Assistents social (27)

Albert Trebla
Quiz by Albert Trebla, updated more than 1 year ago
Albert Trebla
Created by Albert Trebla over 2 years ago
14
2

Description

Quiz on Assistents social (27), created by Albert Trebla on 04/21/2019.

Resource summary

Question 1

Question
L'import del complement de destinació del lloc de treball d'un funcionari es correspont amb
Answer
 • El grup de titulació en què es classifica el cos al qual pertany el funcionari
 • El grau de dedicació
 • L'especial dificultat tècnica del lloc de treball
 • El nivell del lloc de treball que s'ocupa, o amb el grau personal que es tingui consolidad si és superior

Question 2

Question
Qui termini estableix la Llei de procediment administratiu comú per esmenar sol·licituds presentades amb defectes
Answer
 • 10 dies
 • 5 dies
 • 1 mes
 • 20 dies

Question 3

Question
Segons la normativa catalana, les entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya es creen
Answer
 • Per llei del Parlament de Catalunya
 • Pel secretari general del departament al qual queda adscrit l'organisme autònom
 • Per decret del Govern
 • Per decret d'un conseller

Question 4

Question
En les seves relacions amb el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges
Answer
 • Ha de ser parlamentari autonòmic
 • Està jeràrquicament subordinat al Parlament, que el podrà cessar per majoria absoluta dels seus membres
 • Gaudeix d'independència en les seves funcions, tot i que el seu mandat coincideix amb el mandat parlamentari
 • Gaudeix d'independència i autonomia en les seves funcions, tot i que és escollit pel Parlament

Question 5

Question
A les administracions públiques, les propostes i els projectes de modernització cerquen implantar una nova cultura administrativa basada en
Answer
 • Una gestió orientada a la burocràcia i a la política
 • Una gestió orientada a l'eficàcia i a l'eficiència
 • Una gestió orientada a la jerarquia i a l'eficiència
 • Una gestió orientada a l'economia i a la política

Question 6

Question
Els informes emesos en el si d'un procediment administratiu són, excepte que una disposició estableixi el contrari
Answer
 • Vinculants
 • Facultatius i no vinculants
 • Preceptius
 • Aleatoris

Question 7

Question
Queden fora de l'àmbit de la Llei de contractes de les administracions públiques
Answer
 • Tots els contractes de subministraments
 • Els convenis de col·laboració entre l'Administració de l'Estat i l'Admnistració local
 • Els contractes de consultoria
 • Els contractes d'obres

Question 8

Question
Els procediments administratius per responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es poden iniciar
Answer
 • Al cap d'un any des que es coneix el fet que motiva la indemnització
 • Per acció pública
 • D'ofici o per reclamació dels interessats
 • Només a instància de la part afectada o dels seus successors

Question 9

Question
Els òrgans administratius
Answer
 • Són les unitats funcionals sense personalitat jurídica que tenen al seu càrrec la realització d'una sèrie de funcions i competències
 • Són les unitats territorials sense personalitat jurídica que tenen al seu càrrec la realització d'una sèrie de funcions i competències
 • Són les unitats funcionals amb personalitat jurídica que tenen al seu càrrec la realització d'una sèrie de funcions i competències
 • Són les unitats administratives amb personalitat jurídica que tenen al seu càrrec la realització d'una sèrie de funcions i competències

Question 10

Question
La reforma ordinària de l'Estatut de Catalunya
Answer
 • No requereix el referèndum positiu de l'electorat
 • Requereix sempre el referèndum positiu de la població
 • Requereix el referèndum de la població si la iniciativa de reforma l'ha tinguda el Govern
 • Requereix el referèndum de la població si la iniciativa de reforma l'ha tinguda el Parlament

Question 11

Question
Quina institució té el poder de la iniciativa normativa a la Unió Europea
Answer
 • El Consell
 • El Comité Econòmic i Social
 • La Comissió
 • El Parlament Europeu

Question 12

Question
Les subvencions atorgades per l'Administració pública són una mostra
Answer
 • D'activitat prestacionals de l'Adminstració
 • D'activitat de servei públic de l'Adminstració
 • D'activitat de foment de l'Adminstració
 • D'activitat de limitació de l'Adminstració

Question 13

Question
En quin ordre successiu intervenen els documents de suport comptable en el procediment de l'execució pressupostària
Answer
 • "A" - "D" - "OP"
 • "AD" - "P"
 • "A" - "AD" - "P"
 • "D" - "A" - "OP"

Question 14

Question
Els actes administratius produïts per silenci administratiu en procediments iniciats a instància de part produeixen efectes
Answer
 • Des de el moment en què se sol·licita el certificat acreditatiu del silenci
 • Al cap de sis mesos de la presentació de la sol·licitud
 • Des del moment en què se sol·licita el certificat d'acte presumpte
 • Des del venciment del termini màxim en el qual s'havia de notificar la resolució expresa sense que això s'hagi produït

Question 15

Question
El Tribunal Constitucional es compon de
Answer
 • 12 membres nomenats a proposta del Rei d'Espanya
 • 12 magistrats nomenats, 4 a proposta del Govern, 4 del Congrés dels Diputats, 2 del Senat i 2 del Consell General del Poder Judicial
 • 12 membres nomenats, 4 a proposta del Congrés dels Diputats, 4 del Senat, 2 del Govern i 2 del Consell General del Poder Judicial
 • 14 magistrats nomenats, 6 a proposta del Govern, 4 del Congrés i 4 del Senat

Question 16

Question
És possible delegar competències que s'exerceixen per delegació
Answer
 • Sí, amb autorització de l'òrgan delegant
 • Sí, en qualsevol cas
 • No, tret que ho autoritzi la llei
 • Sí, en un inferior jeràrquic

Question 17

Question
Les infraccions administratives
Answer
 • Han d'estar previstes per la llei
 • Poden estar previstes per la llei
 • Han d'estar previstes per llei orgànica
 • Poden estar previstes per reglament

Question 18

Question
Els grups parlamentaris al Parlament europeu es formen per
Answer
 • Ideologies
 • Estats membres
 • Edats dels parlamentaris
 • Data d'ingrés al Parlament europeu de cada parlamentari

Question 19

Question
Els drets dels ciutadans davant de l'Administració són els que els reconeixen
Answer
 • La Constitució i les lleis
 • La Constitució i les lleis administratives
 • La Constitució
 • La llei

Question 20

Question
Què és una intranet
Answer
 • Una xarxa regional d'internet
 • El mitjà pel qual els usuaris d'una empresa es connecten a Internet
 • Un servei de correu electrònic amb d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya
 • Un servei intern de comunicació i informació de les empreses i organitzacions

Question 21

Question
La Llei de contractes de les adminstracions públiques admet la contractació verbal
Answer
 • Sí, si es preveu en el plec de clàusules administratives
 • Sí, si es tracta de un contracte menor
 • En cap supòsit
 • Sí, quan el contracte tingui caràcter d'emergència

Question 22

Question
En l'adjudicació dels contractes adminstratius per subhasta és un factor determinant
Answer
 • El preu i la qualitat
 • El Termini d'execució o de lliurament
 • El preu
 • La consideració global dels avantatges per a l'Administració

Question 23

Question
Dins l'àmbit de la Unió Europea, les directrius o directives
Answer
 • Són normes de la Unió Europea sobre temes internacionals
 • Són normes de la Unió Europea que cal que despleguin els estats membres
 • Són normes aprovades pels estats membres de la Unió Europea, que estableixen unes directives d'actuació conjunta
 • Són les directives que aproven els governs dels estats membres per al desplegament del tret comunitari europeu

Question 24

Question
En el títol preliminar de l'Estatt d'autonomia, Catalunya s'identifica com a
Answer
 • Poble català
 • Autonomia
 • Nacionalitat
 • Nació

Question 25

Question
Segons la Constitució espanyola, els estatuts d'autonomia són
Answer
 • Normes jurídiques aprovades sempre unilateralment pels parlaments autonòmics
 • Les constitucions de les comunitats autònomes, per la qual cosa poden preveure normes contràries a la Constitució espanyola
 • La norma institucional bàsica de les comunitats autònomes
 • Un document polític de caràcter programàtic

Question 26

Question
El termini per a la interposició del recurs d'alçada serà
Answer
 • De tres mesos, si l'acte fos exprés
 • De dos mesos, a partir de la notificació de l'acte administratiu
 • De tres mesos, en tots els supòsits
 • D'un mes, si l'acte fos exprés

Question 27

Question
Amb caràcter general, a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els llocs de treball de cap de negociat, cap de secció i cap de servei es proveeixen pel sistema de
Answer
 • Concurs específic
 • Concurs general
 • Oposició
 • Lliure designació

Question 28

Question
La Generalitat de Catalunya sorgeix en un origen com a
Answer
 • Consell assessor del monarca
 • Òrgan encarregat de la impartició de la justícia
 • Delegació permanent de les Corts per tal de recaptar tributs
 • Unió de totes les institucions polítiques catalanes

Question 29

Question
Es pot reconèixer la compatibilitat als funcionaris públics per al desenvolupament d'activitats privades, si la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat no supera la jornada ordinària de l'Administració incrementada
Answer
 • D'un 65%
 • D'un 55%
 • D'un 50%
 • D'un 60%

Question 30

Question
La notificació dels actes administratius s'ha de tramitar en el termini de 10 dies a partir de la data en què es va dictar l'acte, i ha de contenir
Answer
 • El text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, l’òrgan davant del qual s’hauran de presentar i el termini per interposar-los
 • El text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via administrativa i l’expressió dels recursos que siguin procedents
 • Els fonaments de dret de la resolució i l'expressió dels recursos que siguin procedents
 • El text íntegre de la resolució, l’expressió dels recursos que siguin procedents, l’òrgan davant del qual s’hauran de presentar i el termini per interposar-los

Question 31

Question
La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya està formada
Answer
 • Per un representant de cada grup parlamentari i pel president de la Cambra
 • Per un representant de cada grup parlamentari
 • Per un representant de cada partit polític amb representació a la Cambra
 • Per un representant de cada partit polític amb representació a la Cambra i pel president de la Cambra

Question 32

Question
Quants anys, com a màxim, pot romandre un funcionari de l'Adminstració de la Generalitat de Catalunya en la situació d'exedència voluntària per interès particular
Answer
 • Dos anys
 • No hi ha límit establert
 • El mateix nombre d'anys en servei actiu que acrediti en el moment de demanar l'exedència
 • Quinze anys

Question 33

Question
El Senat es compon de senadors elegits
Answer
 • Només per les comunitats autònomes
 • Pel rei
 • Per sufragi universal i per les comunitats autònomes
 • Només per sufragi universal

Question 34

Question
Quin tipus de personal ocupa amb caràcter transitori llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i en virtut de nomenament subjecte al dret administratiu
Answer
 • Personal laboral temporal
 • Personal cedit per una empresa de treball temporal
 • Personal interí
 • Personal eventual

Question 35

Question
Una Administració pública té prohibit concedir subvencions
Answer
 • A projectes que ja estiguin subvencionats per altres administracions
 • A empreses públiques que gestionin un monopoli fiscal
 • A empreses que no es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries
 • A d'altres adminstracions públiques

Question 36

Question
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1932 va ser definitivament aprovat
Answer
 • Per la Diputació provincial de Catalunya
 • Per les Corts de la República
 • Pel poble català mitjançant referèndum
 • Pel Parlament de Catalunya

Question 37

Question
Els reglaments de la Comunitat Europea
Answer
 • Són directament aplicables mitjançant l'aprovació de nacionals de desplegament
 • Són aplicables a aquells que estats que expressament ho consenteixin
 • Són directament aplicables en tots els seus elements als estats membres
 • Desenvolupen una norma aprovada pel Parlament Europeu

Question 38

Question
Els serveis públics gestionats de forma indirecta són de titularitat
Answer
 • Pública
 • Pública o privada, indistintament
 • Privada
 • Mixta

Question 39

Question
Les competències en el procés pressupostari d'elaboració, aprovació, execució i control es distribueix entre
Answer
 • El Tribunal de Comptes i el poder legislatiu
 • El Tribunal de Comptes i el poder executiu
 • El poder judicial i el poder executiu
 • El poder executiu i el poder legislatiu

Question 40

Question
El control de la contitucionalitat de les lleis de Catalunya serà exercit
Answer
 • Pel Tribunal Suprem
 • Pel Tribunal Constitucional
 • Per les Corts Generals
 • Pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Question 41

Question
Qui aprova el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
Answer
 • El Govern de la Generalitat
 • El Parlament
 • El conseller d'Economia, Finances i Planificació
 • El conseller de cada departament

Question 42

Question
Segons l'article 124.1 de la Constitució, el Ministeri Fiscal té com a missió
Answer
 • Promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels ciutadans i de l'interès públic
 • Actuar d'ofici en defensa del Govern central
 • Perseguir els delictes en processos penals, exclusivament
 • Supervisar l'acció del Govern central

Question 43

Question
D'acord amb l'article 117 de la Cosntitució espanyola qui integra el poder judicial
Answer
 • Els jutges, magistrats i fiscals
 • Els jutges, magistrats, fiscals i procuradors
 • Els jutges i magistrats
 • Únicament els jutges

Question 44

Question
Un dels elements més innovadors del nou sistema polític implantat a Espanya a partir de la Constitució de 1978 ha estat
Answer
 • El reconeixement del dret a l'autonomia dels territoris que integren l'Estat
 • La divisió de l'Estat en ens locals
 • La divisió de l'Estat en provincies
 • La declaració de Madrid com a capital de l'Estat

Question 45

Question
El paper dels directius públics en una cultura de qualitat ha de tendir a
Answer
 • Ampliar el nombre d'efectius adscrits i gestionar amb eficiència i eficàcia
 • Consolidar l'estructura administrativa existent i gestionar amb eficiència i eficàcia
 • Consolidar l'estructura administrativa existent i ampliar el nombre d'efectius adscrits
 • Motivar la participació del personal adscrits i gestionar amb eficiència i eficàcia

Question 46

Question
Quin és l'element essencial de les entitats locals
Answer
 • El pluralisme polític
 • El seu territori
 • La seva homogeneïtat
 • Els regidors

Question 47

Question
L'aprovació de les lleis catalanes correspon
Answer
 • Al Parlament de Catalunya només si es tracta de matèries exclusives
 • Al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
 • Al Parlament de Catalunya
 • Al Parlament de Catalunya o al Govern, en funció de qui ha tingut la iniciativa legislativa

Question 48

Question
L'òrgan jurisdiccional superior del poder judicial és
Answer
 • El Tribunal Suprem
 • El Tribunal Superior de la Justícia de Madrid
 • El Tribunal Constitucional
 • El Consell General del Poder Judicial

Question 49

Question
El recurs potestatiu de reposició
Answer
 • S'interposarà davant el cap del servei corresponent
 • S'interposarà davant el mateix òrgan que va dictar l'acte
 • S'interposarà davant l'inspector de l'expedient corresponent
 • S'interposarà davant el superior jeràrquic de l'òrgan que va dictar l'acte

Question 50

Question
La llibertat de circulació de treballadorsdins de la Unió Europea es pot limitar
Answer
 • Per raons d'ordre públic, seguretat i salut públiques
 • Discrecionalment, quan la Comissió ho cregui convenient
 • Per voluntat dels governs dels estats membres
 • Discrecionalment, quan el Consell ho consideri oportú

Question 51

Question
Qui pot acordar la constitució de consorcis entre la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques
Answer
 • El conseller de la Presidència
 • El conseller competent en matèria d'organització administrativa
 • El conseller del departament al qual s'adscriurà el consorci
 • El Govern

Question 52

Question
La institució en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya és
Answer
 • Les Corts de Catalunya
 • El Parlament de Catalunya
 • La Generalitat de Catalunya
 • El Consell Consultiu

Question 53

Question
La manca de consideració d'un funcionari envers els administrats o el personal al servei de l'Administració en l'exercici de les seves funcions
Answer
 • Es considera falta molt greu
 • Es considera falta lleu
 • Es considera falta greu
 • No es considera falta

Question 54

Question
La gestió a través d'un organisme autònom és una forma de gestió
Answer
 • A través de concessió
 • Interessada
 • Directa
 • Indirecta

Question 55

Question
L'afiliació és l'obligació legal, en virtut de la qual les persones incloses al camp d'aplicació del sistema de seguretat social adquireixen la condició d'assegurat/ada. L'afiliació és una obligació legal de
Answer
 • El treballador
 • La Tresoreria Territorial
 • L'empresari
 • La Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals

Question 56

Question
Quin és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya
Answer
 • La Comissió Jurídica Assessora
 • El Consell Consultiu
 • El Consell de Govern
 • El Consell Tècnic

Question 57

Question
Les lleis òrganiques
Answer
 • Han de ser aprovades per majoria absoluta del Congrés de Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte
 • Han de ser aprovades per majoria absoluta del Congrés de Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte, i per l'assemblea legislativa autonòmica afectada, sempre que així ho decideixi el Senat
 • Han de ser aprovades per majoria absoluta del Congrés de Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte, i per l'assemblea legislativa autonòmica afectada
 • Han de ser aprovades per majoria absoluta del Congrés de Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte

Question 58

Question
El Parlament de Catalunya aprova els pressupostos anuals mitjançant
Answer
 • Una lleis extraordinaria
 • Un decret legislatiu
 • Una llei ordinària amb especialitats en la seva tramitació
 • Una llei orgànica

Question 59

Question
Amb caràcter general, les competències de la Generalitat de Catalunya es troben definides
Answer
 • Només a la Constitució i als reials decrets de traspassos
 • Només a la Constitució
 • Només a l'Estatut d'autonomia de Catalunya
 • A la Constitució i a l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Question 60

Question
El grau personal del funcionari públic s'adquireix normalment pel fet
Answer
 • D'haver prestat serveis efectius a una administració pública durant dos anys
 • D'haver estat ocupant en comissió de serveis durant dos anys un o més llocs del nivell corresponent
 • D'haver ocupat provisionalment durant tres anys un o més llocs de nivell corresponent
 • D'haver ocupat definitivament durant dos anys consecutius o tres anys amb interrupció un o més llocs de nivell corresponent

Question 61

Question
Els actes administratius dictats en exercici de postestats discrepcionals
Answer
 • Han de ser motivats, amb referència de fets i fonaments de dret
 • Han de ser motivats, amb referència de fonaments de dret
 • No han de ser motivats
 • No han de ser motivats si no esgoten la via administrativa

Question 62

Question
Els membres del Parlament Europeu són escollits
Answer
 • Entre els parlamentaris dels estats membres de la Unió Europea
 • Mitjançant elecció indirecta entre els diputats i els senadors de cada estat
 • Mitjançant designació directa pels governs dels estats membres
 • Mitjançant sufragi universal directe per tots els ciutadans de la Unió Europea

Question 63

Question
Quin és l'òrgan competent per nomenar els funcionaris interins dels departaments de la Generalitat de Catalunya
Answer
 • El conseller
 • El director de serveis
 • El secretari general
 • El director general de la Funció Pública

Question 64

Question
S'exclou de l'àmbit d'aplicació de la legislació sobre funció de la Generalitat de Catalunya el personal al servei
Answer
 • Del Consell Consultiu
 • De les corporacions locals situades en el territori de Catalunya
 • Del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges
 • De les universitat catalanes

Question 65

Question
Davant de quin òrgan es pot interposar el recurs d'alçada
Answer
 • Només davant de l'òrgan que va dictar l'acte impugnat
 • Davant de l'òrgan que va dictar l'acte o davant del seu superior jeràrquic
 • davant de l'òrgan judicial competent
 • Només davant de l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte impugnat

Question 66

Question
Quin dels càrrecs següents no és incompatible amb el fet de ser diputat del Parlament de Catalunya
Answer
 • Magistrat en actiu
 • Membre de les juntes electorals
 • Senador
 • Membre de la sindicatura de comptes

Question 67

Question
Són subjectes obligats a cotitzar al règim general de la Seguretat Social en concepte de contingències comunes
Answer
 • L'Estat a través dels pressupostos generals
 • Només els treballadors
 • Els empresaris i els treballadors
 • Només els empresaris

Question 68

Question
El Defensor del Poble és elegit
Answer
 • Pel Govern central
 • Pel Govern central d'acord amb el Consell d'Estat
 • Pel Congrés dels Diputats
 • Per les Corts Generals

Question 69

Question
D'acord amb la Constitució espanyola, com s'ha de regular l'estatut dels funcionaris públics
Answer
 • Per decret
 • Per conveni
 • Per llei
 • Per acord sindical

Question 70

Question
L'òrgan responsable del control financer de la Generalitat de Catalunya és
Answer
 • La Inspecció General de Serveis
 • La Sindicatura de Comptes
 • La Direcció General de Política Financera
 • La Intervenció de la Generalitat

Question 71

Question
El rei intervé en el procediment legislatiu
Answer
 • Únicament sancionant i promulgant les lleis
 • Iniciant directament aquest procediment en les Corts Generals
 • Iniciant aquest procediment a través del Govern central
 • Presentant esmenes durant la tramitació parlamentària de la llei i, posteriorment, sancionant i promulgant la llei

Question 72

Question
No poden formar part dels tribunals o òrgans tècnics de selecció de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Answer
 • Els funcionaris que han impartit cursos per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria
 • Els funcionaris que han participat en altres òrgans o tribunals de selecció de personal funcionari els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria
 • Els funcionaris que han accedit a l'Administració de la Generalitat en els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria
 • Els funcionaris que ocupen llocs de lliure designació
Show full summary Hide full summary

Similar

Essay Writing: My Essay Plan
Andrea Leyden
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
Biology B1
Kelsey Phillips
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
New GCSE Maths
Sarah Egan
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
mi mapa conceptual
alejandro rodriguez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
Maria Rosa Araya
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
CULTURAS ANCESTRALES ECUATORIANAS
Alejandra Ponce