1FU350 - zákon o účetnictví

Filip Wimmer
Quiz by , created 9 months ago

1FU350 Quiz on 1FU350 - zákon o účetnictví, created by Filip Wimmer on 02/21/2019.

18
1
0
Tags
Filip Wimmer
Created by Filip Wimmer 9 months ago
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Chemistry GCSE Review - States of Matter, Particles, Atoms, Elements, Compounds and Mixtures
Morgan Overton
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch
NSI Course
Yuvraj Sunar
1FU350 - vyhláška pro podnikatele
Filip Wimmer
KEE2
harrym
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
Key Biology Definitions/Terms
courtneypitt4119

Question 1

Question
Zákon o účetnictví se vztahu na zahraniční právnické osoby
Answer
 • pokud na území České republiky podnikají
 • pokud obchodují s českou společností
 • pokud podnikají s v libovolném státě EU

Question 2

Question
Fyzické osoby - podnikatelé - zapsaní v obchodním rejstříku vedou
Answer
 • povinně účetnictví
 • povinně daňovou evidenci
 • účetnictví nebo daňovou evidenci dle vlastního rozhodnutí

Question 3

Question
Podnikatelé - fyzické osoby - se stávají účetní jednotkou v případě, že
Answer
 • jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 1 000 000 Kč
 • jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč
 • jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč

Question 4

Question
Vybranými účetními jednotkami jsou dle zákona
Answer
 • podnikající fyzické osoby
 • organizační složky státu
 • kapitálové obchodní korporace

Question 5

Question
Subjekty veřejného zájmu jsou
Answer
 • dobrovolné svazky obcí
 • veřejné obchodní společnosti
 • zdravotní pojišťovny

Question 6

Question
Účetní jednotka, která vykázala k 31.12.200X aktiva celkem 80 milionů Kč, roční úhrn čistého obratu 120 milionů Kč. a průměrný počet zaměstnanců 60, je
Answer
 • mikro účetní jednotkou
 • malou účetní jednotkou
 • střední účetní jednotkou

Question 7

Question
Skupina, která vykázala k 31.12.200X aktiva celkem 550 milionů Kč, roční úhrn čistého obratu 1 500 000 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců 200 je
Answer
 • malou skupinou
 • střední skupinou
 • velkou skupinou

Question 8

Question
Jednoduché účetnictví mohou vést účetní jednotky, které nejsou plátci DPH, jejich příjmy a majetek nepřekročily 3 miliony Kč a jsou současně
Answer
 • spolkem nebo pobočným spolkem
 • fyzickou osobou
 • malou obchodní společností

Question 9

Question
Uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů
Answer
 • jedno účetní období před plánovaným datem přechodu
 • nejméně tři měsíce před plánovanou změnou účetního období
 • bezprostředně po změně účetního období

Question 10

Question
Právnické osoby se sídlem v ČR jsou povinny vést účetnictví
Answer
 • ode dne svého založení do dne svého zrušení
 • od prvního dne účetního období, v němž vznikly
 • ode dne zápisu do obchodního rejstříku do dne výmazu z obchodního rejstříku

Question 11

Question
Hospodářský rok je účetní období, které je
Answer
 • 12 po sobě jdoucích měsíc začínajících 1.1.
 • 12 po sobě jdoucích měsících začínajících 1. dnem jakéhokoliv měsíce kromě ledna
 • 12 po sobě jdoucích měsíců začínajících jakýmkoliv dnem jakéhokoliv měsíce

Question 12

Question
Účetní období může být delší než 12 měsíců
Answer
 • při vzniku účetní jednotky 3 měsíce před koncem kalendářního roku
 • při vzniku účetní jednotky 3 měsíce po začátku kalendářního roku
 • při zániku účetní jednotky 6 měsíců před koncem hospodářského roku

Question 13

Question
Zahraniční právnické osoby se sídlem v ČR vedou účetnictví
Answer
 • v peněžních jednotkách mateřské společnosti
 • v peněžních jednotkách české měny
 • v peněžních jednotkách EUR

Question 14

Question
Účetní jednotky, které pověří vedením účetnictví jinou osobu
Answer
 • neodpovídají za správné vedení účetnictví, ani za účetní závěrku
 • neodpovídají za správné vedení účetnictví, ale jen za účetní závěrku
 • nezbavují se odpovědnosti za vedení účetnictví

Question 15

Question
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může vést malá nebo mikro účetní jednotka, bez povinnosti auditu a je
Answer
 • malou veřejnou obchodní společností
 • obecně prospěšnou společností
 • svěřenským fondem

Question 16

Question
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu znamená mimo jiné
Answer
 • účtovat pouze o příjmech a výdajích
 • nepoužívat pro oceňování reálnou hodnotu
 • netvoří žádné opravné položky ani rezervy

Question 17

Question
Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady
Answer
 • alespoň v měsíčních intervalech
 • alespoň za sledované období
 • bez zbytečného odkladu pro zjištění skutečností, které jimi zachycují

Question 18

Question
Účetní zápisy v deníku prokazují uspořádání účetních zápisů
Answer
 • z hlediska věcného (systematicky)
 • z hlediska časového (chronologicky)
 • z hlediska odpovědnostního

Question 19

Question
V knihách analytických účtů se vyjadřují účetní zápisy
Answer
 • pouze v měrných jednotkách
 • pouze v jednotkách množství
 • v peněžních jednotkách

Question 20

Question
Peněžní deník v jednoduchém účetnictví obsahuje informace
Answer
 • o pohledávkách a závazcích účetní jednotky
 • o peněžních prostředcích v pokladně a na účtech
 • o zásobách účetní jednotky

Question 21

Question
Mezi účetní knihy nepatří
Answer
 • pomocná kniha zásob
 • kniha analytických účtů
 • kniha podrozvahových účtů

Question 22

Question
Účetní jednotky otevírají účetní knihy
Answer
 • k datu prví fakturace
 • k prvnímu dni účetního období
 • před sestavením účetní závěrky

Question 23

Question
Po sestavení účetní závěrky může účetní jednotka otevřít účetní knihy a přidávat další zápisy
Answer
 • do okamžiku schválení účetní závěrky
 • do okamžiku podání daňového přiznání
 • do okamžiku zveřejnění účetní závěrky

Question 24

Question
Povinnou součástí účetní závěrky malé účetní jednotky je
Answer
 • rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha
 • rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha
 • rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu

Question 25

Question
Ve zkráceném rozsahu nemohou sestavovat účetní závěrku
Answer
 • subjekty veřejného zájmu
 • malé a mikro účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu
 • osobní obchodní společnosti bez zákonné povinnosti auditu

Question 26

Question
Připojením podpisového záznamu se závěrka považuje za
Answer
 • schválenou
 • sestavenou
 • bezchybnou

Question 27

Question
V případech mezitímní účetní závěrky se
Answer
 • uzavírají účetní knihy a vždy se provádí inventarizace
 • uzavírají účetní knihy, ale není nutné provedení inventarizace
 • neuzavírají účetní knihy a inventarizace se provádění jen pro účely vyjádření ocenění

Question 28

Question
Informace v účetní závěrce se považuje za významnou jestliže
Answer
 • její chybné uvedení by mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodnutí osoby, která ji využívá
 • jestliže je podložená inventarizací
 • souvisí s propojenými osobami bez ohledu na její výši

Question 29

Question
Dlouhodobá pohledávka je taková pohledávka, která
Answer
 • je po lhůtě splatnosti delší než jeden rok
 • má sjednanou dobu splatnosti delší než jeden rok
 • je k datu účetní závěrky považována za nedobytou

Question 30

Question
V souladu s IFRS účtují a sestavují účetní závěrku
Answer
 • všechny obchodní společnosti se zahraničně majetkovou účastí
 • účetní jednotky, které jsou emitentem investičních cenných papírů přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • všechny akciové společnosti se zákonnou povinností auditu

Question 31

Question
Povinnost ověření účetní závěrky auditorem mají
Answer
 • subjekty veřejného zájmu vždy, bez ohledu na na limity aktiv, obratu a zaměstnanců
 • akciové společnosti, které po dvě po sobě jdoucí období překročily dva zákonem stanovené limity aktiv, obratu a zaměstnanců
 • svěřenské fondy vždy, bez ohledu na limity aktiv, obratu a zaměstnanců

Question 32

Question
Účetní jednotky v konkursu, které ze zákona podléhají auditu
Answer
 • mají povinnost ověření účetní závěrky sestavené v průběhu konkursu
 • nejsou povinny mít ověřenou účetní závěrku sestavenou v průběhu konkursu a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 měsíců, pokud o ověření nerozhodne věřitelský výbor
 • nejsou povinny mít ověřenou účetní závěrku sestavenou v průběhu konkursu pouze v prvním roce v němž nastaly účinky prohlášení konkursu

Question 33

Question
Výroční zprávu sestavují a zveřejňují povinně účetní jednotky
Answer
 • zapsaní v obchodním rejstříku
 • provozující zahraničně obchodní činnost
 • se zákonnou povinností auditu

Question 34

Question
výroční zpráva podléhá ověření auditora
Answer
 • vždy, pokud má účetní jednotka ze zákona povinnost jejího sestavení
 • pouze v případě, že nebyla auditovaná účetní závěrka
 • pouze v případě, že si to vyžádají vlastníci účetní jednotky

Question 35

Question
Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu
Answer
 • jejich předáním finančnímu úřadu spolu s daňovým přiznáním
 • jejich uložením do sbírky listin veřejného rejstříku
 • jejich předáním místně příslušnému obecnímu úřadu

Question 36

Question
Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má
Answer
 • Účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou
 • Účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládanou osobou
 • Účetní jednotka, která má ze zákona povinnost ověření účetní závěrky auditorem

Question 37

Question
Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje
Answer
 • ke konci rozvahového dne konsolidovaných účetních jednotek
 • ke konci rozvahového dne největší jednotky v konsolidaci
 • ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky

Question 38

Question
Konsolidovanou UZ podle mezinárodních standardů
Answer
 • sestavuje konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • nesmí sestavovat účetní jednotky, které nejsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • může, ale nemusí sestavovat konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu

Question 39

Question
Účetní jednotky oceňují majetek a závazky
Answer
 • k prvnímu dni účetního období
 • k okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu účetní závěrky
 • ke dni stanovenému ve vnitřní směrnici

Question 40

Question
Majetek a dluhy v cizí měně se přepočítávají ke dni účetní závěrky
Answer
 • aktuálním kursem komerční banky, u které má otevřený devizový účet
 • kursem ČNB k rozvahovému dni
 • pevným kursem stanoveným ve vnitřní směrnici

Question 41

Question
Při oceňování na konci rozvahového dne bere účetní jednotka v úvahu všechna předvídatelná rizika a ztráty známé do okamžiku sestavení závěry
Answer
 • pouze v případě, že výsledkem hospodaření je zisk
 • pouze v případě, že to schválí valná hromada
 • bez ohledu na to, zda výsledkem hospodaření je zisk nebo ztráta

Question 42

Question
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí
Answer
 • cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
 • cena, za kterou by byl pořízení majetek, kdyby byl nový
 • zbytková hodnota majetku po jeho odepsání po dobu předpokládané životnosti

Question 43

Question
Z jednotlivých složek majetku a dluhů se oceňují
Answer
 • peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami
 • peněžní prostředky jmenovitými hodnotami a ceniny pořizovacími hodnotami
 • peněžní prostředky se neoceňují a ceniny se oceňují jmenovitou hodnotou

Question 44

Question
Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků se liší od výše v účetnictví
Answer
 • provede se pro účetní závěrku korekce formou opravné položky
 • závazky se přecení do účetní závěrky na toto zjištění ocenění
 • dluhy se nepřeceňují, správné ocenění se uvede v příloze

Question 45

Question
Z jednotlivých složek majetků a dluhů se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou
Answer
 • pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování
 • nemovitosti, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování
 • cenné papíry držené do splatnosti

Question 46

Question
Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) lze použít
Answer
 • pro ocenění cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu v členských státech
 • pro ocenění podílu, který představuje účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
 • pro ocenění základního kapitálu mateřské společnosti

Question 47

Question
O majetku účtují a odpisují ho účetní jednotky
Answer
 • které majetek používají bez ohledu na vlastnictví
 • které mají majetek najatý podle smlouvy o finančním nájmu
 • které k němu mají vlastnické nebo jiné právo

Question 48

Question
V případě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků převodem práva majetek
Answer
 • odpisuje účetní jednotka - původní vlastník, který ho používá
 • odpisuje nový vlastník, která ho nepoužívá
 • neodpisuje ani původní, ani nový vlastník

Question 49

Question
Průběžnou inventarizaci může jednotka provádět
Answer
 • u peněžních prostředků na bankovních účtech u zahraničních bank
 • pouze u zásob, u nichž účtuje podle druhů, míst uložení nebo hmotně odpovědných osob
 • u pronajatého dlouhodobého majetku

Question 50

Question
Účetní jednotka má povinnost uschovávat účetní závěrku a výroční zprávu
Answer
 • po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají
 • po dobu 10 let počínaje koncem účetního období, které se týkají
 • po dobu 20 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají

Question 51

Question
Pokud účetní jednotka provádí periodickou inventarizaci, může zahájit provádění fyzických inventur nejdříve
Answer
 • 4 měsíce před rozvahový dnem
 • 1 měsíc před rozvahovým dnem
 • 2 měsíce po rozvahovém dni

Question 52

Question
Zprávu o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země sestavuje k rozvahovému dni
Answer
 • velká účetní jednotka, která vykonává činnost týkající se těžby ložisek nerostů, ropy a zemního plynu
 • každá účetní jednotka, která obchoduje s členskými státy
 • subjekt veřejného zájmu, který je bankou nebo pojišťovnou

Question 53

Question
Za nefinanční informace uváděné ve výroční zprávě velkých a konsolidujících účetních jednotek se považují informace týkající se
Answer
 • složení konsolidačního celku
 • sociálních a zaměstnaneckých otázek
 • oceňování majetku a závazků

Question 54

Question
Podpisový záznam je takový účetní záznam
Answer
 • jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis
 • týkající se skutečností uvnitř účetní jednotky
 • jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů

Question 55

Question
Identifikační záznam je takový účetní záznam, který umožňuje
Answer
 • jednoznačné určení technického prostředku nebo fyzické osoby
 • jednoznačné určení obsahu transakce
 • jednoznačné určení místa vzniku transakce

Question 56

Question
Opravy v účetních záznamech
Answer
 • nejsou zákonem povoleny
 • jsou povoleny, ale nesmějí vést k neprůkaznosti účetnictví
 • jsou povoleny pouze se svolením finančního úřadu