Constitució

Paula JP
Quiz by Paula JP, updated more than 1 year ago
Paula JP
Created by Paula JP about 2 years ago
3
1

Description

Repàs Quiz on Constitució, created by Paula JP on 07/02/2019.

Resource summary

Question 1

Question
La part dogmàtica de la Constitució compren:
Answer
 • El títol preliminar, el títol I i el títol II
 • El preàmbul i el títol preliminar
 • El títol preliminar i el títol I
 • Títol I i títol II

Question 2

Question
El preàmbul de la Constitució
Answer
 • És directament aplicable pels poders públics i pels tribunals
 • No te força obligatòria
 • Es susceptible de recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional
 • Necessita una llei de desenvolupament

Question 3

Question
Pel que fa a la Sobirania, segons la Constitució
Answer
 • Resideix al conjunt de pobles que integren l’estat
 • Resideix al conjunt de nacions que integren l’estat
 • L’Estat espanyol és una nació de nacions
 • Resideix al poble espanyol

Question 4

Question
Segons la Constitució, Espanya es constitueix en un estat
Answer
 • Social i democràtic
 • Democràtic i de dret
 • Social, democràtic i de dret
 • De dret

Question 5

Question
La forma política de l’Estat Espanyol és
Answer
 • El que decideixin lliurement els ciutadans a les eleccions
 • La república
 • La monarquia representada a la persona de Joan Carles I i els seus descendents
 • La monarquia parlamentària

Question 6

Question
El principi de legalitat vol dir que
Answer
 • Només els ciutadans estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic
 • Només els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic
 • Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic
 • Les lleis les han d’aprovar les Corts

Question 7

Question
El lliure accés als tribunals forma part del dret
Answer
 • A la seguretat jurídica
 • A la tutela judicial efectiva
 • Al jutge predeterminat per la llei
 • A la presumpció d’innocència

Question 8

Question
El dret de vaga
Answer
 • Està desenvolupat per una norma preconstitucional
 • Està desenvolupat per una llei orgànica, atès que afecta a un dret fonamental
 • Està desenvolupat per una llei ordinària
 • És competència de les comunitats autònomes

Question 9

Question
El dret al treball segons la Constitució
Answer
 • Es configura com un autèntic dret-deure
 • Es directament exigible als tribunals
 • Es susceptible d’empara constitucional
 • No està a la Constitució

Question 10

Question
Son susceptibles d’empara constitucional
Answer
 • Els drets dels articles 14 al 29 i la objecció de consciencia de l’article 30.2
 • Els drets de la secció primera, capítol II, del títol I
 • Els drets regulats als articles 14 al 29
 • Els drets fonamentals

Question 11

Question
No necessiten ser desenvolupats legislativament per ser aplicables
Answer
 • Els drets dels articles 14 al 29 i la objecció de consciencia de l’article 30.2
 • Els drets de la secció primera, capítol II, del títol I
 • Els drets regulats als articles 14 al 29
 • Els deures constitucionals

Question 12

Question
Son susceptibles de recurs d’empara judicial basat en els principis de preferència i sumarietat
Answer
 • Els drets dels articles 14 al 29 i la objecció de consciencia de l’article 30.2
 • Els drets de la secció primera, capítol II, del títol I
 • Els drets regulats als articles 14 al 29
 • Els deures constitucionals

Question 13

Question
Els drets econòmics I socials regulats als articles 30 a 38 de la Constitució
Answer
 • Son també susceptibles de recurs d’empara constitucional
 • Son susceptibles de recurs d’empara judicial basat en els principis de preferència i sumarietat
 • Son invocables directament davant els tribunals de justícia, però només davant els tribunals ordinaris.
 • Només poden ser invocats davant els tribunals en la forma que disposin les lleis que els desenvolupin

Question 14

Question
Els drets i deures dels ciutadans reconeguts als articles 39 a 52
Answer
 • Son també susceptibles de recurs d’empara constitucional
 • Son susceptibles de recurs d’empara judicial basat en els principis de preferència i sumarietat
 • Son invocables directament davant els tribunals de justícia, però només davant els tribunals ordinaris
 • Només poden ser invocats davant els tribunals en la forma que disposin les lleis que els desenvolupin

Question 15

Question
El dret d’adopció de mesures de conflicte col·lectiu
Answer
 • És exclusiu dels empresaris
 • És exclusiu dels treballadors
 • És un dret de empresaris i treballadors
 • No està reconegut a la Constitució.

Question 16

Question
L’estat d’alarma por produir la suspensió dels drets
Answer
 • A la llibertat i seguretat
 • A la inviolabilitat de domicili i secret de les comunicacions
 • De reunió i manifestació
 • No produeix la suspensió de cap dret

Question 17

Question
L’estat d’alarma es declarat
Answer
 • Pel Govern mitjançant decret aprovat en Consell de Ministres
 • Pel Rei per Reial Decret i ha de retre comptes de forma immediata al Congrés dels diputats
 • Pel Congrés dels diputats
 • Per les Corts Generals

Question 18

Question
La declaració de l’estat d’alarma s’efectua per un període màxim de
Answer
 • 30 dies
 • 30 dies prorrogables per un màxim de 30 dies addicionals
 • 15 dies
 • No està prevista una durada determinada

Question 19

Question
Pel que fa a la intervenció del congrés a la declaració de l’estat d’alarma
Answer
 • El Govern ha de retre comptes de forma immediata al Congrés dels Diputats
 • La seva declaració requereix autorització prèvia del Congrés dels Diputats
 • No és necessària cap convalidació
 • La seva aprovació correspon al Congrés dels Diputats per majoria absoluta per`a proposta del Govern

Question 20

Question
La declaració de l’estat d’excepció s’efectua per un període màxim de
Answer
 • 30 dies
 • 30 dies prorrogables per un màxim de 30 dies addicionals
 • No està prevista una durada determinada
 • 1 mes

Question 21

Question
Pel que fa a la intervenció del Congrés a la declaració de l’estat d’excepció
Answer
 • No és necessària cap convalidació
 • El Govern ha de retre comptes de forma immediata al Congrés dels Diputats
 • La seva aprovació correspon al Congrés dels Diputats per majoria absoluta però proposta del Govern
 • La seva declaració requereix autorització prèvia del Congrés dels Diputats

Question 22

Question
La declaració de l’estat de setge s’efectua per un període màxim de
Answer
 • 30 dies
 • No està prevista una durada determinada
 • 1 mes
 • 30 dies prorrogables per un màxim de 30 dies addicionals

Question 23

Question
Pel que fa a la intervenció del Congrés a la declaració de l’estat de setge
Answer
 • No és necessària cap convalidació
 • La seva aprovació correspon al Congrés dels Diputats per majoria absoluta però proposta del Govern
 • La seva declaració requereix autorització prèvia del Congrés dels Diputats
 • El Govern ha de retre comptes de forma immediata al Congrés dels Diputats

Question 24

Question
El deure de defensa que preveu l’article 30 de la Constitució
Answer
 • És un deure de caràcter patrimonial
 • És un deure de caràcter personal
 • És un deure de caràcter tributari
 • És un deure de caràcter social i solidari

Question 25

Question
El deure de tributació de l’article 31 de la Constitució
Answer
 • És un deure de caràcter personal
 • És un deure de caràcter patrimonial
 • És un deure de caràcter social i solidari
 • És un deure de caràcter tributari

Question 26

Question
El Congrés dels Diputats proposa el nomenament de _____ membres del Tribunal Constitucional
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • Cap. No és una funció del Congrés

Question 27

Question
El Senat proposa el nomenament de _____ membres del Tribunal Constitucional
Answer
 • 4
 • 2
 • 3
 • Cap, no és una funció del senat

Question 28

Question
El Govern proposa el nomenament de _____ membres del Tribunal Constitucional
Answer
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1

Question 29

Question
El Consell General del Poder Judicial proposa el nomenament de _____ membres del Tribunal Constitucional
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • Cap, no és una funció del CGPJ

Question 30

Question
La proposta del Congrés de nomenament de membres del Tribunal Constitucional s’ha de fer per majoria de
Answer
 • Absoluta
 • Simple
 • 2/3
 • 3/5

Question 31

Question
La proposta del Senat de nomenament de membres del Tribunal Constitucional s’ha de fer per majoria de
Answer
 • Simple
 • Absoluta
 • 2/3
 • 3/5

Question 32

Question
La proposta del Consell General del Poder Judicial de nomenament de membres del Tribunal Constitucional s’ha de fer per majoria de
Answer
 • Absoluta
 • Simple
 • 3/5
 • 2/3

Question 33

Question
Els membres del Tribunal Constitucional son designats per un període de
Answer
 • 6 anys
 • 5 a
 • 4 a
 • 9 a

Question 34

Question
Els membres del Tribunal Constitucional es renoven
Answer
 • Per meitats cada 3 anys
 • Per terceres parts cada 3 anys
 • Per terceres parts cada 2 anys
 • Per meitats cada 6 anys

Question 35

Question
La condició de membre del Tribunal Constitucional NO és incompatible
Answer
 • Càrrecs polítics o administratius
 • L’exercici de les carreres judicial i fiscal
 • L’administració del patrimoni personal o familiar
 • Tot mandat representatiu

Question 36

Question
Cada Sala del Tribunal Constitucional està integrada per
Answer
 • 12 membres
 • 6 membres
 • 3 membres
 • 2 membres

Question 37

Question
El recurs d’inconstitucionalitat te per objecte
Answer
 • Normes de l’Estat amb rang de llei o disposicions amb rang de llei de les comunitats autònomes que lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida
 • Lleis, disposicions normatives o actes amb força de llei, normes fores fiscals, reglaments de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes
 • Normés amb rang de llei i normes forals i fiscals aplicables al procés de las validesa de les quals depengui la resolució, que es considerin contràries a la Constitució.
 • Està destinat a protegir els ciutadans davant de violacions dels drets i les llibertats reconeguts en els arts. 14 a 29, tots dos inclusivament i a l’apartat segon de l’article 30, originades per disposicions o actes jurídics, omissions o simple via de fet dels poders públics de l’Estat, les comunitats autònomes i altres ens públics de caràcter territorial, corporatiu o institucional, així com dels seus funcionaris i agents.

Question 38

Question
El recurs d’empara te per objecte
Answer
 • Està destinat a protegir els ciutadans davant de violacions dels drets i les llibertats reconeguts en els arts. 14 a 29, tots dos inclusivament i a l’apartat segon de l’article 30, originades per disposicions o actes jurídics, omissions o simple via de fet dels poders públics de l’Estat, les comunitats autònomes i altres ens públics de caràcter territorial, corporatiu o institucional, així com dels seus funcionaris i agents.
 • Lleis, disposicions normatives o actes amb força de llei, normes fores fiscals, reglaments de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes
 • Normes de l’Estat amb rang de llei o disposicions amb rang de llei de les comunitats autònomes que lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida
 • Normés amb rang de llei i normes forals i fiscals aplicables al procés de las validesa de les quals depengui la resolució, que es considerin contràries a la Constitució.

Question 39

Question
La qüestió d’inconstitucionalitat te per objecte
Answer
 • Lleis, disposicions normatives o actes amb força de llei, normes fores fiscals, reglaments de les Corts Generals i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes
 • Normés amb rang de llei i normes forals i fiscals aplicables al procés de las validesa de les quals depengui la resolució, que es considerin contràries a la Constitució
 • Normes de l’Estat amb rang de llei o disposicions amb rang de llei de les comunitats autònomes que lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida
 • Està destinat a protegir els ciutadans davant de violacions dels drets i les llibertats reconeguts en els arts. 14 a 29, tots dos inclusivament i a l’apartat segon de l’article 30, originades per disposicions o actes jurídics, omissions o simple via de fet dels poders públics de l’Estat, les comunitats autònomes i altres ens públics de caràcter territorial, corporatiu o institucional, així com dels seus funcionaris i agents.

Question 40

Question
No és un supòsit de sessió conjunta de les cambres
Answer
 • Reconèixer la incapacitat del rei
 • Autoritzar al rei a declarar la guerra i fer la pau
 • Votar una moció de censura contra el president del Govern
 • Reconèixer la incapacitat del Rei

Question 41

Question
La Mesa de la Cambra és
Answer
 • Un òrgan administratiu
 • Un òrgan polític
 • Un òrgan permanent
 • No és un òrgan.

Question 42

Question
Com a regla general el nombre mínim de diputats per formar grup parlamentari és
Answer
 • 10 diputats
 • 5 diputats
 • 15 diputats
 • 3 diputats

Question 43

Question
Com a regla general el nombre mínim de senadors per formar grup parlamentari és
Answer
 • 15 senadors
 • 10 senadors
 • 5 senadors
 • 3 senadors

Question 44

Question
Les decisions de la Junta de portaveus
Answer
 • S’adopten per majoria simple
 • S’adopten per majoria absoluta dels seus membres
 • S’adopten sota el criteri de vot ponderat
 • S’adopten per majoria de 2/3

Question 45

Question
No és una funció dels grups parlamentaris
Answer
 • Designar els membres que hauran d’integrar les diferents comissions
 • Expressar el seu parer favorable quan el president de la cambra decideix emetre una resolució de caràcter genera
 • Exercir la iniciativa legislativa
 • Determinar la composició i elecció dels membres de la Mesa de la cambra

Question 46

Question
La diputació permanent, en cas de dissolució o expiració del mandat del Congrés
Answer
 • Convalida decrets llei
 • Exerceix les funcions que l’article 116 atribueix al Congrés en relació als estats d’alarma, excepció i setge
 • Pot convocar sessions extraordinàries entre períodes de sessions
 • Totes son correctes

Question 47

Question
La inviolabilitat parlamentària implica
Answer
 • La no existència de responsabilitat jurídica per les opinions o vots que pugui manifestar en l’exercici de la seva funció
 • No poden ser detinguts tret de casos de flagrant delicte
 • L’òrgan judicial encarregat de la instrucció ha de remetre un comunicat a la cambra en sol·licitud d’autorització per poder processar-lo o acusar-lo d’un fet delictiu
 • Gaudeixen de fur especial davant el Tribunal Suprem

Question 48

Question
El suplicatori implica
Answer
 • No poden ser detinguts tret de casos de flagrant delicte
 • Gaudeixen de fur especial davant el Tribunal Suprem
 • L’òrgan judicial encarregat de la instrucció ha de remetre un comunicat a la cambra en sol·licitud d’autorització per poder processar-lo o acusar-lo d’un fet delictiu
 • La no existència de responsabilitat jurídica per les opinions o vots que pugui manifestar en l’exercici de la seva funció

Question 49

Question
La immunitat parlamentària
Answer
 • L’òrgan judicial encarregat de la instrucció ha de remetre un comunicat a la cambra en sol·licitud d’autorització per poder processar-lo o acusar-lo d’un fet delictiu
 • Gaudeixen de fur especial davant el Tribunal Suprem
 • La no existència de responsabilitat jurídica per les opinions o vots que pugui manifestar en l’exercici de la seva funció
 • No poden ser detinguts tret de casos de flagrant delicte

Question 50

Question
D’acord amb l’article 68 de la Constitució el Congrés dels Diputats està format per
Answer
 • 350 diputats
 • 400 diputats
 • Entre 300 i 400 diputats
 • 170 diputats

Question 51

Question
La comunitat autònoma de Canàries elegeix
Answer
 • 11 senadors
 • 4 senadors per província
 • 2 senadors
 • 5 senadors

Question 52

Question
Les Illes Balears elegeixen
Answer
 • 5 senadors
 • 4 senadors per província
 • 2 senadors
 • 11 senadors

Question 53

Question
Els senadors s’elegeixen amb llistes
Answer
 • Tancades i blocades
 • Obertes
 • Tancades
 • Tancades i no blocades

Question 54

Question
Els senadors autonòmics son designat per
Answer
 • Els consells executius de la CCAA
 • Les assemblees legislatives de les CCAA
 • Per consens acord dels grups parlamentaris de les assemblees legislatives de les CCAA
 • Per majoria de 3/5 dels grups parlamentaris de les assemblees legislatives de les CCAA

Question 55

Question
És una competència exclusiva del Senat
Answer
 • Realitzar preguntes als membres del Govern
 • Plantejar comissions d’investigació
 • Aprovar ¡, per majoria absoluta, les mesures proposades pel Govern per obligar les CCAA a complir les seves obligacions o per reprimir actuacions que atemptin greument contra l’interès d’ESPANYA
 • Controlar el Govern

Question 56

Question
Els períodes ordinaris de sessions de les cambres son
Answer
 • De setembre a desembre i de febrer a juny
 • De setembre a juny
 • Del 15 de setembre al 23 de desembre i del 15 de gener al 30 de juny
 • De gener a juny i de setembre a desembre

Question 57

Question
El Congrés, sense participació del Senat, te com a funció:
Answer
 • Pronunciar-se sobre la qüestió de confiança
 • Atorgar la confiança al candidat a president del Govern
 • Intervenir en els estats d’alarma, excepció i setge
 • Totes les respostes son correctes

Question 58

Question
Tenen reserva de Llei Orgànica
Answer
 • Les lleis que aprovin el règim electoral general
 • Les que aprovin l’estatut dels funcionaris públics
 • Les que aprovin l’estatut dels treballadors
 • Totes les respostes son correctes

Question 59

Question
Lles lleis orgàniques requereixen per a la seva aprovació
Answer
 • Majoria simple en Congrés i Senat
 • Majoria absoluta del Congrés i del Senat
 • Majoria absoluta del Congrés i majoria simple del Senat
 • Majoria absoluta del Congrés. El Senat no intervé en l’aprovació d’aquest tipus de lleis

Question 60

Question
La potestat reglamentària la exerceix
Answer
 • El Congrés
 • El Senat
 • El Govern
 • La Mesa del Congrés

Question 61

Question
Si desprès d’haver transcorregut el termini de dos mesos des de la primera votació d’investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés el rei dissoldrà les dues cambres i convocarà noves eleccions. Aquest acte del rei el refrendarà
Answer
 • El president del Govern en funcions
 • El president del Congrés
 • El president del Senat
 • Els presidents del Congrés i del Senat de manera conjunta

Question 62

Question
El vicepresident i els ministres son nomenats
Answer
 • Pel president del Govern
 • Pel rei
 • Pel president del Congrés
 • Pel president del Senat

Question 63

Question
En una Qüestió de Confiança, aquesta s’entendrà atorgada
Answer
 • Si voten en contra la majoria simple dels diputats
 • Si voten a favor la majoria simple dels diputats
 • Si voten en contra la majoria absoluta dels diputats
 • Si voten a favor la majoria absoluta dels diputats

Question 64

Question
La moció de censura ha de ser proposada, com a mínim
Answer
 • Pel 15% dels membres del Congrés
 • Pel 10% dels membres del Congrés
 • Per un 10% dels membres del Congrés i un 10% dels membres del Senat
 • Per majoria absoluta dels membres del Congrés

Question 65

Question
D’acord amb la llei de bases de règim local. És un ens local territorial
Answer
 • Les àrees metropolitanes
 • Les mancomunitats de municipis
 • Les comarques
 • L’illa

Question 66

Question
La entitat bàsica de l’organització territorial de l’estat i mitjà immediat de participació de la ciutadania en els afers públics, que institucionalitza i gestiona amb autonomia els interessos propis de les corresponents col·lectivitats. Te personalitat jurídica i plena capacitat per a l’execució dels seus fins, és
Answer
 • La comarca
 • L’illa
 • El municipi
 • La província

Question 67

Question
Les entitats locals territorials, titulars de potestats administratives que tenen administració pròpia en forma de capítols o consells insulars. Gaudeixen d’autonomia per la gestió dels seus interessos respectius és
Answer
 • El municipi
 • Les àrees metropolitanes
 • L’illa
 • Les comarques

Question 68

Question
La entitat local determinada per l’agrupació de municipis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’execució dels seus fins, és
Answer
 • La mancomunitat de municipis
 • La comarca
 • Les àrees metropolitanes
 • La província

Question 69

Question
Les entitats municipals institucionals, constituïdes per l’associació voluntària de municipis per l’execució en comú d’obres i serveis determinats son
Answer
 • Les àrees metropolitanes
 • Les mancomunitats de municipis
 • Les províncies
 • Les comarques

Question 70

Question
Les entitats locals Integrades per municipis de grans aglomeracions urbanes, entre els nuclis dels quals existeixen vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació conjunta i la coordinació de determinats serveis i obres son
Answer
 • Les comarques
 • Les mancomunitats de municipis
 • Les províncies
 • Les àrees metropolitanes

Question 71

Question
Les entitats locals no tenen capacitat jurídica per
Answer
 • Celebrar contractes
 • Tutelar menors
 • Interposar recursos
 • Establir i explotar serveis públics

Question 72

Question
Segon l’article 144 de la Constitució. Les Corts Generals podran
Answer
 • Autoritzar la constitució de una CCAA quan el seu àmbit territorial no superi el d’una província i no sigui una província amb entitat regional històrica
 • Autoritzar o acordar, si escau, un estatut d’autonomia per als territoris que no estiguin integrats en la organització provincial.
 • Substituir la iniciativa de les corporacions locals
 • Totes les respostes son correctes

Question 73

Question
La federació de comunitats autònomes
Answer
 • Està prohibida a la Constitució
 • Es permet si es tracta de comunitats limítrofes
 • Es possible per la prestació de serveis públics comuns
 • Requereix aprovació de les Corts Generals per llei orgànica

Question 74

Question
Els projectes d’estatut, a les comunitats que volen accedir a l’autonomia per la via de l’article 143 de la Constitució (via lenta), els elabora
Answer
 • Tots els diputats i senadors elegits en les circumscripcions compreses dins l’àmbit territorial que pretengui accedir a l’autogovern que es constitueixin en Assemblea, mitjançant l’acord de la majoria absoluta dels seus membres
 • Els membres de la Diputació u òrgan Interinsular de les províncies afectades i els diputats i senadors elegits en aquestes províncies
 • Les Corts Generals per Llei Orgànica
 • Els membres de l’òrgan preautonòmic provisional

Question 75

Question
Els projectes d’estatut, a les comunitats que volen accedir a l’autonomia per la via de l’article 151 de la Constitució (via ràpida), els elabora
Answer
 • Les Corts Generals per Llei Orgànica
 • Tots els diputats i senadors elegits en les circumscripcions compreses dins l’àmbit territorial que pretengui accedir a l’autogovern que es constitueixin en Assemblea, mitjançant l’acord de la majoria absoluta dels seus membres
 • Els membres de la Diputació u òrgan Inter insular de les províncies afectades i els diputats i senadors elegits en aquestes províncies
 • Els membres de l’òrgan preautonòmic provisional

Question 76

Question
La iniciativa del procés autonòmics autonòmica a la via de l’article 151 de la Constitució (via ràpida) correspon
Answer
 • A les diputacions u òrgans Inter insulars i ¾ parts dels municipis de cada província que representin la majoria del cens de cada província i referèndum aprovat per majoria absoluta en cada província
 • A totes les diputacions interessades, a o l’òrgan interinsular corresponent, i als 2/3 dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o illa
 • Diputacions u òrgans Inter insulars i ¾ parts dels municipis de cada província que representin la majoria del cens de cada província
 • A totes les diputacions interessades, a o l’òrgan interinsular corresponent, i als 2/3 dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o illa i referèndum aprovat per majoria simple a cada província o illa

Question 77

Question
La iniciativa del procés autonòmics autonòmica a la via de l’article 143 de la Constitució (via lenta) correspon
Answer
 • les diputacions u òrgans Inter insulars i ¾ parts dels municipis de cada província que representin la majoria del cens de cada província i referèndum aprovat per majoria absoluta en cada província
 • A totes les diputacions interessades, a o l’òrgan interinsular corresponent, i als 2/3 dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o illa
 • iputacions u òrgans Inter insulars i ¾ parts dels municipis de cada província que representin la majoria del cens de cada província
 • A totes les diputacions interessades, a o l’òrgan interinsular corresponent, i als 2/3 dels municipis la població dels quals representi, com a mínim, la majoria del cens electoral de cada província o illa i referèndum aprovat per majoria simple a cada província o illa

Question 78

Question
A la via d’accés a la autonomia prevista a l’article 151 de la Constitució, una vegada l’assemblea designada a d’efecte ha aprovat el projecte d’estatut, aquest es revisat a la Comissió Constitucional del Congrés en un període de
Answer
 • Un mes
 • Dos mesos
 • Tres mesos
 • La constitució no preveu cap termini

Question 79

Question
A la via d’accés a la autonomia prevista a l’article 151 de la Constitució, el projecte d’estatut aprovat a la Comissió Constitucional del Congrés s’ha de sotmetre a referèndum. Per ratificar el projecte aquest referèndum ha de ser aprovat
Answer
 • Per majoria absoluta de la comunitat autònoma projectada
 • Per majoria absoluta a casa una de les províncies
 • Per majoria dels vots vàlidament emesos en el conjunt de la comunitat autònoma projectada
 • Per majoria dels vots vàlidament emesos a cada província.

Question 80

Question
El foment de la cultura, de la investigació i, en el seu cas, de l’ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma, és una competencia
Answer
 • Exclusiva de l’Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 81

Question
El Sistema monetari: divises, canvi i convertibilitat; bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances, és una competència
Answer
 • Exclusiva de l’Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 82

Question
El Règim duaner i aranzelari; comerç exterior, és una competència
Answer
 • Exclusiva de l’Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 83

Question
La Legislació mercantil, penal i penitenciària és una competència
Answer
 • Exclusiva de l'Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 84

Question
Els ports de refugi, els ports i els aeroports esportius i, en general, els que no acompleixin activitats comercials, son una competència
Answer
 • Exclusiva de l’Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 85

Question
La pesca en aigües interiors, la de marisc i l’aqüicultura, la caça i la pesca fluvial, son una competència
Answer
 • Exclusiva de l’Estat
 • Que poden assumir les CCAA
 • Concurrent
 • Compartida

Question 86

Question
A les competències compartides
Answer
 • L’Estat te la potestat legislativa (inclou la reglamentària) i la potestat d’execució o gestió
 • Reserva per l’Estat de les bases i atribució a les CCAA de la potestat legislativa i d’execució
 • Repartiment de potestats funcionals. L’Estat es reserva la legislació (llei i reglament) i les CCAA la potestat executiva o de gestió
 • La comunitat autònoma te la potestat legislativa (inclou la reglamentària) i la potestat d’execució o gestió

Question 87

Question
A les competències concurrents
Answer
 • Reserva per l’Estat de les bases i atribució a les CCAA de la potestat legislativa i d’execució.
 • Repartiment de potestats funcionals. L’Estat es reserva la legislació (llei i reglament) i les CCAA la potestat executiva o de gestió
 • La comunitat autònoma te la potestat legislativa (inclou la reglamentària) i la potestat d’execució o gestió
 • L’Estat te la potestat legislativa (inclou la reglamentària) i la potestat d’execució o gestió

Question 88

Question
Quan la Constitució afirma que Les Corts Generals, en matèries de competència estatal, podran atribuir a totes o a algunes de les comunitats autònomes la facultat de dictar, per a elles mateixes, normes legislatives dins del marc dels principis, bases i directrius fixats per una llei estatal. Sens perjudici de la competència dels tribunals, dins cada llei marc s’establirà la modalitat del control de les Corts Generals sobre aquestes normes legislatives de les comunitats autònomes, parlem de
Answer
 • Lleis de bases
 • Lleis Marc
 • Lleis de Transferència
 • Lleis d’Harmonització

Question 89

Question
Quan la Constitució diu que l’Estat podrà dictar lleis que estableixin els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a la seva competència, sempre que ho demani l’interès general. Correspon a les Corts Generals d’apreciar l’existència d’aquesta necessitat, per majoria absoluta de cada cambra, es refereix a
Answer
 • Lleis Marc
 • Lleis de bases
 • Lleis de Transferència
 • Lleis d’Harmonització

Question 90

Question
Quan la Constitució estableix que l’Estat podrà transferir o delegar a les comunitats autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin susceptibles de transferència o de delegació. La llei preveurà en cada cas la transferència corresponent de mitjans financers i també les formes de control que l’Estat es reservi, parlem de
Answer
 • Lleis d’Harmonització
 • Lleis Marc
 • Lleis de bases
 • Lleis de Transferència
Show full summary Hide full summary

Similar

La constitución Española
Jose Manuel Diaz España
Col·locació de pronoms darrere el verb
Àlex Lluch
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
TEMA 1B: Constitució Espanyola. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
Edat Antiga
Carles Garrido
DERECHO CONSTITUCIONAL
ALEXANDRA SANCHEZ
El Agua
gabriel blanco
Prueba de entrada
Isaac Neciosup G
Repàs Humanisme
Victoria Binimelis
test de repaso.
Juliana Granados