Účto Fífa 6/6

Description

Quiz on Účto Fífa 6/6, created by Bára Drahošová on 12/14/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová over 5 years ago
1214
25

Resource summary

Question 1

Question
Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:
Answer
 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkaznictví
 • Potvrzení správnosti daňových povinností
 • Věrohodnost informací uvedených v účetních výkazech
 • Zjištění konzistence vykázaných skutečností

Question 2

Question
Zásada opatrnosti v účetnictví:
Answer
 • Představuje si oceňování aktiv a závazků použití vždy vyšší ceny
 • Představuje při oceňování aktiv a závazků použití vždy nižší ceny
 • Znamená záměrné podhodnocování aktiv a nadhodnocování závazků
 • Nenamená záměrné podhodnocování aktiv a nadhodnocování závazků

Question 3

Question
Co je správně
Answer
 • Při inventarizaci se neověřuje ocenění aktiv a závazků k rozvahovému dni
 • Inventarizace nástrojem formální kontroly účetnictví
 • Inventarizace nástrojem věcné kontroly účetnictví
 • Inventarizací se prokazuje shoda mezi počátečními a konečnými zůstatky účtů běžného účetního období

Question 4

Question
Příloha (komentář) k účetním výkazům:
Answer
 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky
 • Je povinnou součástí účetní závěrky
 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci společnosti
 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období

Question 5

Question
Současná hodnota používaná pro ocenění dlouhodobých pohledávek je charakterizována jako:
Answer
 • Diskontovaná hodnota budoucích peněžních příjmů
 • Nominální hodnota pohledávky v době jejího vzniku
 • Diskontovaná hodnota budoucích peněžních výdajů
 • Cena určena znalcem pro moment úplného splacení pohledávky

Question 6

Question
V účetnictví na peněžní bázi je výsledek hospodaření tvořen porovnáním:
Answer
 • Nákladů a výnosů
 • Nákladů a příjmů
 • Příjmů a výdajů
 • Výdajů a výnosů

Question 7

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku společnosti:
Answer
 • Bilanční sumu nezmění a současně povede ke zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně se vlastní kapitál nezmění
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně zvýšení vlastního kapitálu

Question 8

Question
Jakou metodou se oceňuje položka nedokončená výroba v rozvaze:
Answer
 • Pořizovací cena
 • Vynaložené vlastní náklady
 • Prodejní cena snížena o náklady na reklamace
 • Neoceňuje se, protože se neeviduje

Question 9

Question
Výnosy příštích období je položka:
Answer
 • Vlastního kapitálu
 • Hospodářského výsledku
 • Dlouhodobých aktiv
 • Pasiv

Question 10

Question
Pod vlastní kapitál neřadíme:
Answer
 • Rezervy
 • Ážio
 • Nerozdělený výsledek hospodaření z minulých účetních období
 • Základní kapitál

Question 11

Question
Provozní Cashflow informuje:
Answer
 • O příjmech a výdajích z běžného provozu podniku
 • O běžné a mimořádné činnosti podniku
 • O nákupu a prodeji aktiv
 • O zdroji financování podniku

Question 12

Question
Které z následujících tvrzení je správné?
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazené aktiva v rozvaze
 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

Question 13

Question
Do nákladů souvisejících s pořízením zboží se nezahrnují a součástí pořizovací ceny nakupovaného zboží nejsou:
Answer
 • Clo
 • Náklady na skladování a manipulaci se zbožím na skladě
 • Dopravné
 • Provize za zprostředkování nákupu zboží

Question 14

Question
Stálost účetních metod znamená:
Answer
 • Shodu mezi náklady a výdaji, mezi výnosy a příjmy
 • Shodné zachycování stejných transakcí jak během roku, tak příštích letech
 • Shodný počet účetních dokladů v každém účetním období
 • Shodné počáteční a konečné stavy účtu

Question 15

Question
Z účelové i druhové výsledovky zjistíme:
Answer
 • Náklady na správní (administrativní) režii
 • Výrobní marži
 • Celkovou výši odpisů
 • Celkovou výši provozních nákladů

Question 16

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazů cash nepřímou metodou je:
Answer
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžný rok
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků

Question 17

Question
V předvaze jsou zachyceny:
Answer
 • Pouze konečně zůstatky účtů
 • Počáteční a konečné zůstatky účtů a obraty stran účtu
 • Pouze obraty stran účtů
 • Pouze počáteční a konečné zůstatky účtů

Question 18

Question
Mezi základní účetní knihy v podvojném účetnictví patří:
Answer
 • Výroční zpráva
 • Inventární kniha
 • Kniha jízd
 • Hlavní kniha

Question 19

Question
Pořízené a drženém majetkové a dluhové cenné papíry jsou vykazovány u investora:
Answer
 • Jako finanční aktiva
 • Jako finanční aktiva a závazky v podobě emitovaných dluhopisů
 • Jsou zároveň cizími a vlastními zdroji
 • Jako cizí zdroje

Question 20

Question
Z uvedených možností není obecně uznáváným účetní předpokladem:
Answer
 • Jednotka za kterou je vedeno účetnictví, je přesně vymezena
 • Bilanční princip
 • Výsledek hospodaření, finanční pozice a ostatní relevantní informace se v účetnictví sledují za pravidelný časový interval, který mě zpravidla 12 po sobě jdoucích měsíců
 • Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti i nadále budoucnosti

Question 21

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Aktiva představují zvýšení budoucího ekonomického prospěchu
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řízena aktiva v rozvaze
 • Dluhy představují zvýšení ekonomického prospěchu
 • Náklady vždy snižují bilanční suma

Question 22

Question
Účetní záznam události (transakce) zpravidla proveden na základě:
Answer
 • Rozhodnutí akcionářů
 • Výroku auditora
 • Daňového dokladu
 • Účetního dokladu

Question 23

Question
Dluhy v rozvaze jsou:
Answer
 • Minulými závazky, při jejich plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu v budoucnu
 • Současnými závazky, jsou výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane zvýšení užitku budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane snížení ekonomického prospěchu budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejichž plnění nastalo snížení ekonomického prospěchu minulosti

Question 24

Question
Společnost nakoupila pytle exotického koření. Pro prodej spotřebitelům muselo být koření zabaleno do půl kilových sáčků. Náklady na toto zabalení zboží jsou zaúčtovány:
Answer
 • Jako mimořádné náklady
 • Jako snížení hodnoty zboží na skladě
 • Tyto náklady budou účtovány až při úhradě od spotřebitelů
 • Jako zvýšení hodnoty zboží na skladě

Question 25

Question
Obchodní společnost použila zisk z běžného období k úhradě vykázané ztráty z minulých let. Tato operace vyvolá:
Answer
 • Změnu ve struktuře vlastních zdrojů
 • Snížení bilanční sumy
 • Změnu poměrů vlastních a cizích zdrojů
 • Zvýšení bilanční sumy

Question 26

Question
Podmíněné pohledávky (podmíněná aktiva) se v rozvaze:
Answer
 • Vykazují mezi krátkodobými pohledávky
 • Nevykazují nic
 • Vykazují jako ostatní pohledávky ve zbytkové hodnotě
 • Vykazují mezi dlouhodobými pohledávky

Question 27

Question
Jak jsou v účetnictví označovány jednotlivé strany dvoustranných účtu?
Answer
 • Má dáti a debet
 • Dal a kredit
 • Ve prospěch a kredit
 • Má dáti a dal

Question 28

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu

Question 29

Question
Skutečné stavy majetku a dluhů se při inventarizaci zjišťují:
Answer
 • Sestavením tabulkové předvahy
 • Dle rozhodnutí vedení podniku
 • Vyúčtováním inventarizačních rozdílu
 • Fyzickou a dokladu inventurou

Question 30

Question
Pod vlastní kapitál neřadíme:
Answer
 • Nerozdělený výsledek hospodaření z minulých účetních období
 • Výnosy příštích období
 • Základní kapitál
 • Ážio

Question 31

Question
Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Opravné položky
 • Peněžní prostředky na běžném účtu
 • Rezervy
 • Rezervní fond

Question 32

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazu Cashflow nepřímou metodou je:
Answer
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Cashflow za předchozí účetní období
 • Celkové Cashflow
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok

Question 33

Question
Mezi prvky účetní metody nepatří
Answer
 • Ověření účetní závěrky auditorem
 • Provádění časových a věcných zápisů účetních transakcí
 • Dokumentace provedených transakcí
 • Podvojný účetní zápis

Question 34

Question
Úlohou auditora při ověřování účetní závěrky je:
Answer
 • Sestavit výroční zprávu
 • Sestavit daňové přiznání
 • Sestavit účetní závěrku
 • Posoudit, zda účetní uávěrka podává věrný a poctivý obraz

Question 35

Question
Účelová výsledovka obsahuje také:
Answer
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady odbytu
 • Spotřebu energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření
 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na výzkum a vývoj

Question 36

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:
Answer
 • Na reálnou hodnotu
 • Neprovádíme testování při vykazování, ale až při prodeji
 • Na zvýšení ocenění
 • Na snížení ocenění

Question 37

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazená aktiva v rozvaze
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu
 • Při výpočtu výše bilanční sumy se zohlední opravky
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Physics 2a + 2b
James Squibb
A-Level History: Nazi Germany
cian.buckley+1
Was the Weimar Republic doomed from the start?
Louisa Wania
TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
Globalisation Case Studies
annie
An Inspector Calls- Quotes
ae14bh12
Language Techniques
Anna Wolski
Cloud Data Integration Specialist Certification
James McLean
Část 4.
Gábi Krsková
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz