Marketing 1

Barbora Müllerová
Quiz by Barbora Müllerová, updated more than 1 year ago
Barbora Müllerová
Created by Barbora Müllerová over 2 years ago
60
0

Description

Quiz on Marketing 1, created by Barbora Müllerová on 12/18/2018.

Resource summary

Question 1

Question
Typickým nástrojem media relations je product placement.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 2

Question
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 3

Question
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 4

Question
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 5

Question
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
Answer
 • Distribuce
 • Targeting
 • Produkt
 • Prodej

Question 6

Question
Marketing je možné ztotožnit s prodejem.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 7

Question
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 8

Question
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 9

Question
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 10

Question
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie:
Answer
 • Strategii prémiových cen
 • Lokální strategii
 • Strategii rozvoje trhu
 • Strategii penetrace trhu

Question 11

Question
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze:
Answer
 • Definování podnikových cílů
 • Definování poslání firmy
 • Kontrola
 • Plánování

Question 12

Question
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 13

Question
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:
Answer
 • Televizor
 • Sůl
 • osobní počítač
 • oblek

Question 14

Question
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny
Answer
 • zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník
 • jednoduchost stanovení ceny
 • těsná vazba na náklady firmy
 • těsná vazba na ceny konkurence

Question 15

Question
Mezi základní techniky dotazování patří:
Answer
 • projektivní techniky a focus group
 • dotazování primární a sekundární
 • dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované
 • experiment, pozorování a skupinový rozhovor

Question 16

Question
Výzkum prováděný ad hoc:
Answer
 • je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.
 • je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.
 • je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.
 • je výzkum prováděný s periodickým opakováním.

Question 17

Question
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí
Answer
 • životní styl
 • osobnost
 • náboženství
 • příjem

Question 18

Question
Segmentace trhu
Answer
 • spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
 • rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.
 • spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

Question 19

Question
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky:
Answer
 • měl by být dostupný.
 • měl by být dostatečně rozptýlený.
 • měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.
 • měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.

Question 20

Question
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 21

Question
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:
Answer
 • domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.
 • skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.
 • zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.
 • zahraniční trh, a to výhradně.

Question 22

Question
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 23

Question
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické:
Answer
 • snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků
 • neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků
 • přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem
 • využití většího množství distribučních mezičlánků

Question 24

Question
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 25

Question
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
Answer
 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
 • poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
 • životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
 • během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty

Question 26

Question
Osy bostonské matice znázorňují:
Answer
 • Horizontální osa - relativní tržní podíl
 • Vertikální osa – cena
 • Horizontální osa – poptávka
 • Vertikální osa - tempo růstu trhu

Question 27

Question
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu
Answer
 • slabá konkurence
 • zrychlující se tempo růstu prodejů
 • odchod konkurence z trhu
 • velké objemy prodeje

Question 28

Question
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií.
Answer
 • objem prodejů a relativní tržní podíl
 • relativní tržní podíl a cenová úroveň
 • relativní tržní podíl a tempo růstu trhu
 • objem prodejů a tempo růstu trhu

Question 29

Question
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 30

Question
Co-branding je označením pro situaci, kdy se dvě či více značek spojí ve společném produktu
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 31

Question
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 32

Question
Marketingové mikroprostředí je:
Answer
 • faktor, který firma může přímo ovlivňovat.
 • faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.
 • možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.

Question 33

Question
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí:
Answer
 • Kultura se přenáší z generace na generaci.
 • Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.
 • Kultura je naučená.
 • Kultura je vrozená.

Question 34

Question
Tzv. výrobní koncepce (multi)
Answer
 • je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.
 • je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.
 • je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.
 • je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.

Question 35

Question
Tzv. marketingová koncepce se:
Answer
 • zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.
 • zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.
 • zaměřuje primárně na konkurenci.
 • zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.

Question 36

Question
Strategie rozvoje trhu znamená:
Answer
 • Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků
 • Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích
 • Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty
 • Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty

Question 37

Question
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"?
Answer
 • kvalitní management podniku
 • posilující konkurence
 • růst poptávky
 • silná značka podniku

Question 38

Question
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze:
Answer
 • Kontrolu plnění marketingového plánu
 • Implementaci marketingového plánu
 • Realizaci marketingového plánu
 • Situační analýzu

Question 39

Question
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 40

Question
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 41

Question
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl.
Answer
 • Ano
 • Ne

Question 42

Question
První etapou cíleného marketingu je
Answer
 • výběr vhodného marketingového mixu
 • targeting
 • positioning
 • segmentace trhu

Question 43

Question
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: (multi)
Answer
 • Emailing
 • Prémie
 • Slevy
 • Sampling

Question 44

Question
Integrovaná marketingová komunikace:
Answer
 • je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu
 • je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu
 • je označení pro kampaně na internetu
 • není v současné firemní praxi používána

Question 45

Question
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:
Answer
 • Sampling
 • outdoorová reklama
 • televizní reklama
 • osobní prodej
Show full summary Hide full summary

Similar

maketing 1 cast 2
Nathan Naismith
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
mustafizk
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
Rossetti Links
Mrs Peacock
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
Joset Brito
Maapa menal .SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Patricia Contreras
El impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida
ISIS M.
Contabilidad en México
sergio garcia espinoza
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz