AUXILIAR TLL 2018

Tests Magda
Quiz by Tests Magda, updated more than 1 year ago
Tests Magda
Created by Tests Magda over 1 year ago
13
1

Description

AUXILIAR PI 2019 AUXILIAR (Exas C A I B) Quiz on AUXILIAR TLL 2018, created by Tests Magda on 05/16/2019.

Resource summary

Question 1

Question
1) El Servei de Prevenció de Riscs Laborals...
Answer
 • té com a finalitat promoure la millora de les condicions de treball i garantir un nivell eficaç de protecció de la seguretat i de la salut dels empleats públics davant els riscs que es deriven del treball
 • pot sancionar les empreses i administracions publiques que incompleixen la normativa en matèria de seguretat i salut.
 • es format pels delegats de prevenció.
 • depèn de la Conselleria de Treball

Question 2

Question
2) Indicau la resposta incorrecta: Les unitats administratives de l'Administració de la Comunitat Autònoma...
Answer
 • s'anomenen departaments, serveis, seccions i negociats.
 • tindran fa consideració d'òrgans administratius les unitats administratives que s'estructurin en dues o mes unitats de nivell inferior.
 • comprenen els llocs de treball vinculats funcionalment per raó de les seves comeses a un comandament superior comú.
 • es creen, modifiquen i suprimeixen a traves de les relacions de Ilocs de treball.

Question 3

Question
3) Respecte a l'adquisició de la condició de personal funcionari,...
Answer
 • es suficient superar el procediment selectiu d'accés a l'ocupació publica.
 • la publicació del nomenament es opcional.
 • es requereix la presa de possessió.
 • no ha de ser publicada.

Question 4

Question
4) Perquè entrin en vigor i produeixin efectes jurídics, s'han de publicar en el diari oficial corresponent...
Answer
 • les normes amb rang de llei, els reglaments i els actes administratius.
 • les normes amb rang de llei, els reglaments i fes disposicions administratives
 • les lleis, les disposicions administratives, les resolucions i els convenis.
 • només les normes amb rang de llei.

Question 5

Question
5) Quant a l’obligació de vigilar periòdicament l'estat de salut dels treballadors,.,.
Answer
 • es voluntària per a les empreses
 • la vigilància es dur a terme tot i la disconformitat del treballador.
 • llevat de supòsits excepcionals, la vigilància només es pot dur a terme quan el treballador presta el seu consentiment.
 • es idèntica en tot tipus d'empreses.

Question 6

Question
6) Indicau la resposta incorrecta: Pel que fa a les conselleries,...
Answer
 • es creen i extingeixen per decret del president de Govern.
 • per a l'exercici de |es seves funcions, s'estructuren en Secretaria General i direccions
 • els consellers, mitjançant ordre, desenvolupen la seva estructura orgànica bàsica.
 • la seva estructura orgànica bàsica s'aprova per decret del Consell del Govern.

Question 7

Question
8) D'acord amb la Llei de regim jurídic de I' Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els actes dels directors generals adoptaran la forma...
Answer
 • de decret.
 • d'ordre
 • d’acord
 • de resolució.

Question 8

Question
9) La relació existent entre una llei ordinària i una llei orgànica és de ...
Answer
 • competència, però únicament en el supòsit que la relació s'estableixi entre una llei ordinària dictada per l'òrgan legislatiu d'una comunitat Autònoma i una llei orgànica emanada de les Corts Generals.
 • competència, en qualsevol cas
 • jerarquia, en qualsevol cas.
 • jerarquia, però únicament en el supòsit que l'una i l' altra llei emanin del mateix òrgan legislatiu, sigui estatal o autonòmic.

Question 9

Question
10) Segons la Constitució, el govern i l’Administració dels municipis correspon...
Answer
 • als propis veïns
 • al batlle i al tinent de batlle.
 • a la Junta de Govern.
 • als ajuntaments respectius.

Question 10

Question
11) Qui té encomanada la funció de controlar la potestat reglamentaria?
Answer
 • Les Corts Generals.
 • El Tribunal Constitucional.
 • El president del Govern.
 • Els tribunals

Question 11

Question
12) Respecte del personal laboral fix,,..
Answer
 • te una relació regulada estatutàriament.
 • el seu contracte ha de ser a temps complet.
 • s'ha d'afirmar que és contractat en virtut d'un contracte de naturalesa laboral.
 • presta uns serveis que es caracteritzen per l' absència d'alienitat.

Question 12

Question
13) La rehabilitació de la condició de funcionari ...
Answer
 • es automàtica. No requereix la sol·licitud de la persona interessada.
 • es possible quan la relació funcionarial s'ha extingit com a conseqüència de jubilació per incapacitat permanent.
 • es possible en cas de separació del servei, encara que aquesta sigui ferma
 • no es possible en cas de pèrdua de la nacionalitat.

Question 13

Question
14) La Comissió Europea té la seu a...
Answer
 • Brussel·les i Estrasburg.
 • Estrasburg.
 • Luxemburg.
 • Brussel·les.

Question 14

Question
7) el president del Govern té potestat reglamentaria?
Answer
 • sí, als efectes d’aprovar la llei presupostària
 • si, als efectes de crear els departaments ministerials
 • no
 • si, i a més es originària

Question 15

Question
15) Segons la Constitució, correspon al rei presidir les reunions del Consell de Ministres:
Answer
 • quan es veig afectat el funcionament regular de les institucions.
 • quan s'hagi de decidir sobre la declaració o proposta d'algun dels estats excepcionals.
 • a l' efecte de ser informat dels assumptes d'Estat , quan ho consideri oportú petició del president del Govern.
 • quan s'hagi de resoldre algun dubte de fet o de dret sobre la institució de la Corona

Question 16

Question
16) Senyalau la resposta incorrecta: Segons la Constitució, correspon al rei...
Answer
 • posar fi a les funcions del president del Govern en els termes prevists a la Constitució.
 • ser informat dels assumptes d'Estat
 • presidir totes les sessions del Consell de Ministres.
 • convocar a referèndum en els casos prevists a la Constitució.

Question 17

Question
17) Quants Estats formen part actualment de la Unió Europea?
Answer
 • 28
 • 26
 • 25
 • 27

Question 18

Question
18) Segons la Constitució, el nomenament del president del Govern serrà referendat...
Answer
 • Del president del Govern en funcions.
 • Del president del Congres dels Diputats.
 • en la forma que determini el Reglament de les Corts Generals.
 • en la forma que estableixi el Consell de Ministres.

Question 19

Question
19) Els actes de les administracions públiques subjectes al Dret administratiu...
Answer
 • es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en la qual es dictin
 • són sempre vàlids.
 • es presumeixen vàlids i produeixen efectes retroactius.
 • 19) Els actes de les administracions públiques subjectes al Dret administratiu... XCa) es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en la qual es dictin Cb) són sempre vàlids. Cc) es presumeixen vàlids i produeixen efectes retroactius. (d) es presumeixen vàlids només quan s'han notificat.

Question 20

Question
20) Si no s'emet informe en el termini establert per realitzar-lo...
Answer
 • es podran seguir les actuacions excepte quan es tracti d'un informe facultatiu.
 • només es podran seguir les actuacions si es sol·licita novament l'informe.
 • no es podran seguir en cap cas les actuacions.
 • es podran seguir les actuacions excepte quan es tracti d'un informe preceptiu, en aquest cas es podrà suspendre el transcurs del termini màxim legal per resoldre el procediment,

Question 21

Question
21) Els membres del Consell General del Poder Judicial són nomenats per un període de …
Answer
 • cinc anys
 • sis anys
 • nou anys
 • set anys

Question 22

Question
22) El personal funcionari de la CAIB pot disposar per assumptes propis fins a un màxim de …
Answer
 • set dies de permís l’any sense necessitat de justificació
 • quinze dies de permís l’any acreditant la justificació corresponent
 • set dies de permís l'any acreditant la justificació corresponent.
 • quinze dies de permís l'any sense necessitat de justificació .

Question 23

Question
23) Segons la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els informes, llevat de disposició expressa en sentit contrari, han de ser...
Answer
 • preceptius i vinculants
 • facultatius i no vinculants.
 • preceptius i no vinculants.
 • facultatius i vinculants.

Question 24

Question
24) Senyalau la resposta correcta en relació amb els directors insulars de l'Administració General de l' Estat .
Answer
 • els directors insulars depenen jeràrquicament, en tot cas, del subdelegat del Govern
 • La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector public, determina que a cada arxipèlag hi haurà un sol director insular.
 • La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector public, determina que a cada illa hi haurà un director insular.
 • Reglamentàriament es determinaran les illes en les quals hi haurà un director insular.

Question 25

Question
25) Indicau la resposta incorrecta: En relació amb les funcions i l'estatut personal del president de les Illes 8alears, l'Estatut d'autonomia estableix que...
Answer
 • en cas d'absència o malaltia del president, exercirà la representació de les Illes Balears el president del Parlament.
 • la responsabilitat penal del president serà exigible en els mateixos termes que s'assenyalen per als diputats del Parlament de les Illes Balears.
 • el president nomena i separa els altres membres del Govern.
 • la forma d'elecció, l' estatut personal i les altres atribucions pròpies del president es determinaran per la Llei del Parlament, aprovada per majoria de dos terços.

Question 26

Question
26) El principi en virtut del qual l'acte emanat d'un Òrgan administratiu no pot vulnerar una disposició reglamentària de caràcter general es denomina...
Answer
 • reserva reglamentaria.
 • inderogabilitat singular dels reglaments.
 • congelació del rang.
 • deslegalització reglamentaria.

Question 27

Question
27) En els cases en els quals es preveu la intervenció de les Corts Generals en la iniciativa autonòmica (article 144 de la Constitució), s'exigeix que aquesta intervenció es formalitzi mitjançant ...
Answer
 • llei d'harmonització.
 • llei de delegació.
 • llei ordinària.
 • llei orgànica.

Question 28

Question
28) Quant a les matèries en les quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva,
Answer
 • són estrictament les enumerades a l' article 30 de l'Estatut d'autonomia.
 • els consells insulars no poden exercir la potestat reglamentària,
 • la funció executiva correspon únicament al Govern de la Comunitat Autònoma.
 • la potestat legislativa correspon al Parlament de les illes Balears, sens perjudici de les competències atribuïdes a I' Estat en la Constitució .

Question 29

Question
29) La llei per la qual l’Estat pot transferir o delegar en les comunitats autònomes facultats corresponents en matèria de titularitat que per la seva pròpia naturalesa siguin susceptibles de transferència o delegació...
Answer
 • es una llei ordinària.
 • únicament permet atribuir a les comunitats autònomes la facultat de dictar lleis.
 • ha de contenir, exclusivament, els principis, bases i directrius que limiten l' actuació dels parlaments autonòmics.
 • es una llei orgànica.

Question 30

Question
30) Segons l'Acord del Consell de Govern, de 8 de Juliol de 2016, pel qual s'aprova el II Pla d'igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat de les illes Balears, quin dels objectius següents s'emmarca en l'eix 1 Cultura d'igualtat i empoderament de les domes?
Answer
 • Aconseguir l'accés i la promoció en igualtat entre els dos sexes.
 • Millorar la coordinació amb els responsables d'igualtat .
 • Promoure la coresponsabilitat familiar .
 • Integrar la perspectiva de genere en la normativa i en la gestió dels recursos humans.

Question 31

Question
31) Els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les files Balears suposen...
Answer
 • una autorització per realitzar despeses publiques i una estimació dels ingressos públics a recaptar.
 • Una autorització per realitzar despeses públiques i una altra autorització per recaptar els ingresses públics
 • Una autorització al Parlament perquè executi els crèdits pressupostaris.
 • Una estimació aproximada de totes les despeses que es podran realitzar.

Question 32

Question
32) Les entitats de Dret públic dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que integren l'Administració instrumental, estan sotmeses a la llei de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma..,.
Answer
 • quan actuen en exercici de potestats reglamentaries.
 • quan actuen en exercici de potestats administratives.
 • quan actuen en exercici de potestats reglamentàries i sancionadores.
 • en cap cas, ja que tenen un regim especial.

Question 33

Question
33) Segons la Constitució, tothom ha de contribuir al sosteniment de les despeses públiques de conformitat amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari inspirat en els principis,,.
Answer
 • d'eficiència i economia
 • de coordinació i cooperació.
 • d'igualtat i progressivitat
 • d'eficàcia i jerarquia.

Question 34

Question
34) La realització d'estudis sobre matèries directament relacionades amb les funcions que exerceixen els funcionaris...
Answer
 • dona dret a una llicencia no condicionada a les necessitats del servei.
 • dona dret a una llicència condicionada a les necessitats del servei
 • dona dret a una llicencia d'una hora diària.
 • no dona dret a cap llicencia.

Question 35

Question
35) Segons l'article 1.1 de la Constitució, Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic, entre altres,...
Answer
 • la igualtat
 • un ordre econòmic just.
 • la seguretat individual i col·lectiva.
 • la convivència democràtica.

Question 36

Question
36) La competència per a l'adopció de disposicions de caràcter general...
Answer
 • no podrà ser objecte de delegació en cap cas.
 • podrà ser objecte de delegació si aquestes disposicions són de contingut organitzatiu.
 • haurà de ser objecte de delegació en els supòsits d'urgent i extraordinària necessitat, prèvia autorització per part del superior jeràrquic de l'òrgan titular de la competència.
 • podrà ser objecte de delegació en aquells supòsits prevists per la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic

Question 37

Question
37) Els actes administratius poden tenir eficàcia retroactiva..
Answer
 • en tot cas.
 • en cap cas.
 • quan es dictin en substitució d'actes anul·lats.
 • quan es dictin en substitució d'actes anul·lables.

Question 38

Question
38) Els procediments sancionadors es poden iniciar d'ofici per denúncia?
Answer
 • En cap cas.
 • No, perquè els procediments sancionadors només es poden iniciar d'ofici per acord de l'òrgan competent o a petició raonada d'altres òrgans
 • No, perquè la denuncia d'una infracció implica que el procediment s'inicia a sol·licitud de persona interessada
 • Sí, perque un procediment es pot iniciar d'ofici per denúncia d'una presumpta infracció.

Question 39

Question
39) En el cas d’una reforma constitucional seguida per la via de l' article 167 de la Constitució, el referèndum de ratificació tindrà lloc quan així ho sol·licitin ...
Answer
 • dues terceres parts dels membres de qualsevol de les cambres.
 • dos terços del Congrés dels Diputats o la majoria absoluta del Senat.
 • tres cinquenes parts dels membres de qualsevol de les cambres.
 • una desena part dels membres de qualsevol de les cambres.

Question 40

Question
40) Indicau la resposta incorrecta: els consells insulars...
Answer
 • són les institucions de govern de cada una de les illes.
 • són, juntament amb els municipis, les entitats en les quals s'articula l'organització territorial de la Comunitat Autònoma.
 • són institucions de la Comunitat Autònoma.
 • gaudeixen d'autonomia constitucionalment garantida.

Question 41

Question
41) Segons la Constitució, la justícia s'administra en nom...
Answer
 • del rei.
 • del president del Tribunal Suprem
 • del Tribunal Suprem.
 • del poder judicial.

Question 42

Question
42) Els documents que els interessats dirigeixin als Òrgans de les administracions públiques es podran presentar:
Answer
 • en el registre electrònic dels parlaments autonòmics.
 • en el registre electrònic de l'Administració o organisme al qual s'adrecin
 • en el registre electrònic de l'ajuntament en el qual s'estigui empadronat.
 • en el registre electrònic de les Corts Generals.

Question 43

Question
43) Senyalau la resposta incorrecta: Segons la Constitució, les reunions de parlamentaris que tinguin lloc sense convocatòria reglamentaria...
Answer
 • no podran tenir els seus privilegis.
 • no vincularan les cambres.
 • no podran exercir les seves funciones.
 • podran adoptar acords.

Question 44

Question
44) Al Parlament de les Illes Balears, li correspon aprovar mitjançant llei...
Answer
 • les bestretes de tresoreria.
 • els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit.
 • l'execució dels pressuposts.
 • el Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Question 45

Question
45) Indicau la resposta incorrecta: Correspon als directors generals...
Answer
 • proposar at conseller la resolució dels assumptes que afectin les àrees de la seva competència
 • elaborar els programes d'actuació específics de la seva direcció general.
 • prestar assistència jurídica al conseller per a l' exercici de la seva potestat normativa.
 • impulsar propostes normatives en les matèries de la seva direcció general.

Question 46

Question
46) Com defineix la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW) el concepte de "discriminació contra la dona"?
Answer
 • Aquells supòsits en els quals els homes tracten de manera discriminatòria les dones pel fet de ser-ho.
 • Tota exclusió de les dones pel que fa als drets humans i llibertats fonamentals a les esferes política i econòmica
 • Aquelles restriccions de drets i llibertats fonamentals sobre les dones en l'àmbit jurídic.
 • Tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tengui per objecte o resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudiment o exercici per part de les dones, independents del seu estat civil, sobre la base de la Igualtat de l’home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en fes esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.

Question 47

Question
47) Segons la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, tots els actes i omissions del Govern estan sotmesos al control polític...
Answer
 • davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • de les Corts Generals.
 • davant el Tribunal Constitucional
 • exclusivament del Congres dels Diputats

Question 48

Question
48) Quan, intentada per segona vegada la notificació d’una actuació administrativa, aquella no s'hagi pogut practicar...
Answer
 • no es tindrà per efectuat el tràmit i aquest es repetira una sola vegada mes i en una hora distinta dins els tres dies següents.
 • el tramit es repetirà una sola vegada mes i en una hora distinta dins els tres dies següents, però es multarà addicionalment l'interessat per rebutjar el primer intent de notificació.
 • simplement es farà constar a l'expedient.
 • la notificació es realitzara mitjançant un anunci publicat at BOE.

Question 49

Question
49) Els assentaments que es facin en el registre s'han d'anotar....
Answer
 • respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels documents, i han d'indicar la data del dia en què es produeixin.
 • en funció de l'assumpte, i han d'indicar la data del dia en que es produeixin.
 • en funció de l'assumpte, i han d'indicar les credencials de l'interessat.
 • respectant l'ordre de reserva prèvia per al registre, i han d'indicar la data del dia en que es produeixin.

Question 50

Question
50) Indicau la resposta incorrecta: Pel que fa referencia a la qüestió de confiança del president de la Comunitat Autònoma davant el Parlament de les Illes Balears...
Answer
 • Si el Parlament nega la confiança al president, aquest presentara la dimissió davant la Cambra s'ha d'elegir un nou president.
 • perquè la confiança es consideri atorgada, haurà de votar-hi a favor la majoria simple del Parlament.
 • el plantejament de la qüestió es una potestat exclusiva del president, però aquest pot decidir sotmetre-la a la deliberació prèvia del Consell de Govern.
 • la pèrdua de la qüestió de confiança plantejada determina el cessament del president i de la resta del Govern.

Question 51

Question
51) El personal funcionari te sempre dret a percebre...
Answer
 • dietes
 • la indemnització per residencia.
 • un plus per transport.
 • tres pagues extraordinàries l'any.

Question 52

Question
52) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit constitueixin excepcions al principi...
Answer
 • d'especialitat.
 • d'anualitat.
 • de generalitat.
 • d'universalitat.

Question 53

Question
53) No poden ser candidats en les eleccions generals.,.
Answer
 • els membres del Govern
 • els membres de les juntes electorals.
 • els magistrats, jutges i fiscals que no estiguin en actiu.
 • els militars que no estiguin en actiu

Question 54

Question
54) A partir de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern, - norma estatal de caràcter bàsic en la major part del seu articulat- i mitjançant el posterior Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribució de competències, es crea la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica, entitat autonòmica específica que pot actuar amb autonomia i independència de criteri per oferir la solució més garantista i eficaç per a la ciutadania de les Illes Balears en aquesta matèria. Segons l'articulat del decret esmentat, quina és la composició d'aquesta comissió?
Answer
 • La Comissió es formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el càrrec dels quals serà nomenat de manera bianual mitjançant concurs public.
 • La Comissió es formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, que seran designats per sorteig públic, i una persona que s'ocupara de la secretaria, amb veu però sense vot.
 • La Comissió és formada per cinc membres dei cos d'advocacia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un president elegit per sorteig public i quatre vocals.
 • La Comissió és formada per tres membres del cos d'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que seran designats per sorteig public. Per altra banda, es realitzara un altre sorteig públic i amb totes les garanties per designar una persona més, que s'ocupara de la secretaria, i que tindrà veu, però no podrà comptar amb vot.

Question 55

Question
55) En el contracte d'obres, s'entén per "obra"...
Answer
 • el resultat d'un conjunt de treballs que tingui per objecte la realització pel concessionari d'una construcció així com la conservació i manteniment dels elements construïts i en la qual la contraprestació a favor d'aquell consisteix, o bé únicament en el dret a explotar l'obra, o be en aquest dret acompanyat del dret de percebre un preu
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinat a complir per si mateix Una funció econ6mica o tècnica, Que tingui per objecte un be immoble.
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyera civil, destinat a complir per si mateix una funció social, que tingui per objecte un be moble.
 • el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinat a complir per sinmateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé moble.

Question 56

Question
56) L'òrgan al qual correspongui la resolució del procediment podrà acordar un període d'informació publica,..
Answer
 • quan així sigui imposat per la Constitució espanyola.
 • quan la naturalesa del procediment ho requereixi
 • quan fa naturalesa de la resolució ho requereixi
 • quan ho impost el superior jeràrquic.

Question 57

Question
57) La resolució de l'administració que posa fi al procediment i decideix sobre la qüestió plantejada …
Answer
 • ha de decidir totes les qüestions plantejades pels interessats i totes aquelles altres que es puguin derivar del procediment
 • ha de resoldre únicament i exclusivament aquelles qüestions que siguin necessàries per donar satisfacció a l'interès general.
 • ha de resoldre totes aquelles qüestions que es puguin derivar del procediment, però no necessàriament totes aquelles plantejades pels interessats.
 • ha de resoldre, únicament i exclusivament, totes les qüestions plantejades pels interessats.

Question 58

Question
58) Segons la Constitució, les dues cambres (Congres i Senat) conjuntament podran,..
Answer
 • plantejar una qüestió de confiança.
 • declarar algun dels estats excepcionals.
 • nomenar comissions d’investigació.
 • plantejar una moció de censura.

Question 59

Question
59) En els casos de responsabilitat criminal dels membres del Govern, l'acusació per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat només es podrà plantejar per iniciativa de...
Answer
 • la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les cambres.
 • la majoria dels membres de les dues cambres.
 • la quarta part dels membres del Congres.
 • la majoria dels membres de qualsevol de les cambres

Question 60

Question
60) Segons l'Acord del Consell de Govern, de 8 de Juliol de 2016, pel qual s'aprova el II Pla d'igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears, l'objectiu 2.2. eliminar les desigualtats per raó de sexe en matèria retributiva, es trobaria incorporat en l'eix temàtic ...
Answer
 • Accés, promoció i condicions de treball.
 • Mesures instrumentals complementàries.
 • Cultura d'igualtat i empoderament de les dones.
 • Conciliació i coresponsabilitat.

Question 61

Question
61) El càrrec de membre d'un consell insular no és incompatible amb el càrrec de...
Answer
 • senador de la Comunitat Autònoma.
 • president de les Illes Balears.
 • membre del Govern de les Illes Balears.
 • diputat del Parlament de les mes Balears.

Question 62

Question
62) Pel que fa a l'obligació de donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscs laborals,...
Answer
 • es refereix exclusivament al moment de la contractació
 • s'ha d'impartir fora de la jornada de treball.
 • es genèrica per a tots els treballadors de l'empresa.
 • sempre que sigui possible, s'ha d'impartir dins la jornada de treball.

Question 63

Question
63) El personal funcionari al servei de l'Administració de la CAIB està obligat a...
Answer
 • complir les ordres sense possibilitat de formular suggeriments per millorar l'execució de les tasques encomanades
 • residir a la localitat on treballa.
 • executar ordinàriament tasques fora de la jornada ordinària
 • complir amb exactitud la jornada i l'horari de treball establerts.

Question 64

Question
64) El personal funcionari que mai obtingut un lloc de treball mitjançant un sistema de provisió ordinària ha de romandre en aquest lloc un mínim...
Answer
 • de dos anys.
 • de sis mesos.
 • de tres anys.
 • d' un any.

Question 65

Question
65) En el cas que l’estat transfereixi o delegui a les comunitats autònomes facultats corresponents a matèria de titularitat estatal que per la seva pròpia naturalesa siguin susceptibles de transferència o delegació, la llei preveurà en cada cas la corresponent transferència de mitjans...
Answer
 • de producció.
 • financers.
 • de coordinació.
 • personals.

Question 66

Question
66) Quan es proposàs la revisió total de la Constitució, després de l’aprovació del principi de reforma per la majoria establerta a la Constitució,...
Answer
 • es considerara aprovada la reforma constitucional
 • s'ha de realitzar una nova votació per les mateixes cambres, quaranta-vuit bores després de l'anterior.
 • s'han de dissoldre immediatament les Certs.
 • la iniciativa es podrà sotmetre a referèndum consultiu

Question 67

Question
67) En el cas que el president del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, plantegi una qüestió de confiança, la confiança s'entendrà atorgada quan hi voti a favor:
Answer
 • Una desena part dels membres de qualsevol de les dues cambres
 • la majoria simple dels diputats.
 • una cinquena part dels membres de qualsevol de les dues cambres.
 • la majoria simple dels membres de qualsevol de les dues cambres

Question 68

Question
68) Segons la Constitució, la justícia serà gratuïta ...
Answer
 • en tot cas, respecte dels qui acreditin insuficiència de recursos per litigar.
 • només quan ho autoritzi el Ministeri Fiscal,
 • només quan el jutge ho decideixi lliurement.
 • sempre.

Question 69

Question
69) La Comunitat Autònoma articula la seva organització territorial en.-.-
Answer
 • files i municipis.
 • consells insulars i ajuntaments,
 • les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera i les illes menors adjacents
 • Parlament, Govern, president de la Comunitat Autònoma i consells insulars.

Question 70

Question
70) Segons la constitució,el Govern està format, entre altres:
Answer
 • pels secretaris d’Estat
 • pel director del Gabinet de la Presidència del Govern
 • pels vicepresidents, si escau
 • pels subsecretaris

Question 71

Question
71) Senyalau l' opció incorrecta: Correspon al president del Govern...
Answer
 • representar el Govern
 • determinar les directrius de la política interior i exterior.
 • dirigir la política de defensa.
 • declarar els estats d’alarma i d'excepció.

Question 72

Question
72) Segons la Constitució, les Corts Generals...
Answer
 • són unicamerals.
 • representen els pobles que integren l'Estat espanyol.
 • dirigeixen la política interior i exterior.
 • són inviolables.

Question 73

Question
73) En el cas de l’exercici de la iniciativa autonòmica mitjançant el règim especial (article 151 de la Constitució), aquesta iniciativa ha de ser ratificada...
Answer
 • mitjançant referèndum.
 • pel Congres dels Diputats.
 • per les Corts Generals.
 • pel Govern de la Nació.

Question 74

Question
74) No te iniciativa per a la reforma de l'Estatut d'autonomia de les llles Balears...
Answer
 • les Corts Generals
 • el Govern de la Comunitat Autònoma.
 • el Parlament de les illes Balears.
 • el Govern de l'Estat.

Question 75

Question
75) Segons l'Estatut d'autonomia, les regles de funcionament i el regim jurídic de l'actuació dels consells insulars i dels seus Òrgans són determinats.,.
Answer
 • pel Reglament de règim intern dels consells insulars corresponents.
 • per la legislació bàsica de l'Estat i la Llei de consells insulars.
 • exclusivament per la Constitució i el propi Estatut d'autonomia. exclusivament a la legislació bàsica de l'Estat.
 • exclusivament a la legislació bàsica de l'Estat.

Question 76

Question
76) indicau la resposta incorrecta: De conformitat amb l’Estatut d'autonomia, els consells insulars...
Answer
 • poden exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears.
 • són institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • exerceixen la potestat reglamentaria en les competències que els són atribuïdes com a pròpies.
 • poden exercir la iniciativa per a la reforma de l'Estatut d'autonomia.

Question 77

Question
77) El Tribunal Constitucional 6s competent per con6ixer del recurs d'empara per violació dels drets i llibertats reconeguts...
Answer
 • a qualsevol article de la Constitució.
 • al capítol segon de la Constitució, dedicat als drets i llibertats.
 • al títol primer de la Constitució, dedicat als drets i deures fonamentals.
 • a l’article 14, a la secció primera del capítol segon del títol primer i a l' article 30. 2 de la Constitució .

Question 78

Question
78) El Tribunal de Justícia de fa Unió Europea te la seu a...
Answer
 • Estrasburg.
 • Brussel·les i Estrasburg.
 • Luxemburg.
 • Brussel·les.

Question 79

Question
79) El registre electrònic de cada Administració o organisme garantirà la constància, en cada assentament que es practiqui,...
Answer
 • d' un numero, epígraf expressiu de la Sena naturalesa, data i hora de la seva presentació, identificació de l’interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o òrgan administratiu al qual s'adreça i, si escau, referència al contingut del document que es registra
 • d’un numero, data i hora de la seva presentació i identificació de l’interessat.
 • d'un numero i referencia al contingut del document que es registra.
 • deixant constància de l'interessat i indicant les seves credencials

Question 80

Question
80) Indicau la resposta incorrecta: Pel que fa referència al funcionament del Parlament de les Illes Balears, l'Estatut d'autonomia estableix que...
Answer
 • el Parlament establirà el seu propi reglament, l' aprovació i reforma del qual requerir a la majoria absoluta dels diputats.
 • el Parlament es reunira durant nou mesos l’any, en dos períodes de sessions compresos entre setembre i desembre, el primer, i entre febrer i juny, el segon.
 • el Parlament es reunira en sessió extraordinària a petició del Govern o per acord de la Diputació Permanent o del Ple.
 • el Parlament funcionara en Ple i en comissions.
Show full summary Hide full summary

Similar

Fichas para oposiciones de auxiliar de enfermería
leyvamiri
Test de Auxiliar de Enfermeria para repaso
leyvamiri
ENFERMERÍA HOSPITALARIA
celuzcabascango
tecnicas de auxiliar de enfermeria, anatomia
a Cruz
presente simple y presente continuo
Alejandra Garcia
TCAE - Test 007
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 014
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 001
José M. Santamaría Bo
TCAE - Test 003
José M. Santamaría Bo
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.
Manuel Muñoz
TCAE - Test 010
José M. Santamaría Bo