Účto Fífa 5/6

Description

Quiz on Účto Fífa 5/6, created by Bára Drahošová on 14/12/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová over 5 years ago
1229
26

Resource summary

Question 1

Question
Mezi způsoby zvyšování vlastního kapitálu patří:
Answer
 • Vklady a výběry majitelů, kumulované výsledky hospodaření
 • Vklady majitelů, tvorba rezerv, kumulované výsledky hospodaření
 • Vklady a výběry majitelů, kumulované zisky minulých let
 • Vklady majitelů, tvorba kapitálových fondů, zisk

Question 2

Question
Dluhy v rozvaze jsou:
Answer
 • Minulými závazky, při jejich splnění se snížily ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se sníží ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejichž plnění se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledek minulých událostí, jejíž plněním se zvýší ekonomický prospěch v budoucnosti

Question 3

Question
Které z následujících účetních transakcí se neprojeví jako vznik závazku?
Answer
 • Přečerpání běžného účtu – kontokorent
 • Nákup zboží na fakturu
 • Zaplacení zálohy na koupi dlouhodobého majetku
 • Přiznané a dosud nevyplacené podíly na zisku

Question 4

Question
Podmíněné pohledávky (podmíněná aktiva) se v rozvaze:
Answer
 • Vykazují jako ostatní pohledávky v netto hodnotě
 • Nevykazují vůbec
 • Vykazují mezi krátkodobými aktivy
 • Vykazují mezi dlouhodobými aktivy

Question 5

Question
Z kterého výkazů lze zjistit Cashflow:
Answer
 • Z rozvahy
 • Z výkazu zisku a ztrát
 • Z výkazu o změnách vlastního kapitálu
 • Z žádného uvedeného

Question 6

Question
Základní účetní knihy jsou:
Answer
 • Hlavní kniha, účetní deník, rozvaha, výkaz zisku a ztrát
 • Hlavní kniha, kniha peněžních toků, účetní deník
 • Hlavní kniha, kniha rozvahových a výsledkových účtů, účetní deník
 • Hlavní kniha, kniha analytických účtů, účetní deník, kniha podrozvahových účtů

Question 7

Question
Která z níže uvedených transakcích povede ke snížení výsledku hospodaření ve společnosti, která podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží?
Answer
 • Nákup zboží a jeho uložení ve skladu
 • Spotřeba elektřiny
 • Výplata podílů na zisku společníkům
 • Úhrada dluhu vůči dodavatelům

Question 8

Question
Aktiva jsou v rozvaze řazena:
Answer
 • Dle ocenění
 • V rozdělení na vlastní a cizí
 • Dle likvidnosti
 • Dle abecedy

Question 9

Question
Účetnictví založeném na akruální bázi se výsledek hospodaření zjistí jako:
Answer
 • Rozdíl výnosů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a nákladů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a příjmů za účetní období
 • Rozdíl příjmů a výdajů za účetní období

Question 10

Question
Která z následujících operací ovlivní bilanční sumu?
Answer
 • Nákup dluhopisů Agrofertu převodem z účtu
 • Úhrada ztráty z nerozděleného zisku
 • Spotřeba výrobního materiálu v účelovém členění nákladů
 • Spotřeba výrobního materiálu druhovém členění nákladů

Question 11

Question
Dodržení předpokladu trvání podniku při sestavování účetních výkazů znamená:
Answer
 • Že podnik bude nadále existovat a pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti
 • Že podnik bude nadále bez dluhů
 • Že podnik bude mít dostatek vlastních peněžních prostředků
 • Že podnik bude nadále ziskový

Question 12

Question
Mezi účetní nástroje pro dosažení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Rezervní fond
 • Peněžní prostředky na běžném účtu
 • Oprávky a opravné položky
 • Rezervy

Question 13

Question
Co neobsahují celkové vykázané náklady běžného období?
Answer
 • Výrobní náklady neprodané produkce
 • Reklamní náklady na výrobek
 • Administrativní náklady podniku, který nezahájil v běžném období činnost
 • Mzdové náklady administrativních pracovníků

Question 14

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku společnosti:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně se vlastní kapitál nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a současně povede ke zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční se mu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Question 15

Question
Příloha (komentář) k účetní výkazům:
Answer
 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci podniku
 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky
 • Je povinnou součástí účetní závěrky
 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období

Question 16

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Aktiva vždy převyšují pasiva
 • Aktiva představuji budoucí snížení ekonomického prospěchu
 • Dluhy představují snížení ekonomického prospěchu

Question 17

Question
Mezi prvky účetní metody nepatří:
Answer
 • Předvaha
 • Ověření účetní závěrky auditorem
 • Dokumentace
 • Provádění časových a věcných zápisu

Question 18

Question
Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:
Answer
 • Věrohodnost informací uvedených v účetní závěrce
 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkazu
 • Potvrzení správnosti daňových povinností
 • Zajištění konzistence vykázaných skutečností

Question 19

Question
Pořízené a držené majetkové a dluhové cenné papíry:
Answer
 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji
 • Jsou cizí zdroje
 • Jsou finanční aktiva
 • Jsou finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných cenných papírů

Question 20

Question
Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:
Answer
 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodej zboží
 • Sleva poskytovaná odběrateli při odběru určitého typu zboží
 • Rozdíl mezi výdaj na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží
 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu

Question 21

Question
Při vzniku nákladů příštího období:
Answer
 • Obvykle předchází výdaj běžného období
 • Obvykle předchází příjem běžného období
 • Obvykle předchází výnos běžného období
 • Obvykle předchází náklad běžného období

Question 22

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:
Answer
 • Neprovádíme testování při vykazování, ale až při prodeji
 • Na zvýšení ocenění
 • Na snížení ocenění
 • Na reálnou hodnotu

Question 23

Question
Skutečné stavy majetku a dluhů se při inventarizaci zjišťují:
Answer
 • Skutečné stavy se nezjišťují
 • Vyúčtováním inventarizačních rozdílu
 • Fyzickou a dokladovou inventurou
 • Sestavením tabulkové předvahy

Question 24

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu
 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu

Question 25

Question
Účelová výsledovka obsahuje také (mimo jiné položky):
Answer
 • Spotřebu energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby a podobně
 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření
 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na propagaci
 • Provozní výsledek hospodaření a výsledek z investiční činnosti

Question 26

Question
Mezi náležitosti účetních dokladů patří:
Answer
 • Peněžní částka nebo cena za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • Razítko a datum archivace
 • Podpis auditora
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Question 27

Question
Dluhové cenné papíry – záměr držby pro emitenta:
Answer
 • Vypůjčí si peníze a bude požadovat úrok
 • Zapůjčí peníze a bude požadovat úrok
 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a požadovat úrok
 • Vypůjčí si peníze, má právo je použít a povinnost vrátit jistinu a úrok

Question 28

Question
Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Rezervní fond
 • Rezervy
 • Krátkodobý úvěr
 • Oprávky a opravné položky

Question 29

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazu cashflow nepřijdou metodou je:
Answer
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

Question 30

Question
Mezi prvky účetní metody nepatří:
Answer
 • Provádění časových zápisů účetních transakcích v účetním deníku
 • Dokumentace dokladovost provedených transakcí
 • Podvojný účetní zápis
 • Výrok auditora k účetní závěrce

Question 31

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku:
Answer
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu

Question 32

Question
Podrobné informace o struktuře zisku podává:
Answer
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Výkaz Cashflow

Question 33

Question
Které z následujících operací ovlivní výnosy běžného období?
Answer
 • Přijetí platby od odběratele, kterému jsme prodali zboží vloni
 • Výhodný nákup stroje
 • Přijetí zálohy od odběratele
 • Poskytnutí služby v daném období

Question 34

Question
Účetní záznam události (transakce) je zpravidla proveden na základě:
Answer
 • Účetního dokladu – dokumentu
 • Výroku auditora
 • Rozhodnutí akcionářů
 • Daňového dokladu

Question 35

Question
Při vzniku pohledávky zvolte z následujících hospodářskou operací tu, která ovlivní bilanční s tomu:
Answer
 • Záloha zaměstnanci na služební cestu v hotovosti
 • Záloha dodavatelům materiálu z běžného účtu
 • Odvod hotovosti na běžný účet
 • Vystavena faktura odběrateli za prodané zboží

Question 36

Question
Součástí vlastního kapitálu není:
Answer
 • Základní kapitál
 • Ztráta minulých let
 • Výsledek hospodaření za běžné období
 • Rezerva na záruční opravy

Question 37

Question
Která z následujících metod se nepoužívá pro výpočet úbytku prodaných zásoby?
Answer
 • Vážený aritmetický průměr
 • Pevná cena a oceňovací odchylky
 • SYD
 • FIFO

Question 38

Question
Které z následujících položek nemohou být zařazeny mezi pasivy v rozvaze?
Answer
 • Nezaplacená faktura za nakoupený materiál
 • Dlužná daň z příjmu
 • Nakoupený materiál
 • Nevyplacené mzdy

Question 39

Question
Pořízené a dlužné majetkové a dluhové cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze u investora:
Answer
 • Jako cizí zdroje
 • Jako finanční aktiva
 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji
 • Jako finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných dluhopisů

Question 40

Question
Výši čistých aktiv zjistíme:
Answer
 • Z rozvahy
 • Pouze z přílohy k účetní závěrce
 • Z výsledovky
 • Z rozhodnutí akcionářů rozdělení zisku na dividendy

Question 41

Question
Obchodní marže u obchodníka se zbožím je:
Answer
 • Sleva poskytnuta odběrateli při odběru určitého množství zboží
 • Rozdíl mezi výdaji na nákup zboží a příjmy z prodeje zboží
 • Rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a náklady na prodané zboží
 • Odměna obchodnímu zástupci za zprostředkování obchodu, která se zahrnuje do pořizovací ceny
Show full summary Hide full summary

Similar

CPA Exam Topics and breakdown
joemontin
CPA Exam Flashcards
joemontin
CPA Exam Sample Questions Pt. 1
nedtuohy
Accounting Definitions
Tess Morris
Accounting I - Objective 2 Keller
Kathleen Keller
Exam Bank 2
Valek
Specific Order Costing
Natalie Gray
COSTING SYSTMES
Francia o
Glossary of Accounting Terms
racheloucks
Unit 4 The Accounting Cycle
a.j.hemphill
Chapter One: Introduction to Accounting
charlotte.power9