Java testové otázky 120 - 140

Petr Klepetko
Quiz by Petr Klepetko, updated more than 1 year ago
Petr Klepetko
Created by Petr Klepetko about 2 years ago
138
4

Description

4IT101 - Java Quiz on Java testové otázky 120 - 140, created by Petr Klepetko on 06/03/2019.

Resource summary

Question 1

Question
Aritmetické operátory *, / a % mají stejnou prioritu.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Pokud se v Javě deklaruje proměnná, musí být vždy uveden její typ
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Aritmetické výrazy bez závorek se vyhodnocují zleva doprava.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
V Javě jsou identifikátory number a Number identické
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
411. Označte pravdivost jednotlivých výroků o syntaxi a sematice programovacích jazyků:
Answer
 • Statická sémantika je ta část sémantiky,kterou lze kontrolovat při překladu-např. pravidla pro typovou kontrolu.
 • Pro popis syntaxe síťových protokolů (např. protokolu HTTP) se používá upravená verze Backus-Naurovy formy. //verze ABNF
 • Dynamická sémantika-obvykle popisována běžným jazykem
 • Backus-Naurova forma (BNF) se používá pro popis syntaxe jazyka.
 • Komentáře se ze zdrojového kódu odstraňují při lexikální analýze.
 • V Backus-Naurově formě (BNF) lze popsat i sémantiku jazyka.
 • Pro popis sémantiky jazyka se používají bezkontextové gramatiky.

Question 6

Question
412. Označte pravdivost jednotlivých výroků o polích v programovacích jazycích:
Answer
 • V zubatém vícerozměrném poli může mít každý řádek rozdílný počet prvků
 • V Javě se alokuje paměť pro pole dynamicky při deklaraci pole (pevná velikost pole je určená při inicializaci)
 • Pole je homogenní datová struktura, ve které se pozice prvku udává pomocí indexu – ArrayList v Javě splňuje tuto definici
 • Příkladem jazyka se statickou alokací paměti pro pole (tj. Při překladu) je Fortran
 • Java podporuje pouze pravoúhlá dvourozměrná pole (java-zubatá pole)

Question 7

Question
413. Označte pravdivost jednotlivých výroků o procedurálních programovacích jazycích:
Answer
 • Procedurální jazyky se používají pro opakující se operace cykly.
 • Procedurální programovací jazyky neobsahují syntaktická omezení pro použití procedur (metod, funkcí).
 • Všechny procedurální jazyky umožňují vytvářet vlastní abstraktní datové typy.
 • Všechny procedurální programovací jazyky obsahují příkaz goto.

Question 8

Question
414. Označte pravdivost tvrzení o komentářích
Answer
 • Program javadoc zpracovává pouze víceřádkové komentáře, které začínají /** (a nejsou uvnitř metody).
 • Je možné uvést komentář i uvnitř výrazu, např. int i = 3 + /* komentar */ 25;
 • Víceřádkový komentář začíná /* a končí */
 • Na začátku každého meziřádku ve víceřádkovém komentáři musí být uvedena *
 • Jednořádkové komentáře lze uvést pouze uvnitř metod (a konstruktorů).

Question 9

Question
415. Označte pravdivost tvrzení o relačních databázích a jazyku SQL.
Answer
 • Schéma databáze popisuje jaké jsou tabulky v databázi, atributy, vlastnosti atributů a další údaje o struktuře a vztazích v databázi
 • Pro výběr dat z relační databáze se používají relační operace projekce (výběr atributů), selekce (výběr řádků, které odpovídají podmínkám) a spojení (spojení dat z více tabulek).
 • V databázi mohou být definovány integritní omezení - tvrzení, která omezují hodnoty atributů v jednotlivých relacích (tabulkách).
 • Jazyk SQL (Structured Query Language) definuje pouze příkaz Select včetně pravidel a operací pro výběr dat z relační databáze.
 • Query By Example je rozšíření relační databáze, které umožňuje do tabulek ukládat ukázkové dotazy.

Question 10

Question
416. Označte pravdivost tvrzení týkající se jazyka XML
Answer
 • Parsovaní označuje proces kontroly datové struktury XML dokumentu a následné jeho rozložení do malých jednotlivých částí, se kterými může pracovat aplikace.
 • DTD (Document Type Definition) se používá pro popis datové struktury konkrétního XML dokumentu, tj. jaké jsou přípustné značky, elementy a atributy.
 • Data v XML dokumentu vytvářejí stromovou strukturu.
 • Pokud chceme převést XML dokument do jiného formátu (např. PDF či HTML), můžeme použít popis transformace popsaného v XSD (XML Schema Definition Language).

Question 11

Question
417. Označte pravdivost následujících výroků o typech proměnných v programovacích jazycích:
Answer
 • Pojem typová inference označuje přístup, kdy se typ parametrů metody a typ návratové hodnoty odvozuje z obsahu metody.
 • Typová nezávislost označuje situaci, kdy do proměnné můžeme přiřadit hodnotu libovolného typu.
 • U "silně typových jazyků" jsou všechny chyby v typech zjištěny při překladu či za běhu programu.
 • Java provádí všechnu typovou kontrolu při překladu a žádnou za běhu.

Question 12

Question
419. Označte pravdivost výroků o počítačové grafice:
Answer
 • Formát PNG je rastrový a používá bezztrátovou kompresi
 • V rastrové grafice je obraz tvořen množinou bodů, ke kterým jsou přiřazeny různé barvy
 • Formát GIF používá bezztrátovou kompresi
 • Průsvitná (transparentní) barva ve formátu GIF, PNG a dalších označuje barvu, přes kterou při zobrazení „prosvítá“ pozadí

Question 13

Question
420. Označte pravdivost výroků o rozsahu platnosti proměnných v jazycích:
Answer
 • Rozsah platnosti proměnné vymezuje hranice, ve kterých se lze na proměnnou odkázat.
 • Konstanta PI ze třídy Math v Javě má neomezený rozsah platnosti (lze používat všude).
 • Java používá statický rozsah platnosti kontrola se provádí při překladu.
 • Přetypování instancí v Javě je ukázkou dynamického rozsahu platnosti proměnné.

Question 14

Question
421. Třída MojeTrida implementuje rozhraní Rozh1 a Rozh2.Která z následujících přiřazení jsou správná
Answer
 • Moje Trida Instance1 = new MojeTrida();
 • Rozhr1 rozhrani1 = new MojeTrida();
 • Rozhr2 rozhrani2 = new MojeTrida();
 • MojeTrida Instance1= newMojeTrida(); Rozhr1 rozhrani1=instance1; MojeTrida instance2=(MojeTrida)rozhrani1;
 • MojeTrida Instance 1 =new MojeTrida(), Rozhr1 rozhrani1=instance1
 • Rozhr1 rozhrani1 = new MojeTrida(); Rozhr2 rozhrani2 = rozhrani1
 • Rozhr2 rozhrani2 = new MojeRozhr2()
 • Rozhr1 rozhrani1 = new Rozhr1()
 • Rozhr1 rozhrani2 = new Rozhr2()
 • Rozhr2 rozhran2 = new Rozhr2()

Question 15

Question
422. U následujících výroků o skriptovacích programovacích jazycích označte jejich pravdivost/nepravdivost:
Answer
 • Původně se skriptovací jazyky se používali pro psaní skriptů - programů pro spouštění jiných programů.
 • Skriptovací jazyky jsou obvykle interpretovány, popř.překládány do mezikódu, který je interpretován.
 • JavaScript patří mezi skriptovací jazyky, konkrétně mezi tzv. "embeded" jazyky, pomocí kterých lze modifikovat chování a rozšiřovat funkčnost aplikace (např. WWW prohlížeče).
 • Ve skriptovacích jazycích z principu nelze používat objekty.

Question 16

Question
423. Vyberte pravdivá tvrzení o programovacích jazycích 4. generace:
Answer
 • Mezi programovací jazyky 4. generace lze zařadit PowerBuilder či FoxPro.
 • Mezi programovací jazyky 4. generace se občas řadí dotazovací jazyk SQL
 • Progr. jazyky 4. generace jsou určeny pro práci s databázemi.
 • Pro programovací jazyky 4. generace se častěji používá pojem logické programovací jazyky.
 • Nejznámějším představitelem programovacích jazyků 4. generace je jazyk Prolog.

Question 17

Question
424. Vyberte pravdivá tvrzení o rekurzi při programování:
Answer
 • Při rekurzi se obvykle z metody A volá metoda A, tj. metoda volá sama sebe (tzv. rekurzivní metoda).
 • Rekurze znamená, že pro řešení problému využijeme menších instancí stejného problému
 • Nepřímá rekurze je situace, kdy vzájemné volání metod vytvoří „kruh“. Např. z metody A je volána metoda B, z metody B voláme metodu C, která volá metodu A.
 • Rekurzivní metody nemohou mít vedlejší efekty, tj. nemohou měnit i jinou proměnnou, než je návratová hodnota.

Question 18

Question
501. Co se nepřeloží? double cislo = 4.53;
Answer
 • ‐ if (cislo > 4.53)
 • ‐ if (cislo <> 5.43)
 • ‐ if (cislo == 4.5)
 • ‐ if (cislo > 43L)
 • ‐ if (cislo != 5.43)

Question 19

Question
502. Dědičnosti v Javě...
Answer
 • V javě je možná pouze jednonásobná dědičnost (tj. Třída může mít pouze jednoho přímého předka)
 • Potomek dědí pouze to, co není private
 • Dědí se i konstruktory (tj. Pokud má předek konstruktor s jedním parametrem typu String, automaticky ho má i potomek)
 • Zděděné metody lze v potomkovi překrýt

Question 20

Question
503. Seřadte jednotlivé fáze překladu programu u klasického překladače: 1 - [blank_start]Lexikální anal.[blank_end] 2 - [blank_start]Syntaktická analýza[blank_end] 3 - [blank_start]Sématická analýza[blank_end] 4 - [blank_start]Generování[blank_end] 5 - [blank_start]Linkovnání programu s knihovnami[blank_end]
Answer
 • Lexikální anal.
 • Syntaktická analýza
 • Sématická analýza
 • Generování
 • Linkovnání programu s knihovnami

Question 21

Question
504. Záhlaví třídy (samos. ne Ve vnitřním bodu) může obs.
Answer
 • Public
 • extends
 • impements
Show full summary Hide full summary

Similar

Java Week 5 Object Oriented Programming
Troy Bowlin
Java Practice 1
Ummm No
Java Practice 1
Shamama's Corner
Servion - Java Questionnaire
rohit.benedict
Java Core. Basics
Gadget
Java Practice 2
Ummm No
Programming Review
Shannon Anderson-Rush
Object Oriented Programming Concepts
Cmagapu
Herencias de clases
Manuel Espin