Test 27 Relacions interorgàniques, òrgans col·legiats

Paula JP
Quiz by Paula JP, updated more than 1 year ago
Paula JP
Created by Paula JP over 2 years ago
53
0

Description

Test en Test 27 Relacions interorgàniques, òrgans col·legiats, creado por Paula Tre en 03/04/2019.

Resource summary

Question 1

Question
La potestat irrenunciable d’emanar actes jurídics en relació amb unes matèries determinades, atribuïda per una norma jurídica a l’Estat, les CCAA a una administració pública o a un òrgan administratiu és
Answer
 • La potestat discrecional
 • La competència administrativa
 • La potestat reglada
 • La jerarquia

Question 2

Question
D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els competències de la Generalitat són:
Answer
 • Exclusives
 • Compartides
 • Executives
 • Totes les anteriors

Question 3

Question
En relació amb la delegació de competències indiqueu la resposta correcta:
Answer
 • Els òrgans administratius poden desconcentrar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen.
 • Els òrgans administratius poden delegar l’exercici i la titularitat de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen.
 • Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen
 • Els òrgans administratius poden delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes en altres òrgans de la mateixa o de diferent administració pública administració pública, encara que no en depenguin jeràrquicament, o en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen

Question 4

Question
Un acte administratiu dictat per un òrgan incompetent materialment és
Answer
 • Nul
 • Anul·lable
 • Vàlid
 • Irregular

Question 5

Question
El Director de Serveis d’un departament dicta un acte que correspon, competencialment al Conseller del mateix departament. Aquest acte és
Answer
 • Nul
 • Anul·lable
 • Vàlid
 • Irregular

Question 6

Question
La coordinació
Answer
 • És un principi d’actuació constitucional de les administracions
 • És un principi ordenador de les relacions entre òrgans administratius
 • Té caràcter obligatori
 • Totes són correctes

Question 7

Question
L’incompliment de les instruccions o de les ordres de servei:
Answer
 • No afecta per si sol la validesa dels actes dictats pels òrgans administratius, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en que es pugui incórrer
 • Implica la invalidesa dels actes administratius
 • Implica la nul·litat dels actes administratius
 • Són correctes les respostes b) i c)

Question 8

Question
Un acte administratiu dictat per un òrgan competent materialment és
Answer
 • Nul
 • Anul·lable
 • Vàlid
 • Irregular

Question 9

Question
Un òrgan administratiu l’actuació ordinària del qual esgota la via administrativa delega les seves competències en l’òrgan immediatament interior. En el marc d’aquesta delegació, quin recurs administratiu ordinari és el procedent contra els actes dictats per l’òrgan delegat?
Answer
 • Els propis der l’òrgan delegant
 • Els propis de l’òrgan delegat
 • Recurs potestatiu de reposició
 • Són correctes les respostes a) i c)

Question 10

Question
Les disposicions reglamentàries dictades pel Govern de la Generalitat adopten la forma de:
Answer
 • Decret
 • Reial Decret
 • Ordre
 • Cap resposta és correcta

Question 11

Question
A quin òrgan correspon la titularitat de la potestat reglamentària en l’exercici de les competències de la Generalitat?
Answer
 • Al Govern
 • Al President de la Generalitat
 • Al Parlament de Catalunya
 • Als òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat

Question 12

Question
D’acord amb l’article 103.1 de la Constitució, són principis d’actuació de les administracions públiques:
Answer
 • L’eficiència, la jerarquia, la descentralització, la desconcentració i la coordinació
 • L’eficiència, la jerarquia, la descentralització, la desconcentració i la cooperació
 • L’eficàcia, la jerarquia, la descentralització, la desconcentració i la coordinació
 • L’eficàcia, la jerarquia, la descentralització, la delegació i la coordinació

Question 13

Question
Les comunitat autònomes i, per tant, les administracions autonòmiques, són la conseqüència d’un procés de
Answer
 • Descentralització territorial
 • Desconcentració
 • Descentralització funcional
 • Delegació competencial

Question 14

Question
Són elements reglats de la potestat discrecional
Answer
 • L’existència de la potestat
 • La seva extensió
 • La competència per exercir-la
 • Totes les respostes són correctes

Question 15

Question
L’enunciat “submissió plena a la llei i al dret”, correspon al principi de:
Answer
 • Neutralitat
 • Legalitat
 • Proporcionalitat
 • Cap resposta és correcta

Question 16

Question
Quin principi d’actuació de les administracions públiques no estableix l’article 103.1 de la Constitució?
Answer
 • Eficàcia
 • Descentralització
 • Delegació
 • Jerarquia

Question 17

Question
Són òrgans col·legiats
Answer
 • Les meses de contractació
 • Les justes de contractació
 • El Govern de la Generalitat
 • Totes les respostes són correctes

Question 18

Question
D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 26/2010, indiqueu l’enunciat correcte
Answer
 • La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal més gran
 • La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal més jove
 • La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel president
 • Cap resposta és correcta

Question 19

Question
D’acord amb l’article 20.1 de la Llei 26/2010 en l’acta s’han de fer constar:
Answer
 • Els punts principals de les deliberacions
 • El continguts dels acords adoptats
 • El sentit dels vots
 • Totes les respostes són correctes

Question 20

Question
D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 26/2010, els membres que discrepen de l’acord majoritari adoptat per l’òrgan col·legiat poden formular
Answer
 • Una qüestió d’il·legalitat
 • Un recurs contenciós administratiu
 • Un recurs administratiu ordinari
 • Cap resposta és correcta

Question 21

Question
D’acord amb l’article 16.1 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la figura del secretari de l’òrgan col·legiat
Answer
 • És obligatòria
 • És potestativa
 • Depèn del tipus d’òrgan col·legiat
 • Són correctes les respostes b) i c)

Question 22

Question
La classificació de la competència que comporta la distinció entre els òrgans centrals i els òrgans territorials o perifèrics és
Answer
 • La competència jeràrquica
 • La competència per raó de la matèria
 • La competència territorial
 • La competència temporal

Question 23

Question
La delegació de competències
Answer
 • No suposa alteració de la competència ni dels elements determinants del seu exercici
 • No suposa alteració de la competència, sí dels elements determinants del seu exercici
 • Suposa alteració de la competència i dels elements determinants del seu exercici
 • Cap resposta és correcta

Question 24

Question
L’encàrrec de gestió
Answer
 • No suposa alteració de la competència ni dels elements determinants del seu exercici
 • No suposa alteració de la competència, sí dels elements determinants del seu exercici
 • Suposa alteració de la competència i dels elements determinants del seu exercici
 • Cap resposta és correcta

Question 25

Question
En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser avocat
Answer
 • Únicament per l’òrgan delegant
 • Per qualsevol òrgan superior
 • Únicament pel superior jeràrquic immediat
 • A la Generalitat de Catalunya, exclusivament pel Conseller

Question 26

Question
La desconcentració
Answer
 • No suposa alteració de la competència ni dels elements determinants del seu exercici
 • No suposa alteració de la competència, sí dels elements determinants del seu exercici
 • Suposa alteració de la competència i dels elements determinants del seu exercici
 • Cap resposta és correcta

Question 27

Question
La suplència
Answer
 • No suposa alteració de la competència ni dels elements determinants del seu exercici
 • No suposa alteració de la competència, sí dels elements determinants del seu exercici
 • Suposa alteració de la competència i dels elements determinants del seu exercici
 • Cap resposta és correcta

Question 28

Question
A la desconcentració vertical, el destinatari
Answer
 • És un òrgan superior jeràrquic
 • És un òrgan inferior jeràrquic
 • És un òrgan perifèric
 • És un òrgan central

Question 29

Question
L’avocació s’ha de fer
Answer
 • Per una resolució administrativa que posarà fi al procediment i ha de ser motivada
 • Per una resolució administrativa que no posarà fi al procediment i no ha de ser motivada
 • Per un acord motivat
 • Per un acord que no cal motivar

Question 30

Question
És una potestat dels òrgans superiors
Answer
 • Donar ordres a l’òrgan inferior jeràrquic
 • Dirigir, amb caràcter general, les activitats dels òrgans jeràrquicament dependents mitjançant instruccions, circulars, i ordres de servei (art. 6.1 Llei 40/2015 –no esmenta les circulars-
 • Inspeccionar d’ofici o a instància dels interessats l’activitat dels òrgans inferiors i decidir, si escau, la imposició de sancions als titulars.
 • Totes les respostes són correctes

Question 31

Question
La delegació de competències
Answer
 • És irrevocable
 • És revocable, en qualsevol moment, per un superior jeràrquic de l’òrgan delegant
 • És revocable, en qualsevol moment, per l’òrgan delegant
 • Té una durada màxima de 6 mesos

Question 32

Question
L’encàrrec de gestió
Answer
 • Suposa cessió de la titularitat de la competència i dels elements substantius del seu exercici
 • Suposa cessió de la titularitat de la competència, però no dels elements substantius del seu exercici
 • No suposa cessió de la titularitat de la competència, però si dels elements substantius del seu exercici d. No suposa cessió de la titulari
 • No suposa cessió de la titularitat de la competència, ni dels elements substantius del seu exercici

Question 33

Question
La delegació de signatura s’ha de fer
Answer
 • En el titular d’un òrgan de la mateixa administració pública, encara que no sigui jeràrquicament dependent
 • En el titular d’un òrgan de la mateixa administració pública, o d’una altra, encara que no sigui jeràrquicament dependent
 • En el titular d’un òrgan o unitat administrativa que depengui de l’òrgan delegant
 • Cap resposta és correcta
Show full summary Hide full summary

Similar

Col·locació de pronoms darrere el verb
Àlex Lluch
Edat Antiga
Carles Garrido
El Agua
gabriel blanco
Prueba de entrada
Isaac Neciosup G
Repàs Humanisme
Victoria Binimelis
test de repaso.
Juliana Granados
Repàs del Dictat 3 "h" (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Dictat de repàs 2 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
EDAT MODERNA
montse alsius