Тест - "Една българка"

Вера Ценкова
Quiz by , created over 4 years ago

термини, детайли

1996
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 4 years ago
Паисиевата история 6г
Вера Ценкова
Литературни родове и жанрове
Вера Ценкова
Древнерусская литература
Русская Литература_9
Chemistry (C3)
Amy Lashkari
CUBAN MISSILE CRISIS
Olivia Andrews
Понятия - литература
Вера Ценкова
Литературни термини - 7 клас
Вера Ценкова
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Понятия - литература_5-1
Вера Ценкова
Литература
Вера Ценкова

Question 1

Question
Кой е манастирът, свързан с разказа "Една българка"?
Answer
 • Рилският манастир
 • Роженският манастир
 • Троянският манастир
 • Черепишкият манастир

Question 2

Question
Какво не изразява мотото на разказа: “Аферим, бабо, машаллах”?
Answer
 • Възхищение, изразено чрез възклицателно изречение макар и с турски думи.
 • Подкрепя идеята за похвалната постъпка на баба Илийца
 • Презрението на турчина към жената
 • Авторовото отношение към героинята, към което накрая се присъединява и читателят.

Question 3

Question
- експозиция - завръзка - кулминация - развръзка - епилог са елементи на:
Answer
 • сюжета
 • фабулата
 • композицията

Question 4

Question
Кое твърдение не е продължение на: "Експозицията на разказа "Една българка" ...
Answer
 • въвежда в основния конфликт
 • представя мотивацията на героинята
 • задава географски определено пространство
 • задава документално-фактологична рамка

Question 5

Question
В първата част на разказа не участва като герой:
Answer
 • Баба Илийца
 • лютибродчанките
 • Хаджи Асан ага
 • ладиярят
 • бунтовникът

Question 6

Question
Коя от следните теми не е основна за 1 глава на разказа "Една българка":
Answer
 • способността на българина да противодейства
 • унижението и страха
 • безпомощността пред жестокостта
 • проблемът за вярата

Question 7

Question
Как се нарича онова събитие в разказа, от което зависят всички останали епизоди?
Answer
 • експозиция
 • завръзка
 • ретроспекция
 • кулминация
 • развръзка

Question 8

Question
Ролята на ретроспекцията в разказа не е да...
Answer
 • поставя проблема за вярата
 • съсредоточава вниманието върху мотивацията на героинята
 • разкрива важния морален избор

Question 9

Question
Отношението на Илийца към четника не е разкрито чрез:
Answer
 • полупряка реч
 • диалог
 • определенията "някакъв", един от "ония", обръщението "синко"
 • портретна характеристика

Question 10

Question
Определенията: "Клетник - българин - християнин" са:
Answer
 • постоянни епитети
 • градация
 • неутрална лексика

Question 11

Question
Първа кулминация в разказа е:
Answer
 • четвъртата част - борбата на баба Илийца с кола
 • трета част - конфликтът между Илийца и отец Евтимий
 • пета част - героинята мисли, че внучето й е умряло
 • шеста част - самоубийството на четника

Question 12

Question
Втора /емоционална/ кулминация на текста е:
Answer
 • борбата на героинята с кола
 • мигът, в който баба Илийца разбира, че внучето й е умряло
 • убийството на Джамбалаза
 • откриването на трупа на самоубилия се четник

Question 13

Question
В следния откъс; "Планинските самотии спяха, дива тишина царуваше в природата, само реката си шумеше долу нейде в бездната." има:
Answer
 • хипербола, епитет, алегория
 • повторение, епитет, хипербола
 • епитет, метафора, олицетворение
 • сравнение, метафора, контраст

Question 14

Question
Какво изразно средство е употребено в цитата: "Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир."?
Answer
 • антитеза
 • градация
 • метафора
 • повторение

Question 15

Question
Какво не разкриват взаимоотношенията между калугера и Илийца?
Answer
 • сблъсък на два типа характери
 • сблъсък на два типа морал
 • противопоставяне на страха за самия себе си и дълга към нуждаещия се
 • разбирателство между вярващи християни

Question 16

Question
С какво не се налага на Илийца да се справя в четвърта част на разказа ?
Answer
 • с бързо настъпващото утро
 • с липсата на ладиаря
 • с турските заптиета
 • със заключената ладия

Question 17

Question
Довършете цитата: "И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси ..."
Answer
 • ако даде бог, четника
 • ако даде бог, себе си
 • ако даде бог, два живота
 • ако даде Богородица, момъка

Question 18

Question
Коя част на разказа изяснява съдбата на Ботевия четник?
Answer
 • втора
 • пета
 • шеста
 • епилогът

Question 19

Question
ИСТОРИЯТА, ВЛОЖЕНА В ЕПИЧЕСКА ТВОРБА И РАЗКАЗАНА КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ ЛИНЕЙНО ПРОТИЧАЩИ ВЪВ ВРЕМЕТО СЪБИТИЯ – ОТ НАЧАЛОТО КЪМ КРАЯ ИМ се нарича:
Answer
 • сюжет
 • фабула
 • композиция

Question 20

Question
ХОДЪТ НА ДЕЙСТВИЕТО, НАБОРЪТ ОТ СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ СЛУЧКИ, СЪСТАВЯЩИ ИСТОРИЯТА се нарича:
Answer
 • фабула
 • сюжет
 • композиция