní prostředky na běžném účtu
 • Oprávky a opravné položky
 • Rezervy

Question 13

Question
Co neobsahují celkové vykázané náklady běžného období?
Answer
 • Výrobní náklady neprodané produkce
 • Reklamní náklady na výrobek
 • Administrativní náklady podniku, který nezahájil v běžném období činnost
 • Mzdové náklady administrativních pracovníků

Question 14

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku společnosti:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně se vlastní kapitál nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a současně povede ke zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční se mu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Question 15

Question
Příloha (komentář) k účetní výkazům:
Answer
 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci podniku
 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky
 • Je povinnou součástí účetní závěrky
 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období

Question 16

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Aktiva vždy převyšují pasiva
 • Aktiva představuji budoucí snížení ekonomického prospěchu
 • Dluhy představují snížení ekonomického prospěchu

Question 17

Question
Mezi prvky účetní metody nepatří:
Answer
 • Předvaha
 • Ověření účetní závěrky auditorem
 • Dokumentace
 • Provádění časových a věcných zápisu

Question 18

Question
Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:
Answer
 • Věrohodnost informací uvedených v účetní závěrce
 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkazu
 • Potvrzení správnosti daňových povinností
 • Zajištění konzistence vykázaných skutečností

Question 19

Question
Pořízené a držené majetkové a dluhové cenné papíry:
Answer
 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji
 • Jsou cizí zdroje
 • Jsou finanční aktiva
 • Jsou finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných cenných papírů

Question 20

Question
Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:
Answer
 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodej zboží
 • Sleva poskytovaná odběrateli při odběru určitého typu zboží
 • Rozdíl mezi výdaj na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží
 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu

Question 21

Question
Při vzniku nákladů příštího období:
Answer
 • Obvykle předchází výdaj běžného období
 • Obvykle předchází příjem běžného období
 • Obvykle předchází výnos běžného období
 • Obvykle předchází náklad běžného období

Question 22

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:
Answer
 • Neprovádíme testování při vykazování, ale až při prodeji
 • Na zvýšení ocenění
 • Na snížení ocenění
 • Na reálnou hodnotu

Question 23

Question
Skutečné stavy majetku a dluhů se při inventarizaci zjišťují:
Answer
 • Skutečné stavy se nezjišťují
 • Vyúčtováním inventarizačních rozdílu
 • Fyzickou a dokladovou inventurou
 • Sestavením tabulkové předvahy

Question 24

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu
 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu

Question 25

Question
Účelová výsledovka obsahuje také (mimo jiné položky):
Answer
 • Spotřebu energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby a podobně
 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření
 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na propagaci
 • Provozní výsledek hospodaření a výsledek z investiční činnosti

Question 26

Question
Mezi náležitosti účetních dokladů patří:
Answer
 • Peněžní částka nebo cena za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • Razítko a datum archivace
 • Podpis auditora
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Question 27

Question
Dluhové cenné papíry – záměr držby pro emitenta:
Answer
 • Vypůjčí si peníze a bude požadovat úrok
 • Zapůjčí peníze a bude požadovat úrok
 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a požadovat úrok
 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a povinnost vrátit jistinu a úrok

Question 28

Question
Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Rezervní fond
 • Rezervy
 • Krátkodobý úvěr
 • Oprávky a opravné položky

Question 29

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazu cashflow nepřijdou metodou je:
Answer
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

Question 30

Question
Mezi prvky účetní metody nepatří:
Answer
 • Provádění časových zápisů účetních transakcích v účetním deníku
 • Dokumentace dokladovost provedených transakcí
 • Podvojný účetní zápis
 • Výrok auditora k účetní závěrce

Question 31

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku:
Answer
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu

Question 32

Question
Podrobné informace o struktuře zisku podává:
Answer
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Výkaz Cashflow

Question 33

Question
Které z následujících operací ovlivní výnosy běžného období?
Answer
 • Přijetí platby od odběratele, kterému jsme prodali zboží vloni
 • Výhodný nákup stroje
 • Přijetí zálohy od odběratele
 • Poskytnutí služby v daném období

Question 34

Question
Účetní záznam události (transakce) je zpravidla proveden na základě:
Answer
 • Účetního dokladu – dokumentu
 • Výroku auditora
 • Rozhodnutí akcionářů
 • Daňového dokladu

Question 35

Question
Při vzniku pohledávky zvolte z následujících hospodářskou operací tu, která ovlivní bilanční s tomu:
Answer
 • Záloha zaměstnanci na služební cestu v hotovosti
 • Záloha dodavatelům materiálu z běžného účtu
 • Odvod hotovosti na běžný účet
 • Vystavena faktura odběrateli za prodané zboží

Question 36

Question
Součástí vlastního kapitálu není:
Answer
 • Základní kapitál
 • Ztráta minulých let
 • Výsledek hospodaření za běžné období
 • Rezerva na záruční opravy

Question 37

Question
Která z následujících metod se nepoužívá pro výpočet úbytku prodaných zásoby?
Answer
 • Vážený aritmetický průměr
 • Pevná cena a oceňovací odchylky
 • SYD
 • FIFO

Question 38

Question
Které z následujících položek nemohou být zařazeny mezi pasivy v rozvaze?
Answer
 • Nezaplacená faktura za nakoupený materiál
 • Dlužná daň z příjmu
 • Nakoupený materiál
 • Nevyplacené mzdy

Question 39

Question
Pořízené a dlužné majetkové a dluhové cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze u investora:
Answer
 • Jako cizí zdroje
 • Jako finanční aktiva
 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji
 • Jako finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných dluhopisů

Question 40

Question
Výši čistých aktiv zjistíme:
Answer
 • Z rozvahy
 • Pouze z přílohy k účetní závěrce
 • Z výsledovky
 • Z rozhodnutí akcionářů rozdělení zisku na dividendy

Question 41

Question
Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:
Answer
 • Sleva poskytnuta odběrateli při odběru určitého množství zboží
 • Rozdíl mezi výdaji na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží
 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodané zboží
 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu, která se zahrnuje do pořizovací ceny