AUXILIAR PI 2018

Tests Magda
Quiz by Tests Magda, updated more than 1 year ago
Tests Magda
Created by Tests Magda about 2 years ago
10
0

Description

AUXILIAR PI 2019 AUXILIAR (Exas C A I B) Quiz on AUXILIAR PI 2018, created by Tests Magda on 05/15/2019.

Resource summary

Question 1

Question
1) El complement de carrera retribueix...
Answer
 • la progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.
 • la progressió assolida del personal funcionari mitjançant l'adquisició i la consolidació del grau personal o per l'ocupació de llocs de treball de nivell superior.
 • el grau d'interès, iniciativa o esforç amb què el funcionari desenvolupa el treball o el rendiment o els resultats obtinguts en l'avaluació de l'acompliment.
 • l'especial dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació o la incompatibilitat que concorren en determinats llocs de treball, o les condicions especials en què s'exerciten les funcions.

Question 2

Question
2) Els documents presentats de manera presencial davant les administracions publiques:
Answer
 • podran ser digitalitzats.
 • hauran de ser rebutjats, perquè no es poden presentar documents de manera presencial.
 • no han de ser digitalitzats
 • han de ser digitalitzats per l'oficina d'assistència en matèria de registres en la qual s'hagin presentat per incorporar-los a l'expedient administratiu electrònic.

Question 3

Question
3) El president del Govern té potestat reglamentària:
Answer
 • Sí, als efectes d'aprovar la Llei pressupostària.
 • Sí, ia més és originària.
 • Sí, als efectes de crear els departaments ministerials.
 • No.

Question 4

Question
4) Com a regla general, i llevat que una disposició o el compliment de la resta dels terminis del procediment permeti o exigeixi un altre termini major o menor, els informes sol-licitats s'hauran d'emetre en el termini...
Answer
 • d'1 mes.
 • de 20 dies.
 • de 10 dies.
 • de 15 dies.

Question 5

Question
5) Perquè entrin en vigor i produeixin efectes jurídics, s'han de publicar en el diari oficial corresponent...
Answer
 • les lleis, les disposicions administratives, les resolucions i els convenis.
 • les normes amb rang de llei, els reglaments i els actes administratius.
 • les normes amb rang de llei, els reglaments i les disposicions administratives.
 • només les normes amb rang de llei.

Question 6

Question
6) Si la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears no està aprovada el dia 1 de gener...
Answer
 • es prorroga mitjançant decret del Govern de l'Estat.
 • es prorroga per ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts.
 • el Govern de les llles Balears l'ha d'aprovar per decret llei.
 • es prorroga automàticament la de l'any anterior.

Question 7

Question
7) La nova Llei balear 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, introdueix conceptes com el del "principi de representació equilibrada". Segons aquest text, en quins àmbits s'ha de reflectir aquest principi:
Answer
 • En el nomenament de les persones titulars dels òrgans directius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, en tots els tribunals i Òrgans de personal de l'Administració, així com en les comissions de valoració de mèrits per assolir determinats llocs de treball, i en els consells insulars i les entitats locals que hi estan vinculades o en són dependents.
 • En els consells insulars i les entitats locals que hi estan vinculades o que en són dependents.
 • En el nomenament de les persones titulars dels òrgans directius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, en tots els tribunals i òrgans de personal de l'Administració, així com en les comissions de valoració de mèrits per assolir determinats llocs de treball.
 • La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, introdueix aquest concepte, però no assenyala els àmbits en el quals s'ha de reflectir.

Question 8

Question
8) Segons l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu: comú de les administracions públiques, en els procediments iniciats a sol-licitud de l'interessat, les sol-licituds han de contenir el DNI de l'interessat:
Answer
 • Únicament quan es tracti de procediments que impliquin una resolució nombrosa d'una sèrie - de procediments.
 • Únicament en cas de sol-licituds adreçades a l'Administració de l'Estat.
 • No, atès que no es tracta d'un requisit imprescindible.
 • Sí, en tot cas.

Question 9

Question
9) L'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment podrà acordar un període d'informació pública...
Answer
 • quan ho imposi el superior jeràrquic.
 • quan la naturalesa de la resolució ho requereixi
 • quan la naturalesa del procediment ho requereixi.
 • quan així sigui imposat per la Constitució espanyola.

Question 10

Question
10) Els assentaments que es facin en el registre s'han d'anotar...
Answer
 • respectant l'ordre de reserva prèvia per al registre, i han d'indicar la data del dia en què es produeixin.
 • respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels documents, i han d'indicar la data del dia en què es produeixin.
 • en funció de l'assumpte, i han d'indicar les credencials de l'interessat.
 • en funció de l'assumpte, i han d'indicar la data del dia en què es produeixin.

Question 11

Question
11) Pel que fa a l'obligació de donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscs laborals,...
Answer
 • s'ha d'impartir fora de la jornada de treball.
 • és genèrica per a tots els treballadors de l'empresa.
 • sempre que sigui possible, s'ha d'impartir dins la jornada de treball.
 • es refereix exclusivament al moment de la contractació.

Question 12

Question
12) Respecte a l'adquisició de la condició de personal funcionari,...
Answer
 • es requereix la presa de possessió.
 • és suficient superar el procediment selectiu d'accés a l'ocupació pública.
 • la publicació del nomenament és opcional.
 • no ha de ser publicada.

Question 13

Question
13) Quant a l'obligació de vigilar periòdicament l'estat de salut dels treballadors...
Answer
 • és idèntica en tot tipus d'empreses
 • la vigilància es durà a terme tot i la disconformitat del treballador.
 • llevat de supòsits excepcionals, la vigilància només es pot dur a terme quan el treballador presta el seu consentiment.
 • és voluntària per a les empreses.

Question 14

Question
14) L'accés extraordinari a cossos, escales i especialitats de l'Administració autonòmica per integració...
Answer
 • s'efectua a través de les convocatòries d'accés a la Funció Pública.
 • es materialitza després de la convocatòria de proves especifiques o cursos selectius.
 • es produeix per la creació, modificació o supressió de cossos, escales o especialitats.
 • no suposa en cap cas processos de transferència o traspàs de mitjans personals.

Question 15

Question
15) El principi en virtut del qual l'acte emanat d'un òrgan administratiu no pot vulnerar una disposició reglamentària de caràcter general es denomina...
Answer
 • deslegalització reglamentària.
 • congelació del rang.
 • inderogabilitat singular dels reglaments.
 • reserva reglamentària.

Question 16

Question
16) Els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears suposen...
Answer
 • una autorització al Parlament perquè executi els crèdits pressupostaris.
 • una estimació aproximada de totes les despeses que es podran realitzar.
 • una autorització per realitzar despéses públiques i una estimació dels ingressos públics a recaptar.
 • una autorització per realitzar despeses públiques i una altra autorització per recaptar els ingressos públics.

Question 17

Question
17) L'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que sigui la forma d'iniciació. No obstant això, s'exceptuen d'aquesta obligació...
Answer
 • els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a l'Administració.
 • els casos de caducitat del procediment.
 • els casos de prescripció.
 • els casos de desistiment de ja sol-licitud per part de l'interessat.

Question 18

Question
18) Els actes de les administracions públiques subjectes al Dret administratiu...
Answer
 • es presumeixen vàlids només quan s'han notificat.
 • es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en la qual es dictin.
 • es presumeixen vàlids i produeixen efectes retroactius.
 • són sempre vàlids.

Question 19

Question
19) Les fases del procediment d'execució de les lleis de pressuposts són:..
Answer
 • autorització de la despesa, compromís de la despesa, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament.
 • iniciació, tramitació i resolució.
 • preparació, aprovació, execució i control.
 • compromís de la despesa, reconeixement de l'obligació i ordenació del pagament.

Question 20

Question
20) D'acord amb la Llei de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, els actes dels directors generais adoptaran ia forma...
Answer
 • de resolució.
 • de decret.
 • d'acord.
 • d'ordre.

Question 21

Question
21) Quan s'anul-la-un reglament, els actes dictats en aplicació seva...
Answer
 • subsisteixen únicament els actes ferms.
 • també s'anul:len, en qualsevol cas.
 • són nuls de ple dret.
 • subsisteixen en tot cas.

Question 22

Question
22) A quin concepte ens referim en parlar del conjunt ordenat de mesures, adoptàdes després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe2
Answer
 • Accions positives.
 • Empoderament de les dones.
 • Mainstreaming de gènere
 • Plans d'igualtat.

Question 23

Question
23) El sistema retributiu de l'Administració de la Comunitat Autònoma és regeix pel criteri seguent:...
Answer
 • garantia d'igualtat retributiva efectiva entre dones i homes.
 • retribució absolutament independent de l'entorn socioeconòmic de les llles Balears.
 • possibilitat que el personal funcionari sigui retribuit per conceptes diferents als establerts a la normativa vigent.
 • uniformitat retributiva amb independència de la responsabilitat i de les distintes condicions de treball de cada funcionari.

Question 24

Question
24) Segons la Llei 1/2004, de 28 desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, quina és la finalitat d'aquestes mesures
Answer
 • Concedir una tutela judicial als menors subjectes a tutela, guarda o custòdia de les dones víctimes de violència de gènere.
 • Prevenir, sancionar i erradicar aquesta violència contra les dones, els seus fills menors i els menors subjectes a la seva tutela, guarda o custòdia, víctimes d'aquesta violència.
 • Prevenir la violència contra les dones, els seus fills menors i els menors subjectes a la seva tutela, guarda o custòdia.
 • Prevenir, sancionar i erradicar la violència de gènere contra les dones.

Question 25

Question
25) El Compte General de la Comunitat Autònoma de les llles Balears...
Answer
 • ha de comprendre exclusivament les operacions de tresoreria i d'endeutament.
 • ha de comprendre totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l'exercici pressupostari.
 • s'ha de referir a totes les operacions econòmiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens locals de les llles Balears.
 • l'elabora el Govern de les llles Balears.

Question 26

Question
26) Senyalau la resposta correcta en relació amb els secretaris generals de les conselleries.
Answer
 • Són òrgans superiors encarregats d'aprovar el projecte de llei del pressupost.
 • Són òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis comuns i també de les funcions d'assessorament jurídic i suport tècnic.
 • Són òrgans superiors encarregats de la gestió dels serveis comuns i també de les funcions d'assessorament jurídic i suport tècnic.
 • Són òrgans superiors encarregats de prestar assistència tècnica i jurídica al president.

Question 27

Question
27) Quan pot l'instructor rebutjar les proves proposades pels interessats:
Answer
 • Només quan siguin improcedents, mitjançant acte de tràmit.
 • Només quan siguin improcedents, mitjançant providència.
 • Les proves han de ser sempre admeses.
 • Només quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant resolució motivada.

Question 28

Question
28) A partir de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, -norma estatal de caràcter bàsic en la major part del seu articulat- i mitjançant el posterior Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribució de competències, es crea la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública, entitat autonòmica específica que pot actuar amb autonomia i independència de criteri per oferir la solució més garantista i eficaç per a la ciutadania de les tlles Balears en aquesta matèria. Segons l'articulat del decret esmentat, quina és la composició d'aquesta comissió:
Answer
 • La Comissió és formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les llles alears, el càrrec dels quals serà nomenat de manera bianual mitjançant concurs públic.
 • La Comissió és formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les lles Balears, que seran designats per sorteig públic, i una persona que s'ocuparà de la secretaria, amb veu però sense vot.
 • La Comissió és formada per cinc membres del cos d'advocacia la Comunitat Autònoma de les llles Balears, un president elegit per sorteig públic i quatre vocals.
 • La Comissió és formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, que seran designats per sorteig públic. Per altra banda, es realitzarà un altre sorteig públic i amb totes les garanties per designar una persona més, que s'ocuparà de la secretaria, i que tindrà veu, però no podrà comptar amb vot.

Question 29

Question
29) Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen de conformitat amb el principi...
Answer
 • de protecció de dades.
 • d'economia de recursos.
 • de desconcentració.
 • d'interès tegitim.

Question 30

Question
30) El registre electrònic de cada Administració o organisme garantirà la constància, en cada assentament que es practiqui...
Answer
 • deixant constància de l'interessat i indicant les seves credencials.
 • d'un número i referència al contingut del document que es registra.
 • d'un número, data i hora de la seva presentació i identificació de l'interessat.
 • d'un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora de la seva presentació, identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o òrgan administratiu al qual s'adreça i, si escau, referència al contingut del document que es registra.

Question 31

Question
31) El personal funcionari de la CAIB pot disposar per assumptes propis fins a un màxim de...
Answer
 • quinze dies de permís l'any sense necessitat de justificació.
 • set dies de permís l'any sense necessitat de justificació.
 • set dies de permís l'any acreditant la justificació corresponent.
 • quinze dies de permís l'any acreditant la justificació corresponent.

Question 32

Question
32) El personal funcionari de carrera...
Answer
 • és el que s'incorpora a l'Administració de la CAIB mitjançant una relació professional de caràcter permanent, regulada estatutàriament i subjecta a Dret públic.
 • no pot prestar serveis a temps parcial.
 • presta els seus serveis de forma temporal per a la CAIB.
 • ocupa llocs de treball que encara no estan dotats pressupostàriament.

Question 33

Question
33) Els reglaments executius..
Answer
 • únicament en determinats casos necessiten informe preceptiu del Consell d'Estat o òrgan consultiu de la comunitat autònoma.
 • necessiten informe preceptiu i vinculant del Consell d'Estat o Òrgan consultiu de la comunitat autònoma.
 • únicament els reglaments independents necessiten informe preceptiu del Consell d'Estat o òrgan consultiu de la comunitat autònoma.
 • necessiten informe preceptiu del Consell d'Estat o òrgan consultiu de la comunitat autònoma.

Question 34

Question
34) La legislació europea en matèria d'igualtat de gènere distingeix entre discriminació directa i indirecta. Per exemple, una oferta d'ocupació exigeix a totes les persones sol-licitants que tinguin una altura mínima de 175 cm, podria pariar-se d'un cas de discriminació
Answer
 • No hi ha cap cas de tractament discriminatori en el supòsit narrat.
 • Determinades condicions a l'hora d'accedir a un lloc de treball són considerades discriminatòries, però en aquest cas, atès que es tracta d'un requisit físic per a una ocupació concreta, no es pot apreciar una situació discriminatòria en l'accés a l'ocupació.
 • Sí, es tractaria d'un cas de discriminació indirecta, degut al fet que seria molt major el nombre de dones que d'homes que es veiés afectat negativament per aquesta condició.
 • Sí, es tractaria d'un cas de discriminació directa, degut al fet que una persona és tractada de manera menys favorable, per motius de sexe, del que es tracta, s'ha tractat o es tractaria una altra persona en una situació semblant.

Question 35

Question
35) A què tenen dret aquells que presentin al-legacions en el tràmit d'informació pública:
Answer
 • No tenen cap dret en relació amb aquesta questió.
 • A obtenir de l'Administració una resposta raonada.
 • A obtenir de l'Administració una resposta afirmativa.
 • Al fet que l'Administració assumeixi les seves al-legacions, si aquestes són adequades.

Question 36

Question
36) El personal funcionari que hagi obtingut un lloc de treball mitjançant un sistema de provisió ordinària ha de romandre en aquest lloc un mínim...
Answer
 • de dos anys.
 • de tres anys.
 • de sis mesos.
 • d'un any.

Question 37

Question
37) La notificació que només contingui el text íntegre de la resolució, així com l'intent de notificació degudament acreditat,...
Answer
 • és suficient als simples efectes d'entendre complerta l'obligació de resoldre dins el termini màxim de durada dels procediments.
 • és suficient als simples efectes d'entendre complerta l'obligació de notificar dins el termini màxim de durada dels procediments.
 • és una notificació en tot cas defectuosa.
 • és suficient ja que comunica a l'interessat quins són els recursos procedents.

Question 38

Question
38) El personal funcionari que accedeixi pel sistema de promoció interna a altres cossos, escales o especialitats...
Answer
 • no necessita complir els requisits exigits per a l'accés al cos, l'escala o l'especialitat corresponent.
 • té preferència per cobrir els llocs vacants de la convocatòria respectiva sobre els aspirants que no provinguin d'aquest torn.
 • no ha d'acreditar cap tipus d'antiguitat en el cos, escala o categoria professional des de la qual promociona.
 • s'ha de mantenir en aquesta nova situació un mínim de cinc anys.

Question 39

Question
39) La creació d'un òrgan administratiu exigirà el compliment del requisit seguent:
Answer
 • concreció dels llocs de treball.
 • determinació de la seva dependència jeràrquica.
 • enumeració de les principals aplicacions pressupostàries necessàries per al seu funcionament.
 • indicació del caràcter de personal funcionari o taboral que hagi de tenir el seu titular.

Question 40

Question
40) En el contracte d'obres, s'entén per "obra"...
Answer
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé moble.
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció social, que tingui per objecte un bé moble.
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble.
 • el resultat d'un conjunt de treballs que tingui per objecte la realització pel concessionari d'una construcció així com la conservació i manteniment dels elements construits i en la qual la contraprestació a favor d'aquell consisteix, o bé únicament en el dret a explotar l'obra, o bé en aquest dret acompanyat del dret de percebre un preu.
Show full summary Hide full summary

Similar

Test de Auxiliar de Enfermeria para repaso
leyvamiri
Fichas para oposiciones de auxiliar de enfermería
leyvamiri
ENFERMERÍA HOSPITALARIA
celuzcabascango
tecnicas de auxiliar de enfermeria, anatomia
a Cruz
presente simple y presente continuo
Alejandra Garcia
TCAE - Test 007
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 014
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 001
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 003
José M. Santamaría Bo
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.
Manuel Muñoz
TCAE - Test 010
José M. Santamaría Bo