Java testové otázky 40 - 60

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
201
4

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 40 - 60, created by Petr Klepetko on 06/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
41. U kterých z následujících zápisů ohlásí překladač chybu? Předchází deklarace float abc = 5
Answer
 • if (abc=5.37)
 • if (<4.3)
 • if ((int) 4)
 • if (abc <= 4L)

Question 2

Question
44. Uvnitř jedné třídy se mohou shodně jmenovat:
Answer
 • lokální proměnná a datový atribut instance
 • formální parametr metody a datový atribut instance
 • datový atribut instance a metoda instance
 • formální parametr metody a lokální proměnná metody

Question 3

Question
45. V Javě může identifikátor začínat:
Answer
 • Podtržítkem
 • Písmenem
 • Mezerou
 • Zavináčem @
 • Ampersandem &
 • Číslicí

Question 4

Question
47. Vyberte pravdivá tvrzení o objektech a abstraktních datových typech
Answer
 • Třídy v objektových programovacích jazycích jsou příklady abstraktního datového typu.
 • Abstraktní datový typ (ADT) umožňuje ukrývat implementaci.
 • V programu lze deklarovat a inicializovat proměnné abstraktního datového typu.
 • Při deklaraci abstraktního datového typu (ADT) může programátor definovat operace(metody, funkce) pro tento typ.
 • Při deklaraci abstraktního datového typu lze použít dědičnost a to i v případě, že se nejedná o třídu v OOP jazycích.

Question 5

Question
48. Vyberte pravdivá tvrzení o jednotkovém testování pomocí Junit
Answer
 • Dle konvencí by jméno testovací třídy mělo tvořit jméno testové třídy a slovo Test
 • Pro porovnání očekávané hodnoty se skutečnou návratovou hodnotou se v testech nejčastěji používá metoda assertEquals.
 • S pomocí Junit se většinou testuje veřejné rozhraní (API) třídy
 • Dle konvencí by jméno testovací metody mělo začínat slovem test
 • Pomocí Junit testů lze přímo otestovat privátní metody testované třídy

Question 6

Question
49. Vyberte pravdivá tvrzení o vedlejších efektech metody (výrazu):
Answer
 • Vedlejší efekt metody (výrazu) označuje situaci, kdy metoda (či výraz) mění i jiný stav (proměnnou) procesu, než je návratová hodnota.
 • Metody bez vedlejších efektů jsou čitelnější, neboť při pochopení významu se nemusí brát v úvahu další proměnné mimo metodu.
 • Operátor ++ v Javě je příkladem operátoru s vedlejším efektem - vrací návratovou hodnotu a současně zvyšuje hodnotu příslušné proměnné.
 • Metody bez vedlejších efektů deklarované uvnitř třídy nemění hodnotu datových atributů instance této třídy.
 • Pokud by metody met1 a met2 v následující ukázce byly bez vedlejších efektů, tak nezávisí na pořadí volání následujících dvou příkazů: int a = met1(prom1); int b =met2(prom2);

Question 7

Question
50. Vyberte pravdivé výroky o jazyce Prolog:
Answer
 • Databáze v pojetí Prologu je seznam fakt a pravidel
 • Fakta v Prologu popisují vlastnosti objektů a vztahy mezi objekty
 • Pravidla umožňují ze stávajících fakt odvozovat další fakta
 • Prolog podporuje cykly i v rekurzi
 • V Prologu jsou všechny proměnné stejného typu // Jak se to vezme, spíš ne

Question 8

Question
51. Vyberte správnou verzi hlavičky metody, která se musí ve třídě nadeklarovat pro spuštění
Answer
 • Public static void main (String [ ] cokoliv)
 • Java aplikace z příkazové řádky:
 • Static void main (String [ ] ars)
 • Public static void start (String [ ] parametry)
 • Public static void main (String args)

Question 9

Question
52. Výjimky dělíme na:
Answer
 • Kontrolované x nekontrolované
 • aplikační x programové x systémové
 • ošetřené x neošetřené
 • nepoužíváme žádné z uvedených dělení

Question 10

Question
53. Z konstruktoru lze volat
Answer
 • jiný konstruktor téže třídy
 • konstruktor předka
 • statickou metodu téže třídy
 • konstruktor potomka

Question 11

Question
54. Z následujícího seznamu vyberte funkcionální programovací jazyky:
Answer
 • LISP
 • Haskel
 • Scheme
 • Common Lisp
 • ML
 • C
 • Perl
 • Java
 • Ruby

Question 12

Question
55. Z následujícího seznamu vyberte programovací jazyky, které byly od začátku navrženy s objekty:
Answer
 • C#
 • java
 • SmallTalk
 • Cobol
 • C
 • LISP
 • Prolog
 • Python

Question 13

Question
56. Záhlaví konstruktoru může obsahovat:
Answer
 • modifikátor protected
 • modifikátor private
 • klauzuli throws
 • Deklaraci formálních parametrů metody
 • klauzuli implements
 • Modifikátor final

Question 14

Question
57. Záhlaví metody může obsahovat:
Answer
 • modifikátor protected
 • návratovou hodnotu
 • klauzuli throws
 • klauzuli implements

Question 15

Question
58. Záhlaví třídy (samostatně ne vnitřním nebo vnořené) může obsahovat:
Answer
 • Klauzuli implements
 • Klauzuli throws
 • Modifikátor Protected
 • Návratovou hodnotu

Question 16

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. 5f
Answer
 • float
 • int
 • boolean
 • double

Question 17

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. 0xf
Answer
 • int
 • double
 • String
 • boolean

Question 18

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. null
Answer
 • boolean
 • int
 • referenční (objektový) typ
 • long

Question 19

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. 25L
Answer
 • long
 • int
 • double
 • byte

Question 20

Question
'\u010D'
Answer
 • char
 • String
 • int
 • double

Question 21

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. 2.8e10
Answer
 • double
 • long
 • float
 • int

Question 22

Question
101.Jakého typu jsou uvedené konstanty, přiřaďte. 2.5
Answer
 • double
 • int
 • String
 • char
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin